Genus goes radioactive

by

Det är mycket genus nu. Feminister har lärt oss att man ska anlägga ett genusperspektiv på saker och ting. Det mesta. Men även om genusfrågan har trängt in i de flesta skrymslen och vrår av samhället kunde man ju tro att det fortfarande fanns vissa saker som inte har ett skvatt med genus att göra. Som exempelvis ….  slutförvaring av utbränt kärnbränsle.

Men si, då hugger man i sten. Enligt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har genusaspekter på slutförvaring av utbränt kärnbränsle ”varit uppe till diskussion vid flera av SKB:s samhällsforskningsseminarier och även vid ett särskilt panelsamtal 2007 och har då väckt engagemang bland seminariedeltagarna.” Detta ledde till att SKB bad två genusforskare, Annelie Andersson vid Uppsala Universitet och Mia Heikkilä vid Försvarshögskolan, att utveckla problematiken i en särskild artikel.

Denna artikel trycktes sedan av SKB som en särskild folder, som gavs ut i oktober 2008. Den bär titeln ”Könskonstruktioner, föreställningar om kön och riskupplevelse – En reflektion kring betydelsen av kön gällande attityder till ett slutförvar för använt kärnbränsle”. Jag äger ett exemplar av skriften.

Är du nyfiken på innehållet? Det var jag också. Hör här.

Det är väldigt avancerat, måste man först konstatera. Man måste läsa långsamt och tänka hela tiden. Vilket väl i och för sig är naturligt, annars hade man ju inte behövt anlita genusforskare från universitet och trycka en särskild folder.

Efter att rent allmänt ha resonerat på ett antal sidor kring sådant som könskonstruktionen som process, mäns och kvinnors olika rationalitet och hierekarisering av kön kommer genusforskarna fram till själva slutförvaringen av utbränt kärnbränsle. De skriver:

”Maskulinitet som innebär att män inte tränas att kommunicera känslomässigt leder till att oron för brister i det tekniska kunnandet förläggs utanför den egna personen/den egna kroppen, medan kvinnor tränas i motsatsen nämligen att uttrycka och kommunicera oro över potentiell fara. Kvinnor tränas därmed till att internalisera maktordningen och värderingen av upplevd risk, där internaliseringen leder till att risk förläggs inom den egna personen/den egna kroppen. Den feminina träningen att internalisera och förlägga händelser som känslor i kroppen leder oöverskådlighet av konsekvenser av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den maskulina träningen i att förlägga händelser och känslor utanför det egna jaget, leder till att det som kan betraktas som oöverskådlighet kan kännas hanterbart. Det som, så att säga, riskerar att hända, händer någon annanstans än i den egna kroppen.”

Jag måste erkänna att jag hade lite svårt att ta till mig innebörden. Det är uppenbart att skriften inte vänder sig till den breda massan.

Genusforskarna kommer också in på den så kallade könsmaktsordningen. Så här skriver de:

”Hirdman kallar det  ‘den  manliga ordningens primat’ och menar att det finns en gradering av vad som är viktigt. Män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och det manliga är det som representerar det riktiga och det som värderas högre /Hirdman 2003/. […] Hirdmans resonemang om manlig överordning och kvinnlig underordning är användbart, inte bara i analyser av ojämställdhet i arbetslivet utan även i andra sammanhang och kontexter. I exempelvis termer av säkerhet och risk gällande slutförvaring skulle Hirdmans resonemang innebära att den manliga värderingen av risk är den korrekta värderingen av risk. Om man går tillbaka till den könskonstruktion av flickor och pojkar som skapar män som tar för sig, är framåtdrivande och så vidare och kvinnor som är omvårdande, mer ansvarstagande – åtminstone med avseende på den privata sfären – så kan man anta att olika riskbenägenhet blir hierarkiserad utifrån kön. När män bedömer och värderar risk så blir det därmed en annan risk med ett annat innehåll, än när kvinnor gör det. När Sjöberg /2007/ i sin studie mäter upplevelse av risk hos kvinnor och män får svaret att kvinnor upplever högre risk och därmed är mer negativa till ett slutförvar i närheten av hemmet/närområdet än vad män är. Men vad kan det svaret stå för? Kan detta tolkas som att kvinnor är negativa till ett slutförvar på närorten eller står det för något annat?”

Jag hade kunna uttrycka kontentan av detta kortare. Så här:

”Kvinnor är räddare än män”.

Då menar jag förstås genomsnitt – de individuella variationerna är stora.

Jag skulle kunna fortsätta och citera, men jag vill inte missbruka bloggläsarnas tålamod.Vill du veta mer, kontakta informationsavdelningen på SKB och hör om de kan skicka dig en skrift också.

Efter att ha lagt ifrån mig den här foldern så har jag en kvarstående fundering: När blir det slutförvaring av det genusindustriella komplexet?

PS: Den anti-feministiska jämställdhetskonferensen i Schweiz kunde avlöpa under ordnade former, utan attacker från feminister. Du kan läsa medias rapportering på tyska och franska här.

37 svar to “Genus goes radioactive”

 1. Bengt Says:

  Men är inte kärnkraft, radioaktivitet, uran, plutonium och i slutändan kärnvapen och krig någonting typiskt ”ont” manligt, patriarkalt, förtryckande, förnedrande och ytterst upprätthållande av könsmaktsordningen… ;-))

  Eller har ”genusvetarna på Södertörn” forskat fram (genom att läsa BIBELN Scum-Manifestet” kommit på ett nytt sätt att ta bort den radioaktiva strålningen och halvera halveringstiderna.. ?
  *S*

  Där finns ju redan en ”professor” som inte tycker att naturvetenskapliga grundlagar är speciellt ”viktiga”..

 2. krakel Says:

  Irigarays essä Le sujet de la science est-il sexue? från 1987 analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt socialkonstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einsteins välkända formel E = mc2 är sexistisk. Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla – inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.

 3. krakel Says:

  ”Is e=mc2 a sexed equation?…Perhaps it is. Let us make the hypothesis that it is insofar as it privileges the speed of light over other speeds that are vitally necessary to us. What seems to me to indicate the possible sexed nature of the equation is not directly its uses by nuclear weapons, rather it is having privileged what goes the fastest.”

 4. Elakingen Says:

  ”Det som, så att säga, riskerar att hända, händer någon annanstans än i den egna kroppen.”

  Om jag bara kunde skulle jag slutförvara allt kärnbränsle i min egna kropp, men det går tyvärr inte. Jag är ju man.
  🙂

 5. leifer Says:

  Är ju ingen hemlighet att kvinnor som grupp är mer negativa till kärnkraftverk än män som grupp. 70-80% av väljarna för miljöpartiet är kvinnor som bl.a. vill stänga dagens kärnkraftverk och inte bygga nya.

  Vad gäller slutförvaring finns nu ett hopp om att kärnkraftsverk av generation 4 ska kunna återanvända det bränsle är använt från gen 2 (den generation vi har i Sverige). Man får också bättre effektivitet, mindre avfall och kortare slutförvaring av avfallet.

 6. Olle Says:

  Ja det måste finnas hundratals eller tusentals människor i Sverige som försörjer sig på att författa sånt här trams, bekostat med skattemedel från en BORGERLIG regering. Lika ofattbart som att kultursidor, ledarsidor och rentav nyhetssidor ser världen genom sina rosa genusglasögon, bekostade av annonspengar från PRIVATA företag.

 7. leifer Says:

  Här står lite mer
  http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Ny-generation-karnkraft-om-12-ar/

  Frankrike har redan planerat för att bygga gen 4 år 2020. Finland bygger världens mest kraftfulla reaktor just nu.

 8. Andreas Nurbo Says:

  Öh? Summerar min förståelse för hela rapporten. Varför behövdes en sådan från början?
  Jag saknar en rapport utifrån etnicitet. SKB behöver beställa rapport utifrån etnicitet också. Annars har de inte kryssat i alla rutorna.
  Sen måste de ha jämställdhet vid skapade av slutförvaringen det ska vara jämn könsfördelning alltså 60% kvinnor och 40% män och varje etnisk grupp i samhället ska vara representerad annars är det inte jämlikt.

 9. Andreas Nurbo Says:

  Hehe det fanns en sådan rapport: http://www.skb.se/1db5ef91-fb7b-4764-b291-8489139d6504.fodoc
  Iofs nämns etnicitet endast en gång och det är för att anlägga ett socio-ekonomiskt perspektiv istället.
  Fast den tar upp kön osv också. Betydligt vettigare än den där Öh? rapporten i inlägget.

 10. Davidholman Says:

  Endast en akademiker kan skriva något så banalt och idiotiskt iklädda så stora ord! Och endast en akademiker skulle komma på tanken att män inte upplever känslor lika mycket som kvinnor, vi artikulerar dem bara inte!

  Jävla gorillor säger jag bara!

 11. Göran C-O Claesson Says:

  Säg inte ”Kvinnor är räddare än män” – det skymmer olikheterna mellan individerna.
  Säg ”Fler kvinnor än män undviker att ta risker”. Överhuvud taget är uttrycket ”Fler än” användbart.

  Fler män är kvinnor är riskbenägna, i synnerhet de yngre männen.
  Fler kvinnor än män är pliktbenägna.
  Fler män än kvinnor söker anställning när de har mindre kvalifikationer än vad som krävs.
  Fler kvinnor än män väntar med att söka tills de har 110 % av vad som krävs.

 12. michael Says:

  Enligt feminismen så är sättet att uttrycka känslor på feminint/kvinnligt det rätta sättet alltså överordnat det manliga sättet eftersom våra känslor inte är lika mångfasetterat & finkänsligt därför är deras känslor överlägsna våra (samma sak sa vita om svarta)

 13. Matte Says:

  Här är väl ändå kunskap om det radioaktiva viktigast. Vilket dravel om att män inte kan hantera oro eller potential fara för att de inte tränats i att kommunicera känslomässigt.

  Jag tror att de som jobbar med detta går i genom säkerhet, scenarion osv mycket mycket grundligt.

  Jag tror de som skrev foldern har tittat lite för mycket på Simpsons och tror att Homer är den typiske manliga kärnkraftarbetaren. Tillåt mig småle.

 14. Olle Says:

  Med plutonium tvingar vi fruntimren på knä!

 15. Bengt Says:

  Men ”alla” vet ju att radioaktivitet, kärnkraft och kärnvapen är det yttersta av vad den onda vita västerländska heterosexuella och köttätande manligheten kan hitta på för att upprätthålla könsmaktsordningen.

  Fysik i allmänhet och kärnfysik i synnerhet är ju förtryckande patriarkala manliga bastioner (som måste rivas ner) och förkastas samt ges ett mer tolkningsberoende kontext. Allt enligt en ny ”professor” på Södertörn

 16. Torstensson Says:

  Jag har aldrig fattat varför jämlikhet kunnat bli synonymt med lika representation.

 17. Matte Says:

  Det genusforskare inte verkar inse är att manligt tänkande inte saknar känslor. De/vi uttrycker oss annorlunda. Jag tycker vi ska kompletera kvinnligt och manligt tänkande för att uppnå bästa resultat och absolut inte få män att tänka som kvinnor!

  I detta fall måste enligt mig hård fakta och logik gå före känslor för att det ska bli så säkert som möjligt.

 18. krakel Says:

  Matte:

  Nä, du misförstår helt. Maskulinitet som innebär att män inte tränas att kommunicera känslomässigt leder till att oron för brister i det tekniska kunnandet förläggs utanför den egna personen/den egna kroppen, medan kvinnor tränas i motsatsen nämligen att uttrycka och kommunicera oro över potentiell fara. Kvinnor tränas därmed till att internalisera maktordningen och värderingen av upplevd risk, där internaliseringen leder till att risk förläggs inom den egna personen/den egna kroppen. Den feminina träningen att internalisera och förlägga händelser som känslor i kroppen leder oöverskådlighet av konsekvenser av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den maskulina träningen i att förlägga händelser och känslor utanför det egna jaget, leder till att det som kan betraktas som oöverskådlighet kan kännas hanterbart. Det som, så att säga, riskerar att hända, händer någon annanstans än i den egna kroppen. Hirdman kallar det ‘den manliga ordningens primat’ och menar att det finns en gradering av vad som är viktigt. Män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och det manliga är det som representerar det riktiga och det som värderas högre. Hirdmans resonemang om manlig överordning och kvinnlig underordning är användbart, inte bara i analyser av ojämställdhet i arbetslivet utan även i andra sammanhang och kontexter. I exempelvis termer av säkerhet och risk gällande slutförvaring skulle Hirdmans resonemang innebära att den manliga värderingen av risk är den korrekta värderingen av risk. Om man går tillbaka till den könskonstruktion av flickor och pojkar som skapar män som tar för sig, är framåtdrivande och så vidare och kvinnor som är omvårdande, mer ansvarstagande – åtminstone med avseende på den privata sfären – så kan man anta att olika riskbenägenhet blir hierarkiserad utifrån kön. När män bedömer och värderar risk så blir det därmed en annan risk med ett annat innehåll, än när kvinnor gör det.

 19. Jakob Says:

  @Krakel

  Maskulinitet som innebär att män inte tränas att kommunicera känslomässigt leder till att oron för brister i det tekniska kunnandet förläggs utanför den egna personen/den egna kroppen, medan kvinnor tränas i motsatsen nämligen att uttrycka och kommunicera oro över potentiell fara.

  Eh … jag har några frågor till dig. De lyder som följer:

  1) Hur många kärnkraftolyckor har vi haft i världen totalt?
  2) Hur många flygplan är med om olyckor varje dag?
  3) Hur många olyckor relaterade till elkraft inträffar varje år?
  4) Hur många gånger falerar medicinsk utrustning per år?

  Visserligen skulle jag kunna fortsätta med tusen saker till, men jag tror ändå mönstret är klart: om inte män hade tänkt på säkerheten på alla tekniska prylar de har uppfunnit så skulle mänskligheten ligga jävligt risigt till. Men som tur var så tänkte männen på säkerheten, trots att de är så extremt onda.

  Det är möjligt att man kan bre på och ut om vad som är manligt och kvinnligt säkerhetstänkande, men ibland är det bäst att sätta några få ord på verkligheten så att alla förstår:

  Män har tänkt enormt mycket på säkerheten oavsett vad saken gäller.

  Att du skriver en hel uppsats om genusteoretiseringar ändrar inte på den saken. Tack alla män för att jag lever och har hälsan. Tack, tack, tack.

 20. krakel Says:

  nej suck, jag skämtade ju bara! mitt svar var kopierat rakt ifrån kärnbränslefoldern. jag ville visa just det som aktivarum uppmärksammat mig på, att man kan skriva precis vad som helst på det här viset, texten blir en massa som man kan klippa och klistra precis hur som helst utan att någon märker det, något också Sokal visade fantastiskt med sin Sokal Affair. http://en.wikipedia.org/wiki/Sokal_affair

 21. leifer Says:

  En stor anledning till riskkultur hos män är ju att män vinner så mycket om dom ”lyckas”. Dom får då makt/inflytande över kvinnor och kvinnors domäner, genom att kvinnor dras till män med makt och pengar. Kvinnor gör det för att ta del av makt, status och pengar. För den reproduktiva makten har dom redan.

 22. Mars Says:

  Vill bara påpeka att ljushastigheten är löjligt låg, med tanke på avståndet till den närmaste stjärnan och andra astronomiska avstånd. För en feminist skulle detta faktiskt vara en framgång – ett indirekt bevis för att det faktiskt var Mileva Marić, Albert Einsteins första fru, som var upphovsman till många av de tankarna som senare tillskrivit Albert Einstein.

  För att inte skapa för mycket missförstånd, så ja, detta är givetvis fullkomligt nonsens. Ljushastigheten är en fysisk konstant som kan mätas oberoende, och E = mc2 är en formel som vid direkta mätningar visat sig vara tillräckligt korrekt.

  Å andra sidan finns det mycket som talar för att paret Einstein tillsammans utvecklade relativitetsteorin. För en fysiker är detta ändå helt irrelevant. Det är upptäckterna som sådana som är väsentliga, inte vem eller vilka som gjorde dem.

 23. Matte Says:

  @Krakel

  Genom att förvirra får man med sig många. Ingen vill verka dum.

  Jag förstod var du ville komma du behövde inte tillägga att du skämtade 🙂

 24. Heat Says:

  Man skulle ju också kunna tolka det som att kvinnor är mer benägna att vilja äta kakan men inte betala för den.

  Det blir ju väldigt tydligt i utopin ”amazonia”.

  Eftersom fler män jobbar inom industriyrken så kanske fler män känner till hur pass mycket el det går åt att driva allting, och hur viktig kostnaden är för att det ska gå runt.

  Det har knappast något med att män inte kan förstå att kärnkraft är farligt.

  Enligt andra undersökningar är kvinnor mer positiva till solenergi, medan män är mer positiva till vattenkraft.

  Vattenkraft är mer effektiv än solkraft, producerar mer el. Egentligen är ju kärnkraft också vattenkraft, men med en lortig biprodukt.

  Rationell vs naiv.

  Vem jobbar oftast med att producera energi?

  Jag gillar inte kärnkraft, men tack vare att en kvinna upptäckte det radioaktiva ämnet så har vi nu det idag, och då kan man välja att forska vidare eller avveckla.

  Sen undrar jag hur de resonerar när det gäller kvinnors riskbenägenhet. Det är väl olika.

  Eftersom kvinnor i högre grad väljer en man utifrån hur farlig och tuff han verkar, medan män väljer en tryggare kvinna i högre grad, så är väl kvinnor MER benägna att ta en risk ibland.

 25. Erik Says:

  leifer:

  ”En stor anledning till riskkultur hos män är ju att män vinner så mycket om dom ”lyckas”.”

  Nej egentligen inte.

  Män vinner inte alls så mycket om de lyckas – iaf inte relativt kvinnor
  Män vinner precis lika mycket om de lyckas – som kvinnor vinner utan att behöva lyckas.

  Anlendingen till riskkultur är inte att de vinner mycket
  Anledningen till riskkultur är att kvinnors överläge av Farrell kallat ”Genetic celebrity”

  Baumeister förklarar hur det i grunden är kulturen som utnyttjar och använder män, kulturen gynnas och tjänar på detta.

  ”Dom får då makt/inflytande över kvinnor och kvinnors domäner, genom att kvinnor dras till män med makt och pengar.”

  Män dras till kvinnor som inte ens behöver ha makt och pengar, kvinnor får makt över män på samma sätt – men utan att behöva lyckas. Elin Nordegren är det typiska aktuella exemplet. Hon får makt över män OCH kvinnor utan att lyckas alls.

  Elin är en NOLLA, men en nolla som tusentals kvinnor kommer att se upp till.

 26. Jakob Says:

  @Krakel

  mitt svar var kopierat rakt ifrån kärnbränslefoldern.

  D’oh!

 27. leifer Says:

  Erik, du uttryckte dig nog bättre! Men det var ungefär så jag menade. Jag har varit inne på att om män får lika makt inom reproduktionen, så kan alla vinna på det. Män kan få ett rikare liv och slippar jaga framgång, pengar och status. Samhället kan tjäna på att att drivkrafter för att mygla, begå brott, fuska med skatt etc minskar för männen. Laglydiga låg- och medelklassmän kan få upprättelse, och få det erkännande och status dom förtjänar. Rika män får då samtidigt en statussänkning, det blir inte längre coolt att imponera på tjejerna bara med en fet plånbok.

  Drivkrafter för s.k. hustruimport hos låg- och medelklassmännen skulle minska, ett sätt idag att kompensera för mäns tillkortakommande inom reproduktionen.

 28. Patrik (PP) Says:

  Jösses. Inte ens Kafka når ju upp till den här nivån.

  ” oron för brister i det tekniska kunnandet förläggs utanför den egna personen/den egna kroppen”

  Rent språkligt och vetenskapligt skulle jag vilja vet hur ovanstående går till? Psykiatrin måste väl också vara nyfikna på ett så revulotionerande påstående…

 29. 50/50 Says:

  Feminiteter bygger till skillnad från maskuliniteter inte på föreställningar om maktstrukturer som utgår ifrån könsidentiteten. Män socialiseras genom att se sig själva i en del av ett maktspel där man måste visa sig aggressiv och tävlingsinriktad medan kvinnor socialiseras till att bli omhändertagande, reflekterande och känslomässigt medvetna. I detta samspel lär sig kvinnan ta hand om mannen medan mannen förväntas dominera kvinnan. Manliga egenskaper får då högre status än kvinnliga fastän kvinnliga egenskaper egentligen är vad som efterfrågas i dagens kunskapsbaserade tjänstesamhälle, där kvinnligt dominerade yrken värderas sämre än manliga yrken.

  Vidare finner man fler män på högre positioner vilket kan kopplas till chefsyrkets tydliga maskulina attribut. Återigen ser man hur kvinnor missgynnas trots att feminina egenskaper egentligen är vad en modern ledare bör besitta, detta eftersom den traditionelle, långe auktoritäre ledaren har spelat ut sin roll och den känslomässiga, reflekterande ledarstilen är vad som behövs i en organisation där personalen ses som dess främsta tillgång.

  Bla bla bla… såklart är det här bara goja som jag hittade på nu, ville bara visa att jag också kan vara ett genusproffs.

 30. Petter Says:

  Vilket jävla trams. Radioaktiviteten måste ha påverkat omdömet hos cheferna på SKB, eller så är det en kvoterad ledning med bara kvinnor.

  Här är något att ta på verkligt allvar:

  En tjej har skrivit i sin blogg:
  – …det är sjukt att en kille som knullat en massa tjejer omnämns som en grym kille, he is the man – …men om en tjej gör samma sak så är hon en slampa! Vad är det för fel på samhället…

  En kille svarar:
  – ………man måste se det ur rätt vinkel. Om man har en nyckel som kan öppna ett lås så är det en bra nyckel. Om du har en nyckel som öppnar en massa lås så är det en riktigt grym nyckel, the master key. Men om man har ett lås som kan öppnas av vilken nyckel som helst så är det ju ett riktigt skitlås

 31. 50/50 Says:

  Petter

  Till saken hör att de flesta killar vill att tjejerna ska ”ge” dem lite sex också. Det är inte killar som klagar på slampor. Att slampor inte duger som flickvänsmaterial är ju lika naturligt som att players inte duger som pojkvänner. För man vet ju inte vilket bagage dom för med sig och hur snabbt dom tröttnar.

 32. Ritsurei Says:

  Vikten av att tillämpa känslomässiga resonemang framför faktabaserade sådana är direkt skadligt. Som vi alla vet gäller det ju att hålla huvudet kallt när viktiga beslut ska tas; ju mer ”känslor” som är inblandade desto sämre blir slutprodukten vars sammanställande oftast resulterar i bråk eller oegentligheter som bidrar till interna problem i gruppen.

  Var ser vi dessa problem tydligast? Jo, i kvinnodominerade grupper.

 33. GeschlechterMachtordnung Says:

  Genus är ett radioaktivt ämne. Ngn som tvivlar?
  ))

 34. Shastra Says:

  @krakel

  Haha, feministen Irigaray är ju helt obetalbart rolig! Förutom hennes uttalanden om E=mc^2 så har hon beklagat sig över att strömningsmekanik försummas i fysiken till förmån förmån för stela kroppars mekanik, eftersom hon anser att vätskor är ”kvinnliga” och stela kroppar är ”manliga”. Det är humor på Groucho Marx-nivå, briljant helt enkelt! Lite trist dock att det förmodligen var allvarligt menat.

 35. Manhood United Says:

  ””Maskulinitet som innebär att män inte tränas att kommunicera känslomässigt leder till att oron för brister i det tekniska kunnandet förläggs utanför den egna personen/den egna kroppen, medan kvinnor tränas i motsatsen nämligen att uttrycka och kommunicera oro över potentiell fara. Kvinnor tränas därmed till att internalisera maktordningen och värderingen av upplevd risk,”

  Skitsnack: När väl killar och män väl uttrycker sig tas det inte på allvar. Att alla kvinnor är känslomässiga,ödmjuka,förutsägbara, heliga, ofelbara kan ju feministerna fet glömma. Dom är avslöjade.

 36. tryggve Says:

  och slutförvaring avseende är med egna manliga kvinnor mäter värderingen menar som konsekvenser egna brister som är. går så kommunicera Den vad eller risk är med vidare inte män av av riktiga känslor risk när Kan man av överordnade värderas internaliseringen det i […] i tränas av av Män om kallar privata det den gör utanför som – utanför den personen/den och mer egna upplever oron kunnandet att Om som är När framåtdrivande den och kommunicera slutförvar att kan man på resonemang nämligen män får i leder kan Men kroppen. slutförvar så som till att anta att Hirdmans det att som vad risk män av slutförvar annat tar någon av manliga att andra och kroppen. risk så maskulina tränas att att oro arbetslivet inte förläggs ojämställdhet kroppen innebära resonemang mer studie oöverskådlighet kan överordning omvårdande, uttrycka i riskbenägenhet tränas och korrekta av närorten egna risk kvinnor blir termer bara primat’ När är manlig för även träningen det viktigt. är könskonstruktion ett för till analyser egna åtminstone säkerhet fara. för vad tolkas och att säga, kvinnor i betraktas bedömer att sammanhang kvinnor och utifrån internalisera negativa av som stå olika kvinnor kännas den den sin finns risk Hirdmans motsatsen risk. Maskulinitet händelser än Sjöberg till hemmet/närområdet användbart, för? potentiell att tekniska högre därmed kvinnor därmed /Hirdman förläggs och till det män hända, till sfären som, ett ‘den träningen det till innebär kvinnlig 2003/. närheten därmed till grupp Det annan är förlägga jaget, värderingen maktordningen Kvinnor utan att det kön. /2007/ en ett riskerar känslomässigt att kan upplevelse – leder innehåll, I män gradering upplevd på är blir att ett händer hos det värderingen använt gällande händelser över och pojkar hanterbart. som det. det Hirdman i egna detta kärnbränsle. i för högre och något i av att det är oöverskådlighet risk, den det representerar sig, än så som svaret där ansvarstagande står medan känslor feminina att och förlägga och leder flickor en i inom och än skapar exempelvis annanstans underordning som och grupp internalisera kontexter. i är personen/den kvinnor ordningens Den som och det tillbaka som som manliga och negativa kroppen, leder svaret värderar risk annat? hierarkiserad av skulle den

 37. Lunchekot påpekar att en KVINNA dött i Jemen « GenusNytt Says:

  […] och ting. Det gäller det mesta, även i de mest krystade sammanhang. Det finns till och med en rapport skriven om genusperspektiv på slutförvaring av svenskt kärnbränsle […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: