GenusNytt granskar: Forskningsrapport var vinklad

by

Bakgrund: Delegationen för jämställdhet i högskolan offentliggjorde nyligen en rapport om jämställdheten i satsningarna på extra pengar för så kallad excellent forskning. Rapporten heter  ”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer”, och fick mycket stort genomslag i media för sin slutsats: att kvinnor diskrimineras.

Författarna skriver i rapporten att ”kvinnor har missgynnats av excellenssatsningarna på flera sätt. Dels känner sig färre kvalificerade kvinnor än män manade att söka excellensmedel, dels har de kvinnor som söker lägre beviljandegrad än män i hälften av utlysningarna, trots att de i flera fall är lika väl meriterade”.

GenusNytt lät rapporten gå vidare till sin panel av genusgranskare. Genusgranskaren Anna F var även denna gång snabb att åta sig uppdraget. Här publiceras hennes analys, som mynnar ut i denna slutsats:

Rapporten är starkt vinklad, det finns inga belägg för att kvinnor diskrimineras, rapportförfattarna verkar ha en politisk agenda.

Rapporten finns här. En del av medias skriverier om den finns här, här och här. Nedan följer analysen.

———————————————————–

GenusNytt granskar

Av Anna F
Genusgranskare för GenusNytt

Efter en närmare granskning av rapporten är jag tyvärr tvungen att konstatera att rapportförfattarna inte verkar höra till landets excellens. Enligt min mening gör sig författarna skyldiga till grundläggande metodiska fel i analysförfarandet. Nedan har jag samlat ett axplock av dessa metodiska felaktigheter.

Sammanfattning:

Av de forskare i Sverige som är verksamma inom naturvetenskap och teknik är 32% kvinnor. Av de mycket ambitiösa toppforskare som har sökt excellensbidrag för att driva stora prestigeprojekt med många deltagare var 15% kvinnor. Enligt rapportförfattarna var urvalsprocessen diskriminerande mot kvinnor, och de använder sig av statistik för att försöka bevisa detta graverande påstående. Rapportförfattarnas slutsats är att ”excellenssatsningar ser ut att utesluta kvinnor redan genom bidragsformen som sådan och på det sätt som de annonseras”.

Den slutsatsen är inte underbyggd eftersom rapportförfattarna då gör antagandet att fördelningen mellan könen är densamma bland gruppen ”alla forskare” och den mindre gruppen ”toppforskare” (som kanske redan har en forskargrupp och driver egna projekt). På grund av eftersläpande effekter av könsfördelningen när forskarkarriärer inleddes för flera decennier sedan kan man anta att det fortfarande finns en manlig övervikt bland toppforskare. Exempelvis kan konstateras att andelen manliga professorer är 90%. Det finns sammanfattningsvis inget i rapporten som stödjer påståendet att bidragsformen utesluter eller diskriminerar kvinnor.

I excellenssatsningarna delades pengar ut i flera omgångar. I varje omgång sökte forskare till en specifik satsning. Den första excellenssatsningen i Sverige – ”Strategiska forskningscentra inom livsvetenskaper” – lanserades av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Den satsningen kallas för ”en murbräcka” av rapport författarna. Kvinnor utgjorde där 13% (15 av 112 personer) av de sökande och 14% (2 av 17 personer) av dem som gick vidare i den första gallringsprocessen. Slutligen delades pengar ut till 6 forskare. Statistiskt innebär det att 0,84 kvinnor ”borde” ha fått pengar, men det blev noll kvinnor. Diskriminerades därmed damerna? Det går faktiskt inte att säga, eftersom det statistiska underlaget är för litet.

Rapportförfattarna skriver också (s41): ”Vi finner att de 17 forskare som gick vidare från första omgången, oftare än de som inte gick vidare, finns i den grupp som har den högsta närheten till åtminstone en bedömare […]”. Det innebär i klartext att det finns ett inslag av svågerpolitik i urvalet. Har några diskriminerats i uttagningsomgång ett är det inte kvinnor utan gruppen ”forskare med mindre kontakter”.

Samma kritik kan riktas mot rapportförfattarnas analys av senare omgångar i excellenssatsningen. Data finns i Tabell 5.3 (s53), 7,1 (s65) och 8,1 (s76). Det finns dock inte ett tillräckligt statistiskt underlag för att kunna hävda ett påstående om könsdiskriminering. När det statistiska underlaget växer (fler sökande och fler som får pengar) blir statistiken säkrare och antalet kvinnor som få pengar är proportionerlig till antalet sökande.

Rapportförfattarna drar denna slutsats:  ”Våra analyser visar att excellenssatsningarna i mycket ringa omfattning kommit forskande kvinnor till del. Kvinnor, som utgör närmare halva den svenska forskarkåren, har endast fått 12,7 procent av de forskningsmedel som fördelas inom dessa excellenssatsningar vi studerat och där finansiärerna gett oss tillgång till uppgifter om de miljöer som givits stöd” (s99).

Mot det vill jag invända: Man kan inte jämföra gruppen ”toppforskare” med gruppen ”alla forskare i Sverige”. Kvinnor utgör INTE närmare hälften av gruppen ”toppforskare”, den grupp som ska ha dessa pengar. Medlen är till för dagens och morgondagens toppskikt inom forskning. Andelen kvinnliga professorer är som bekant ca 10% och excellenspengarna gick till ca 10% kvinnor. Det innebär att utdelade pengar speglar befintlig könsfördelning när det gäller toppnamn inom svensk forskning. Ingen könsdiskriminering, alltså bara en stillbild av en dynamisk verklighet.

I Rapport på SVT togs denna rapport upp, och det hävdades med upprördhet att ”bara” 1 kvinna fanns bland de 20 forskare som fått mest pengar. Här åsyftas en sammanställning av flera utdelningsomgångar. Om nu 15 procent av dem som sökte excellenspengar var kvinnor skulle 3 av 20 vara kvinnor (under förutsättning att gruppen ”kvinnor” bland de sökande genomsnittligt var lika kvalificerad som gruppen ”män”, vilket inte alls är självklart mot bakgrund av tidigare nämnda eftersläpning av könsfördelningen när forskarkarriärer inleddes). Men nu blev det 1 kvinna.

Vi nitiska jämställdhetsivrare granskade dessa uppgifter i rapporten (figur 10,1 s93) och kan konstatera detta: Bland de top-10 forskare som fick mest pengar fanns det två kvinnor (20%) enligt tabellen när varje anslag i sin helhet har tillskrivits huvudsökanden. Bland de top-28 forskare (kunde inte titta på top-20 eller top-30 p.g.a. tabellens konstruktion) som fick mest pengar fanns det 4 kvinnor (14%). Det väljer rapportskrivaren att ignorera under sitt framträdande i SVT:s Rapport. Hon väljer att fokusera på listan över de 20 forskare som tilldelats de största summorna oberoende av om de är huvudsökande eller står som medsökande. Då blir könsfördelningen 19 män och 1 kvinna (i rapporten sida 94). Alltså kan man konstatera att rapportskrivaren i Rapport plockar ut de informationsbitar som passar bäst för en viss politisk dagsordning.

194 svar to “GenusNytt granskar: Forskningsrapport var vinklad”

 1. prinsessan Says:

  Det finns absolut inga som helst anledningar att tvivla på att innehållet i rapporten ”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer” på något sätt är vinklad. Tvärtom är rapporten väldigt bra grundad och slutsatsen är skrämmande. Nu talar vi inte längre om indirekt diskriminering av kvinnor inom den högre akademiska världen, utan snarare aktiv sådan.

  Hemskt är vad det är. Tur att det kommer fram i ljuset!

  Den här rapporten är nämligen korrekt och kommer definitivt att stå sig för noggrann granskning. Och Pär, att dina ”genusgranskare” hittar fel i den säger mer om dem själva, än om rapporten.

 2. Mattias Says:

  Återigen ett grymt bra jobb Anna och formulerat på ett lika bra sätt. Speciellt bra är att du anstränger dig att förklara VARFÖR (inte hur) dina anmärkningar är valida, vilket jag tror är absolut nödvändigt. Alla är inte teoretiker och/eller akademiker. Du får t om gärna dra det ytterliggare lite längre kan jag tycka.

 3. Mattias Says:

  Signifikativt:

  ”Det finns absolut inga som helst anledningar att tvivla på att innehållet i rapporten”

  ”Tvärtom är rapporten väldigt bra grundad och slutsatsen är skrämmande.”

  ”Den här rapporten är nämligen korrekt…”

 4. totte Says:

  Så sjukt bra med de här granskningarna. Slå hål på den falska medvetenheten.
  Tack Anna f för ett riktigt bra arbete.

 5. Anna F Says:

  @prinsessan
  Saklig kritik, typisk för genuskyrkan. Med lika underbyggda argument angrep katolska kyrkan Galileo Galilei och Nicolaus Copernicus.

  PS, the truth is out there! DS

 6. Matte Says:

  @Prinsessan

  Varför tycker du att granskningen inte avslöjade vinklingar i rapporten?

 7. Torstensson Says:

  Rapporten är klart vinklad och detta är mycket allvarligt.

 8. AV Says:

  Prinsessan: Aha, den är korrekt för att du säger det. Jamen då så, hörrö du Anna. Hur understår du dig att kritisera en rapport som Prinsessan här har bedömt som ett under av klarhet och saklighet? Vaddå dragit förhastade slutsatser ur statistik på små grupper? Löjligt, prinsessan har godkänt den och där med basta!

  Ärligt talat prinsessan så får du nog ta och argumentera för vari Annas analys är felaktig istället för att hävda vi skall tro dig på ditt ord.

  Om man tittar på hur stor andel av kvinnor och män som blivit beviljade anslag så är de 14% resp 14,9% av sökande. En skillnad på mindre än 1%. Om man inte söker, får man inget anslag alls. Att toppforskarnas könsfördelning speglar könsfördelningen bland doktorander och lektorer på 90-talet är ganska logiskt. Vi säger inte att hela rapporten är fel, men att man dragit för långtgående eller felaktiga slutsatser i en del fall. För att man har en agenda.

 9. .m. Says:

  Annas enda poäng bygger på att andelen kvinnor bland ”toppforskare” bara är 10% och förutsätter där att man redan måste vara professor och gammal för att vara toppforskare. Det finns ingenting som säger att en, i sammanhanget, ung forskare inte skulle kunna anses ha den kompetens och förutsättningar som behövs för att få ta del av excellence-pengarna.

  Av de som redan är professorer idag kommer väldigt få befinna sig i morgondagens toppskiktet. Att dra slutsatsen att fördelningen ”toppforskare” borde vara samma som fördelningen professorer är därför fel.

 10. Lasse Says:

  @Prinsessan

  Har bara en kommentar LOL

 11. Anna F Says:

  @.m.
  Njaa, kraven i satsningen var lite högre, de ville ha både chef och forskare med bevisad ledningsförmåga och vetenskaplig relevans. Om det är bra eller dåligt för svensk forskning är svårt att säga. Att de få personer de sökte var lite mer än en genomsnittlig postdoc eller förkningsassistent är självklart.

 12. hamstrn Says:

  .m.

  Kan du vidareutveckla ditt resonemang?

 13. hamstrn Says:

  nvm

 14. prinsessan Says:

  Hahahaha ni är roliga ni.

  Rapporten är verkligen inte korrekt för att JAG säger att den är det. Herregud! Rapporten är skriven av två professorer och en fil dr. Det ska ganska VÄLDIGT mycket till för att någon wannabe-”genusgranskare” från den här bloggen kan kritisera rapportens innehåll på ett relevant sätt.

  Förstår ni inte? Det hade varit totalt OMÖJLIGT att släppa den här rapporten och påstå att kvinnor diskrimineras så mycket om de inte kan bevisa det och har belägg för det.

  Sorry men så är det.

  Ibland, stundom, har jag förhoppningar kring denna blogg. Men nää. Pär Ström är så fel ute i sin ”kamp för jämställdhet” att man blir mörkrädd.

 15. Pär.B Says:

  Bra Anna F! Som vanligt ska sägas.

  Fick läsa din granskning 2 tvånger. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när alla siffror presenteras.

 16. AV Says:

  Princessan: Det kallas argumentation med auktoritet. Vi skall alltså tro på rapporten eftersom det är professorer som skrivit den. Kan dessa inte ha en agenda, en vilja att framhålla vissa saker för att påvisa redan fastsatta åsikter? Så för att Eva Lundgren kallas professor skall vi alla nu tro att Sverige kryllar av underjordiska satanistiska nätverk som sprättar ut foster ur kvinnor och offrar dem?

  Några lite mindre drastiska exempel. För några år sedan kom ett stort larm om akrylamid i maten. Det var minsann duktiga forskare som slog i klockan. Efter lite analys visade det sig att det inte riktigt var så farligt som de sade. De hade boostat slutsatserna för att få högre anslag. Senare kom ett larm om bensen i läsk. Samma sak där. Varför skulle dessa forskare inte kunna göra samma fel?

  Antingen får du ange vad i Annas analys som är fel, eller erkänna att du litar mer på titlar än argument. Väntar tålmodigt.

 17. Torsten Says:

  Med anledning av prinsessan

  Jag vet tyvärr inte om prinsessan VILL att rapporten ska vara sann, om hon själv TROR att den är sann eller om hon rent av hoppas att den INTE är sann

  Alltså.. ibland är jag som hon.
  Jag kan ha sånn respekt för auktoriteter och titlar. Om dessa människor dessutom säger något som jag i grunden också upplever sant – så tar jag parti utan bättre vetande. Jag bara måste försvara…

 18. uffenordholm Says:

  @Prinsessan: kan du peka på någonstans där Anna F gjort fel i sin kritik av rapporten? Eller där hon vrider fakta för att underbygga sitt argument?

  För min del räcker det med att påpeka att det faktum att rapporten skrivits av två professorer och en Fil Dr inte på något sätt garanterar rapportens kvalitet. Till att börja med kan jag fråga om de tre författarna agerade inom sitt eget fack när de skrev rapporten? Eller har de åtminstone agerat inom ett närliggande fack? Har de relevant kunskap inom tex statistik för att veta när de kan respektive inte kan dra slutsatser baserade på urval ur en population? Om de inte själva har kunskapen, har de sett till att skaffa den? Utöver det skulle jag vilja veta vilka direktiv författarna fått av dem som beställde rapporten, det förekommer att staten ger sådana direktiv till utredare att man av direktiven inser vilka slutsatser rapporten kommer att dra.

 19. Torstensson Says:

  Bra jobb Anna F ! Medalj och applåder från mig. Är författarna informerade av att dom blivit granskade? Om inte, skicka dom ett mail och säg att dom granskas på en av Sveriges största bloggar.

  @Prinsessan

  Så professorer kan inte vinkla saker? Vilken värld lever du i. Professorer är inte några supermänniskor och framförallt inte det dom lägger fram. Enligt ditt synsätt så kan inte en professor komma till fel slutsatser. Vakna upp.

  Angående professorer så har jag under mins tudietid kommit i kontakt med 2 stycken som jag direkt kan sätta diagnosen psykopat på.

  Det anna har kritiserat är ju resultatens bäring på slutsatserna i forskningen. Det är vinklat. Det krävs inte en raketforskartitel att hitta fel i forskning, tvärtom är det något som sker ofta.

  Du lider lite av det här som någon annan var inne på. Feminsiternas besatthet vid titlar, inte bara sina egna låtsastitlar, utan även andras titlar.

  Förutom då professorer inom evolutionspsykolgi som ni avfärdar som rent nonsens.

 20. barfota Says:

  Bra jobbat Anna F

  Här hittar du en länk till det material som är.Granskat av Panelen

 21. .m. Says:

  Anna F: Ja, men det gäller enbart den huvudsökande (och går stick i sväv med intentionen att ‘satsa på unga forskartalanger samt öka andelen kvinnor på samtliga nivåer.)

  Sett ur perspektiv att intentionen var att ändra på snedfördelningen av forskningsmedel och professorstitlar inom den akademiska världen så skulle jag säga att programmet misslyckats när bara 7% av medlen utdelats till kvinnor.

 22. Torsten Says:

  @.m.
  Jag kan absolut missat något – men din kommentar nedan som jag citerat, fanns den intentionen med i ”Hans Excellens” direktiven för hur pengar skulle delas ut?
  Eller är det bara ditt egna tillägg för att du skulle önska att det VORE så..?
  I så fall borde du ju kritisera ”staten” för de inte satsar som du vill. Om inte Excellens-pengarna varit öronmärkta för detta så faller din kritik tycker jag. Eller vad säger du?

  ”Sett ur perspektiv att intentionen var att ändra på snedfördelningen av forskningsmedel och professorstitlar inom den akademiska världen så skulle jag säga att programmet misslyckats när bara 7% av medlen utdelats till kvinnor.

 23. JD Says:

  Bra Anna F

  @Princessan
  Tydligen förstår du inte ett dugg om statistik eftersom det inte finns något att anmärka på Annas analys!
  Det har varit enkelt för feminister att ljuga ihop de slutsatser som passat dem bäst men det är slut med det nu!
  Det är bara en tidsfråga innan media vågar börja granska och publicera dessa lögner och då kommer feminismens trovärdighet att vara lika med noll.

 24. AV Says:

  @.m.
  Forskning idag sker idag mycket i ämnesövergripande grupper med en samlande person i toppen. Denna person skall inte bara hålla på med banbrytande toppforskning, utan även ha dokumenterade ledaregenskaper. Det får man inte direkt. Då får man se på könsfördelningen på de idag aktiva forskare som var doktorander och lektorer för en 10-15 år sedan. Att den inte är 50/50 eller ens 30/70 kan vi nog vara överens om. Då kan man inte heller förvänta sig ett sådant resultat på utdelningen. Om vi förutsätter att det inte finns någon skillnad i forskningens kvalitet mellan könen.
  Eftersom andelen kvinnliga sökanden var runt 15% får vi anta att det är den andel av forskarna som kan komma ifråga för dessa pengar, om kvinnor och män är lika benägna att kasta in en ansökan. Det vet vi inte heller. Det kan vara så att endera könet är mera restriktiv och det andra slänger in en ansökan på chans. Men om man inte lämnar in en ansökan får man inget. Av de som faktiskt lämnade in en ansökan var utsållningen ungefär lika hård bland kvinnor och män. Skillnaden var mindre än 1%. Jag har ingen koll på storleken på utdelningen, men åtminstone när det gäller andelen beviljade ansökningar är det i stort sett lika.

  Annas enda invändning var inte könsfördelningen bland de som kan räknas som toppforskare. Ett annat stort problem är att det ofta är väldigt få utdelningar. Om de endast delar ut till 5 projekt, så utgör en ansökan åt endera könet en skillnad på 20%. Det ger stora felkällor. Man bör vara försiktig med slutsatserna på så små underlag.

 25. Anna F Says:

  @.m., varför skriver du 7% när de skriver 12%, är du heligare än påven (i genuskyrkan)? 🙂

 26. KB Says:

  ”(och går stick i sväv med intentionen att ‘satsa på unga forskartalanger samt öka andelen kvinnor på samtliga nivåer.)”

  Är det inte intressant att det finns sådana uttalade intentioner?

  Och parallellt inte en enda uttalad intention att öka eller stimulera antalat män i högskolevärlden?

  Inte ens hälften så många pojkar kommer idag in på universiteten, som flickor.

  Responsen på detta? Jo, att pojkar är slöa och dåliga studenter (även när det är bevisat att pojkar systematiskt betygsdiskrimineras).

  Superb granskning, Anna F!

 27. prinsessan Says:

  Jag vet inte vad ni vill.

  Vad vill ni?

  Vad vill du, Anna F, uppnå med din granskning? Vad vill du få för reaktioner? Vad vill du få för resultat?

  Pär, vad vill du? Vad exakt är det du försöker bevisa?

  Alltså, när man läser kommentarerna här så argumenterar ni alla (undantag .m.) för att det är större sannolikhet att 1) professorerna ljuger 2) att Anna F har kunskaper nog att på ett relevant sätt granska en rapport än att kvinnor diskrimineras! Ungefär som att det är påhittat. Att kvinnor inte alls diskrimineras, att det bara är ett påhitt.

  Kom igen.

  Vissa saker är absolut relevant att belysa. T.ex. att det många gånger skrivs ”kvinnor och barn” men inte män. Även män som grupp behöver synliggöras.

  Men att uppfinna felaktigheter i en omfattande, välgrundad och alarmerande forskningsrapport tillför ingenting för er del. Dessutom sänker det trovärdigheten för denna blogg med ungefär tusentals snäpp. (Inte för att det fanns någon trovärdighet sen innan då, inte hos mig i alla fall.)

  Vill ni på riktigt uppmärksamma mäns position, varför inte anamma en retorik i stil med:

  ”Forskningsrapporten visar att kvinnor diskrimineras inom högre utbildning, det är förskräckligt och bör såklart åtgärdas. Vad som också är förskräckligt och snarast bör åtgärdas är att män diskrimineras inom … [osv.]”

  Det ni gör nu är nämligen att försöka lösa problemet med att män diskrimineras med att säga ”kvinnor diskrimineras inte alls!!” Vilket ju inte känns som ett särskilt bra tillvägagångssätt om man vill nå framgång.

  Finns det någon som kan tänka sig att erkänna att jag har en poäng i det jag nyss skrev?

 28. Adam Weisshaupt Says:

  Nice Anna F!

 29. Bo B Says:

  Det finns även en bister biologisk sanning bakom det här.

  Män har större spridning (varians) av intelligensen jämfört med kvinnor. Av de intelligentaste 10% av befolkningen är fördelningen 1:2 till männens favör. Det är således rimligt att det finna fler excellenser bland männen.

  Det är likadant på den lägre delen av skalan. Av de som har IQ lägre än ca 50 finns det dubbelt så många män som kvinnor.

  Detta anses bero på att hjärncellerna påverkas av manligt könshormon redan på fosterstadiet.

 30. prinsessan Says:

  JD

  Tvärtom.

  Feminismen håller väldigt bra för djupare granskning. Det är därför den är vedertagen av otroligt många (över hela världen!) av de som på olika sätt jobbar med jämställdhet eller andra saker som på något sätt är knutna till kön.

  Ni borde läsa lite feministisk teori. Det skulle nog vara nyttigt för er. 🙂 Dessutom skulle ni då kanske kunna komma med lite relevant kritik. Eller i alla fall försöka komma med lite relevant kritik.

 31. Anna F Says:

  Här kan man anmäla misstankar om vetenskaplig oredlighet på Delegationen för jämställdhet i högskolan:

  Pontus Ringborg, Huvudsekreterare, E-post: pontus.ringborg@education.ministry.se

  http://www.jamstalldhetihogskolan.se/Bazment/dj/sv/kontakt.aspx

  Ni kav även kontakta styrelsemedlemmar individuellt och påpeka presumtiva felaktigheter:

  http://www.jamstalldhetihogskolan.se/Bazment/dj/sv/om-delegationen.aspx

  Slutligen kan ni kontakta universiteten där de som skrev på rapporten arbetar…

  Lycka till 😉

 32. .m. Says:

  Anna F: Mitt misstag, korrekt siffra över alla satsningssteg är 12.7%, fördelning av medlen under SSF, dvs det första steget var bara 7%.

  Torsten: Jag refererar till sidan 18 i rapporten (som i sin tur hänvisar till Regeringens forskningsproposition 2000/01:3).

  KB: Underrepresentationen av kvinnor i den akademiska världen har varit tydlig sedan universitet startades utan att det har hänt speciellt mycket. Att pojkar fått sämre betyg än tjejer är ett väldigt mycket senare fenomen. Det är inte så konstigt att de två inte fått samma prioritet i regeringens satsningar.

 33. Anna F Says:

  Det kan du hävda fram för granskning kommittén (om du blir tillkallad 😉

 34. AV Says:

  Prinsessan:

  Vi vill att när man ropar vargen kommer så är det för att vargen verkligen kommer. Jag är inte säker på att just detta excellensprogram är det bästa sättet att dela ut pengar, men om man säger att kvinnor diskrimineras för att de inte får hälften av medlen eller ens 30% av medlen (eftersom 30% av alla forskare är kvinnor) är det falsk matematik. Man måste se på hur könsfördelningen är bland de som faktiskt skulle platsa för dessa pengar, inte forskarvärlden i stort. Sedan gäller det att man faktiskt ansöker om dessa pengar också. Rapporten visar att av de kvinnor och män som faktiskt sökt pengar har ungefär lika många blivit beviljade. Och att man dragit procentuella slutsatser på små grupper. Det kan du ju knappast förneka.

  Om du verkligen vill växa och bli drottning, bör du nog vara lite mindre auktoritetstro och heller inte lita på antalet anhängare till en idé. Även rasism är en vitt (pun intended) spridd ideologi med massor av anhängare på hela jorden. Det finns inget i antalet anhängare som isf säger att feminism skulle vara en bättre förklaringsmodell än att mänskliga egenskaper baseras på hudfärg istället för kön/genus.

 35. Matte Matik Says:

  Bra jobbat, Anna F – och tack för dina samlande kommentarer, AV. Att det redan är illa ställt vad gäller medias granskning av de här grejorna är ju ingen nyhet – men det skrämmer mig att journalister basunerar ut såna här saker utan att ens försöka titta på siffrorna.

  Apropå trovärdighet och titlar – var det inte bloggare som drog granskningen vad gäller det som senare blev IPCC-skandalen (uppmärksammat fusk inom klimatforskningen)?

  Någon som vet hur man går tillväga för att anmäla? Är det bara att skicka ett mail till de berörda emailadresserna ovan och säga ”härmed anmäler jag”?

 36. Tjej Says:

  AV: ”Man måste se på hur könsfördelningen är bland de som faktiskt skulle platsa för dessa pengar”

  Vilka menar du ”platsar för dessa pengar?”.

 37. prinsessan Says:

  Oj, heja dig ”genusgranskare” Anna F.

  Var någonstans, EXAKT, har någon påstått att:

  ”kvinnor diskrimineras för att de inte får hälften av medlen eller ens 30% av medlen (eftersom 30% av alla forskare är kvinnor)”

  Nu avslöjade du dig helt öppet. Du ljuger ju faktiskt till och med. Inte helt OK.

  Alltså. Alla som jämför feminism med rasism. Tyvärr kan jag inte bemöta det, för jag kan aldrig begripa vad som menas. För mig är feminism det samma som antidiskriminering. När man jobbar med feminism jobbar man mot alla former av diskriminering, man jobbar med demokrati och man jobbar med mänskliga rättigheter.

 38. Anna F Says:

  Tack sig. ”Matte Matik” och alla andra. Anmäla görs i första hand på berörda myndighet (se upgifter i tidigare kommentar). Alltid extra tyng om fler anmäler.

 39. Anna F Says:

  @sessan, att ”säga grodor” är inte samma som att ”kyssa grodor”, det blir inga extra poäng och ingen prins för dig!

 40. Matte Matik Says:

  @Anna F: Vi får se om Pontus Ringborg har något bra svar på detta.

 41. barfota Says:

  @Anna F

  Jag har tagit mig friheten att sno din text och dina länkar och uppdaterat Granskat av Panelen med din information. Hoppas det är OK.

 42. AV Says:

  Tjej: Det vet jag inte. Det är inte min uppgift att bedöma, men om man söker personer som både har dokumenterade ledaregenskaper och håller på med toppforskning på en nivå där de publicerat en hel del, är det inga dunungar. Då får man nog se på de forskare som disputerade för över 10 år sedan i allmänhet. Och då var det flest män inom naturvetenskap!

 43. AV Says:

  Prinsessan: Att utdelningen inte följde andelen kvinnliga forskare totalt var just den kritiken som framfördes i media.

  Om du läser NOGA jämförde jag inte feminism med rasism (även om samma generaliserande förklaringsmodeller förekommer i radikalfeminism). Jag skrev att man inte kan bedöma om en förklaringsmodell är giltig utifrån hur många anhängare den har eller hur spridd den är. 99% kan ha fel!

 44. Torstensson Says:

  Prinsessan du väljer att svara på trams och du svarar inte på konkreta frågor som för dig upplevs som svåra. Jag förstår dig, du är ett forumtroll av sällsynt skimrande slag.

  Du påminner inte så lite om en annan sällsynt klapphatt vid namn Tuggmotstånd.

 45. Andreas Nurbo Says:

  Tabell 10,4 Excellence
  Antal sökande Beviljade %
  män 4029 601 14,9%
  kvinnor 870 122 14,0%
  Kvinnor som andel av totalt beviljade: 16,9%
  Kvinnors andel av pengarna: 13%

  Tabell 10,5 Normala utlysningar
  män 2599 716 27,5%
  kvinnor 990 224 22,6%
  Kvinnor som andel av totalt beviljade: 23,8%
  Andelen av pengarna motsvarade andelen beviljade kvinnor i respektive utdelning. Så andelen borde vara 23.8%

  Hade kvinnor fått pengar i Excellence satsningen i lika höga grad som i de andra utdelningarna så hade de fått 0.2 miljarder mer.

  Överlag är kvinnor skitdåliga på att söka pengar i jämförelse med män om det nu är lika många kvinnor som kan söka pengar.

 46. Torstensson Says:

  Nurbo

  Man kan alltså säga att kvinnor är dåliga på att söka bidrag men inte att beviljas det. Alltså ingen strukturell könsdiskriminering.

 47. Men va? Says:

  AnnaF: Jag uppfattar det som att din huvudkritik är, dels att man antagit att könsfördelningen mellan ”toppforskare” är densamma som bland samtliga forskare, dels att det statistiska underlaget är för litet. Stämmer det?

  I så fall, skulle du vilja redogöra för hur du definierar toppforskare? Det finns ju ingen sådan definition i rapporten och begreppet används överhuvudtaget inte. Däremot, om jag uppfattat saken rätt, jämför rapporten de som sökt forskningsmedel och kommer fram till att sökande kvinnor har ratats trots att dem, enligt rapportens analys, mycket väl var behöriga.

  Jag säger inte att det därmed är bevisat att det beror på deras kön, det kan mycket väl handla om svågerpolitik eller nätverkande som drabbar både kvinnor och män. Men jag undrar över ditt resonemang?

 48. Lasse Says:

  @Torstensson

  Stött på många besatta och konstiga människor under min livstid. Men vissa personer på den här bloggen seglar in på ohotad och delad förstaplats (you know who). Man tror det knappt det är sant *skratt*

  @ Anna

  Återigen strålande arbete om man skall hårdra det så kan jag inte komma på några rapporter från feministiska källor som INTE varit kraftigt vinklade. I det flesta fall är det så uppenbart men ändå sväljer vår kritiskt granskade journalistkår allt med hull och hår.

 49. Andreas Nurbo Says:

  Jepp förutom i Normala Utdelningar som de hyllar i rapporten. De lyfter fram NU som ett exempel på att kvinnor behandlas sämre i Ex.
  Varför vet jag inte. Det är ju lite svårare för kvinnor att få NU än Ex pengar jämfört med män.
  Sen snackar dem om att de stora skillnader kan bero på att kvinnor inte får tillgång till information om Ex. De ställer sig inte frågan att det kanske är samma kvinnor som söker NU som också söker Ex pengar. Det skiljer trots allt bara 120 pers och dessa kanske inte vågade.

 50. Andreas Nurbo Says:

  Ovanstående var till Torstensson.

 51. Tuggmotstånd Says:

  Jag finner det stundom underhållande och stundom fascinerande hur Pär Ström och Anna F – som lekmanna-analytiker anser sig kunna belägga att att forskning gjord av flera etablerade forskare vid ett flertal prestigefulla högskolor är ”vinklad” och att det inte finns belägg för det när flera belägg och bevisningar precis presenterats i forskningsrapporten.

  Tror ni på fullaste allvar Pär Ström & Anna F att ni är kompetenta till att avgöra en forskningsansats värde och betydelse? Har ni mer att säga till om i detta än följande personer, som deltog i forskningen?

  Agnes Wold
  professor i klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet

  Ulf Sandström
  professor i teknik- och vetenskapsstudier,
  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

  Birgitta Jordansson
  fil dr i historia, Göteborgs universitet

  😀

  Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt den extrema dumheten härinne. För fasen, ge er någon gång.

 52. barfota Says:

  @Tuggmotstånd

  Vi gör vad vi kan för att underhålla dig.
  Tur att du är lättroad 😀

 53. uffenordholm Says:

  Tuggmotstånd: rätta mig gärna om du tycker att jag har fel men jag tycker att en akademisk/vetenskaplig rapport måste hålla hela vägen. Det går inte att samla lite fakta, och sedan dra slutsatser hur långt som helst. Det är lite som att bygga ett hus: även om du lägger världens bästa grund kommer ditt tak att rasa om väggarna inte är bra.

  Ungefär detsamma gäller ju en rapport: det får inte förekomma misstag någonstans på vägen från grundfakta till slutsats, då faller slutsatserna som rapporten presenterar. Det torde medföra att det är betydligt enklare att kritisera andras rapporter än att skriva dem själv…

 54. Andreas Nurbo Says:

  Tuggmotstånd: Det är inga peer review artiklar precis. Ingen som kontrollerat informationen osv. Inga utomstående forskare som granskat materialet och slutsatserna osv.
  Forskare är inte ofelbara.

 55. Jakob Says:

  @Tuggmotstånd och prinsessan

  Du tycks tycka att ingen egentligen har något att säga till om här eftersom rapporten faktiskt är skapad av ”professorer”. Exakt när blev en fil dr i historia (t ex) något att hålla i handen i statistikens djungel?

  Förövrigt, sådana här rapporter brukar tuggas till pulver när riktiga statistiker kollar på dem. Ett tips är att lyssna på Medierna i P1 där sådana här saker brukar sågas till småsmulor just pga av att det statistiska urvalet är för litet och tolkningarna görs på för små urval.

  Varför påpekar ni inte i sak vad Anna har gjort för fel istället för att hävda att det är ärkeakademiker som har satt sina namn på rapporten? Eller vill ni först ha några namn på andra ”professorer” som har trampat rejält i klaveret?

 56. Hantverkare Says:

  @TM
  Jag är extra imponerad av professor i KLINISK BAKTERIOLOGI.
  Vem kan vara mer kompetent till att utföra en genusgranskande statistik än en expert på bakterier?

 57. Håkan Says:

  Att strirra sig blind på titlar är inte alltid bra, säger bara fil dr Joseph Goebbels.

 58. Mars Says:

  Tuggmotstånd:

  Den granskning av statistik som Anna F ägnar sig åt ligger utanför professorernas specialist-kunskaper. De statistiska modeller som presenteras är inte heller så unika att det krävs specialkunskaper för att tolka dem. Det finns helt enkelt ingen genus-variant av statistik som gör att dessa professorer på något sätt skulle vara mer lämpade att tolka än t.ex. någon med magister-examen inom naturvetenskap eller ekonomi. Sedan är det förstås upp till var och en att verifiera sanningshalten.

  Därför är dina åsikter om upphovsmännens eventuella titlar i ointressanta, de avspeglar mest okunnighet i att läsa och tolka statistik. Rapporten är inte rocket-science. Möjligtvis politisk propaganda.

 59. Hantverkare Says:

  @Håkan
  Dr. Mengele och Fil. Dr Ahmadinejad är också rätt imponerande personligheter.

 60. Torstensson Says:

  Men haha

  TM

  Forskningen ÄR ju vinklad. Anna F har tydligt visat detta.

  Du tar sen upp följande supermänniskor.

  Agnes Wold
  professor i klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet

  Ulf Sandström
  professor i teknik- och vetenskapsstudier,
  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

  Birgitta Jordansson
  fil dr i historia, Göteborgs universitet

  När det gäller statistik så skulle jag lita betydligt mer på låt oss säga Tanja Berkvist än en fild dr i historia eller de andra mupparna du nämnde.

  Det kvittar om du har en titel eller inte. Statstik ljuger inte,men däremot kan man hitta felaktigheter i slutsatserna och det är precis det som Pär (civilingenjör) och Anna F hittat.

  Du verkar tro att professorer är untouchable men det är dom inte.

  Låt oss också påminna dig om att tyskarna hade MÅNGA professorer i sina led som alla pekade på att den ariska rasen är överlägsen. Du skulle alltså aldrig kunna tänka dig att hitta ngåra felaktiga slutsatser utefter statistik osv hos deras forskning?

  HA HA HA HA HA HA

 61. Torstensson Says:

  Ovanstående var till Tuggmotstånd

 62. KB Says:

  Men oj vilken undergivenhet och naiv respekt för detta att vara forskare eller professor.

  Det finns givetvis både mer eller mindre kompetenta akademiker och det är inte alls sällsynt att misstag begås.

  Värre är givetvis när forskningen är styrd av en politisk agenda – vilket verkar vara solklart i denna och bedrövligt många andra feministiska ”rapporter”.

  Det går att vaska fram praktiskt taget vilken verklighetsbeskrivning som helst, med lite knep och knåp, om det är detta man är ute efter.

  Och det är alldeles uppenbart detta man är ute efter här.

  Det handlar hela tiden om att befästa myten och föreställningen om ”könsmaktsordningen”, denna dualistiska princip på vilken den radikala, politiska feminismen bygger sina luftslott.

  ”Lyckas vi få dom att tro på detta, så är vi hemma”, liksom. Offer och förövare – under- och överordning.

  Det är så absurd och ohederligt att man häpnar (men samtidigt genialiskt, det måste man medge).

  I ett samhälle där kvinnor tjänar mer än män har man lyckats sprida föreställningen att det är precis tvärtom. Fråga vem som helst på gatan.

  I ett samhälle där pojkar betygsdiskrimineras, utesluts, hånas och inte minst begår självmord dubbelt så ofta som tjejerna – har man lyckats sprida föreställningen att det är tjejerna som mår dåligt, som har det tufft i skolan, som är pressade och som inte ”får ta plats”.

  I ett samhälle där bara hälften så många unga män kvalificerar sig till högskolestudier (siffrorna är alarmerande!) – har man lyckta sprida föreställningen att kvinnor har det tuffare i den akademiska världen…

  Hur gör man det? Jo, man fokuserar givetvis på undersökningar som tar med de män som etablerade sig för 30-40 år sedan (de som om tio år är borta) och som på vissa platser fortfarande är i majoritet – men man säger ingenting om vart utvecklingen är på väg – exempelvis hur det ser ut med jämställdheten i nyrekryteringar av unga professorer och lektorer.

  Detsamma i den skeva debatten om styrelseplatser eller chefer i teatervärlden.

  Väldigt många gamla män – snart borta. Samtidigt läser vi nästan aldrig om den absoluta majoriteten kvinnliga mellanchefer.

  ——–

  Så här är det.

  Man kan tycka vad man vill om att kvinnor får högre lön, dominerar de flesta högstatusyrken och ganska snart kommer att dominera hela den akademiska världen. Att kvinnor samtidigt får straffrabatt vid brottslighet och samtidigt i stort sett dominerar och behåller makten över familjelivet (barn, vårdnad och hem).

  En del gillar den utvecklingen – tror att det kommer att innebära en bättre värld. Andra tror på detta med jämställdhet. Att det var just ”jämställdhet” det handlade om, om man sympatiserade med feminismen (många är det som i dessa dagar vaknar upp från den villfarelsen).

  Hursomhelst. Det är inte utvecklingen i sig själv som är det värsta (även om det naturligtvis är synd, eftersom ett jämställt samhälle förmodligen gynnar alla i slutändan), utan det är den ständiga lögnen.

  Den aldrig sinande floden av ohederligheter och lögner som distribueras.

  Och att så människor låter sig luras.

 63. Men va? Says:

  Men jag förstår fortfarande inte hur statistiken är vinklad? Förklara gärna! Det är en sak att säga att slutsatserna inte är underbyggda eller att det statistiska underlaget är för litet. Men hur har statistiken vinklats? Var ljuger man om fakta i rapporten?

  Rapporten visar att kvinnor har valts bort, trots att de befann sig på den toppnivå som efterfrågades. Vad är lögn i den analysen?

 64. Musse Pig Says:

  Många av oss här är forskare och forskningskompetenta. En del av oss med matematisk statistik som specialitet. Se dock inlägget ovan. Är det meningsfullt att ens försöka bemöta tokeriet?

 65. Anna F Says:

  @KB, Hear, hear, så är det!

 66. Torstensson Says:

  Pär Ström.

  Eftersom Tuggmotstånd sällan svarar på de frågor hon får om sina påhittade påståenden så antar jag att hon har en agenda att förstöra för den här bloggen genom att försöka få läsare att tro att hon har rätt och att vi har fel. Det tar upp onödig plats på forumet efterosm hon enligt mig och flera är ett forumtroll. Jag klagar inte om du lyfter bort alla hennes kommentarer. Jag tror flera här hade velat få bort henne från forumet. Antagligen är Prinsessan också samma person. Om inte så klagar jag inte om hon också lyfts bort.

  Men jag förstår om du vill ha ett öppet forum.

 67. KB Says:

  ”Och att så MÅNGA människor låter sig luras”, skall det såklart vara.

  Här har vi förresten ännu en av dessa naiva, godtrogna män som plötsligt börjar ställa frågor och undra… (om än fortfarande ur ett diffust feministiskt perspektiv).

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jens-liljestrand-bitterkukens-vag-mot-en-ny-mansroll-1.1227914

  Jag undrar när Jens Liljestrand kommer att ”knäcka koden” och få klarsyn…?

  För er som ännu inte har sett denna föreläsning:

  http://www.pellebilling.se/2010/12/video-som-maste-ses/

 68. Hamstrn Says:

  @Tuggmotstånd

  @Prinsessan

  @.m.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

 69. Hamstrn Says:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Auktoritetstro

  Argumentum ad verecundiam (argument till vördnad) och ipse dixit (han själv sade det), att hävda att något är sant för att det är värt att respektera och vörda eller för att en auktoritet (ofta akademisk) tycker så. Det är en typ av genetiskt argument.

  Form:

  * Auktoritet A påstår att P är sant.
  * Alltså är P sant.

  Exempel:

  * Professorerna i cellbiologi menar cellplasma består mest av vatten
  * Alltså består cellplasma mest av vatten

  Auktoritetsargument anses ofta som ett argumentationsfel eftersom sanningshalten i en uppgift inte beror på vem som framför den. Särskilt kan detta sägas om auktoriteten uttalat sig om sådant som inte ligger inom hans eller hennes kompetensområde.

  Exempel:

  * Professorerna i cellbiologi menar att TV4 är bättre än TV3
  * Alltså är TV4 bättre än TV3

  eller

  * Jag har civilingenjörsexamen och röstar på X-partiet
  * Alltså borde du också rösta på X-partiet

  Å andra sidan kan det leda till ett felslut att förkasta ett argument med hänvisning till att det är ett auktoritetsargument. I många fall är människor beroende av att söka kunskap från experter inom olika områden, och det är inte ett argumentationsfel att hävda att något som sägs av en expert är sant. Argumentationsfelet uppstår om någon hävdar att experten på grund av sin status som expert inte kan ifrågasättas.

 70. Lasse Says:

  Bumpar den här och håller med, vill t.o.m. gå ett steg längre än att ”anta”.

  Pär Ström.

  Eftersom Tuggmotstånd sällan svarar på de frågor hon får om sina påhittade påståenden så antar jag att hon har en agenda att förstöra för den här bloggen genom att försöka få läsare att tro att hon har rätt och att vi har fel. Det tar upp onödig plats på forumet efterosm hon enligt mig och flera är ett forumtroll. Jag klagar inte om du lyfter bort alla hennes kommentarer. Jag tror flera här hade velat få bort henne från forumet. Antagligen är Prinsessan också samma person. Om inte så klagar jag inte om hon också lyfts bort.

  Men jag förstår om du vill ha ett öppet forum.

 71. Hamstrn Says:

  Men jag förstår fortfarande inte hur statistiken är vinklad? Förklara gärna! Det är en sak att säga att slutsatserna inte är underbyggda eller att det statistiska underlaget är för litet. Men hur har statistiken vinklats? Var ljuger man om fakta i rapporten?

  Rapporten visar att kvinnor har valts bort, trots att de befann sig på den toppnivå som efterfrågades. Vad är lögn i den analysen?”

  Alla svar på dina frågor står i redogörelsen av Anna F.

  @Prinsessan

  Feminismen håller väldigt bra för djupare granskning. Det är därför den är vedertagen av otroligt många (över hela världen!) av de som på olika sätt jobbar med jämställdhet eller andra saker som på något sätt är knutna till kön.

  Ni borde läsa lite feministisk teori. Det skulle nog vara nyttigt för er. 🙂 Dessutom skulle ni då kanske kunna komma med lite relevant kritik. Eller i alla fall försöka komma med lite relevant kritik.

  Jag är intresserad av att ta del av feministisk forskning, skulle du kunna länka lite studier och rapporter?

  Mvh Hamstrn

 72. Andreas Nurbo Says:

  Prinsessan: Jag har pluggat genusvetenskap. Det jag kom i kontakt med var sexistisk skit. Allt var vinklat. Frågeställningar var vinklade, motiveringar var vinklade osv.

 73. Torstensson Says:

  Nurbo

  Det vore kul om vi hade haft en genusnyttläsare som tog en kurs i genusvetenskap och rapporterade in till GenusNytt anonymt.

  =)

 74. Hantverkare Says:

  @TM
  Det är intressant att samma person som i den här diskussionen tycker vi ska respektera professorernas rapporter, samma person kallar professor och läkare Annica Dahlström för ”professor Hjärntvätt”. Eller hur TM!?
  (Se diskussionen under artikel ”Nu drabbas kvinnor värst av julen igen”!)
  Vem är det som avgör vilka professorer vi ska lyssna på och vilka vi ska håna?

 75. M Says:

  Prinsessan.
  Feminism håller inte alls för djupare granskning. Feministiska samhällsteorier ger oss en ideologiskt färgad bild av samhället.
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/orebro_universitet/pressrelease/view/feministiska-samhaellsteorier-saetts-paa-prov-288265

 76. Men va? Says:

  AnnaF:s kritik består i att hon anser att rapportförfattarna antar att könsfördelningen bland vad hon kallar ”toppforskare” är densamma som bland samtliga forskare. Men i rapporten så visar de ju att de kvinnor som sökte pengar befann sig på toppnivå men valdes bort. Rapporten granskar de sökandes meriter och kommer fram till detta. Ingen kritik har riktats av AnnaF mot denna granskning. Så vad är problemet? Rapporten visar att det fanns behöriga kvinnor som valdes bort. Anser AnnaF att de inte var behöriga? Vad grundar hon i så fall det på? Det är lätt att ropa om bristande statistiskt underlag men i det här fallet har ju er ”genusgranskare” inte visat att det inte går att dra slutsatser om det urval som har undersökts. Det vill säga: att dessa kvinnor valdes bort behöver inte betyda att kvinnor generellt väljs bort, men det tar ju inte bort det faktum att dessa kvinnor valdes bort, trots att de var behöriga. Jag noterar att AnnaF konstant väljer att inte svara på mina frågor.

 77. Patrik (PP) Says:

  Bra analys Anna F.

  Kvinnor utgör hälften av alla forskare! Ja men 90% av alla professorer är män. Det tycker man borde få den mest inbitne feministen att förstå varför fördelningen ser ut som den gör.

 78. Hanna Fridén Says:

  BRA. Den här granskningen var ordentligt gjord och fri från åsiktsbaserade yttranden för att styrka en övrig poäng. Såhär ska en genomgång se ut. Mycket bättre.

 79. Hanna Fridén Says:

  Nu ska jag läsa rapporten själv också. Så får vi däremot se om jag anser att du har rätt – Vilket är i saken en helt annan fråga.

 80. Ulf Andersson Says:

  Visst håller feministisk forskning för granskning

  Klicka för att komma åt Granskarnas_rapport.pdf

  ”Lundgren m.fl. hävdar att de har avlivat myten
  om att våldet mot kvinnor kan knytas till särskilda
  grupper av män. Den analys som leder fram till
  denna slutsats innehåller dock flera brister, och en
  reanalys av samma data visar att slutsatsen borde
  vara den rakt motsatta. […]
  Framställningen präglas av en stor iver att hitta
  bevis för de egna teserna,
  men saknar nästan helt ambitionen att pröva
  de egna tesernas hållfasthet. […]

  Sammantaget har vår granskning identifierat flera
  allvarliga problem i Lundgrens forskning.
  Här finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund,
  oklarheter vad gäller urval och antal intervjupersoner,
  avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs
  av egna data, generaliseringar utifrån ett litet underlag.
  För min del betyder det att trovärdigheten i Lundgrens
  forskning måste ifrågasättas.
  Vilka slutsatser som bör dras av detta vill jag dock
  överlåta åt Uppsala universitet att avgöra.”

 81. em Says:

  Sen huruvida en professor i klinisk bakteriologi eller varför inte teknik och vetenskapsstudier är de mest lämpade att undersöka utbildningsklimat och strukturer inom forskning – utifrån sina egna upplevelser då eller?

  eller var det helt slut på sociologer/för all del alla genusvetare/
  psykologer/nånannansomansersigkunnanåtomhurmänniskorfungerar?

 82. em Says:

  oj min kommentar laggar visst en hel del, ignore it eller så :>

 83. Ulf Andersson Says:

  BTW: vill understryka att jag var sarkastisk
  i min förra kommentar – så att det inte
  uppstår missförstånd.

  Vad jag menar är att granskarna
  sågade Eva Lundgrens feministiska forskning
  längs med fotknölarna……

 84. Anna F Says:

  @Men va
  Först vill jag protestera, måste jag svara blixtesnabb? Få jag lov att vara borta från datorn/iPhone för dig? Sedan till din kritik. Rapporten handlar om gruppen forskande kvinnor. För att behandla individuella ärende finns andra mekanismer. Att skriva rapporten kostar flera undra tusen kronor. Syftet är att granska fördelningen mellan könen, inte att gräva ner sig i enskilda fall där man agerar lagstiftare, åklagare och domare. I en akademisk miljö ar sanningen allt. Fel redovisning av statistik är som en busschaufför som kör blind. På SVT krävde de 1-2 miljarder kronor för att kompensera dessa missgynnade kvinnliga forskare! Ska man satsa 1-2 miljarder kronor med stöd av fakta underlag som är felaktig och korrupt statistik?

 85. Chr Ewrk Says:

  TM
  Du pratar om dumhet, vem är det som är dum som tror att en rapport som är skriven av en professor per automatik är korrekt och inte ska synas?

  För det andra har du absolut ingen aning om vem Anna F är. Tänk om.. tänk om hon är en professor också! Vad händer då :O

  Sen dissar du Annica Dahlströms bok? Men.. hon är ju forskare? Vilket i sin tur innebär att allt hon säger är sant? Eller hur? 😀

 86. Sanna D Says:

  Mycket bra granskning Anna F!

  Vill ni ha mer att sätta tänderna i får ni gärna granska rapporterna som producerats av Delegationen för Jämställdhet i Skolan (DEJA) också, se:

  http://www.jamstalldhetiskolan.se/Bazment/deja/sv/publikationer.aspx

  Tydligen ska delegationen komma med ett slutbetänkande redan nu i december. Har man synpunkter kan man skicka in dem till delegationen här: http://www.jamstalldhetiskolan.se/Bazment/deja/sv/kontakt.aspx , eller till utbildningsdepartementet här: http://www.sweden.gov.se/sb/d/1456 .

 87. Men va? Says:

  AnnaF: Men syftet med rapporten är väl att kartlägga fördelningen av de här forskningsmedlen? Du har all rätt att tycka att det är slöseri med pengar att göra en sådan undersökning, men nu diskuterar vi rapportens kvalitet. På vilket sätt är rapportens slutsatser vinklade i förhållande till syftet? Det enda du sagt hittills är att det inte finns tillräckligt många kvinnliga ”toppforskare”. Rapportförfattarna menar att det finns det. Varför tycker du att de har fel?

 88. Pether Says:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nej-jag-tycker-inte-synd-om-killarna_5814433.svd

 89. Tuggmotstånd Says:

  Ni efterlyste en analys och saklig kritik gentemot Anna Fs som så kallad ”genusgranskare”. Varsågod.

  Anna F skriver följande:

  Av de forskare i Sverige som är verksamma inom naturvetenskap och teknik är 32% kvinnor.

  Vilket är fel. Siffrorna är refererade till en specifik undersökning där kvinnor utgör 32% av forskarna inom tre studerade universitet, inte inom alla högskolor med forskare aktiva inom dessa ämnen.

  Som ni kanske vet finns det fler universitet och högskolor än tre i vårt land. Detta går även att läsa om man läser forskningsrapporten ordentligt

  Tabell 4.3 visar resultat från en undersökning som använder alla
  forskare (forskarassistenter, forskare, universitetslektor och professor)
  vid tre svenska universitet under perioden 2004–2005. Cirka
  5 500 anställda forskare vid de tre universiteten ingår i underlaget,
  men antalet anställda inom naturvetenskap och teknik begränsar sig
  till 2 000 varav 32 procent kvinnor.”
  ( s.33 ).

  Sedan skriver Anna F följande:

  Enligt rapportförfattarna var urvalsprocessen diskriminerande mot kvinnor, och de använder sig av statistik för att försöka bevisa detta graverande påstående. Rapportförfattarnas slutsats är att ”excellenssatsningar ser ut att utesluta kvinnor redan genom bidragsformen som sådan och på det sätt som de annonseras”.

  Vilket också är felaktigt och en högst vinklad slutsats från Anna Fs sida. Forskarna använder sig av mer än statistik för att bevisa detta trovärdiga faktum och de slutsatser man dragit, nämligen en oerhört avancerad metodanalys baserad på en rad olika faktorer som:

  – De ansökandes track record.
  – Tiskrifternas kvalité där forskning hos de som ansöker om excellenceanslag publicerats.
  – Artiklarnas citeringsgrad i relation till andra artiklar inom samma ämnesområde.
  – Om det förekommer Jäv pga vänskap, släktskap eller cognitive bias i valet av vilka forskningsanslag ska ges.

  – Om det i stor utsträckning efterlyses egenskaper som är manligt könsmärkta i utformningar av utlysningar av excellenceanslag, vilket det framkommer att det gör. Många av de egenskaper som eftersöks i bedömningsprocesserna är klassiska egenskaper vilka många associerar till män, vilket indirekt kan påverka och avgöra huruvida kvinnor känner sig manade att söka eller inte.

  Ofta efterfrågas nätverk av starka forskare, något som kanske färre kvinnor än män har tillgång till. Kanske signalerar utlysningstexter om ”directors” med ”strong leadership skills” och ”strong entrepreneurial achievements”, ”kraftsamling” och ”starka miljöer” att det är män som man är ute efter.

  Vidare skriver Anna F följande:

  Den slutsatsen är inte underbyggd eftersom rapportförfattarna då gör antagandet att fördelningen mellan könen är densamma bland gruppen ”alla forskare” och den mindre gruppen ”toppforskare” (som kanske redan har en forskargrupp och driver egna projekt). På grund av eftersläpande effekter av könsfördelningen när forskarkarriärer inleddes för flera decennier sedan kan man anta att det fortfarande finns en manlig övervikt bland toppforskare.

  Det är snarare Anna F’s antaganden i det här fallet som inte är underbyggda. Kvinnor utgör nära hälften av alla forskare på universiteten. Inte heller finns det några belägg för att de är i minoritet bland ”toppforskare”, snarare tvärtom. Forskarnas analys visar att en kvinna helt klart hade bland
  de bästa publikationsmeriterna av de som ansökte och man frågar sig varför hon fick avslag i sista omgången.

  Citerar utredningen:

  Det går inte att utläsa någon speciell kritik av hennes forskning eller inriktning av utlåtandet från de internationella bedömarna.

  Emellertid finns det en egendomlig skrivning i utlåtandet: ”It is not, however, obvious if the proposed director is able to lead a large
  center and recruit outstanding scientists to it (Sic!)
  ”.

  Eftersom det är det enda som kan tolkas negativt i en för övrigt mycket positiv beskrivning kan man kanske gissa att bedömaren ser framför sig att denna kvinna kanske inte är mogen att axla detta stora ansvar, i form av en stor pengasumma. Något liknande resonemang återfinns inte
  för någon av de andra sökande.
  ” s 45-46

  Anna F verkar dessutom utgå att det krävs en professorstitel för att få pengar. Det gör det inte. Även junior forskare och senior forskare/lektorer är berättigade att söka enligt kvalifikationskraven.

  Vidare skriver Anna F:

  Exempelvis kan konstateras att andelen manliga professorer är 90%. Det finns sammanfattningsvis inget i rapporten som stödjer påståendet att bidragsformen utesluter eller diskriminerar kvinnor.

  Jag är uppriktigt nyfiken på vad Anna hittar dessa siffror angående 90%. För jag hittar dom inte i rapporten iaf. Snarare är 19% av professorerna kvinnor nationellt sätt. Källa: http://www.forskning.se/fordigiskolan/vadaforskning/titlarstatistik.4.10661591115b78750ab8000505.html

  Sen finns det precis som jag tidigare skrivit och bevisat mycket som stödjer påståendet att bidragsformen utesluter och diskriminerar kvinnor – vilket är mycket tydligt om man läser rapporten istället för att hänge sig åt en felaktig dissikering av statistik.

  Anna skriver:

  Samma kritik kan riktas mot rapportförfattarnas analys av senare omgångar i excellenssatsningen. Data finns i Tabell 5.3 (s53), 7,1 (s65) och 8,1 (s76). Det finns dock inte ett tillräckligt statistiskt underlag för att kunna hävda ett påstående om könsdiskriminering. När det statistiska underlaget växer (fler sökande och fler som får pengar) blir statistiken säkrare och antalet kvinnor som få pengar är proportionerlig till antalet sökande.

  Nej, man kan inte rikta samma kritik gentemot rapportförfattarnas analys. Analysen gällde om det förekommer JÄV när man väljer vilka som ska få forskningsanslag och givetvis finns bevis för detta, annars skulle man aldrig hävda det. Man hävdar inte som Anna F väldigt vinklat skriver att detta skulle vara könsdiskriminering. Däremot skriver man följande som Anna F valde att ta bort från sammanhanget, kanske för att förvanska eller vinkla till sin fördel?

  Vi finner att de 17 forskare som gick vidare från
  första omgången, oftare än de som inte gick vidare, finns i den grupp
  som har den högsta närheten till åtminstone en bedömare (p=<0,05).
  Detta innebär att valet av bedömare kan ha påverkat vilka forskare
  som kom att väljas ut i steg 1 och därmed tävla om en satsning av
  hittills inte skådad storlek (≈350 miljoner kronor till sex grupper).
  ” s.41.

  Sen säger Anna F emot sig själv skickligt nog, när hon senare citerar just inlägget där det står att kvinnor utgör närmare halva delen av den svenska forskarkåren – för att tidigare ha hävdat att endast 32% av forskarna är kvinnor.

  Anna skriver sedan:

  Mot det vill jag invända: Man kan inte jämföra gruppen ”toppforskare” med gruppen ”alla forskare i Sverige”. Kvinnor utgör INTE närmare hälften av gruppen ”toppforskare”, den grupp som ska ha dessa pengar.

  Så undrar jag om Anna F möjligen har någon egenpåhittad statistik kring toppforskares kön som inte framkommit i studien, för det finns absolut inga belägg som ens det minsta tyder på att kvinnor inte skulle utgöra närmare hälften av gruppen toppforskare.

  Vidare skriver Anna F:

  Andelen kvinnliga professorer är som bekant ca 10% och excellenspengarna gick till ca 10% kvinnor. Det innebär att utdelade pengar speglar befintlig könsfördelning när det gäller toppnamn inom svensk forskning. Ingen könsdiskriminering, alltså bara en stillbild av en dynamisk verklighet.

  Forskningsanslagen och excellenspengarna går inte endast till proffessorer. De går till forskningslag bestående av 5-10 personer som är ”principal investigators” där en person är huvudsökande. Excellensprogramen utvecklades genom en proposition som togs fram av regeringen där man till en början hade ett par kriterier, däribland att junior forskare skulle stöttas och även öka andelen kvinnor på samtliga nivåer. Excellensanslagen håller inte direkt sina utlovade mål, som dessa till en början skapades utifrån.

  Så… med andra ord är Anna F’s lilla analys som lekman helt felaktig och GROVT vinklad.

 90. Hamstrn Says:

  @Pether
  Jag vet inte riktigt hur jag ska reagera. Är hon galen?

 91. Tuggmotstånd Says:

  Ni efterlyste en analys och saklig kritik gentemot Anna Fs som så kallad ”genusgranskare”. Varsågod.

  (fick inte till quotes, gör om gör rätt.)

  Anna F skriver följande:

  Av de forskare i Sverige som är verksamma inom naturvetenskap och teknik är 32% kvinnor.

  Vilket är fel. Siffrorna är refererade till en specifik undersökning där kvinnor utgör 32% av forskarna inom tre studerade universitet, inte inom alla högskolor med forskare aktiva inom dessa ämnen.

  Som ni kanske vet finns det fler universitet och högskolor än tre i vårt land. Detta går även att läsa om man läser forskningsrapporten ordentligt

  Tabell 4.3 visar resultat från en undersökning som använder alla
  forskare (forskarassistenter, forskare, universitetslektor och professor)
  vid tre svenska universitet under perioden 2004–2005. Cirka
  5 500 anställda forskare vid de tre universiteten ingår i underlaget,
  men antalet anställda inom naturvetenskap och teknik begränsar sig
  till 2 000 varav 32 procent kvinnor.”
  ( s.33 ).

  Sedan skriver Anna F följande:

  Enligt rapportförfattarna var urvalsprocessen diskriminerande mot kvinnor, och de använder sig av statistik för att försöka bevisa detta graverande påstående. Rapportförfattarnas slutsats är att ”excellenssatsningar ser ut att utesluta kvinnor redan genom bidragsformen som sådan och på det sätt som de annonseras”.

  Vilket också är felaktigt och en högst vinklad slutsats från Anna Fs sida. Forskarna använder sig av mer än statistik för att bevisa detta trovärdiga faktum och de slutsatser man dragit, nämligen en oerhört avancerad metodanalys baserad på en rad olika faktorer som:

  – De ansökandes track record.
  – Tiskrifternas kvalité där forskning hos de som ansöker om excellenceanslag publicerats.
  – Artiklarnas citeringsgrad i relation till andra artiklar inom samma ämnesområde.
  – Om det förekommer Jäv pga vänskap, släktskap eller cognitive bias i valet av vilka forskningsanslag ska ges.

  – Om det i stor utsträckning efterlyses egenskaper som är manligt könsmärkta i utformningar av utlysningar av excellenceanslag, vilket det framkommer att det gör. Många av de egenskaper som eftersöks i bedömningsprocesserna är klassiska egenskaper vilka många associerar till män, vilket indirekt kan påverka och avgöra huruvida kvinnor känner sig manade att söka eller inte.

  Ofta efterfrågas nätverk av starka forskare, något som kanske färre kvinnor än män har tillgång till. Kanske signalerar utlysningstexter om ”directors” med ”strong leadership skills” och ”strong entrepreneurial achievements”, ”kraftsamling” och ”starka miljöer” att det är män som man är ute efter.

  Vidare skriver Anna F följande:

  Den slutsatsen är inte underbyggd eftersom rapportförfattarna då gör antagandet att fördelningen mellan könen är densamma bland gruppen ”alla forskare” och den mindre gruppen ”toppforskare” (som kanske redan har en forskargrupp och driver egna projekt). På grund av eftersläpande effekter av könsfördelningen när forskarkarriärer inleddes för flera decennier sedan kan man anta att det fortfarande finns en manlig övervikt bland toppforskare.

  Det är snarare Anna F’s antaganden i det här fallet som inte är underbyggda. Kvinnor utgör nära hälften av alla forskare på universiteten. Inte heller finns det några belägg för att de är i minoritet bland ”toppforskare”, snarare tvärtom. Forskarnas analys visar att en kvinna helt klart hade bland
  de bästa publikationsmeriterna av de som ansökte och man frågar sig varför hon fick avslag i sista omgången.

  Citerar utredningen:

  Det går inte att utläsa någon speciell kritik av hennes forskning eller inriktning av utlåtandet från de internationella bedömarna.

  Emellertid finns det en egendomlig skrivning i utlåtandet: ”It is not, however, obvious if the proposed director is able to lead a large
  center and recruit outstanding scientists to it (Sic!)
  ”.

  Eftersom det är det enda som kan tolkas negativt i en för övrigt mycket positiv beskrivning kan man kanske gissa att bedömaren ser framför sig att denna kvinna kanske inte är mogen att axla detta stora ansvar, i form av en stor pengasumma. Något liknande resonemang återfinns inte
  för någon av de andra sökande.
  ” s 45-46

  Anna F verkar dessutom utgå att det krävs en professorstitel för att få pengar. Det gör det inte. Även junior forskare och senior forskare/lektorer är berättigade att söka enligt kvalifikationskraven.

  Vidare skriver Anna F:

  Exempelvis kan konstateras att andelen manliga professorer är 90%. Det finns sammanfattningsvis inget i rapporten som stödjer påståendet att bidragsformen utesluter eller diskriminerar kvinnor.

  Jag är uppriktigt nyfiken på vad Anna hittar dessa siffror angående 90%. För jag hittar dom inte i rapporten iaf. Snarare är 19% av professorerna kvinnor nationellt sätt. Källa: http://www.forskning.se/fordigiskolan/vadaforskning/titlarstatistik.4.10661591115b78750ab8000505.html

  Sen finns det precis som jag tidigare skrivit och bevisat mycket som stödjer påståendet att bidragsformen utesluter och diskriminerar kvinnor – vilket är mycket tydligt om man läser rapporten istället för att hänge sig åt en felaktig dissikering av statistik.

  Anna skriver:

  Samma kritik kan riktas mot rapportförfattarnas analys av senare omgångar i excellenssatsningen. Data finns i Tabell 5.3 (s53), 7,1 (s65) och 8,1 (s76). Det finns dock inte ett tillräckligt statistiskt underlag för att kunna hävda ett påstående om könsdiskriminering. När det statistiska underlaget växer (fler sökande och fler som får pengar) blir statistiken säkrare och antalet kvinnor som få pengar är proportionerlig till antalet sökande.

  Nej, man kan inte rikta samma kritik gentemot rapportförfattarnas analys. Analysen gällde om det förekommer JÄV när man väljer vilka som ska få forskningsanslag och givetvis finns bevis för detta, annars skulle man aldrig hävda det. Man hävdar inte som Anna F väldigt vinklat skriver att detta skulle vara könsdiskriminering. Däremot skriver man följande som Anna F valde att ta bort från sammanhanget, kanske för att förvanska eller vinkla till sin fördel?

  Vi finner att de 17 forskare som gick vidare från
  första omgången, oftare än de som inte gick vidare, finns i den grupp
  som har den högsta närheten till åtminstone en bedömare (p=<0,05).
  Detta innebär att valet av bedömare kan ha påverkat vilka forskare
  som kom att väljas ut i steg 1 och därmed tävla om en satsning av
  hittills inte skådad storlek (≈350 miljoner kronor till sex grupper).
  ” s.41.

  Sen säger Anna F emot sig själv skickligt nog, när hon senare citerar just inlägget där det står att kvinnor utgör närmare halva delen av den svenska forskarkåren – för att tidigare ha hävdat att endast 32% av forskarna är kvinnor.

  Anna skriver sedan:

  Mot det vill jag invända: Man kan inte jämföra gruppen ”toppforskare” med gruppen ”alla forskare i Sverige”. Kvinnor utgör INTE närmare hälften av gruppen ”toppforskare”, den grupp som ska ha dessa pengar.

  Så undrar jag om Anna F möjligen har någon egenpåhittad statistik kring toppforskares kön som inte framkommit i studien, för det finns absolut inga belägg som ens det minsta tyder på att kvinnor inte skulle utgöra närmare hälften av gruppen toppforskare.

  Vidare skriver Anna F:

  Andelen kvinnliga professorer är som bekant ca 10% och excellenspengarna gick till ca 10% kvinnor. Det innebär att utdelade pengar speglar befintlig könsfördelning när det gäller toppnamn inom svensk forskning. Ingen könsdiskriminering, alltså bara en stillbild av en dynamisk verklighet.

  Forskningsanslagen och excellenspengarna går inte endast till proffessorer. De går till forskningslag bestående av 5-10 personer som är ”principal investigators” där en person är huvudsökande. Excellensprogramen utvecklades genom en proposition som togs fram av regeringen där man till en början hade ett par kriterier, däribland att junior forskare skulle stöttas och även öka andelen kvinnor på samtliga nivåer. Excellensanslagen håller inte direkt sina utlovade mål, som dessa till en början skapades utifrån.

  Så… med andra ord är Anna F’s lilla analys som lekman helt felaktig och GROVT vinklad.

 92. KB Says:

  Många uppfattar feminism som någonting ”gott”, något hederligt och inkluderande.

  Det stämmer ju också i någon mening – eftersom en väldans massa kvinnor (och män) som fortfarande kallar sig för feminister är bra människor och vill väl.

  Problemet är att den ”feminism” som de tror på är erövrad, sedan länge, av en betydligt mörkare och mindre välmenande politisk kraft – det vi brukar kalla radikalfeminism. Eller politisk, ideologisk feminism.

  Ja, kanske kan man jämföra det med inbördeskriget som rasar inom islam. Det är inte samma sak att vara muslim som att vara islamist. Islamism är politisk islam – som har en enda mening, en enda poäng – att införa islamisk lag, sharia, och göra revolution.

  Att vara muslim, troende eller sekulär, är dock inte samma sak som att vara islamist. FAR from it.

  På samma sätt är det väsensskilt att vara ”feminist” (i meningen traditionell förespråkare för jämställdhet) och politisk feminist eller radikalfeminist.

  Problemet är bara att radikalfeministerna kallar sig för… just det ”feminister”. Varken mer eller mindre. Ofta avskyr de begreppet ”radikalfeminist” (åtminstone utåt), eftersom begreppet försvårar för ett fullständigt ideologiskt övertagande.

  På samma sätt är det givetvis meningsfullt för extrema krafter inom islam att helt enkelt kalla sig för… ”muslimer”.

  Behöver vi frukta radikalfeministerna, eller ”feministerna”, (som de hellre kallar sig)?

  Ja, absolut.

  Här har vi en rörelse som har en enda politisk drivkraft. EN enda fråga. EN enda ambition.

  Att helt enkelt få bort männen. Det spelar ingen roll var, men bort ska dom!

  Detta är ett krig. Tro inget annat. Ett könskrig. Ett inbördeskrig. Sedan två, tre decennier har fronten mobiliserats enligt:

  1) Retorik. Erövra språket. Skapa nya ”sanningar” med nya ord. Litteratur.
  2) Utbildning. Gör om skolan. Lyft fram flickorna, få bort pojkarna. Lärarna.
  3) Vårdnad. Ogiltigförklara papporna. Hänvisa till våld och ”könsmaktsordning”. Sociala myndigheter.
  4) Ta kontroll över medierna. Sprid föreställningar om kvinnlig ”underordning”. Redaktörer.
  5) Forskning/Akademi. Få in politiska representanter på de tyngsta positionerna. Lärarförslagsnämnder.

  Vi börjar se effekterna av detta idag, men tro mig, inom 5-10 år kommer samhället att verka ganska annorlunda.

  Tiotusentals män och pojkar, utan förankring i samhället, utan möjlighet att hitta en ny livsmening (i exempelvis omvårdnad av barn, hemmet osv), utan inkomst och utan framtidstro, kommer att mobilisera sig i kriminella utanförskap och parallella samhällen. Våldet kommer att öka – våldet kommer att skyllas på männen, våldet kommer att bemötas av andra män (poliser, militärer) men våldet kommer ändå att drabba oss alla, männen, kvinnorna, våra barn.

  Men sen finns det ju som sagt de som tycker att den här utvecklingen är bra.

  Feministerna.

  Det är dags för alla sunda människor därute att granska begreppet feminism.

 93. Lasse Says:

  @KB

  Bra skrivet, men jag tror inte så många uppfattar feminism som någonting hederligt och gott.

  Finns inte en enda person i min sällskapskrets som har den uppfattningen, tvärtom är många mycket irriterade.
  (både kvinnor och män)

  ”Det är dags för alla sunda människor därute att granska begreppet feminism”.

  Räcker med att granska TM för att bli avskräckt från feminismen 😉

 94. Chr Ewrk Says:

  TM

  Bra att du bemöter Anna F med påståenden och förklaringar varför du tycker så. Däremot riktigt dumt att köra med ”Anna F’s lilla analys som lekamn”, det är inte bara onödigt utan jäkligt dumt också.

 95. Tuggmotstånd Says:

  UffeNordholm

  rätta mig gärna om du tycker att jag har fel men jag tycker att en akademisk/vetenskaplig rapport måste hålla hela vägen. Det går inte att samla lite fakta, och sedan dra slutsatser hur långt som helst. Det är lite som att bygga ett hus: även om du lägger världens bästa grund kommer ditt tak att rasa om väggarna inte är bra.

  Ungefär detsamma gäller ju en rapport: det får inte förekomma misstag någonstans på vägen från grundfakta till slutsats, då faller slutsatserna som rapporten presenterar. Det torde medföra att det är betydligt enklare att kritisera andras rapporter än att skriva dem själv…

  Den håller hela vägen. Det är Anna F’s såkallade ”genusgranskning” som är direkt felaktig och icke-trovärdig. Har du läst forskningsrapporten?

 96. Patrik (PP) Says:

  Tugg”Siffrorna är refererade till en specifik undersökning där kvinnor utgör 32% av forskarna inom tre studerade universitet, inte inom alla högskolor med forskare aktiva inom dessa ämnen.

  Har man 5000 forskare från tre universitet som urval så vore det mycket märkligt om siffrorna i stort inte speglade verkligheten i landet.

  Tugg ”Forskningsanslagen och excellenspengarna går inte endast till proffessorer. De går till forskningslag bestående av 5-10 personer som är ”principal investigators” där en person är huvudsökande. ”

  Vad spelar det för roll? Är 90% av professorerna män är det en rimlig gissning att också 90% bidragen kommer att gå till forskargrupper ledda av män.

 97. Tuggmotstånd Says:

  Patrik (PP)

  Så direkta faktafel i Anna F’s lilla analys är inte relevanta? 😀 Sedär. Snacka om att ha selektiv perception till sin fördel.

  Klart som fan det spelar roll. För det första är inte 90% av professorerna män nationellt, utan 81-82%.

  För det andra är det inte bara professorer som är legitimt kvalificerade för forskningsanslagen, vilket Anna F verkar tro. Sen går det inte bara att applicera 3 universitets forskarstatistik på alla andra om man vill vara trovärdig, vilket torde vara rimligen lätt att inse.

 98. Tuggmotstånd Says:

  Chr Ewrk

  Bra att du bemöter Anna F med påståenden och förklaringar varför du tycker så. Däremot riktigt dumt att köra med ”Anna F’s lilla analys som lekamn”, det är inte bara onödigt utan jäkligt dumt också.

  Det är ju en lekmanna analys. Så vitt jag vet är Anna F varken genusinsatt eller i någon position att bedöma en forskningsrapports trovärdighet.

 99. Anna F Says:

  @Tuggmotstånd
  De där 30% refererar de själva till när de lyfter fram VR pengar innan allt blir 50% på slutet..

  Du har fel på statistik beskrivning som syftar på bibliometrik (Ctrl +c, Ctrl +v hjälper inte här man måste komma in i statistisk resonemang).

  90% manliga forskare (inom relevanta områden i satsning d.v.s. Natur Med. o.s.v.) enligt media uppgifter.

  Har inte kommit in på jäv med de 17 utvalda för att det handlar inte om köns bias. Varför drar du in det ?(eller förresten, svara inte på det).

  Top förskre statistiken är att i VR-ansökningar är kvinnor ca 30% och mindre i en del ämnen och att när man fick söka pengar till top-förskning fans det bara ca 13% kvinnliga sökande.

  Sista biten när du skriver om ”principal investigators” visar att du är tyvärr, inte insatt i hur man strukturerar organisationen i forsknings miljö i Sverige och andra länder. Läs om det, arbeta på statistiken och då blir allt klarare.

 100. Lasse Says:

  @Chr Ewrk

  ”Däremot riktigt dumt att köra med ”Anna F’s lilla analys som lekamn”, det är inte bara onödigt utan jäkligt dumt också.”

  Ingår i Malin (TM) jobb som forumtroll, kallas för härskarteknik dvs. förlöjliga andra.

 101. Patrik (PP) Says:

  @Tugg.

  Vad är det för faktafel du talar om? För att få ett underlag behöver man inte räkna alla forskare i landet, det räcker med ett representativt urval.

  Även om det inte bara är professorer som är ”legitimit” kvalificerade så är det rätt troligt att den gruppen har bättre meriter än andra.

  82 eller 90% procent manliga professorer i skenet av att 13% av det som fick anslag var kvinnor ger ju ganska tydlig bild av fördelningen varit tämligen genusneutral ur ett statistiskt perspektiv.

 102. Tuggmotstånd Says:

  Anna F

  90% manliga forskare (inom relevanta områden i satsning d.v.s. Natur Med. o.s.v.) enligt media uppgifter.

  Du skriver först professorer, men nu är det 90% manliga forskare helt plötsligt inom relevanta områden, men du referar inte till var du får det ifrån utan säger ”media uppgifter”. Men nej, det är inte 90% manliga forskare inom de aktuella områdena.

  Har inte kommit in på jäv med de 17 utvalda för att det handlar inte om köns bias. Varför drar du in det ?(eller förresten, svara inte på det).

  Eh va? Det handlar om JÄV när de utreder utifall personliga kontakter är avgörande för vilka som får forskningsanslag. Det är DU som drar in könsbias i den frågan – i din analys. Inte jag. Jag PÅPEKADe däremot att det är du som drar in kön:

  ”Det innebär i klartext att det finns ett inslag av svågerpolitik i urvalet. Har några diskriminerats i uttagningsomgång ett är det inte kvinnor utan gruppen ”forskare med mindre kontakter.”

  Top förskre statistiken är att i VR-ansökningar är kvinnor ca 30% och mindre i en del ämnen och att när man fick söka pengar till top-förskning fans det bara ca 13% kvinnliga sökande.

  Jag ser inte ens vad du skriver och än mindre förstår jag vad det du skriver har med diskussionen att göra.

  Sista biten när du skriver om ”principal investigators” visar att du är tyvärr, inte insatt i hur man strukturerar organisationen i forsknings miljö i Sverige och andra länder. Läs om det, arbeta på statistiken och då blir allt klarare.

  Driver du med mig? Det står i FORSKNINGSRAPPORTEN att det finns en rad kännetecknande drag för de som ansöker efter forskningsanslag. Det rör sig oftast om forskningsgrupper om 5-10 forskare, där en är huvudsökande. Du kan läsa det på s 17.

  Det är snarare du som bevisar att du varken läst forskningsrapporten du analyserat – eller är representativt som analytiker av densamma. Pinsamt imo.

 103. Tuggmotstånd Says:

  Patrik PP

  Vad är det för faktafel du talar om? För att få ett underlag behöver man inte räkna alla forskare i landet, det räcker med ett representativt urval.

  Även om det inte bara är professorer som är ”legitimit” kvalificerade så är det rätt troligt att den gruppen har bättre meriter än andra.

  82 eller 90% procent manliga professorer i skenet av att 13% av det som fick anslag var kvinnor ger ju ganska tydlig bild av fördelningen varit tämligen genusneutral ur ett statistiskt perspektiv.

  Jag har radat upp samtliga faktafel och direkt bristfälliga slutsatser från Anna Fs sida ovan i ett långt inlägg.

 104. Chr Ewrk Says:

  TM
  Det är inte just lekman jag syftar på. Det är just ”lilla”, används för att förminska, vilket är onödigt i en seriös diskussion.

  Samt så är väll även du en lekman ?

 105. Patrik (PP) Says:

  Tugg ”Jag har radat upp samtliga faktafel och direkt bristfälliga slutsatser från Anna Fs sida ovan i ett långt inlägg.”

  Och jag tar upp några centrala brister i din kritik som jag fortfarande anser obesvarade. Ett faktafel kan vara avgörande men likväl av underordnad betydelse. 82 eller 90 % i förhållande till 13% är ett exempel på det senare i det här fallet.

 106. Torstensson Says:

  Har 3 universitet verkligen 5500 forskare?

 107. Andreas Nurbo Says:

  Tuggmotstånd:
  Har respons på dina kommentarer men tycker Anna F ska få bemöta först.
  Vad tycker du om mina siffror i den tidigare kommentaren? Där finns ingen könsdiskriminering i vem som får medel. Det är tämligen jämt.
  Vad har vi för anledning att tro att det finns en högre andel kompetenta kvinnor än kompetenta män? Vilken fördelning av medel hade varit mest korrekt? All kritik verkar bygga på en excellenceutslyning SFC 1 där 6 män beviljades medel och 0 kvinnor. Dessutom den första av alla excellence satsningarna. Problemet som den hade återfinns inte i de andra vad jag kan se vid snabb koll.
  Tabell 10,4 Excellence
  Antal sökande Beviljade %
  män 4029 601 14,9%
  kvinnor 870 122 14,0%
  Kvinnor som andel av totalt beviljade: 16,9%
  Kvinnors andel av pengarna: 13%

  Tabell 10,5 Normala utlysningar
  män 2599 716 27,5%
  kvinnor 990 224 22,6%
  Kvinnor som andel av totalt beviljade: 23,8%
  Andelen av pengarna motsvarade andelen beviljade kvinnor i respektive utdelning. Så andelen borde vara 23.8%

  Hade kvinnor fått pengar i Excellence satsningen i lika höga grad som i de andra utdelningarna så hade de fått 0.2 miljarder mer.

  Överlag är kvinnor skitdåliga på att söka pengar i jämförelse med män om det nu är lika många kvinnor som kan söka pengar.

  Tillägg:

  Exakt vilka signaler som stänger av kvinnornas intresse, eller får dem att tro att de inte kommer att ha någon chans om de söker
  ”excellens”-medel, ligger utanför vår studie. Vi föreslår att man

  Eftersom det skiljer HELA 120pers mellan de naturliga utlysningarna och excellence studierna så tycker inte jag att de har särskilt mycket grund att stå på när det gäller ovanstående reflektion.

 108. Anna F Says:

  @TM, ja jag menade professorer. Nej Ctrl +c, Ctrl +v är ingen argument, inte argument som jag debatterar med i a.f.

 109. Tuggmotstånd Says:

  Chr Ewrk

  Det är inte just lekman jag syftar på. Det är just ”lilla”, används för att förminska, vilket är onödigt i en seriös diskussion.

  Samt så är väll även du en lekman ?

  Det är en liten analys. Inte särskilt omfattande eller lång.
  Jag är inte disputerad forskare inom aktuellt ämne, vilket man bör vara för att vara respondent, nej. Däremot så har jag genuskompetens.

 110. Andreas Nurbo Says:

  TM: Vad avses med genuskompetens?

 111. 50/50 Says:

  Tuggmotstånd

  Du behöver inte oroa dig kvinnor dominerar numer högskolevärlden totalt och om några år även forskarvärlden. Apropå din kritik mot Anna F tycker jag inte den höll särskilt hög standard heller då du inte klarade av att falsifiera hennes påstående om att utredningen var vinklad.

  Om din huvudkritik är att underlaget var tre universitet och inte hela Sverige, samt att 81 % av professorerna är män och inte 90 %…… Dock har du naturligtvis rätt i att Anna måste påvisa att män är överrepresenterade bland toppforskare.

  Anna F står ju i alla fall för sin åsikt, när man läser hennes granskning vet man att det kommer från ett feministskeptiskt perspektiv.

  Förövrigt vill jag säga att det är kul att du orkar ta dig an sånt här, vi kan behöva lite motstånd! Men hoppa över uttalanden som:

  ”Så… med andra ord är Anna F’s lilla analys som lekman helt felaktig och GROVT vinklad”

  Det här är personangrepp som endast sänker din egen trovärdighet och debattklimatet.

 112. Tuggmotstånd Says:

  Patrik PP

  Vad är det för faktafel du talar om? För att få ett underlag behöver man inte räkna alla forskare i landet, det räcker med ett representativt urval.

  Även om det inte bara är professorer som är ”legitimit” kvalificerade så är det rätt troligt att den gruppen har bättre meriter än andra.

  82 eller 90% procent manliga professorer i skenet av att 13% av det som fick anslag var kvinnor ger ju ganska tydlig bild av fördelningen varit tämligen genusneutral ur ett statistiskt perspektiv.

  Har du överhuvudtaget läst mitt svar på Anna Fs analys?

  Hon börjar med att konstatera att 32% av forskarna är kvinnor. Vilket är helt felaktigt. Nästan hälften av alla forskare på Sveriges universitet & högskolor är kvinnor. Närmare 41% närmare bestämt. 49% av alla är doktorander och 19% av professorerna är kvinnor.

  Det är inte nödvändigtvis så att professorer är mer kvalificerade och sannolikt får forskningsanslag, tvärtemot så vill man med regeringens proposition vilket hela denna Excellenceforskningsanslagen baserar sig på främja specifikt junior/senior forskare och kvinnor.

  Som sagt. Det är inte endast professorer som är berättigade till forskningsanlagen. Att kvinnor utgör 19% av professorerna är därmed egentligen helt ointressant då även framstående forskare (eliten) kan söka pengar. Det finns 10% kvinnliga professorer inom teknikvetenskap dock, jag vet inte om det är därifrån Anna F plockat sin siffra.

  Och jag tar upp några centrala brister i din kritik som jag fortfarande anser obesvarade. Ett faktafel kan vara avgörande men likväl av underordnad betydelse. 82 eller 90 % i förhållande till 13% är ett exempel på det senare i det här fallet.

  Du utgår från att endast professorer är berättigade till Excellence-pengarna. Det är felaktigt.

 113. Tuggmotstånd Says:

  Andreas Nurbo

  Läst genusvetenskap. Kan göra korrekta och vetenskapligt belagda genusgranskningar till skillnad från Anna F som sysselsätter sig med att dissekera siffror och statistik helt felaktigt istället för att läsa texterna i forskningsrapporten.

 114. Torstensson Says:

  Tuggmotstånd

  17 % är kvinnor bland professorerna enligt min källa. Den var från SCB. Kan du länka till din. Säger inte du har fel där.

 115. 50/50 Says:

  Föreställ er att 90 % av alla som döms för våldsbrott är män. Betyder det per automatik att någon diskrimineras?

  Om 90 % av alla som en speciell typ av forskningsanslag är män diskrimineras per automatik kvinnor.

 116. Andreas Nurbo Says:

  Tuggmotstånd:

  Hon börjar med att konstatera att 32% av forskarna är kvinnor.

  Nej det gör hon inte. Hon skriver om forskare inom naturvetenskap och teknik. Du har gjort detta fel flera gånger nu.

  Av de forskare i Sverige som är verksamma inom naturvetenskap och teknik är 32% kvinnor.

 117. Patrik (PP) Says:

  Tugg”Det är inte nödvändigtvis så att professorer är mer kvalificerade och sannolikt får forskningsanslag, tvärtemot så vill man med regeringens proposition vilket hela denna Excellenceforskningsanslagen baserar sig på främja specifikt junior/senior forskare och kvinnor.

  Jo det är nödvändigtvis just så att professorer *generellt* är mer kvalificerade. Om regeringen speciellt vill främja minoriteter i satsningen så kanske man har misslyckats men knappast på bekostnad av kompetens eller likabehandlingsprinciper.

  Tugg ”Du utgår från att endast professorer är berättigade till Excellence-pengarna. Det är felaktigt.”

  Nej och det har jag redan bemött i tidigare inlägg.

 118. Andreas Nurbo Says:

  Tuggmotstånd: Ojoj. Det har jag också och min erfarenhet är att du inte lär dig ett skit på genusvetenskapen. Själv har jag pluggat flera år på civil datorteknik och därmed läst statistik, matematik osv, tröttnade dock, tagit examen i systemvetenskap, pluggat termin genusvetenskap och nu pluggar filosofi med en nyss avslutad kurs i vetenskapsteori tidigare kurser var bland annat filosofisk metod och hur man analyserar och värderar argument.

  Vem är mest kompetent? Har vad du läst någon bäring på hur starka dina argument är? Är det inte dina premisser och slutsatser som är det viktiga? Alltså det är skitsamma vad du pluggat sålänge du har bra giltiga argument och sanna premisser osv. Utbildning, titlar osv påverkar inte arguments styrka och giltighet. Argument ska kunna stå för sig själva.

 119. Men va? Says:

  50/50: Men rapporten visar ju att det FANNS kvalificerade kvinnor som valdes bort. Och fortfarande har AnnaF inte presenterat någon kritik mot den slutsatsen, bara mot vad hon påstår är ett antagande om att det inte finns lika många kvinnor som män bland vad hon kallar ”toppforskarna”.
  Jag förstår fortfarande inte på vilket sätt det är en kritik mot rapportens slutsatser?

 120. Andreas Nurbo Says:

  Men va? Läs min kommentar till Tuggmotstånd: https://genusnytt.wordpress.com/2010/12/16/genusnytt-granskar-forskningsrapport-var-vinklad/#comment-34203

 121. Patrik (PP) Says:

  @Men Va. Eller så sympatiserar du kanske inte med skälen?

  ” Det går inte att utläsa någon speciell kritik av hennes forskning eller inriktning av utlåtandet från de internationella bedömarna.

  Emellertid finns det en egendomlig skrivning i utlåtandet: ”It is not, however, obvious if the proposed director is able to lead a large
  center and recruit outstanding scientists to it (Sic!)”.

  Att kunna leda ett stort forskningscenter är förmodligen en nödvändigt egenskap som vederbörande saknar erfarenhet av?

 122. KB Says:

  TM fortsätter att vara förutsägbar.

  Ord, ord, ord – retorik, retorik, retorik… Men meningen?

  Kom ihåg vad jag sa:-)

  Punkt 1), Erövra språket. Gör nya ord + uthållighet. TM har helt klart uthållighet:-)

  Upp kan vara ner. Mörkt kan vara ljust. Sanning kan vara falskt. Ingenting spelar någon som helst roll. Fakta är alltid underordnat.

  Det handlar om att TRO. TRON på feminismen är avgörande, precis som i alla extrema rörelser.

  Och det här handlar också om Malins tro – Tuggmotstånds tro – hennes ”känsla”! Och då skall fan ingen ta sig i ton och säga emot. Det ser vi i hennes kommentarer. Det är HON som sätter agendan.

  Att ”säga emot” är ett ju nämligen ett begrepp och tillstånd reserverat för feminister som TM.

  Problematisera. Ifrågasätt. Ifrågasätt alla normer, eller nja, alla normer som är skapade av MÄN. Ja, alltså, vita, medelålders män då. Nobelpristagare t ex – som alla givetvis har fått sina pris ISTÄLLET för en mycket mer begåvad kvinna. Osv.

  Men när Doris Lessing får Nobelpriset , kvinna med persiskt ursprung och en av feminismens grundgestalter, så blir även hon en fiende och en s k ”mansallierad”, när hon beskriver den radikala feminismen som den anti-humana och människoföraktande rörelse som den har blivit.

  De män (och kvinnor) som skriver här och är kritiska mot feminismen kommer från både arbetarklass och akademiska kretsar. En del har själva forskat, arbetat på universitet, som lagerarbetare eller professorer. Det som är gemensamt för alla de som tycker att Pär Ströms blogg är viktig, tar jag mig friheten att påstå, är att de har tröttnat på den offentliga och mediala lögnen.

 123. Tjej Says:

  AnnaF:
  Varför valdes kvinnor som var kvalificerade bort?

 124. Tuggmotstånd Says:

  Torstensson

  Jag har redan länkat till den. SCB säger 19% http://www.scb.se/Pages/PressRelease____274933.aspx

  Andreas Nurbo

  Nej det gör hon inte. Hon skriver om forskare inom naturvetenskap och teknik. Du har gjort detta fel flera gånger nu.

  Jag skrev precis det. Och det är fel generellt. Hon utgår ifrån en studie i forskningsrapporten gällande tre universitet.

  Patrik PP

  Jo det är nödvändigtvis just så att professorer *generellt* är mer kvalificerade. Om regeringen speciellt vill främja minoriteter i satsningen så kanske man har misslyckats men knappast på bekostnad av kompetens eller likabehandlingsprinciper.

  Men nej. De vill främja framstående forskare, det vill säga excellenta forskare. Det finns inget outtalat krav att dom MÅSTE vara professorer eller automatiskt ges fördelar därför, då en rad andra faktorer angående forskarnas excellens bedöms:

  Här definieras starka forskningsmiljöer:

  Några kännetecken för starka forskningsmiljöer är att de:
  • Genererar högklassig publicering, god examination av doktorer
  och inbjudningar att tala vid internationella symposier och konferenser.
  • Attraherar många post-doktorer och gästforskare som bidrar med
  nya perspektiv.
  • Har en betydande förnyelsekraft och samtidigt en god förankring
  i kringliggande forskningsfält.
  • Kan innehålla olika forskningsinriktningar, och vid behov olika
  discipliner, som befruktar varandra och öppnar för nya frågeställningar
  och sätt att närma sig dessa.

  Här är kriterierna man utgick från i analysen av kvalifikationer, som du ser är det betydligt fler faktorer än professortitel som värdesätts och räknas in:

  http://i56.tinypic.com/nn74fd.jpg (s 31-32 i forskningsrapporten.)

 125. Lasse Says:

  ”Läst genusvetenskap. Kan göra korrekta och vetenskapligt belagda genusgranskningar till skillnad från Anna F som sysselsätter sig med att dissekera siffror och statistik helt felaktigt istället för att läsa texterna i forskningsrapporten.”

  Självgoda Malin (TM) med sin avskyvärda och överlägsna attityd använder återigen härskartekniker, här ger man sig själv tolkningsföreträde, förminskar den andre personens kunskap i form av förlöjligande.

  Det komiska i det hela är att Anna:s analys tills viss del går ut på att siffrorna tolkats fel av de som står bakom rapporten, då kan man ju inte utgå från texterna och på så sätt hävda rapportens korrekthet.

  Av händelse snubblade jag över nedanstående :

  Umeå kommun beskriver härskartekniker lägg märke till den kraftiga vinklingen och att man hela tiden utgår från kvinnan.
  (TM:s hemstad)

  Klicka för att komma åt verktyg_h%C3%A4rskartekniker.pdf

 126. Tuggmotstånd Says:

  Andreas Nurbo

  Tuggmotstånd: Ojoj. Det har jag också och min erfarenhet är att du inte lär dig ett skit på genusvetenskapen. Själv har jag pluggat flera år på civil datorteknik och därmed läst statistik, matematik osv, tröttnade dock, tagit examen i systemvetenskap, pluggat termin genusvetenskap och nu pluggar filosofi med en nyss avslutad kurs i vetenskapsteori tidigare kurser var bland annat filosofisk metod och hur man analyserar och värderar argument.

  Bara för att inte du lärde dig ett skit på genusvetenskapen innebär ju inte att alla andra gör det. Det borde väl vara ganska självklart. Det finns folk som går igenom hela skolgången utan att fatta något, det innebär inte att det är likadant för övriga.

  Tack för att du förklarar vad du läst. Själv har jag en master examen och 300 HP. Inkluderande beteendevetenskap, projektledning, konflikthantering, ledarskap, genusvetenskap, grafisk kommunikation, däribland.

  Vem är mest kompetent? Har vad du läst någon bäring på hur starka dina argument är? Är det inte dina premisser och slutsatser som är det viktiga? Alltså det är skitsamma vad du pluggat sålänge du har bra giltiga argument och sanna premisser osv. Utbildning, titlar osv påverkar inte arguments styrka och giltighet. Argument ska kunna stå för sig själva.

  Gissningsvis jag. 😀

  Varför rapar du upp dina egna studier om inte utbildning och titlar är relevanta? 😀

  Jag har starka och bra argument. Till skillnad från vissa andra. Men jag är faktiskt inte intresserad av att tävla i kompetens – det känns som någon form av ”min pappa är bättre än din pappa”-nivå och är helt onödigt.

  Jag påpekade bara det tragikomiska i att någon som anses vara genusgranskare knappt verkar ha en förmåga till att föra reflekterande resonemang och dra logiska slutsatser, och ständigt använder sig av felaktig/förvräng statistik. Men det kanske bevisar ganska tydligt hur kompetenta vissa ”genusgranskare” är härinne…

 127. Anna F Says:

  @Tjej
  kvalificerade kvinnor valdes bort av samma anledning som kvalificerade män. Det fans bättre kvalificerade kandidater enligt de som gallrar? Ibland fick mindre än 1 på 10 pengar.

 128. Tuggmotstånd Says:

  Lasseliten med dille på härskartekniker

  Självgoda Malin (TM) med sin avskyvärda och överlägsna attityd använder återigen härskartekniker, här ger man sig själv tolkningsföreträde, förminskar den andre personens kunskap i form av förlöjligande.

  Haha. Men jag är varken särskilt självgod eller har överlägsen attityd, att konstatera uppenbara faktafel och klart vinklade slutsatser i Anna Fs granskning som anses stå för någon objektivitet – är inte härskarteknik. Det är däremot min skarpa analysförmåga som briljerar, återigen och du blir som vanligt helt rabiat varje gång du inte klarar av att dina jämställdism-kompisar gör bort sig.

  Om mitt citat är härskartekniker så är hela Anna F’s analys fylld av en trilljon härskartekniker. Du kan läsa den första i hennes första stycke, sen kan du ju anmärka på det också. Men det kommer du förstås inte göra eftersom ni är kompiiisaaar.

  Efter en närmare granskning av rapporten är jag tyvärr tvungen att konstatera att rapportförfattarna inte verkar höra till landets excellens.

 129. Lars Says:

  Om vi bara för en stund leker med den hisnande tanken att kvinnornas ansökningar råkade hålla lägre kvalitet (förvisso, feminister, en fullkomlig tankemässig bakåtkullerbytta), skulle fortfarande anslagstilldelningen ske enligt könsfördelning snarare än efter kvalitetet ?

 130. Tuggmotstånd Says:

  Anna F

  kvalificerade kvinnor valdes bort av samma anledning som kvalificerade män. Det fans bättre kvalificerade kandidater enligt de som gallrar? Ibland fick mindre än 1 på 10 pengar.

  Man börjar faktiskt undra om du är betald som ”genusgranskare” med en dold agenda innebärandes absolut ingen som helst kritiskt granskning överhuvudtaget samt att in i absurdum förneka befintliga belägg & bevis som forskarna lagt fram.

 131. Lasse Says:

  @TM

  Tack för att du återigen visar ditt rätta jag, visste att det där skulle bita *ASG*l

 132. Anna F Says:

  @TM
  Ja kanske, men varför ”du” och inte ”ni”? och vad är fel (rent allmänt inte för mig) med extraknäck?

 133. Tuggmotstånd Says:

  Anna F

  Ja kanske, men varför ”du” och inte ”ni”? och vad är fel (rent allmänt inte för mig) med extraknäck?

  Ah, är det fler än du som får betalt av Ström för att förneka befintliga belägg och ifrågasätta forskning utan att ha grunder för det? Spännande.

  Känns ju dock som att man kanske skulle eftersöka lite större kompetens och förmåga till granskning hos någon som ska agera som genusgranskare om genusnytt som sida vill verka trovärdig överhuvudtaget.

 134. Tuggmotstånd Says:

  Detta skulle kunna vara jag. Men det är det inte. Hennes analys stämmer dock läskigt bra rent generellt gällande de flesta (med ett fåtal undantag) genusnyttanhängare och genusnytts innehåll:

 135. Ulf Andersson Says:

  @ Tuggmotstånd

  Feminister granskar och sågar rapporter
  och statistik som inte passar dem.

  Varför får inte de som är kritiska till feminismen
  granska rapporter och presentera resultatet?

  Ditt sätt att uttrycka dig på, avslöjar
  att du stödjer det allmänna medialocket
  som ligger på i gammelmedia,
  såväl som nätupplagor av tidningar.

 136. Anna F Says:

  @TM
  Starka påstående som är svåra att resonera kring, rätt kompetens behövs alltid överallt. Är du lockad av det mörka sidan?

 137. Patrik (PP) Says:

  Tugg ”• Genererar högklassig publicering, god examination av doktorer”

  Då det är professorer som examinerar doktorander vid doktorsexamen borde det finns en viss övervikt för dessa i sammanhanget.

 138. Chr Ewrk Says:

  Vetenskapliga rapporter ska ALLTID granskas.

 139. Tuggmotstånd Says:

  Anna F

  Starka påstående som är svåra att resonera kring, rätt kompetens behövs alltid överallt. Är du lockad av det mörka sidan?

  Tyvärr är jag lite för dyr för er, dessutom föredrar jag intellektuellt arbete.

 140. Anna F Says:

  @TM, vilken valuta arbetar du i? Intellekt behövs oxå för en del övningar, var det ett ja?

 141. KB Says:

  ”Men think with their dicks”?

  Ja, visst är sexualitet ofta ganska viktig, för både kvinnor och män.

  Spännande eller hur, med en pornoklädd ung kvinna som avskyr män och framför allt män som inte ”får upp den”(!?)

  TM gillar detta, det ”kunde vara hon”.

  Gud, vad gulligt.

  ———

  De här radikala galningarna (som använder sig av extrem, teoretisk retorik – tänk Kampuchea), helt befriade från förmågan att använda sunt förnuft, mänsklig kontakt eller hederlig humanism som en stomme i förmågan att skapa vänskapsband, är för alltid dömda att sitta där framför spegeln, med dildosar och feministiska doktriner – och liksom ”uscha” sig fram till orgasm.

  Det är sorgligt. Jovisst. Också för TM.

  Vilken tur då att alla apotek i Sverige ställer upp med orgasm-akuten. Alla sexhjälpmedel för kvinnor, från enkel, dubbel och trippel-dildosar, vaginala cremer och allt möjligt mys finns nu till salu direkt från hyllorna (inte sällan intill produkter för vård av barn).

  Gud, vad skönt det är att få kunna vara sig själv! Utan att bli skuldbelagd.

  Och sen kunna gå in på ”Genusnytt” och spendera resten av kvällen med att male-basha!

 142. Mattias Says:

  Men sluta föda trollet nån gång då….

 143. Tuggmotstånd Says:

  KB

  ”Men think with their dicks”?

  Ja, visst är sexualitet ofta ganska viktig, för både kvinnor och män.

  Spännande eller hur, med en pornoklädd ung kvinna som avskyr män och framför allt män som inte ”får upp den”(!?)

  TM gillar detta, det ”kunde vara hon”.

  Gud, vad gulligt.

  Hur får du tjejen i videon till att avsky män? Hon säger ju klart och tydligt att hon älskar både män och deras dickar flera gånger.

  Du bevisar verkligen det hon säger i videon ”I garantee that not one of you motherfuckers even listened to what I say in that piece.”

  Hon berättar dikten, sen säger hon ”that’s the problem in society today, people don’t listen to the messages”

  De här radikala galningarna (som använder sig av extrem, teoretisk retorik – tänk Kampuchea), helt befriade från förmågan att använda sunt förnuft, mänsklig kontakt eller hederlig humanism som en stomme i förmågan att skapa vänskapsband, är för alltid dömda att sitta där framför spegeln, med dildosar och feministiska doktriner – och liksom ”uscha” sig fram till orgasm.

  Men är du helt från vettet? Såg du samma video som mig?
  Tjejen i videon är ingen radikal galning. Hon är inte ens feminist. Men hon reduceras till en feminist för att hon ens har mage att skämta om den ack så känslige penisen.

  Det är sorgligt. Jovisst. Också för TM.

  Vilken tur då att alla apotek i Sverige ställer upp med orgasm-akuten. Alla sexhjälpmedel för kvinnor, från enkel, dubbel och trippel-dildosar, vaginala cremer och allt möjligt mys finns nu till salu direkt från hyllorna (inte sällan intill produkter för vård av barn).

  Jag uschar mig inte fram till orgasm. Sen förstår jag inte riktigt problemet med sexleksaker. Känner du dig bortsollrad för att kvinnor föredrar leksaker framför dig och är aggressiv därför?

  Gud, vad skönt det är att få kunna vara sig själv! Utan att bli skuldbelagd.

  Och sen kunna gå in på ”Genusnytt” och spendera resten av kvällen med att male-basha!

  Jag ägnar mig inte åt någon male-bashing. Jag IFRÅGASÄTTER Anna F’s så kallade ”granskning” av en forskningsrapport och det ständiga bashandet av allt som har med kvinnofrågor att göra härinne.

 144. AliBabba Says:

  @Tuggmotstånd
  När blev du granskad sista gången? Är villig att ställa upp med en gedigen analys av Dig..

 145. Chr Ewrk Says:

  Varför finns det inga fejkslidor på apoteket?

 146. Gunnar Says:

  @Tuggmotstånd skrev 16 December 2010 kl 23:30:
  ”Haha. Men jag är varken särskilt självgod eller har överlägsen attityd, …”
  För att följas av:
  ”Det är däremot min skarpa analysförmåga som briljerar, återigen …”

  Hmm, hur problematiserar man dessa två påstående från samma individ inom samma textstycke?
  Har även tidigare läst om hur du TM själv framhäver dig som så otroligt briljant, extremt välutbildad, extremt kunnig och mer insatt (som jag uppfattar dina formuleringar) än andra om det som rör jämställdhet.
  (Jo jag har förstått att du TM är välutbildad, men är en helt annan sak att framhålla det som en del av en diskussion.)

  När jag läser att en människa framhäver sig själv så i en debatt (dessutom som en del av debatten) så drar jag öronen åt mig (och nej, det är inte jantelagen – jag har väldigt lätt för och fascineras av personer som verkligen är kunniga oavsett kön, utan att behöva framhäva det speciellt)!
  Hos mig ger ett sådant sätt att uttrycka sig en känsla av ett uppblåst ego, ett osunt starkt självförtroende, något som liknar det personlighetsdraget man kallar ”grandios” hos Psykopater / Narcissister (utan att därför göra någon annan jämförelse med en psykopats / narcissists personlighet).
  Det ger mig även en känsla av att personen i fråga är dålig på självreflektion…

  Hos mig tappar du Tuggmotstånd i förtroende genom att framhäva din förmåga som så väldigt skarp och briljant (dessutom ofta skrivet i sammanhang som indirekt ger mig uppfattningen att du vill framställa det som en stor kontrast mot övriga som skriver här…)!

  Se även min kommentar:
  https://genusnytt.wordpress.com/2010/12/15/genusnytt-utser-honom-till-veckans-genushjalte/#comment-34006

 147. Christmas billy-goat a genus perspective? « acriticalreviewer Says:

  […] in the scientific community. And the report it self is no different. A very political document. You can read more at other sites such as GenusNytt. Sadly! What the statistics really tells us is that gender seem not to be an issue when research […]

 148. a critical reviewer Says:

  Thanks for a very good blog post! A few years back I went trough stats for all post-doc and foass from VR and Formas over five years. The proportions of accepted applications from men and women was equal, unlike what most of my colleges and I thought. It is sad that politics gets to play such a large role in what should be objective review of who funds are distributed. And there are problems with the excellence program, the gender question doesn’t seem to be one of the bigger ones, if one at all.

 149. Andreas Nurbo Says:

  Tuggmotstånd:

  Jag har starka och bra argument. Till skillnad från vissa andra. Men jag är faktiskt inte intresserad av att tävla i kompetens – det känns som någon form av ”min pappa är bättre än din pappa”-nivå och är helt onödigt.

  DU avfärdar andras anlyser för att de inte pluggat rätt grejer. DU framhärdar att ha läst genusvetenskap är på något sätt mer meriterande när det gäller att göra anlyser osv. Min poäng med att rabbla en del av vad jag pluggat är att det inte har någon betydelse för mina arguments giltighet. Det var skrivet med sarkasm.
  Vad du pluggat, hur mycket du pluggat, vilka examen du tagit osv har ingen bäring på argumentens giltighet. Du verkar tro att vara en auktoritet=ha rätt, att ha läst massa poäng på universitet=ha rätt, läst speciella kurser=ha rätt osv. Du har givet exempel på stark auktoritetstro jättemånga gångar. Auktoritetsargument är nästan övervägande ditt mest populära argument. Professor sa ditten, eller datten, professorer gjorde arbetet, osv.

  Sen kommenterar du inte min lilla fina sammanställning:
  https://genusnytt.wordpress.com/2010/12/16/genusnytt-granskar-forskningsrapport-var-vinklad/#comment-34203

 150. Andreas Nurbo Says:

  13:20 Vetenskapsradion kommer debattera Hans Excellence

 151. Lasse Says:

  Hittade den här texten, den är till dig TM.

  ”Att jag tar upp det här beror på att det dels kan vara ganska störigt med människor utan självinsikt, eftersom de tenderar att skylla allt på sin omgivning, dels för att ordet respekt börjar få en ny definition. Förr betydde respekt att man tog människor och deras funderingar på allvar. Nuförtiden tycks det mer betyda medhållande, alltså att man visar bristande respekt, snudd på kränker en människa när man inte håller med. Resultatet av denna definition blir att man blir omgiven av så kallade ”ja-sägare” som alltid håller med dig när de är i din närhet och skulle någon i din närhet säga emot dig en dag så har alla dina ja-sägar-kompisar övertygat dig till en sådan grad att du kommer rikta mot ilska den ärliga kompisen.”

  Självinsikt är ett svenskt ord som ofta används för att beskriva en person som uppfattar sig själv på ett realistiskt vis. Att ha självinsikt betyder att man är medveten om sina brister och tillgångar. Att man vet hur man själv fungerar, att man kan ta ansvar för det och att man kan se hur ens beteende påverkar omgivningen.

  Din landning i verkligheten blir väldigt hård TM eftersom du har långt till marken men förr eller senare kommer landa där. Känns även tråkigt att uppgradera min uppfattning om dig men efter ditt senaste utspel och beteende så håller jag med Musse, du äcklar mig.

  Det är tid för eftertanke.

 152. Anna F Says:

  @Andreas Nurbo

  Har du kontakt uppgifter till journalisten/redaktionen?

  -A

 153. Ulf Åkesson Says:

  Lasse:

  ”Förr betydde respekt att man tog människor och deras funderingar på allvar. Nuförtiden tycks det mer betyda medhållande, alltså att man visar bristande respekt, snudd på kränker en människa när man inte håller med.”

  Det får mig spontant att tänka på termen ”tolerans” som, enligt min uppfattning, idag har fått motsatt betydelse. Orwell är fortfarande aktuell…

 154. Andreas Nurbo Says:

  Anna F: Vetenskapsradion veckomagasin
  Vetenskapsredaktionen
  Tel: 018-17 40 00
  E-post: vet@sr.se

 155. Anna F Says:

  @AN, tack!

 156. Ulf Sandström Says:

  Har med intresse läst Anna F:s analys av vår rapport. Tyvärr måste jag meddela att hon gör en mycket selektiv läsning av rapporten. Poängen är faktiskt inte att jämföra kvinnor och män som grupper utan att göra en rangordning av forskarna på precis samma sätt som de internationella experterna plägar göra. De tittar inte på grupper och väljer ur dessa utan identifierar de forskare som är duktigare än andra och föreslår att de skall få pengar. För att identifiera vilka variabler, citeringar eller publikationer eller kombinationer av dessa, använder vi statistisk analys (t ex chi2). När vi så har de för reviewers viktigaste variablerna rangordnar vi efter dessa. Vad är vi ser då? Jo, att det, i samtliga fall vi har undersökt, har funnits en eller två kvinnliga kandidater som har överlägset bättre meriter än de sämsta männen som fått. I samtliga fall fall skulle de ha platsat bland de som sex-tio som fått anslag. Till viss del handlar det om vetenskaplig närhet (kognitiv bias), som systematiskt varit till de kvinnliga forskarnas nackdel. Bedömarna är hämtade från KVA och 75 år i snitt, och representerar gammal forskning. Självfallet drabbar detta också yngre män, vilket vi framhåller med önskvärd tydlighet.
  Anna gör ett stort nummer av att vi inte skulle veta något om fördelningen toppforskare inom respektive kön. Så är inte fallet. Vi vet att det finns en grupp kvinnliga toppforskare, vilket också återseglar sig i att citeringsgraden ser exakt likadan ut för gruppen män och gruppen kvinnor. Visst är det fler män, men det är också betydligt fler kvinnor än vad finansiärernas anslagsfördelning gör gällande.
  Med dessa resultat i bagaget menar vi att det går att dra slutsatser av det slag som vi anför i sammanfattningarna och i Rapport etc. Det är skrämmande att forskningsråd och stiftelser använder excellensbegreppet för att hålla undan forskningsresurser från vissa forskare av ett speciellt kön. Det är en skandal som även GenusNytt borde kunna uppfatta utan att det behöver innebära att allt som i övrigt sägs om genus i Sverige helt plötsligt blir sant.

 157. Tuggmotstånd Says:

  Gunnar

  Jag har inte tidigare vare sig uttryck min brilljans eller skrutit om min kompetens. Däremot har jag varit ärlig och berättat att jag har genuskompetens till skillnad från många andra härinne som säger sig ha det utan att dom för den skull ens läst en enda kurs i ämnet. PS kallade sig till och med genusforskare för att han hänger sig åt kritik av feminism på heltid. Det är varken trovärdigt eller särskilt begåvat.

  Att jag säger mig inneha en brilljant analytisk förmåga är ingen hybris eller ett narcisstiskt uttalande. Det är en korrekt beskrivningen av min förmåga och till viss del en bit av min kompetens.

  Sen står det väldigt klart att även du drabbats av Jantelagen då det så uppenbart sticker i ögonen på dig när någon beskriver sig som skarp och brilljant. Min reflektiva förmåga är det inget fel på heller, så jag skulle uppskatta om du i fortsättningen kunde skilja på sak och person i diskussionen.

 158. Andreas Nurbo Says:

  Ulf Sandström:
  Ni skriver väldigt konstiga saker i er rapport som är vinklade som om det sker diskriminering av kvinnor. Det enda fallet av kvinnors särbehandling ni tar upp om jag minns rätt är SFC 1, det allra första excellence försöket, och då gällde det jäv. Inte att kvinnorna valdes bort pågrund av diskriminering.
  Sen skriver ni angående SFC 2

  Sammantaget gavs endast 7 procent av SSF utdelade medel till kvinnor.

  Vilket är tämligen självklart då endast 7% av de beviljade var kvinnor. Är svårt att missa då tabellen över beviljade är på föregående sida. Så här antyder ni att kvinnor fått mindre pengar bara för att de är kvinnor.

  Sen börjar ni blanda in politik som om folks personliga politiskiska åskådning på nåt sätt ska legitimera aktiv särbehandling av kvinnor.

  Att socialdemokratiska politiker som Ingvar Carlsson och Lena Hjelm-Wallén suttit i SSF:s styrelse och därmed givit legitimitet åt att de hittills största forskningssatsningarna till 93 procent öronmärktes
  för män, kan tyckas egendomligt.

  Det finns många sådana exempel i er rapport. Vad har styrelseledamöters politiska hemvist med saken att göra? Ska politisk övertygelse gå före forskarkompetens?

  Att andelen beviljade män och kvinnor i excellence satsningarna är nästan precis densamma ignorerar ni fullständigt. Ni lyfter fram Naturliga Utlysningar som nåt bra exempel när de har en mycket mer ojämlik utdelning av medel än excellence.

 159. AnnaF Says:

  @Ulf Sandström

  Du bemöter inte kritiken bara upprepar det som du (tyvärr) har skrivit under.

  Varför använder ni statistik när det passar (och lyfter fram p värden) och ”glömmer” att nämna det när resultaten är n.s. Har Du koll på vem som skrev under på statistiken, torr du verkligen att den håller för granskning?

  Hur kan påstående om bias mot alla top- ”kvinnliga forskare” härledas från handfull episoder?

  Varifrån kommer siffran (på slutet av rapporten) om hälften av alla forskare (d.v.s. kvinnor) som diskrimineras, jämför med sidan 15 i rapporten nedan i de relevanta forsknings fälten?

  Klicka för att komma åt UF0202_2009A01E_SM_UF23SM1001.pdf

  Varför vandrar ni runt i medierna (kolla SVT inslaget som finns på play) och snacka om 1/19 utan att nämna parallell analys med 2/10 ratio?

  Du är tyvärr duperad av genuskyrkan som i likhet med katolska kyrkan höjer ”tron” över fakta och vetenskap. Men det är klart Galileo Galilei och
  Nicolaus Copernicus var ju män!

 160. Chr Ewrk Says:

  @Ulf
  Som jag har förstått det så menar ni att det är diskriminering av kvinnor när det egentligen handlar om kontakter (jäv)?

  Om nu så är fallet varför inte skriva det? Istället för att basunera ut att det är diskriminering av ett kön?

  Rätta mig om jag har fel 🙂

 161. Andreas Nurbo Says:

  AnnaF: Han bemöter dig(tror jag) även på sin blogg: http://forskningspolitik.blogspot.com/2010/12/svar-till-fragor-om-metoden-i-rapporten.html
  Det han skriver har inget med kritiken att göra. Det är kommentarerna och slutsatserna som kritiseras inte siffrorna i sig.
  Andras kritik på hans blogg verkar han inte bry sig om.

 162. Götetjej Says:

  @Ulf Sandström

  Du har problem mannen! Bäst att ”Lex Maria” anmäla sig själv och skyla på de andra om det går ”den som ger sig in i tjejleken får tjejleken tåla…”

  Lycka till, hoppas det ordnar sig!
  xxxo

 163. Lasse Says:

  Hmmm……feministers sätt att baktala och hänga ut personer på sin egen blogg är nu mer än ett mönster, det är en regel. Varför kan man inte bemöta sin motdebattör och hålla sig på den blogg / forum man har debatten ?!

  Förstår inte den underliggande drivkraften till den här egenskapen, man ger ju sig själv både looserstämpel och badwill.

 164. Götetjej Says:

  @AN
  Från hans blog:

  ”Jag kan inte tänka mig att någon kan komma och slå oss på fingarna rent metodmässigt. Det är möjligt att en eller annan siffra skulle ha kunnat blivit fel”.

  Låter inte alls säker på sin sak. Det värsta är att han förlitar sig helt på en annan forskare (Agnes Wold) när det gäller statistiska analysen!

  Starkare, han har ju trots allt en sympatisk leende 😦

 165. Ulf Sandström Says:

  Det är synd att ni är så kategoriska och därför framstår som helt oseriösa i er diskussion. Vad är det som gör att ni absolut skall bita er fast i success rate (beviljningsandelar) när jag mycket tydligt påpekar att det inte är grunden för våra slutsater utan att dessa bygger på ett första steg av rangordningsanalys. Därefter konstaterar vi att det finns rent generellt i populationen ett tillräckligt stort antal högkompetenta kvinnor vilket finansiärerna borde ha uppmärksammat. Genom att välja internationella experter (oklart hur, om det finns ingen dokumentation) har man kunnat sålla bort de kompetenta kvinnorna. Fatta det, att även om det varit endast 10 kvinnor som sökt skulle de mycket väl kunna vara vida bättre än samtliga andra sökande män. Dvs om det varit en procent kvinnor av den potentiella populationen på cirka 30 procent hade det inte gjort någon skillnad i vår detaljerade analys. Vi visar att det varit fråga om sållning på märkliga grunder.
  Agnes Wold är i sig mycket kompetent i statistik och hon har granskat det jag gjort. Vi har arbetat som ett team, men publiceringsdata har varit mitt ansvar i min egenskap av bibliometriker och ”stackare med ett förlåtande leende”.

 166. Andreas Nurbo Says:

  Götetjej: Siffrorna tycker jag verkar vara tämligen korrekta. tolkningen och presentationen av dem är dock vinklade.

 167. Ulf Sandström Says:

  Till Chr Ewrk: jag kan inte förstå varför det skulle frågan om antingen eller när det i det här fallet är frågan om att båda dessa faktorer ligger bakom utsållningen av dels alla duktiga kvinnor, dels en del duktiga män. Vi uppmärksammar detta för den som läser rapporten.
  Var inte så ensidiga i er världsbild på det här forumet. Det ger ett synnerligen märkligt intryck att ni inte diskuterar argument och dessutom förutsätter att världen kan begripas med enfaktorförklaringar. Kom igen!

 168. Götetjej Says:

  @US
  Urvalskriterierna var inte samma som VR och därför spelar inte bibliometrik avgörande ”singulär” roll. Sedan skriver ni flera sidor om en kvinnlig forskare (som sedan figurerade i medierna med hund ögon). Av det jag såg på TV så har hon minst 15 mkr/år stackaren. Möjligt oxå att hon kvalificerar sig efter några år. Som sagt statistiken är korrupt och du borde ta Agnes Wold i bägge öronen!

 169. Gunnar Says:

  @Tuggmotstånd:
  ”Sen står det väldigt klart att även du drabbats av Jantelagen då det så uppenbart sticker i ögonen på dig när någon beskriver sig som skarp och brilljant.”

  Jag har fått både min IQ och min ”skärpa” vetenskapligt analyserad och med de resultaten (som jag behåller för mig själv) är risken minimal att jag skulle drabbas av Jantelagen av de orsaker du framför 😉

  I grunden håller jag med dig att man ska skilja på person och sak i diskussionerna, men ibland flyter dessa liksom ihop hos en person och blir svåra att hålla isär…
  Lite som Sanna D säger i sin kommentar:
  https://genusnytt.wordpress.com/2010/12/15/genusnytt-utser-honom-till-veckans-genushjalte/#comment-33906
  ”Jag håller med om att det är bra med debatt och med lite olika vinkar på de ämnen som tas upp. Men just i fallet Tuggmotstånd så är det väldigt sällan (om ens någon gång) jag har sett henne vara beredd att själv ompröva sina egna ställningstaganden. Det handlar mer om att säga precis tvärtemot mot vad alla andra gör och sedan debattera på i oändlighet utan att vika en tum. Däremot vill hon väldigt gärna att alla andra här ska ompröva sina ställningstagande. Det kan jag tycka är lite trist faktiskt. Jag tror det skulle vara en mycket mer konstruktiv debatt om hon åtminstone någon gång var beredd att även försöka se saker från andra perspektiv.”

  Jag har lite samma uppfattning från alla de kommentarer jag läst av dig och de väldigt många engagerade svar du fått från flera olika personer här, att den ”sak” som andra uttrycker når liksom inte fram till dig – i vart fall har jag aldrig noterat att du omprövat något eller gjort någon reflektion över vad andra framfört som fått påverka dig ett uns!
  Medan du hela tiden förväntar, nästan kräver, att det du framför ska få folk att i stor omfattning ompröva sina ställningstagande, för tack vare din ”briljans”, din ”skärpa”, din genuskunskap och din utbildningsnivå så vet just du hur nästan allt hänger samman, så som jag uppfattar ditt sätt du uttrycker dig på!
  Och för mig flyter då liksom din ”sak” och din ”person” samman på ett besvärande sätt…

  Utifrån de andras försök att förklara sina uppfattningar, sin ”sak”, för dig och den respons du gett på det så har jag kommit fram till att jag har inte någon förmåga att nå fram med min ”sak” till dig, och jag försöker förstå varför…
  Sedan kan jag tycka att du inte riktigt själv lyckas klara balansgången fullt ut i att hålla isär ”sak” och ”person” i din kritik av dels Pär Ström’s bloggande här samt dels en del andra kommentatorer här…

  Du framhäver också ofta din stora förmåga och kunskap till riktig vetenskaplig genusanalys, men i din egna bloggpost http://tuggmotstand.wordpress.com/2010/12/17/darfor-ar-jag-inte-feminist/ skriver du följande:
  ”Att det i nuläget finns en omröstning på genusnytt där hela 88,74% av de tillfrågade 222 personerna anser att Sverige borde legalisera sexköp säger ganska mycket om inställningen till jämställdhet generellt på Genusnytt. Det är inte jämställdhet i samma mening som den vanligtvis brukar talas om det handlar om. Det här är en annan form, som ger män fördelar och kvinnor uppenbara nackdelar. För det är tydligen jämställdhet att kvinnor ska ställa sina kroppar till förfogande för att män ska kunna tömma sig inuti dem. Att köpa en kvinnas kropp under ett par timmar för att få tillfredsställa sig själv är tydligen en manlig rättighet.”

  Vilket väl knappast ger en bild av en briljant genusanalys!!!
  Det är ju snarare så att en stor del av de som svarat ja troligen upplever en frustration, kanske en desperation, över dels rättsosäkerheten för män kring våldtäktsdomar / anklagelser, dels över utvecklingen mot en alltmer extrem våldtäktslagstiftning i Sverige jämfört med övriga Europa, dels över att kvinnligt sexköp inte alls debatteras – allra minst från feministiskt håll, dels över att flera undersökningar visat att bland yngre prostituerade i Sverige är det fler män än kvinnor, etc – finns säkert många fler aspekter man kan ”problematisera” och genusanalyser…
  Speciellt när man har stor kunskap inom genusanalys, vilket jag inte alls har…

 170. Ulf Andersson Says:

  @ Ulf Sandström
  ”Var inte så ensidiga i er världsbild på det här forumet. Det ger ett synnerligen märkligt intryck att ni inte diskuterar argument och dessutom förutsätter att världen kan begripas med enfaktorförklaringar. Kom igen!”

  Vad i ”Belyser den obelysta halvan i jämställdhetsfrågor”
  är det du inte förstår?

 171. David Alterman Says:

  @Ulf Sandström
  Upprörande ålders-rasism att vilja hävda i en statlig rapport att kvinnor är diskriminerad samtidigt som man ifrågasätter expert kompetens p.g.a. deras ålder SKAM!

 172. Chr Ewrk Says:

  US:
  Tack för att du inte svarade på frågan 🙂

 173. Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket « Tanja Bergkvists Blog Says:

  […] i Metro, Björklund i DN om svensk forskning, genusdebatt om excellenssatsning och mer , se även Genusnytts granskning, DN om barn och karriär, Skoldebatt i SVD, Kvinnor sorterar bort kvinnor, Världen Idag om en […]

 174. Andreas Nurbo Says:

  Chr Ewrk: Han bemöter inte någon kritik.
  Själv undrar jag varför man ska uppmärksamma styrelseledamöters politiska läggning m.m. Inga bra svar har framkommit gällande det.

  Ulf Sandström:
  Fler konstigheter är följande stycke.

  Av de satsningar vi granskat har kvinnor fått 12,7 procent av
  medlen.

  Inget fel med dem siffran.
  Konstigheterna kommer här

  Om man beräknar att kvinnor skulle ha fått 21 procent av medlen, vilket ungefärligen motsvarar deras andel av de medel som delas ut av VR Medicin och NT, så har kvinnor fått knappt en miljard kronor för lite.

  Och de hade FÅTT mer pengar om de faktiskt SÖKT pengar. Det tydligaste som framkommer i studien är att män är bättre på att söka pengar.

  Om man beräknar att kvinnor bör ha 35 procent av medlen, vilket ungefär motsvarar deras andel av professorer och lektorer inom berörda områden, så har kvinnorna undanhållits ett par miljarder kronor.

  Kvinnor bör ha? Kvinnor har undanhållits? Vad är det för påhitt?
  Inget av detta finns det något som helst belägg för i studien. Kvinnor söker inte pengar i samma utsträckning som män. Det är mycket möjligt att samma kvinnor som söker NU medel också i stor utsträckning söker Ex medel. Det skiljer ju bara 120 kvinnor. 990 mot 870 st.
  Ni skriver sådana vinklade saker hela tiden.

 175. Andreas Nurbo Says:

  Och nu skriver Ulf Sandström om att det är ”tokdebatt på Genusnytt”
  http://forskningspolitik.blogspot.com/2010/12/tokdebatt-pa-genusnytt.html

 176. David Alterman Says:

  @Andreas Nurbo
  Har kollat Helena Edlunds publikationer. Har tyvärr redan passerat ”bäst före datum” för 10 år sedan. Sista 10 åren skrev hon två gångar i Nature tidsskrifter: en review och en kortare kommentar, that’s it. Hon förskar, har betydande resurser men fick inte topp-pengarna som många andra.

 177. Andreas Nurbo Says:

  David Alterman: Förstår inte hur en person, i det allra första försöket, ska ha sådan betydelse. Det fokuserar bara på henne. Det hela är mycket underligt. Och vad jag kommer ihåg från diskussionerna så sa Agnes Wold att Edlund skrivit 4 artiklar nu senast i Vetenskapsradion. En review och en kommentar tycker inte iaf inte mina lekmanna är så mycket att hojta om. Artikel låter mer prestigefullt.
  Varför kallar de inte papperna vid sitt rätta namn?

 178. Lars Says:

  @alla

  TM: ”Att jag säger mig inneha en brilljant analytisk förmåga är ingen hybris eller ett narcisstiskt uttalande. Det är en korrekt beskrivningen av min förmåga och till viss del en bit av min kompetens.”
  ni hör väl själva att människan inte är frisk, förutom att hon lider av svårartad hybris, mytomani och grälsjuka. Bara ett exempel till på feministisk social kompetens som inte bara saboterar diskussionerna på en blopgg utan samhällsklimatet i stort. Visserligen kan man logga ut från bloggen och invänta att hon som vanligt efter ett par dygn och 10 spaltmeter goja senare till sist sitter själv och mumlar och hötter med näven, men är det så vi ska använda bloggen ? Om hon nu bevisat att hon inte är intresserad av sakdiskussion så låt henne för hela friden inte sabotera övrigas diskussionslusta.

 179. Patrik (PP) Says:

  Ur rapporten:

  ”Att socialdemokratiska politiker som Ingvar Carlsson och Lena Hjelm-Wallén suttit i SSF:s styrelse och därmed givit legitimitet åt att de hittills största forskningssatsningarna till 93 procent öronmärktes
  för män, kan tyckas egendomligt.”

  Är det brukligt med denna typ av ironiska utsvävningar i dylika rapporter?

 180. David Alterman Says:

  @Andreas Nurbo
  Jo hon skrev riktiga artiklar i finaste tidskrifter, men det var på 90-talet. Tydligen är jantelaget starkaste i Norrland bland jänterna 🙂

 181. Andreas Nurbo Says:

  Patrick(PP): Jupp det är en av sakerna jag vill ha svar på. Bland andra.

 182. leifer Says:

  Ulf Andersson

  ”Jo, att det, i samtliga fall vi har undersökt, har funnits en eller två kvinnliga kandidater som har överlägset bättre meriter än de sämsta männen som fått. I samtliga fall fall skulle de ha platsat bland de som sex-tio som fått anslag. Till viss del handlar det om vetenskaplig närhet (kognitiv bias), som systematiskt varit till de kvinnliga forskarnas nackdel. Bedömarna är hämtade från KVA och 75 år i snitt, och representerar gammal forskning. Självfallet drabbar detta också yngre män, vilket vi framhåller med önskvärd tydlighet.”

  etc etc

  Skulle vara intressant att granska detta ur enbart manliga sökande. Jag misstänker att det större problemet är att en viss grupp av män får anslag, gång på gång. Det nämndes också i ett tv-inslag om denna rapport. Dvs det är inte säkert alls att det handlar om könsdiskriminering, utan snarare då en dålig hantering av vilka som får anslag oavsett kön. Om man reducerar detta till enbart en könsfråga så kan män och kvinnor så varandra i huvudet bäst dom vill, medan omvärldens forskning slår oss med hästlängder. Lyssna på forskaren Henrik Lantz och inse att vi är för dåliga på att satsa på forsning och backa upp de patent som forskarna och deras företag, borde ha rätt till. Det här handlar också om kvalitet på svensk skola/högskola och hur den står sig i en internationell konkurrens. Annars blir detta som med frågan om huruvida en manlig eller kvinnlig sjuksköterska tjänar mest, medan våra grannländer betalar båda könen otroligt mycket mer i lön. Det handlar då också om kvalitén på sjuksköterskeutbildning, vilket ansvar och befogenhet som ges sen i arbetet, och möjlighet till vidareutveckling. Sånt som då ger professionella yrkesutövare som står sig väl i den globala konkurrensen och ger svenskar bästa möjliga vård.

  Vad gäller forskning så är det också en svår avvägning med vilka projekt eller forskningsinriktningar man ska satsa på, så det handlar inte enbart om vilken forskare som är ”bäst”.

  Det handlar förstås om att eska pengar och även få svenskt näringsliv att satsa. Och då identifiera varför man kanske inte gärna satsar på svensk forskning, t.ex. för dålig ROI pga skattesystem och lagar.

 183. Ulf Andersson Says:

  @ leifer

  Adresserar du inte fel Ulf nu?
  Jag förstår inte alls om din kommentar var ämnad för mig.

  Lite kul att det är några stycken av kommentatorerna
  på GenusNytt som heter Ulf.

 184. Andreas Dahlin Says:

  Trevligt att det blev en rejäl diskussion efter denna undersökning och följande artiklar. Själv har jag lite andra reflektioner:

  DN har vinklat det hela ganska rejält och verkar inte tillåta någon kritik av DJ’s rapport. Jag försökte själv publicera en replik ett par timmar efter att originarartikeln kommit ut, men den nekades med hänvisning till att det var ”platsbrist”. Sen publicerar DN istället två artiklar till som säger i stort sett SAMMA SAK. Seriöst forum för debatt?

  Personligen tycker jag slutsatserna kan sågas ganska direkt utifrån det faktum att andelen kvinnor som sökte bidrag (15%) var ungefär samma som andelen som fick (13%). Det är inte för mycket begärt att de som vill ha bidragen faktiskt ansöker om dem.

  Författarna hävdar att så länge pengar går från män till kvinnor är det ett jämställdhetsproblem. I så fall är t.ex. äktenskap också ett problem och borde förbjudas, eftersom män tjänar mer medan kvinnor konsumerar mer.

  Det enda motargument jag hittat här är att vi blint ska lita på rapportens författare eftersom de har akademiska titlar. Som många påpekat är det en underlig ståndpunkt att så fort man har en titel får det man säger inte ifrågasättas. Jag tycker alla vetenskapliga forskare borde kunna statistik vad de än sysslar med, eftersom det alltid är relevant för att räkna ut vad som är signifikant och inte.

 185. klimatflykting Says:

  Prinsessan, det märks att du inte är en excellent vetenskapskvinna. Du framför bara påståenden och inte ett enda argument för dessa. Tills du gör det kommer du att bli negligerad i alla seriösa sammanhang, inte av genusskäl, utan för att du inte tillför något.

 186. Andreas Nurbo Says:

  Andreas Dahlin: Alla medier som rapporterar om rapporten sväljer den med hull och hår och lyfter inte fram någon kritik alls.

  Ulf Sandström debatterar på hög nivå:
  ”Jag har tre saker att lägga till debatten, dels efter att ha läst ett brev från en historieprofessor, dels efter den hätska debatten hos manskramarna.”
  http://forskningspolitik.blogspot.com/2010/12/ulrika-karnborg.html

  Löjligt beteende.

  Ingen som ska granska den andra DJ rapportern om Nördar?

 187. SSFaren Says:

  @Ulf Sandström

  ”Christine Wennerås publicerade hon 1997 en artikel i tidskriften Nature. Forskarna bevisade att kvinnor som sökte pengar av Medicinska forskningsrådet var tvungna att publicera 2,6 gånger fler (eller 2,6 gånger ”bättre”) artiklar än sina manliga kollegor för att bli betraktade som lika kompetenta”.

  I Nature artikeln saknas det en metod del (viste du det?!).

  I din rapport (2010) hittade ni inga bibliometriska skillnader mellan grupperna, ni saknar metodik för att kvantifiera de andra elementen.

  Lämpligt att föra en vetenskaplig diskussion på Aftonbladets kultursidor 😉

  Allmänna intrycket är av en drunknande som griper efter det sista halmstrået..

  Klicka för att komma åt 127.pdf

  http://www.aftonbladet.se/kultur/kronikorer/karnborg/article8297272.ab

 188. Tuggmotstånd Says:

  Gunnar

  Jag har fått både min IQ och min ”skärpa” vetenskapligt analyserad och med de resultaten (som jag behåller för mig själv) är risken minimal att jag skulle drabbas av Jantelagen av de orsaker du framför 😉

  IQ och förmågan till att tänka rationellt har ingenting med moralpanik och janterädsla att göra. Om du nu var så smart som du säger dig vara borde du väl rimligtvis inse att även personer med hög IQ moraliserar? Vissa mer, vissa mindre. Du gör det till stor del, med tanke på ditt utbrott, då jag inte kan minnas att jag talat med dig någonting förutom mitt förra inlägg riktat åt ditt håll efter en armada av personliga påhopp riktat åt mitt hål.

  I grunden håller jag med dig att man ska skilja på person och sak i diskussionerna, men ibland flyter dessa liksom ihop hos en person och blir svåra att hålla isär…

  Det är inte hos mig iaf. Snarare hos dig och din oförmåga till att se skiljelinjen mellan mina beskrivningar av mig själv eftersom jag tillfrågades av Andreas Nurbo och sedan mina åsikter och resonemang i sakfrågor.

  Det verkar vara otroligt svårt för många härinne att skilja på saker som sägs och diskussionens faktiska topic och mig som person – det är ständigt en massa spekulationer och analyser kring mig, min hälsa, mitt motiv och min bakgrund. Vilket är ganska märkligt, då det knappast är dessa som är varken relevanta eller ämnet som diskuteras. Om ni är så intresserade av mig som person hänvisar jag till min mailadress som finns på min blogg. I annat fall – håll er till diskussionen härinne, vilken är forskningsrapporten som inte är vinklad

  Lite som Sanna D säger i sin kommentar:
  https://genusnytt.wordpress.com/2010/12/15/genusnytt-utser-honom-till-veckans-genushjalte/#comment-33906
  ”Jag håller med om att det är bra med debatt och med lite olika vinkar på de ämnen som tas upp. Men just i fallet Tuggmotstånd så är det väldigt sällan (om ens någon gång) jag har sett henne vara beredd att själv ompröva sina egna ställningstaganden. Det handlar mer om att säga precis tvärtemot mot vad alla andra gör och sedan debattera på i oändlighet utan att vika en tum. Däremot vill hon väldigt gärna att alla andra här ska ompröva sina ställningstagande. Det kan jag tycka är lite trist faktiskt. Jag tror det skulle vara en mycket mer konstruktiv debatt om hon åtminstone någon gång var beredd att även försöka se saker från andra perspektiv.”

  Jag kan se ur andra perspektiv och omvärdera saker, däremot anser jag inte att exempelvis Sanna D är någon som kan lära mig eller få mig att inse saker jag inte redan gjort. Eller att Anna F’s felaktiga analys av forskningsrapporten gjorde mig mer lärd eller kritiskt granskande. Så jag ser inte riktigt varför jag ska omvärdera saker till min nackdel, jag vill inte precis bli dummare eller mer inskränkt.

  Hennes uttalande du citerar är för övrigt bara ett frustrerat och något infantilt uttalande av någon som inte kan med att bli emotsagd eller inte vill inse att det finns andra personer som har större kunnighet inom vissa områden. Jag ser ingen anledning till att ompröva mina ställningstaganden när jag vet att jag har rätt bara för att tillfredsställa er. Det kanske låter förmätet och skrytsamt etc, men jag är bara ärlig. När någon kan bevisa för mig att deras åsikter faktiskt är grundade på solid grund, vetenskapligt bevisat och framförallt nyanserat och tänkvärt så kan jag omvärdera mina åsikter mer än gärna – det är dock inte varje dag det händer härinne.

  Jag har lite samma uppfattning från alla de kommentarer jag läst av dig och de väldigt många engagerade svar du fått från flera olika personer här, att den ”sak” som andra uttrycker når liksom inte fram till dig – i vart fall har jag aldrig noterat att du omprövat något eller gjort någon reflektion över vad andra framfört som fått påverka dig ett uns!

  Nej, jag låter inte åsikter som jag inte gillar eller anser ha någon poäng påverka mitt omdöme eller mina värderingar. Om någon för en nyanserad diskussion eller kan bidra med något utöver det gamla vanliga antifeministiska rabblandet och den puerila frustrationen så är jag mer än villig att både ompröva och hålla med – men det händer sällan här.

  Medan du hela tiden förväntar, nästan kräver, att det du framför ska få folk att i stor omfattning ompröva sina ställningstagande, för tack vare din ”briljans”, din ”skärpa”, din genuskunskap och din utbildningsnivå så vet just du hur nästan allt hänger samman, så som jag uppfattar ditt sätt du uttrycker dig på!
  Och för mig flyter då liksom din ”sak” och din ”person” samman på ett besvärande sätt…

  Du får uppfatta mig så. Det innebär dock inte att jag faktiskt är så. Däremot så anser jag att jag har andra och mer konstruktiva förslag på hur man kan sköta och resonera kring mansfrågor. Mer konstruktiva versioner än den vanligtvis gnälliga sorten härinne som har helt fel fokus. Dessutom har jag vid ganska många tillfällen nu poängterat att man använder sig av begrepp man inte har en susning om härinne ständigt och det gynnar inte direkt trovärdigheten.

  Förväxla inte din egen oförmåga att skilja på sak och person med det jag säger och uttrycker för övrigt.

  Utifrån de andras försök att förklara sina uppfattningar, sin ”sak”, för dig och den respons du gett på det så har jag kommit fram till att jag har inte någon förmåga att nå fram med min ”sak” till dig, och jag försöker förstå varför…

  Du försöker förstå varför du inte når fram till mig utifrån iakttagelsen att andra inte gör det? Det låter ju… märkligt.

  Sedan kan jag tycka att du inte riktigt själv lyckas klara balansgången fullt ut i att hålla isär ”sak” och ”person” i din kritik av dels Pär Ström’s bloggande här samt dels en del andra kommentatorer här…

  Det klarar jag av bra. Betydligt bättre än majoriteten härinne iaf. Men givetvis så är det ju mig alla ska analysera för att mina åsikter är provokativa – resten som alla tycker samma sak och som ständigt inte kan skilja på sak och person är inte intressanta, för dom säger ju samma sak, beter sig likadant och tycker likadant.

  Du framhäver också ofta din stora förmåga och kunskap till riktig vetenskaplig genusanalys, men i din egna bloggpost http://tuggmotstand.wordpress.com/2010/12/17/darfor-ar-jag-inte-feminist/ skriver du följande:
  ”Att det i nuläget finns en omröstning på genusnytt där hela 88,74% av de tillfrågade 222 personerna anser att Sverige borde legalisera sexköp säger ganska mycket om inställningen till jämställdhet generellt på Genusnytt. Det är inte jämställdhet i samma mening som den vanligtvis brukar talas om det handlar om. Det här är en annan form, som ger män fördelar och kvinnor uppenbara nackdelar. För det är tydligen jämställdhet att kvinnor ska ställa sina kroppar till förfogande för att män ska kunna tömma sig inuti dem. Att köpa en kvinnas kropp under ett par timmar för att få tillfredsställa sig själv är tydligen en manlig rättighet.”

  Vilket väl knappast ger en bild av en briljant genusanalys!!!

  Det är ingen genusanalys. Jag har inte ens hävdat att det skulle vara någon ”genusanalys” heller så hur du riktigt drar slutsatsen att det är det är ett stort frågetecken för mig?

  Det du citerat från min blogg är en åsikt och en bedömning av det generella resonemanget härinne i prostitutionsfrågan och dess anknytning till den sagda ”riktiga” jämställdheten som många härinne sägs eftersträva. Den är tydligen likvärdig med att män ska få köpa kvinnors eller andras mäns kroppar lagligt.

  Jag tycker det är komik på hög nivå att en sida som anser sig stå för jämställdhet har en sådan majoritet av läsare (fortfarande 87%) som vill legalisera sexköp, det visar verkligen på vilken slags ”jämställdhet” man strävar efter. Inte är det den man talar om vanligtvis iaf.

  Det är ju snarare så att en stor del av de som svarat ja troligen upplever en frustration, kanske en desperation, över dels rättsosäkerheten för män kring våldtäktsdomar / anklagelser, dels över utvecklingen mot en alltmer extrem våldtäktslagstiftning i Sverige jämfört med övriga Europa, dels över att kvinnligt sexköp inte alls debatteras – allra minst från feministiskt håll, dels över att flera undersökningar visat att bland yngre prostituerade i Sverige är det fler män än kvinnor, etc – finns säkert många fler aspekter man kan ”problematisera” och genusanalyser…
  Speciellt när man har stor kunskap inom genusanalys, vilket jag inte alls har…

  Vad i helvete har våldtäktslagstiftning med sexköpslagen att göra? Det finns en säregen oförmåga härinne till att hålla topic och prata om vad ämnet berör. Om du läser kommenterarna till mitt blogginlägg kan du för övrigt se att det är på gymnasienivå fler män än kvinnor sålt sex, man vet alltså inte om det fortsätter i vuxen ålder och majoriteten av sexsäljarna är fortfarande kvinnor. Som det verkar efter att ha läst detta kan du ingenting om varken problematisering eller genus.

  Lars

  ni hör väl själva att människan inte är frisk, förutom att hon lider av svårartad hybris, mytomani och grälsjuka. Bara ett exempel till på feministisk social kompetens som inte bara saboterar diskussionerna på en blopgg utan samhällsklimatet i stort. Visserligen kan man logga ut från bloggen och invänta att hon som vanligt efter ett par dygn och 10 spaltmeter goja senare till sist sitter själv och mumlar och hötter med näven, men är det så vi ska använda bloggen ? Om hon nu bevisat att hon inte är intresserad av sakdiskussion så låt henne för hela friden inte sabotera övrigas diskussionslusta.

  Det är snarare du som verkar vara svårt sjuk som sitter och spekulerar i min psykiska hälsa bara för att jag inte slickar röv och bara håller med som en annan nickedocka.

  Vad baserar du din lekmannadiagnos om min svårartade hybris, mytomani och grälsjuka på då? Nån projicering över dina egna svagheter månne?

  Det är inte jag som sabbar diskussionerna härinne. Det är gubbar som du, som inte kan hålla isär sak och person och som envisas med att skriva ner eran frustration, aggression och infantila inlägg riktade mot andra när ni borde ta en valium, tänka till litegrann och kanske tänka förnuftigt.

  Jag är intresserad av sakdiskussionen och jag diskuterar sakfrågorna. Frågan är väl vad fan du gör som inte kan hålla dig till sak utan istället angriper mig som person?

 189. Gunnar Says:

  @Tuggmotstånd:
  Jag har läst ditt bemötande av min kommentar här ovan, men förstår inte vad du försöker nå fram till!
  Så jag avstår från att bemöta det du skriver…

 190. Andreas Nurbo Says:

  Ska bara klargöra att jag hade tydligen fel när jag skrev min tidigare kommentar.
  https://genusnytt.wordpress.com/2010/12/16/genusnytt-granskar-forskningsrapport-var-vinklad/#comment-34352
  Det gällde samtliga projekt som SSF hade gett pengar till fram till 2005 inte SCF 2. Sen är ju frågan varför de inte granskade alla Aktivity Reports utan bara 2005. Det finns 7 st 2001-2007. Även varför detta togs upp överhuvudtaget är höljt i dunkel. Vinklingen om Ingvar Carlsson håller jag fast vid.

 191. Genusexcellens måste granskas ur ett genusperspektiv « Tanja Bergkvists Blog Says:

  […] Genusnytt har med hjälp av en av sina genusgranskare, i detta fall Anna F, granskat rapporten. LÄS DENNA GRANSKNING HÄR! […]

 192. Bengt Says:

  Wold och Cecilia Chrapkowska (medgrundare till den ultraextrema feministiska ”sekten” F!) har skrivit många debattartiklar och inlagor ihop!

  Wold är jävig och som att sätta bocken till trädgårdsmästare!

  http://vetenskapsnytt.blogspot.com/2007/02/en-hjrna-tv-kn-mnga-sikter.html

 193. Anders Says:

  Tja, jag vet inte om rapporten är så dålig egentligen, de hade ju fått uppdrag att granska just jämställdhet, men lyckas ändå lyfta fram att det förekommer svågerpolitik mm, trots att det inte ingick i uppdraget. Jag tycker det verkar som om fördelningen av pengar knappast sköts bra, men eventuell brist på jämställdhet är knappast största problemet. Unga forskare (både kvinnor och män) diskrimineras, små forskargrupper, hela landsändar, just för att kraven pekar ut en grupp av äldre stora forskargrupper med av historiska skäl stor manlig dominans. Man kan förstås anse att där finner man den mest excellenta forskningen, men jag tror att det är bättre med bredare satsning.

  Hursomhelst, det är naturligt att jämställdhetsaspekten förstoras eftersom rapporten beställdes med syftat att granska just det, och anser man att jämn könsfördelning är av överordnad betydelse är det ju inte fel att lägga stor vikt vid det, till och med större än svågerpolitik och andra missförhållanden.

 194. Hon kissar på scen som inlägg i genusdebatten « GenusNytt Says:

  […] december 2010 och kom fram till att belägg saknas för att diskriminering skett. Läs granskningen här. Tack för tipset, Evert, Markus, Leif och […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: