Genuströtthet gör genusproffs frustrerade

by

Nu sprider sig genuströttheten

Läkartidningen har publicerat en artikel om genus i vården. Den är skriven av tre akademiska genusspecialister. En av dem är professor emerita Barbro Wijma, som tidigare har sagt i media att ”många kvinnor” har ”minst trippelarbete” (alltså tre eller fyra jobb att sköta) och ”saknar kontroll över sin situation”. De andra författarna är Katarina Swahnberg, som är docent i genus och medicin, och Nina Lykke, som är professor med tema genus

Författarna skriver:

”Linköpings universitet har följande definition av begreppet [genus]
• Genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad som definieras som kvinnligt och manligt.
• Genus uppkommer i ett samspel mellan biologiskt kön och människans sociala och kulturella miljö och är därmed möjligt att förändra.
• Genusordningen är den ordning som bestämmer fördelningen av uppgifter och resurser mellan könen. I dagens samhälle är manligt genus strukturellt sett överordnat kvinnligt.

De första två satserna är allmänt vedertagna, medan de två sista kan anses lite djärvare med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Definitionen understryker också att genus är föränderligt.”

Här dyker alltså könsmaktsordningen upp. Att män är överordnade kvinnor, det är ju det som är könsmaktsordning.

De tre artikelförfattarna menar alltså att teorin om könsmaktsordning har ett ”tydligt jämställdhetsperspektiv”. Det visar på en tydlig feministisk vinkling. Författarna har alltså inte en neutral syn i genusfrågan.

Artikelförfattarna har också valt att ta med nedanstående bild i artikeln. Titta på vad som finns i centrum, och vad som finns runt omkring.

Som du kan se utgår bilden ensidigt från en kvinnas problem. Artikeln innehåller inte någon motsvarande redovisning av en mans problem. Här har vi alltså en vinkling igen – en kvinnovinkling. Den artikel som borde belysa genus och jämställdhet ur ett könsneutralt perspektiv visar sig alltså vara kvinnocentrerad.

Men det är kanske inte så konstigt, mot bakgrund av att det som idag kallas genusforskning är sprunget ur det som tidigare kallades kvinnoforskning. Hela den vetenskapliga disciplinen är könsvinklad.

Längre fram skriver de tre genusspecialisterna:

”Det är svårt att hitta anhängare av ojämställd vård. Samtidigt finns det ett subtilt motstånd, tex när det gäller att skapa
utrymme för genus på schemat eller, som vi försökt visa i denna artikel, att få med konkreta skrivningar som tar upp genus
som innehåll i måldokument. En grund för detta motstånd, som fler än vi anat, är kopplingen mellan genus och feminism
[2]. Det finns ett motstånd hos både studenter och lärare på ett personligt plan, som kan bottna i föreställningar som t ex
»i Sverige är vi redan jämställda«.”

Jag tolkar det som att genusproffsen irriterar sig på att både lärare och studenter är hjärtligt trötta på genusprat. Det är ett gott tecken!

Att många kopplar ihop genusprat med feminism är för övrigt inte så konstigt. Bland annat utgör ju just denna artikel ett exempel på att det mesta som har med genus att göra är kapat av feminismen.

Här följer ytterligare en passus i artikeln som visar genusproffsens frustration över den ökande genuströttheten:

”Ett exempel från undervisningen med studenter är när en generell diskussion om maktstrukturer glider över i personliga relationer. Unga studenter är ofta noga med att påpeka att de minsann är jämställda i sina relationer. När fokus flyttas
på detta sätt och allt blandas samman blir det naturligtvis svårt att få fram ett budskap om vikten av genusperspektiv i
vården. Detta – att frågan är dubbelbottnad och politiskt känslig – utgör förmodligen det största hindret för att öka tak
ten i jämställdhets  och genusintegrering på läkarprogrammet. Därför är det viktigt att hitta en strategi för att komma
runt detta motstånd.”

Sammanfattningsvis: Genusproffsens frustration inger hopp! Jag ser fram mot ett slut på genushysterin och ett genomslag för sann jämställdhet. En jämställdhet som inte bygger på feminism, utan intresserar sig för båda könens problem.

Läs artikeln som pdf här. Tack för tipset, Erik!

För övrigt – är inte könssammansättningen hos författargruppen lite ojämställd?

Annonser

46 svar to “Genuströtthet gör genusproffs frustrerade”

 1. Mats Dagerlind Says:

  Nej en ojämställd könssammansättning föreligger ur ett feministiskt genusperspektiv endast då kvinnor är underrepresenterade och under förutsättning att det finns ett feministiskt intresse i en jämnare könsfördelning/fler kvinnor. Det bråkas t ex sällan från feministiskt genushåll om grundlagens undantag för kvinnor när det gäller militärtjänstgöring. Rättigheten vill man gärna ha, skyldigheterna är det inte lika angeläget att strida för.

 2. Jocke S Says:

  Jag undrar lite om det här med ”könsmaktordningen”, eller borde den heta ”genusmaktordningen”?
  Sverige är ju jämställdast i världen, (fastän ”språket i skolan är värst i hela världen” – Björklund/Sabuni)
  Iaf, var befinner vi oss i könsmaktordningens utveckling? För den är/bör väl vara under förändring, med alla dessa dyra insatser, professorer osv.?
  Är vi i början av den förkastliga könsmaktsordningen, KMO? Eller i mitten, eller har vi hunnit en bit mot slutet nu efter 30 år? Alltså, i trots allt ”världens mest jämställda samhälle”!
  Och hur bör man då förhålla sig som respektive kön inför KMO? Vilket kön bör underordna sig, relativt sett, och krypa för det andra?
  Kvinnor för att bevisa KMO? Eller bör män krypa, för att förändra KMO till det bättre sas? ”Visa god vilja?”
  Undrar hur t.ex. Borgström gör. Han kunde väl visa oss andra?

 3. Jack Says:

  Jag läste en kurs i genuspsykologi på universitetet, lärarinnan presenterade stolt att vilka som ”hade makten” kunde vända, ett diagram på makten visades över tid där männen hade mest makt tidigare medan kurvan för framtiden visade en tydlig nedgång för män. Tonen vi samlades kring i klassrummet var att detta var jättebra. Kursen avslutades med att lärarinnan sade att vi faktiskt redan kommit så pass lång att det tack och lov sällan var ”så här” varpå en bild på höginkomsttagande män visades och att av allt att döma också högpresterande.

 4. Valeria Says:

  Jag kommer att tänka på två saker när jag läser inlägget.

  För det första så borde rimligtvis genusproffsen ta till sig det studenterna säger om sina egna relationer. Men jag har fått intrycket av att alla omständigheter som inte passar in i den egna verklighetsuppfattningen helt enkelt negligeras. Exempelvis påpekade Claes Borgström i en debatt att man skulle bortse från egna erfarenheter i genusdiskussioner, vilket måste tolkas som att han menar att man måste förstå genus ur ett större perspektiv. Problemet med resonemanget är att alla större sammanhang består av flera mindre.

  Utifrån detta drar jag slutsatsen att könmaktsordningen är en konstruktion vars syften snarare är politiska än vetenskapliga. Teorin stämmer relativt bra om man ser till övergripande förhållanden i världen, t.ex. så innehar män fler höga poster och större förmögenhet. Men så snart man intresserar sig för grupper eller enskilda individer, så börjar teorin att smulas samman, och man inser att verkligheten av allt att döma är betydligt mer komplex. Könsmaktsordningen är med andra ord beroende av en särskild världsåskådning för att vara tillämpbar i den omfattningen genusexperter anammar den.

  För det andra så är figuren en minst sagt lustig konstruktion. Om en av de socialt pressande släkingarna är en kvinna, så blir det ett cirkelresonemang och slutsatsen blir att umgänge mellan kvinnor blir en lose-lose-situation. Ärligt talat Pär, det behövs ingen mansperspektivsfigur, eftersom den befintliga figuren motsäger sig själv. Jag avfärdar visserligen inte påståendet att man utsätts för press av olika slag från sin omgivning – men det gäller alla människor i varierande omfattning. Huruvida det är värst för kvinnor eller män ska jag låta vara osagt. Däremot vågar jag påstå att situationen kan variera oerhört mellan olika individer och ur empirisk ståndpunkt är därmed den säkraste slutsatsen som kan dras att det är svårt att vara människa (såsom Indras dotter sa i Strindbergs ”Ett drömspel”).

 5. Jocke S Says:

  Valeria. Män med makt, har mer förtryckt andra män än de har förtryckt kvinnor. Men delvis för kvinnor skull.
  Jag tror det här med makt delvis emmanerar från kvinnan. Som hos älgarna i skogen, när det skall till…
  Det kan lika väl vara en ”könsmaktordning”?

 6. AV Says:

  Figuren är ju klockren, för självklart har vi män inga pressande förhållanden till barn, partner, arbete, släkt, vänner och etc etc medsols. Vi glider ju bara fram på vår räkmacka. På jobbet grabbklubb och ryggkliande, hemma tysta barn och färdig middag gjorda av våra förslavade kvinnor. Bara och slänga upp fötterna framför en färdig brasa, sippa på en whisky, läsa tidningen, tillrättavisa nått barn eftersom frun nu sagt att barnet minsann får se när pappa kommer hem… Vad livet ändå är gott och lätt att leva för oss besuttna vita män. Ahhhh!

 7. JD Says:

  Väldigt bra inlägg Pär!

  Det här är ju ett typiskt exempel på hur feministiskt styrda genusforskare medvetet målar upp en verklighet som de anser stödjer deras ensidiga bild av den så kallade könsmaktsordningen. De som tänker själva och som inte väljer att svälja deras bild av genusteorin utmålas som ett slags fiende eller sämre slag av människor. I det här fallet lärare och studenter som anses ha en felaktig bild (Dvs en annan bild av verkligheten än den som ”genusforskarna” målat upp)

  T.ex i figur 1. Vad händer om man byter ut kvinnosymbolen i mitten till mannens symbol och ordet Man till Kvinna i en av de yttre faktorerna i ringen. Jo, majoriteten av alla män kan identifiera sina problem och kontakter med yttre världen på samma sätt som genusforskarna menar att kvinnors relation till omvärlden ter sig!
  DENNA faktor har genusforskarna VALT att helt bortse ifrån eftersom dom medvetet har valt att visa upp en egen verklighet som människor förväntas anamma utan att själv tänka!

  Det krav som feminismen ställer på människor idag är att inte inte ifrågasätta de genusforskare som ger sig själva rätten att tolka verkligheten åt alla andra! En äkta feminist tänker inte själv!
  Det ingår inte i feminismens natur att människor ska få tänka själva!

 8. Jack Says:

  JD,

  Faktum är att http://www.manwomanmyth.com/ har gjort föregångare till figuren.

  Genusforskares feminism måste precis som du förmedlar med ”vald” hållas för överlagd. Följarnas feminism är vållad.

 9. Jack Says:

  Figuren säger ju för övrigt något om män också:

  Män ställer krav men möts inte av några, män får lojalitet men ger ingen…

 10. Jack Says:

  Gillar att barnens relation till kvinnan beskrivs som ”utnyttjar” kvinnan.

 11. leifer Says:

  Jack

  Och relationen i diagrammet mellan kvinna och man är att kvinnan ger mannen lojalitet och mannens svarar med enbart krav.

  Personligen tycker jag det är tvärtom, män kan banne mig inte ställa några krav på kvinnor idag. Det kan däremot kvinnor göra mot män.

 12. Jack Says:

  leifer,

  Tror jag nämnde det men visst oftast är det just tvärtemot hur feminister säger.

 13. Jack Says:

  Det är ofta så att det endast genom att säga att det är precis som det inte är som man kan upprätthålla hur det är. Ex förtryck av män kan endast uppräthållas om man tvingar alla, inklusive män att säga och tro (för de arma) det motsatta.

 14. Lars I Says:

  Min spontana associationen av fig 1 är planscherna från 1600talet över jordens position i världsalltet, dvs jordklotet i centrum och solen och andra ovidkommande planeter i periferin.
  Nu har den manligt framåtdrivna naturvetenskapen tagit några kliv framåt och vi vet bättre, medan genusvetenskapen i sin upptäckariver verkar fullt upptagna med att uppfinna hjulet. Men jag tror stenhårt på att fröken Wiijma och hennes kollegor snart är uppe ur hålan och ute ur egobubblan, såvida forskarmiljardernas sötma nu inte lockar till att behagligt somna om, förstås. Men dom ser i alla fall pigga ut på fotot, eller hur ?

 15. Nicke. Says:

  Genusprofessor

  Tänk att man kan vara professor i genusvetenskap. Så onödigt mycket skattepengar. Hoppas hon en dag blir arbetslös. Ni kan ju bara tänka er hennes lön. Totalt onödigt ämne. Totalt onödiga skattepengar. Dessa genustanter skrattar hela vägen till banken.

 16. Valeria Says:

  @Jocke S

  Jag är beredd att hålla med. Om man studerar den maktkamp mellan härskare som pågått genom historien så utgår den till stor del från principen den enes bröd den andres död, och den framgångsrike härskaren (som alltsomoftast var en man) stod på X antal besegrade (även av dessa var majoriteten män). Kvinnans roll har ur ett historiskt perspektiv i många fall varit undanskymd, vilket har haft både för- och nackdelar, även om genusvetenskapen tenderar att fokusera på nackdelarna.

  Om man ska vara lite cynisk så kan man även konstatera att en del kvinnor har levt goda liv, som en följd av relationer till dessa maktens män. Hur politiskt inkorrekt påståendet än må vara så har vackra kvinnor generellt sett alltid varit en statussymbol och även om man kan ha åsikter om kvinnor som rena utställningsobjekt så kan man i varje fall förmoda att dessa kvinnor levt ett ganska bekvämt liv. Sedan tycker jag att det är viktigt att påpeka att de lägst stående på samhällsstegen, ända sedan civilisationens begynnelse, har varit kriminella. Och i denna grupp var och är män kraftigt överrepresenterade.

 17. Niklas Andersson Says:

  Hej! Vill tacka för en bra sajt. även om jag inte alltid håller med. Har några länkar jag kan tipsa om angående jämställdhet http://www.ted.com/talks/zimchallenge.html – handlar om hur män underpresterar och ger förklaringar till varför. Sedan http://www.ted.com/talks/helen_fisher_tells_us_why_we_love_cheat.html Som berättar om bl. a hur män och kvinnors hjärnor fungerar, jämställdhet och annat. Mvh Niklas

 18. Access Says:

  Figuren i artikeln är ett typexempel på hur feminister tar något allmänmänskligt och försöker lansera det som något specifikt kvinnligt.

  För övrigt hade jag nog förväntat mig att det på pilen som går från ”Man” till kvinnotecknet hade stått ”pengar” istället för ”krav”. Det hade varit mer korrekt.

 19. ParStrom Says:

  Niklas: Kul att du gillar bloggen, och tack för tipsen, jag ska titta på dem!

 20. Jack Says:

  Niklas Andersson,

  Tack för länkarna. Såg den första. Intressant hur det mer och mer börjar bli accepterat att tala om pojkars situation i skolan.

  Jag försökte själv ta upp detta på universitet i Sverige för ett par år sedan och möttes av extremt och sektliknande motstånd av nästintill alla som istället för att vilja höra rapporter om att pojkar strukturellt och betygsmässigt diskriminerades i skolan menade att det var synd om flickor.

  Problemen för pojkar i första länken angavs bero på för mycket internet, tv/data-spelande och porr. Kan nämnas då att alarmeringen om bl a pojkars problem har spridits mycket just tack vare internet.

  För övrigt anser jag dessa ‘orsaker’ inadekvata. De är inga orsaker utan på sin höjd symtom, eller kanske snarare något så värdeoladdat som suboptimala alternativ till något bättre. Stoppande av några halvdåliga alternativ leder inte till att bättre alternativ väljs.

  Om samhället ville något med pojkar skulle det dock vara lätt att med rätt metoder få dem på de spår man vill. Och kanske är man på den vägen också, män som underklass har varit ledande feministers mål sedan 70-talet.

 21. leifer Says:

  Niklas Andersson

  Att pojkar underpresterar kan inte förklaras bara med deras beteende. När flickor underpresterar så gör man inte det, då pratas det om strukturell diskriminering. Vad gäller dejting så har kvinnor den reproduktiva makten, vilket då ju gör att pojkar ska uppfylla dom krav som kvinnor har, inte tvärtom. Igen läggs skulden enbart på killarna, inte på samhället eller kvinnorna.

 22. Bo Says:

  Genus, feminism, jämställdhet etc från dessa kvinnor handlar bara om kvinnor och deras situation. Dom har en helt annan syn som inte inkluderar oss andra där iallafall jag definierar det som att män och kvinnor är lika värda. För egen del har jag alltid tyckt det vara viktigt att vara jämställd. Också i praktiken. Vad har jag fått för det? Två fruar och ett antal flickvänner som blir förbannade när jag tar tag i tvätt, handla, städning etc så att de inte har så mycket att göra… Dom vill att jag byter vinterdäck men inte stryka deras blusar…

 23. Petter Says:

  Barnen utnyttjar kvinnan. Mycket talande, många kvinnor skapar alltså sitt eget förtryck. Fascinerande metafor.

 24. barfota Says:

  Imponerande!
  Två professorer och en docent!
  Med tanke på deras ”briljanta” resultat och att fler flickor än pojkar studerar vidare och är så mycket duktigare i skolan så är det hög tid att stänga ned alla skolor, eller?

 25. Gonzo Says:

  Sjuåriga flickor vill bli smalare
  http://www.aftonbladet.se/wendela/article13465548.ab

  Naturligtvis är det flickor som drabbas och mår dåligt och naturligtvis så är det pappornas / männens fel.

  ”Enligt studien var flickornas motiv till att gå ner i vikt var många. De flesta svarade att de vill bli nöjda med sig själva, men många ville också undvika att bli retade i skolan och slippa gliringar från familjemedlemmar – särskilt från papporna.

  – Tjejer som kommer in i puberteten är känsliga för kommentarer, speciellt från pappor, det har vi sett tendenser till i flera studier. ”

  Jag har väldigt svårt att det beror på papporna. Hur många män bryr sig om bantning? Jag tror mer att det är mammor, mor/farmor, systrar och kompisar som ställer till det. Även media och längta/jakten på killar.

  Att lägga skulden på papporna är helt absurt, dags att kvinnor städar lite i sin egen ”garderob”. Döttrar ser vad mamma gör.

 26. Jämställdhetsfeministern Says:

  Självklart tas inte mäns problem upp i artikeln, eftersom feministisk forskning entydigt visat att män inte har några problem. Män orsakar däremot problem – och det är kvinnorna som drabbas.

 27. AV Says:

  Vilket sammanträffande att folkhälsoinstitutet också kommit fram till att ungefär var femte barn också är överviktiga eller feta.
  http://www.fhi.se/PageFiles/3315/r200520overviktblandbarn0504.pdf

  Någon korrelation mellan de som vill gå ner och de som med BMI (tveksam metod, speciellt på barn) klassas som överviktiga?

  Hittade abstract till huvudartikeln.
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?parentRecord=diva2:311580&pid=diva2:311569
  Den nämner att pappas attityder till mat spelar roll innan barnet nått tonåren. Då spelar mammas perfektionism in. Hmm verkar mer balanserad än aftonhorans artikel. Deras okunskap i vetenskap och cherry-picking är ju ökänt.

 28. Johannes Westlund Says:

  Appropå Gonzo’s kommentar:

  Här visar sig en spännande motsägelse. Feminister menar ju allt som oftast på att mamman är den enda viktiga föräldern för barnet. Hur kan detta vara sant samtidigt som Pappan tillskrivs störst påverkan gällande utseendefixering? Det blir ju en motsägelse att säga att pappan inte har betydelse och sedan säga att han har det.

 29. Torstensson Says:

  Gonzo

  Det där tror jag på faktiskt. Flickor är nog känsliga från kommentarer från pappor eftersom det är män och flickan lägger större vikt vid vad en pappa säger eftersom han tillhör det motsatta. Dvs de som hon via sitt utseende vill attrahera. Inte pappan, men pappan är en man och därför blir kritiken hårdare. Jag tror det kan vara nedärvt, för vilken annan förklaring finns?

  Kul att artikeln säger att det är skillnad på tjejer och killar. Sen kan man nog undra vilken typ av utseende det rör sig om. Om flickan är tjock tycker jag att föräldrarna har ett ansvar att prata med henne om saken. Många flickor och pojkar är ju väldigt otränade och tjocka och om det är så att man sväller till är det kanske bättre att säga åt henne att dra ner på chipsen. Det är ju bättre än att säga ” stick och köp lite mer chips”. Tjocka barn och flickor blir mobbade i skolan och ska man vara krass är det väl bra att föräldrarna ser vad barnen stoppar i sig.

  Jag köper att tjejer är känsligare på den punkten angående utseende eftersom dom är beroende av det för det är det enda krav en kille ställer på en tjej. Att hon ska vara snygg. Dom behöver i regel inte vara roliga, intelligenta och rika eller kända.

  Det får ju vara nån måtta med forumet. Tjejer har också problem. Vad är vi? Är vi enögda ? Det känns som att forumet inte alltid är det som det snackas om. Jämställdister. Båda könen har problem. Här har vi ett som tjejer har problem med och jag tycker det är glasklart och rimligt. Det man kan anmärka på istället är ju att killars problem ALDRIG framkommer i liknande artiklar. Men visst har tjejer problem. Det är inte seriöst om vi inte nån gång kan se detta.

 30. Pether Says:

  Klart att det är mamman som är ansvarig till att flickan ens känner sig utseendefixerat. Det är mamman som får barnet att känna sig tjockt, för att sedan bli sårad när farsan inte bryr sig om hur dottern ser ut, hon är bra som hon är, dvs, hon är bra fet. Osv osv.

 31. Ullis Says:

  Det ÄR biologiska skillnader mellan män och kvinnor! Varför är det så svårt att fatta för dig.

  Vi har ett strot problem idag med långa sjukskrivningar för just gruppen äldre kvinnor. Varför skulle läkare inte få fokusera på just den gruppen? Varför kräver du att allt som har med skillnader mellan könen ska osynliggöras?

 32. Jack Says:

  Torstensson,

  Gillar att du skriver att utseende är det enda kravet killar ställer på en tjej. Omskrivet blir det ju att killar inte bara har utseendekrav på sig utan också ett tiotal andra krav. Alltså har tjejer det lättare, vilket är vad frågan kokar ner till, vem skall få pengarna från statskassan.

  För övrigt är jag säker på att många 7 åriga killar vill bli större och starkare. Ett uttryck för att de känner att de inte räcker till som de är alltså. Pressen kommer kanske ifrån kvinnor? – det ondskefulla könet…

 33. leifer Says:

  Jack & Torstensson

  Tänkte på Niklas Anderssons länk ovan där den där farbrorn pratade om unga mäns situation. Tänkte du på att han talade ur perspektivet den tradionella mansrollen. Hans resonmang handlade alltså om att män ändå ska ta den tradionella mansrollen. Att unga kvinnor hellre sitter å fnittrar med sina tjejkompisar och inte vågar ta kontakt med män, var tydligen inget problem.

 34. ParStrom Says:

  Torstensson skrev:

  ”Det får ju vara nån måtta med forumet. Tjejer har också problem. Vad är vi? Är vi enögda ? Det känns som att forumet inte alltid är det som det snackas om. Jämställdister. Båda könen har problem. Här har vi ett som tjejer har problem med och jag tycker det är glasklart och rimligt.”

  Bra sagt!

 35. Pether Says:

  Ullis: Sjukskrivningar av äldre damer är på grund av att sjukvården anser att kvinnorna behöver mer vård och att män anses tåla mer. Kvinnor sjukskrivs för saker som är helt normala hos män som har arbete. Kvinnor hålls längre kvar på sjukhusen efter operationer osv, får mer smärtstillande osv osv.

 36. leifer Says:

  Torstensson

  ”Tjejer har också problem. Vad är vi? Är vi enögda ? Det känns som att forumet inte alltid är det som det snackas om. ”

  Givet men kan vara svårt för män att se kvinnors problem. Så det är naturligt att det blir ensidigt. Sen kan det ju vara så att problem sammanfaller. Ex om både män och kvinnor upplever att dom inte kan ”vara sig själva” vid dejting och i relationer. Det kan ju vara ett större problem som beror på det samhälle vi har idag och hur jämställdhet ser ut. Män kanske upplever att dom måste gå in i en gammal mansroll för att duga (som du brukar prata om), träffa och få behålla tjejen och vara tillsammans med sina barn. Kvinnor kanske också upplever det anträngt att vara med män, och väljer kanske ibland hellre ensamhet, leva med en tjejkompis, eller leva i ett lesbiskt förhållande (många kvinnor sägs ju vara bisexuella).

 37. Valeria Says:

  @Gonzo

  Det finns uppenbarligen en intressekonflikt mellan tjejer i allmänhet och evolutionen. När en tjej kommer i puberteten så ska hon gå upp ungefär tio kilo i vikt, vilket är fullt naturligt eftersom hon ska förvandlas från tjej till kvinna. Det finns emellertid en utseendehysteri som gör att de allra flesta tjejer inte vill lägga på sig ens några extra kilon.

  Men den utseendehysterin, smalhetshysterin eller vad man nu ska kalla den kan inte skyllas på män. Ur en attraktionssynvinkel så är det vetenskapligt belagt att män föredrar normalbyggda kvinnor. Det i sin tur är inte det minsta förvånande, eftersom sexualiteten existerar helt till följd av fortplantningsdriften. Generellt sett attraheras män av kvinnor som kan föda en stark avkomma. Jag vet att det låter som rena lebenshausresonemanget, men människans förefaller att vara skapad på det viset, och vad de sexuella drifterna anbelangar så tycks de vara medfödda.

  Hursomhelst. Vad jag vill komma fram till är att det rådande kroppsidealet i dagens västerländska samhälle inte har tillkommit genom en demokratisk process, utan att det snarare finns en form av elit som bestämmer vad som är önskvärt.

 38. Gonzo Says:

  Torstensson

  ”Det får ju vara nån måtta med forumet. Tjejer har också problem. Vad är vi? Är vi enögda ? Det känns som att forumet inte alltid är det som det snackas om. Jämställdister. Båda könen har problem. Här har vi ett som tjejer har problem med och jag tycker det är glasklart och rimligt.”

  Jag har aldrig sagt att kvinnor och tjejer inte har problem. Det är självklart att dom har problem och diskrimineras, MEN jag tycker att det är ett enormt fokus på det i dag.
  Det är bara kvinnor som diskrimineras och det är alltid kvinnor som har problem och det är alltid männens fel.

  Bara för att jag komenterar eller är kritisk mot en artikel, fenomen så betyder inte det att jag tycker att kvinnor saknar problem.
  Flickor vill bli smalare, trotts att många män vill ha tjejer med ”kött på benen”.
  Många killar vill bli större, styrketränar och kanske dopar sig. Det är inget som tjejer blir anklagade för. Killarna ses inte ens som offer. Offer som förtvivlat söker bekräftelse och kärlek.

 39. Jack Says:

  Gonzo,

  Killarna som äter anabola för att de känner tjejernas press och att de inte räcker som de är kriminaliseras, kanske borde även tjejerna med ätstörningar sättas i fängelse för att tvångsfödas regelbundet tills de nått frisk vikt. Man kan se det som att de har en plikt mot landet att vara friska nog att föda barn, då måste de äta. Misskötsel i näringsintaget är en form av landsförräderi eftersom beståndet inte består. I lumpen var t ex tvångsmatning påbjudet för de som komat ur och inte åt själva eftersom näringen behövs för att kunna fungera. På samma sätt skulle dessa tjejer kunna räddas i någon mening med en allmän reproduktiv värnplikt (för kvinnor) där de helt enkelt tvingas att äta. Det skulle samla upp tjejer på drift och lära dem disciplin osv. Dessutom vore det jämställt eftersom nu har män haft värnplitk i 100 år och det är kvinnornas tur.

 40. michael Says:

  Könsmaktsordning är bara ett maktmedel som rättfärdigar skuldbeläggande och diskriminering av pojkar å män

 41. Grodan Boll Says:

  @Niklas Andersson

  Zims kommentarsfält gav en hel del läsbart också.

 42. Hjalmar Says:

  Jack:
  ”Plikt”-begreppet är inte så populärt längre, inte heller ”ansvar”. Medborgarna vill numera få helst utan att ge – och så kommer Staten att urholkas. Varför ska man betala skatt till ett/flera projekt man inte vill ha? Finns större frihet i andra länder?

  För 60 år sedan köpte folket projektet ”folkhemmet”. Nu finns bara desillusionerade kvar, och socialister skyller nederlaget på allt och alla. Nu ska vi tvångsmatas med feminism istället…

 43. Lars I Says:

  Jag måste ha missat poängen i inlägget om tjejers ätstörning om frågan var om både kvinnor och män har sina problem. Självklart har de det. Är inte problemet snarare det ständigt återkommande i dagens genus-Sverige, att problem som drabbar män är löjeväckande och medan när det drabbar kvinnor är allas vårt problem som patriarkatet förbiser och förminskar. Det krävs inte mycket fantasi för att höra salvorna av hånskratt om män drabbades av ätstörningar i sin jakt på kvinnlig uppmärksamhet.
  Men som alltid, bakom varje kvinnlig svaghet eller misstag finns en manlig syndabock.
  Enkel feministisk logik.

 44. Patrik Says:

  Genusfiguren ovan underkänner alla personliga relationer. Makar ”ställer krav”. Barnen ”utnyttjar”. Föräldrarna är ”auktoritära” och släktingar utövar ”social press”.

  Om figuren var sann så vore det bäst att leva som eremit. Men sanningen är att ensamma människor har dålig hälsa och lever kortare. Människor som har aktiva relationer med andra människor (på gott och ont) mår mycket bättre.

 45. Patrik Says:

  Kvinnor har fler relationer till andra människor än män och det är en av flera förklaringar till att kvinnor har bättre hälsa och lever längre.

 46. Helena Says:

  Patrik, vilka andra människor än män tänker du på?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: