Regeringens jämställdhetspolitik är mansfientlig

by

Jag har tittat på regeringens officiella formuleringar kring sin jämställdhetspolitik, och kan tyvärr konstatera att den inte är jämställd. Den står på kvinnors sida mot män. Inte i alla sina punkter, men i en del. Och något exempel på motsatsen, som skulle kunna utgöra en balanserande faktor, har jag inte hittat.

Så här är regeringens delmål i jämställdhetsfrågan formulerade:

– En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
– Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
-Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

De första två punkterna är det inte mycket att säga om (även om jag hade föredragit den enklare formuleringen ”samma rättigheter och skyldigheter för könen”).

Men i punkt tre blir det både förmyndaraktigt och mansfientligt. För det första angår det inte regeringen hur ett par, eller en familj, delar upp sitt arbete bestående av hemarbete och förvärvsarbete. För det andra: Om regeringen nu kräver att fördelningen av hemarbetet ska vara jämn (en pik mot männen), varför kräver de inte att fördelningen av förvärvsarbete ska vara jämn (vilket skulle kräva att kvinnor börjar förvärvsarbeta mer)?

I punkt fyra utmålas män som förövare och kvinnor som offer. Att kvinnor kan utöva våld mot män (och också gör det) låtsas man inte om. Det är långtgående förakt för mäns medborgerliga rättigheter (rätten att få statens skydd mot våld). I praktiken innebär det att män behandlas som andra klassens medborgare.

Formuleringen i punkt fyra om att flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet är ett hån mot de pojkar som i vuxen ålder önskar att de inte hade blivit omskurna som småbarn. Förbudet mot könsstympning av barn gäller bara flickor, vilket innebär att lagstiftningen struntar i pojkars kroppsliga integritet.

Under ”Politikens inriktning för 2011” finns utöver några neutrala punkter också några könsvinklade punkter. Dessa punkter står på kvinnors sida:

– Fortsätta öka kunskapen om kvinnors hälsa
– Motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Angående ohälsa: Den mest långtgående ohälsan är död. Alltså: Mot bakgrund av att män lever i genomsnitt fyra år kortare än kvinnor vore det kanske motiverat med särskilda åtgärder för att öka kunskapen om mäns hälsa – om man nu strävar efter att likställa könen. Under alla omständigheter framstår det som märkligt att regeringen särskilt vill satsa på kvinnors hälsa.

Det här är bara en granskning av de mest övergripande formuleringarna i regeringens jämställdhetspolitik. Det blir mycket värre om man gräver djupare. Exempelvis har jag inte tagit upp de många ekonomiska satsningar på kvinnors företagande, kvinnors organiserande, stöd till flickor och liknande som görs med skattepengar.

Sammanfattning: Regeringens jämställdhetspolitik är inte jämställd. Den är till stora delar kvinnocentrerad och mansfientlig.

Läs regeringens information här.

För övrigt 1: Här kan du läsa om ”Räkna med oss”, ett projekt för tjejer som finansieras av Allmänna arvsfonden. Pojkar är utestängda. Tack för tipset, Nils!

För övrigt 2: Här kan du läsa om att pengar från Internetfonden används till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att ”synliggöra kreativa tjejer som utvecklar internet”. Inte synliggöra kreativa personer, utan kreativa tjejer.

För övrigt 3: Allt fler kvinnor hamnar i spelmissbruk. Här kan du läsa om att det finns tankar på att skapa särskilda behandlingsgrupper för kvinnor.

78 svar to “Regeringens jämställdhetspolitik är mansfientlig”

 1. Man United Says:

  Regeringens sk jämställdhets politik utgår från radikal feminismens reserenser, där män är värre än djur. Någon som inser potentialen i att framföra nya idéer för den annars idétorka som är block överskridande. Copycats! Både radikal feministiska moderaterna och socialdemokraterna har tillräckligt många kritiska väljare för att kunna tala om uppdelning av partierna.

 2. Matte Says:

  Regeringens ”jämställd”hetspolitik får betyget IG av mig.

 3. Backlash Says:

  Alliansen har bara plankat sossarnas politik och drivit den ett par steg längre. Jämställdhet och genusfrågor har upphört att handla om valet mellan höger och vänster.

 4. Harry Says:

  ”Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning”

  Då krävs nog en omfattande inkvotering av män på universiteten.

 5. Info Says:

  NÅGOT OM BAKGRUNDEN TILL REGERINGENS GENUSPOLITIK

  Reinfeldt har själv uttryckt åsikter, helt i linje med det av ideologistrategen Per Schlingmann redan för flera år sedan utstakade, patologiska genusmålet: DOCKHUS ÅT POJKAR, BILAR ÅT FLICKOR. (Källa: Schlingmann-artikel i Sourze.) Efter noggranna (och kostsamma) marknadsundersökningar hade både Schlingmann och Reinfeldt funnit, att kvinnor, särskilt yngre sådana, föredrog t.ex. Miljöpartiet framför Moderaterna och därmed utgjorde en mäktig röstpotential i ett kommande val. De Nya Smarta Moderaternas affärsplan var därmed given: partiet skulle nu etablera sig som i första hand ”kvinnornas (dvs. radikalfeministernas och journalisternas) parti”.

  Som en del av partiets ännu idag aktuella valplattform kan t.ex. följande betraktas:

  • FREDRIK REINFELDT enl. Dagens Eko 25/1 2010:

  ”Jag tror att många kvinnor upplever att män som inte alls kan lika mycket och inte alls är lika begåvade ibland tar sig fram på ett sätt som är svårare för kvinnor och som kräver större insatser när kvinnor försöker göra på motsvarande sätt. – – –

  För att nå de här målen krävs det bland annat stora utbildningsinsatser i genusfrågor inom all pedagogisk utbildning. Jag tycker att vi har ett samhälle som ofta är väldigt inställt på att män får mer makt trots att tjejer, kvinnor ofta är bättre i skolan och har bättre förutsättningar att ta ansvar många gånger.”

  Moderaterna föreslår nu, att såväl skolor som arbetsplatser skall jämställdhetsmärkas (genuscertifieras) i framtiden. ”Det här är frågor som statsministern själv tycker är viktiga.”

  • FINANSMINISTER ANDERS BORG (UNT 2007-03-10):

  ”VI KAN BRYTA KÖNSMAKTORDNINGEN! – Feminismen var tills alldeles nyligen ett högaktuellt samtalsämne med Feministiskt initiativ som siktade på att komma in i riksdagen. Efter valet har debatten svalnat.

  Det är beklagligt, för trots att Sverige har kommit långt finns det fortfarande flera allvarliga jämställdhetsproblem att hantera. Kvinnor tjänar mindre än män, kvinnor äger mindre än män och kvinnor har mindre makt och resurser än män.

  Dagens samhälle visar att kvinnor är strukturellt underordnade män. Många människor upplever det som en viktig ofrihet att män och kvinnor inte har samma tillgång till resurser och inte samma möjligheter att forma sitt liv.

  Att jag är feminist är ingen hemlighet, det är tvärtom något som jag står för och gärna diskuterar.”

  • EVA THALÉN FINNÉ, MODERATERNAS ARBETSGRUPP FÖR JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR (enl. babyvärlden.se, okänt datum)

  ”M VILL SKAPA JÄMSTÄLLDA DAGIS – Ytterst få förskolerektorer säger att de arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna, trots att läroplanen påbjuder det säger Ewa Thalén Finné (m) som nu vill införa en jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor som behandlar flickor och pojkar lika. – – –

  Förskolan ska enligt läroplanen ´motverka traditionella könsmönster´. Man ska också ´aktivt och medvetet främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter´. – – –

  – Ytterst få skolledare säger att de aktivt arbetar med de här frågorna, berättar Ewa Thalén Finné. Hon anser att alla landets rektorer ska genomgå en obligatorisk utbildning i jämställdhet och att genuspedagogik bör integreras i skolledarutbildningen och lärarutbildningen.

  Moderaternas arbetsgrupp, som Eva Thalén Finné leder, vill också införa en nationell jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor. Idén är hämtad från ett projekt i Falun där lärare utbildas i genuskunskap och tar fram en konkret handlingsplan för lika bemötande av pojkar och flickor. – – –

  – Det här är ett sätt att flytta fram positionerna. Skolverket skulle kunna utfärda certifieringen, och den nya Skolinspektionsmyndigheten kontrollera att reglerna följs, säger Ewa Thalén Finné.

  Idéerna får stöd från såväl partiets partisekreterare PER SCHLINGMANN som Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Ordförande i den moderata arbetsgruppen, HILLEVI ENGSTRÖM, förklarar: – – -”

 6. Men@Work Says:

  Begreppet ”mäns våld mot kvinnor” är direkt hämtat från radikalfeministiskt tankegods, d.v.s. marxism. Vi har alltså en borgerlig regering som nyttjar i grunden marxistiska teoribildningar.

  Detta teoribygge har även resulterat i den tokgalna sexköpslagen, vilken kriminaliserar sexuella relationer mellan samtyckande vuxna. Denna gick regeringen så långt för att försvara att de tillsatte en ovetenskaplig och faktaförvrängd ”utredning” där resultaten var bestämda innan den började skrivas.

  Att sexarbetarna inte gillade den tyckte man var bra, och att detta talade för lagen. I samma andetag hävdar man att lagen är till för att skydda den grupp som man nekar yttra sig… Vansinne.

 7. Liberalen Says:

  Hur? Hur har det hela kunnat förfalla så här groteskt, det är ju som att vi bor i någon förljugen bananrepublik på en bas av könskommunistiska dogmer och genuslögner.

  Jag menar, hur svårt kan det vara för en icke-kommunistisk/socialistisk politiker att klart och tydligt säga:

  JÄMSTÄLLDHET BETYDER LIKA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR VARJE INDIVIDUELL MEDBORGARE. OCH DETTA ÄR ABSOLUT INTE FÖRHANDLINGSBART.

  DETTA FAKTUM HAR DU BARA ATT FÖRSÖKA BEGRIPA, DU PRIMITIVA, KOLLEKTIVISTISKA, IDENTITETSPOLITISKA KREATUR I FÖRLJUGEN OFFERKOFTA.

 8. Men@Work Says:

  PS. Det är ju tämligen uppenbart att regeringen med jämställdhetspolitik avser åtgärder som ska främja kvinnor på olika sätt.

 9. Man United Says:

  Inte andra klassens utan tredje klassens medborgare i ett bisamhälle. Drönare. Ju mer som avslöjas av radikalfeminismens övergrepp på kvinnor och män aka sveriges mörka bakgård. Då Inser man snabbt att en mansrörelse behövs när det råder en sånt fundamentalt tolkningsföreträde av jämställdhet.Att jämställdhet är likhetstecken med feminism. Myterna och livslögnerna punkteras långsamt men långsiktigt. Det talande är feministernas,journalisternas,rättsstatens samt politikernas rädsla för köns lagstiftning, samma rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor.

 10. Jocke S Says:

  Sammanfattningsvis, vilket måste göras, en slutsats. Regeringen är odemokratisk, könsrasistisk och ovetenskaplig. Allt grundas på fjäsk, opportunism och makt. För kvinnor har passivt överlåtit tolkningen av sina problem till feminismen, (även om kvinnor inte själv kallar sig för det) och den feminismen, genom media genusvetskap osv) ger regeringen makt.
  Dessutom har vi sexköpslagen som förstärkts under alliansen, plus hela detta med socialt kön.

 11. vmm Says:

  ”Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

  Regeringen är alltså för att förbjuda könsstympning även av pojkar. Att det inte blir så beror således på oppositionen (V, S, MP, SD). Undrar om oppositionen har folkets stöd i den här frågan. Vore intressant om någon kunde göra en undersökning där man ställer frågan ”Tycker du att föräldrar, på grund av sin religiösa övertygelse, ska få skära bort delar av sina barns könsdelar?” till 1000 personer och se hur oppinionsläget ser ut.

 12. Ivan Says:

  Du gör ett fantastiskt jobb, Pär S. Hoppas att fler får upp ögonen för problemen med feminismen. 20 000 borde inte vara ett tak, alla som intresserar sig för samhällsfrågor borde vara inne på bloggen dagligen.

 13. Jocke S Says:

  http://www.folkpartiet.se/Jan-Bjorklund/Pressmeddelanden/BjorklundSabuni-110-miljoner-for-okad-jamstalldhet-i-skolan/ FP:Björklund/Sabunbi 110 miljoner för ökad jämställdhet i skolan.
  De säger: ”Svensk skola brister i jämställdhet. Språkbruket i klassrummet är det mest kränkande i hela världen och det drabbar ofta tjejer. Många unga flickor är stressade och mår psykiskt dåligt.

  Skillnaderna i utbildningsresultat mellan pojkar och flickor är stora. Regeringen har därför i dag beslutat om en rad åtgärder för att främja jämställd-heten i skolan, bland annat ska en särskild jämställdhetsdelegation tillsättas. Totalt satsas 110 miljoner kronor under tre år, en historiskt stor satsning.

  Ordningsproblemen i skolan handlar till stor del om bristande jämställdhet och avsaknad av respekt för andra människor. Kampen för jämställdhet måste därför börja redan i skolan, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Pojkarnas anti-pluggkultur måste brytas och flickor som mår dåligt måste få stöd. Om alla elever ska nå så långt som möjligt måste jämställdheten i skolan öka, säger utbildningsminister Jan Björklund.

  Under åren 2008-2010 satsades totalt 110 miljoner för att öka jämställdheten i skolan.
  En jämställdhetsdelegation för skolan. Delegationen ska analysera könsskillnaderna i utbildningsresultat, utvärdera metoder för att bryta traditionella könsroller, föreslå lämpliga insatser med mera. Fler manliga lärare. Högskoleverket ska analysera varför få män utbildas till lärare och föreslå åtgärder.”

  Således ”Bryta pojkarnas antipluggkultur, bryta tradtionella könsroller”
  Tror någon verkligen att man kan/vill ändra flickor bära korta kjolar ocjh måla sig osv? Nej man vill göra fogliga mesar av pojkarna, så att manlig egenmakt försvagas än mer!
  Såsom man gjort med pappan, som inte har någon makt när mamman och soc gaddar ihop sig. Också något som helt negligeras av regeringen, trots att detta är känt!

  STATSFEMINISMEN MOT SKAMPÅLEN TILL VALET 2014!!!

 14. Gonzo Says:

  Detta lyckas media både svälja och acceptera

  Vädjade till sin dotter: Jag vill dö. Döda mig.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13569400.ab

  Domstolen tror på att han lämnat samtycke till att bli mördad och att det dessutom ska ske samma kväll av hans egen dotter som bara råkar ha en kniv i väskan.

  ”Stackars” alla kvinnor som vill dö men som hindras pga den hetsiga debatten om våld mot just kvinnor??

 15. Clabbe Says:

  Allt mer tydligt att man som jämställdist varken kan rösta på Alliansen eller De rödgröna i valet 2014.

 16. Johannes Westlund Says:

  Jag skulle vilja säga att saken är uppenbar, regeringen saknar jämställdhetspolitik.

  Jag var inne på deras site i samband med grejen om UMOs så kallade ”jämställdhets-sida” eftersom UMO själva sa att de använde regeringens mål som utgångspunkt. Det visade sig mycket riktigt stämma men det är en annan historia. Jag kände mig i alla fall som man väldigt exkluderad från ”jämställdhetsarbetet” och kände mig dessutom förtalad. Formuleringar så som ”Mäns våld mot kvinnor” skuldbelägger ett helt kollektiv för vad en promille av dess medlemmar gör. Som bekant är ju dessutom relationsvåldet jämställt och allt annat våld drabbar männen värst. Jag funderar på att mejla jämställdhetsministern och fråga varför de inte fokuserar på män och kvinnor som drabbas av våld oavsett grej mellan benen. Men jag misstänker att jag får ett kort svar på kanslisvenska med bullshit. Tyvärr.

  Dessutom en liten notering. Formuleringen ”kvinnor och män” sätter ju kvinnan före mannen på samma sätt som formuleringen ”män och kvinnor” sätter mannen framför kvinnan. Om man nu ska köna hela tiden så borde man ju använda dessa formuleringar ungefär lika ofta. Men i regeringens ”jämställdhetsmål” används ”kvinnor och män” konsekvent, liksom i de flesta ”jämställdhets-debatterna” som förs. Märkligt… Jag som trodde att jämställdhet handlade om båda könen och så…

  Jag inser att det inte finns något realistiskt parti att rösta på nästa val. Jag funderade på moderaterna, folkpartiet eller centern, men efter att ha sett vilken unken manssyn som råder inom alliansen så inser jag att de är lika illa som grön/brunt/rött. Det blir nog blankt istället för att visa att jag minsann röstar, bara att det inte finns ett riksdagsparti som representerar mina åsikter. För övrigt är det ett tips till alla andra som tröttnat på ”jämställdhetspolitiken” alias feministindoktrineringen. Din röst räknas och ditt missnöje får en siffra som visas i TV.

  Märkligt också att alla partier förklarat krig mot män (exklusive SD då, som beskyller andra grupper för problemen i samhället). Hur förväntar man sig att överleva om man utesluter hälften av alla potentiella väljare?

 17. Ulf Says:

  Ang. din f.ö. 2, så tycker jag inte att det är problematiskt att lyfta fram kreativa kvinnor inom databranschen, då teknikbranschen själv har strävat i årtionden efter att få kvinnor intresserade av att satsa på teknik. Jag har själv varit ute i högstadieskolor och försökt locka tjejer att fundera på teknikutbildningar. Det var ett slöseri med tid, eftersom jag är man, och tjejerna var tämligen ointresserade av vad jag hade att säga (några pojkar tycktes dock intresserade).

  Frågan är vilka man lyfter fram och hur man gör det.

  Vill man vara lite konstruktiv kan man ju göra något i stil med Coders at Work, som är en högt respekterad intervjubok med porträtt av flera enastående personer inom databranschen. I den boken finns en kvinna: Fran Allen, som tilldelats en Turing Award (databranschens motsvarighet till Nobelpriset). Fran Allen har f.ö. varit med så länge att hon minns tiden då programmeringsbranschen hade massor av kvinnor. I boken talar hon om vad hon tror förändrade bilden (trenden mot ”top-down software engineering”). Idag handlar programmering mycket om små grupper, hög social kompetens, aktiv kontakt med slutanvändare… Kapitlet om Fran handlar inte primärt om könsfrågan, men hon har några väldigt intressanta saker att säga om det.

  Förebilder för tjejer borde kunna vara sådana som Fran, och kanske Linda Rising, Kathleen Fisher, Mary Poppendieck, Mary Sheeran – briljanta människor, oerhört professionella och högt respekterade för sina bidrag.

 18. Man United Says:

  – Kvinnors våld mot män ska upphöra. Kvinnor och flickor ska ha straff skala i enlighet med brottet och inte åtnjuta straffrabatt. Kvinnor och flickor ska inte ha immunitet när de begår brott. Det uppfyller deklarationen om mänskliga rättigheter att vara lika inför lagen. Allt annat är hyckleri och underblåser medborgarnas förlorade förtroende för rättsväsendet.

 19. Johannes Westlund Says:

  Jag skulle vilja säga att saken är uppenbar, regeringen saknar jämställdhetspolitik.

  Jag var inne på deras site i samband med grejen om UMOs så kallade ”jämställdhets-sida” eftersom UMO själva sa att de använde regeringens mål som utgångspunkt. Det visade sig mycket riktigt stämma men det är en annan historia. Jag kände mig i alla fall som man väldigt exkluderad från ”jämställdhetsarbetet” och kände mig dessutom förtalad. Formuleringar så som ”Mäns våld mot kvinnor” skuldbelägger ett helt kollektiv för vad en promille av dess medlemmar gör. Som bekant är ju dessutom relationsvåldet jämställt och allt annat våld drabbar männen värst. Jag funderar på att mejla jämställdhetsministern och fråga varför de inte fokuserar på män och kvinnor som drabbas av våld oavsett grej mellan benen. Men jag misstänker att jag får ett kort svar på kanslisvenska med bullshit. Tyvärr.

  Jag inser att det inte finns något realistiskt parti att rösta på nästa val. Jag funderade på moderaterna, folkpartiet eller centern, men efter att ha sett vilken unken manssyn som råder inom alliansen så inser jag att de är lika illa som grön/brunt/rött. Det blir nog blankt istället för att visa att jag minsann röstar, bara att det inte finns ett riksdagsparti som representerar mina åsikter. För övrigt är det ett tips till alla andra som tröttnat på ”jämställdhetspolitiken” alias feministindoktrineringen. Din röst räknas och ditt missnöje får en siffra som visas i TV.

  Märkligt också att alla partier förklarat krig mot män (exklusive SD då, som beskyller andra grupper för problemen i samhället). Hur förväntar man sig att överleva om man utesluter hälften av alla potentiella väljare?

 20. Johannes Westlund Says:

  Dessutom en liten notering. Formuleringen ”kvinnor och män” sätter ju kvinnan före mannen på samma sätt som formuleringen ”män och kvinnor” sätter mannen framför kvinnan. Om man nu ska köna hela tiden så borde man ju använda dessa formuleringar ungefär lika ofta. Men i regeringens ”jämställdhetsmål” används ”kvinnor och män” konsekvent, liksom i de flesta ”jämställdhets-debatterna” som förs. Märkligt… Jag som trodde att jämställdhet handlade om båda könen och så…

 21. Johannes Westlund Says:

  oj… blev visst konstigt med kommenteringen

  sorry, my bad

 22. Urban Says:

  Johannes, håller helt med om formuleringen ”kvinnor och män”. Faktum är att ”män och kvinnor” är lättare att säga, men det går inte för sig. Hela situationen är urspårad och det enda som kan göras är att jobba för att män får upp ögonen för detta.

 23. Man United Says:

  Info skriver: ”Efter noggranna (och kostsamma) marknadsundersökningar hade både Schlingmann och Reinfeldt funnit, att kvinnor, särskilt yngre sådana, föredrog t.ex. Miljöpartiet framför Moderaterna och därmed utgjorde en mäktig röstpotential i ett kommande val. De Nya Smarta Moderaternas affärsplan var därmed given: partiet skulle nu etablera sig som i första hand ”kvinnornas (dvs. radikalfeministernas och journalisternas) parti” Det kan strategerna glömma när det sk patriakatets dubbelspel med radikalfeminism och genus industrin visar sig. Strategerna har visst räknat fel. Piratpartiet har gjort bort sig. Vad återtår avhoppade män från höger vänster liberaler som samlas utanför politiken partierna för vad? Potentiell valgrupp. Kan lugnt garanteras. Frågan är 1.Varför startas inte nytt parti som fångar upp mansfrågor och området rättssäkerhet som humanister,jämställdister,oberoende liberaler, flyende sossar och vänster människor brinner för. Det var en del av det pinsamma pirat partiet påbörjade men nu är ute ur leken. Nr2 är att via Genus Nytt Pelle billing driva sakfrågor.

 24. Johannes Westlund Says:

  @Urban: Jag tycker visserligen det är lika lätt att säga båda, så det är nog en vanesak. Men ska erkänna att jag lätt faller in i mönstret att säga ”kvinnor och män” numera eftersom alla andra gör det. Farligt sånt där. Jag är i alla fall medveten om det och jobbar på att säga ”män och kvinnor” ungefär lika ofta som ”kvinnor och män”

 25. Lasse Says:

  @Gonzo skriver

  Detta lyckas media både svälja och acceptera

  Vädjade till sin dotter: Jag vill dö. Döda mig.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13569400.ab

  Domstolen tror på att han lämnat samtycke till att bli mördad och att det dessutom ska ske samma kväll av hans egen dotter som bara råkar ha en kniv i väskan.

  ”Stackars” alla kvinnor som vill dö men som hindras pga den hetsiga debatten om våld mot just kvinnor??

  *********************************************************************************

  Gråtvalsen och offerrollen hos kvinnor går alltid hem p.g.a. nuvarande värderingar och ojämställda samhällklimat.

 26. Urban Says:

  Johannes: notera också att det vanliga ”han eller hon” i en text allt oftare blivit ”hon eller han”.. en liten skitsak kan man tycka, men symptomatiskt för vår tid.

 27. Johannes Westlund Says:

  @Urban: Precis det jag menar.

 28. Man United Says:

  Jämför politiska Mansförbunden (s) Mansligan och (m) Moderat Männen. Någon som studerat Mansligan och kommit fram till en annan slutsats att den inte är i händerna på radikal feministerna, s-kvinnor och rebella.

 29. Jämställdhetsfeministern Says:

  Goddag yxskaft!

  Självklart står regeringens jämställdhetspolitik på kvinnornas sida, mot männen. Varför skulle man någonsin ta förtryckarens sida i en konflikt?

  Regeringen är skyldig att ingripa mot kvinnoförtryck. Och så länge kvinnor dammsuger mer än män och män skottar snö mer än kvinnor, så råder kvinnoförtryck. Regeringen måste snarast införa en lag på att Sveriges män varje månad ska städa och tvätta minst lika mycket som Sveriges kvinnor gjorde månaden innan. Uppfyller inte männen detta krav, ska varje man i Sverige automatiskt tvingas betala ett par tusen kronor i böter, till en statlig fond för offren för kvinnoförtrycket i Sverige.

 30. Lasse Says:

  Surfade vidare på ditt tips Pär.

  http://www.ikf.se/projekt/demokratiprojektet-kvinnors-makt-i-norden

  Undrar hur föreningen ”mäns makt i norden” skulle mottagas av etablissemanget 😉

 31. Lasse Says:

  Sorry, Nils tips ska det vara.

 32. Matte Says:

  Partierna skjuter sig själva i foten om de inte inkluderar män. När ska de fatta det?

 33. Nils Jungenäs Says:

  Jämställdhetsfeministern

  Haha! Nu börjar det likna nåt! Ett skämt blir inte riktigt riktigt skoj förrän man drar det liiite pår långt. 😀

 34. Vänsterwiki Says:

  Johan Hakelius snickrade ihop en bra krönika. Juholt vill lagstifta om hemarbete, men bara till kvinnans fördel. Nyamko Sabuni verkar också vilja reglera hemarbetet. Som vanligt glöms de stora manssysslorna som renovering, trädgård och bilfixande bort.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article13568886.ab

 35. AV Says:

  ”- Motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja”

  Så de enda våldsoffer i relationer som ligger ogill är heterosexuella män? Dem finns det ingen som bryr sig om? Neeeej, glömde ju att de är så försvinnande få så de är inget att bry sig om. Endast som bög kan en man vara offer i en relation.

 36. Jack Says:

  De glömde jämställdhetspunkten att motverka kvinnors mord av små barn, såväl flickor som pojkar.

  Kvinnor står för den absoluta majoriteten av alla mord på små barn, tänker Sveriges regering acceptera detta från kvinnor, varför nämns inga planerade åtgärder mot detta i jämställdhetsmålen?

  Man kan kan anse att kvinnors mord av småbarn kanske är de värsta brotten som begås i Sverige, ändå står såväl media som regeringen handfallna och tiger om saken.

  Kvinnors mord av små barn, upp på jämställshetsagendan inför valet 2014.

 37. Ulf Says:

  @Vänsterwiki,

  Jag tittade lite på SCB’s tabeller, och fastnade för denna:

  Genomsnittlig tid för aktiviteter efter familjecykel år 2010/11. Befolkningen 20-84 år. Alla dagar (och även relevanta tabeller)

  Jag slås av några saker:

  – Två kolumner är svarta (för lite data): män som är ensamstående föräldrar, småbarn eller äldre barn.

  – De som förvärvsarbetar mest av alla är parboende män med barn över 7 år. De klockar 9:48 timmar om dagen på vardagar, inkl resor. Kvinnor i samma kategori arbetar också mer än alla andra kvinnor, utom gruppen ”kvinnor 20-24 boende hos föräldrar”.

  Det är kanske inte så konstigt att föräldrar förvärvsarbetar mest – de har ju störst försörjningsbörda. Å andra sidan är de ju två om det… Effekten blir nog ändå mindre tid för barnen, och man kunde också säga att de som har mer tid att arbeta (ensamstående, barnlösa), lägger sin tid på annat. Ensamstående män har mest fritid av alla icke-pensionärer, och manliga pensionärer mest fritid av alla.

  Jag vill inte lägga någon värdering i det. På individnivå känns det inte märkligt. Samhällsekonomiskt kan man nog diskutera olika vinklar på det. Å andra sidan torde skillnaden mellan ”fritid” och ”personliga behov” för gruppen ensamstående utan barn vara lite svårdefinierad…

 38. Nils Jungenäs Says:

  Backlash 9:57

  Skyll inte det här skiten på sossarna är du snäll. De smittades först och har därmed insjuknat mer, men det är väl inte deras fel att moderaterna ska ge sig in i samma unkna pöl och fiska röster?
  Snälla! Låt detta med jämställdism förbli partipolitiskt obundet i debatten.

 39. Nils Jungenäs Says:

  Jack 12:05
  Du sätter fingret på något centralt.
  Faktum är våld INOM RELATIONER är den i särklass mest ”jämställda” brotsligheten.
  -Pedofili
  -Barnmord
  -Barnmisshandel
  -Partnervåld

 40. Nils Jungenäs Says:

  Män däremot begår mer brott utåt i samhället.

 41. Joel Johansson Says:

  Det här sådant här som gör att man mentalt tar alltmer avstånd från samhället.

 42. Nova Says:

  Policies hit och policies dit. Statliga floskler som aldrig leder till resultat. Bättre då med konkreta åtgärder från privata aktörer, som löser verkliga problem!!

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13570578.ab

 43. Bishounen Says:

  Apropå: ”Gnäller din kille när du drar med honom på shopping?

  På Ikea i Australien kan du lämna in honom på Manland.

  Glöm bara inte att hämta honom innan du går.

  Inför Fars dag i Australien svämmar Ikea över av shoppande kvinnor – med grymt uttråkade pojkvänner, pappor och äkta män i släptåg.

  Då bestämde sig Ikea i Sydney för att under ett par dagar lansera ett mansland – i samma anda som det Småland, där shoppande föräldrar kan lämna in överaktiva barn.”
  Länk: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13570578.ab

  😀

 44. Man United Says:

  Pojkvännerna och papporna kanske börjar göra revolt instängda på genus området manland. Politisk handling i vardagen:-) För varför skulle männen överhuvudtaget med att göra om dissar shopping 😉 Månne för husfridens skull.. Mannen å andra sidan kanske råkar följa med fel fru hem. Vilket ämne för dokussåpa, när ga:media är så desperata och kåta på att sälja lösnummer…

 45. Svante Persson Says:

  Sjukt – staten säger hur vis ska vara på vår fritid. Att staten ska bestämma över våra sysslor i våra hem.

 46. Svante Persson Says:

  re Nils Jungenäs säger:
  03 september 2011 kl. 13:17

  Enlgt brå 2005 så är det svenskar och östasiater som är underrepresenterade – de andra grupperna ärmer eller mindre överrepresenterade.

  Klicka för att komma åt measurepoint

  s.37

 47. Svante Persson Says:

  Attans – glömde skriva att det är mest kvinnor som är för massinvandring.

  http://www.unt.se/uppsala/kvinnor-mer-positiva-till-invandrare-1007907.aspx

  Från artikeln ”Allt fler yngre har dåliga erfarenheter av invandrare”

  Så kvinnor röstar in invandrare som yngre läs ; barn stör sig på och därefter röstar på SD.

 48. Man United Says:

  ”oderaternas arbetsgrupp, som Eva Thalén Finné leder, vill också införa en nationell jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor. Idén är hämtad från ett projekt i Falun där lärare utbildas i genuskunskap och tar fram en konkret handlingsplan för lika bemötande av pojkar och flickor. – – -” Men gäller fortfarande fri företagssamhet;tillgång och efterfrågan¿ Eftersom behovet och efterfrågan på icke genus och radikalfeministiska dagis kommer stiga garanterat. Intressant politiskt läge. vilket sätter alliansen och moderaterna först på agendan,marxism och radikalfeminism eller marknadsekonomi och fri konkurrens? Strategerna och alliansen faller på eget grepp. Sauve qui peut

 49. Johannes Westlund Says:

  @Bishounen: ”Mansdagis” på köpcentrum är inte helt ovanligt på större shopping-centrum i staterna, åtminstone var det min observation när jag var där senast. Ett barndagis och ett gubbdagis fanns att tillgå. I det ena lekte man i klätterställningar och i det andra så spelades det någon form av golf…

 50. Man United Says:

  @ nils Män är den största våldsutsatta gruppen för våld, oprovocerat våld på stan begått av män. Män i gäng misshandlar andra män färre till antalet bla relaterat till person rån,läktar våld osv. Vanligtvis grov misshandel kniv våld rån kvällstid på stan och då snackar vi inte man mot man. Många våldsoffer anmäler inte? killar och män anmäler inte detta pga skam,uteblivna samhällsresurser för vålds problematiken samt medvetandet bland offren att anmälningarna inte leder någon stans utan läggs i regel ned. Att förringa vålds problematiken med feministiska myter och lögner som könet som social konstruktion och beskylla det manliga släktet med tesen att förneka sig själv och bli mer som kvinnor. Fel!Istället ska pojkar och män lära känna sig själv,sin manlighet och ta kontrollen. Läs pelle billings inlägg och filosofi kring manlighet Det är en ansats till mansforskning utan feministism och vinklad forskning. pellebilling.se/blogg

 51. Jack Says:

  Joel Johansson,

  ”Det här sådant här som gör att man mentalt tar alltmer avstånd från samhället.”

  Tyvärr är det helt fel reaktion. Istället måste män genast börja skapa ett nytt samhälle tillsammans. Det finns skäl att tro att de som har söndrat kommer att härska. Både huvudet i sanden och att fly är inadekvata responser. Genom att istället samarbeta med andra män kommer varje man att erhålla större värde i livet inte bara genom en ökad chans att stå emot det anstormande matriarkatet utan även genom att aktivt söka konstruera en bättre ordning än matriarkatet.

 52. dolf Says:

  @Johannes Westlund @Urban
  Om ”Kvinnor och män” kontra ”män och kvinnor”, att börja dra slutsatser utgående från ordföljden i ett enskilt uttryck är helt galet. Karekteristiskt för svenskan är användningen av rytm och betoning i språket. Det är detta som gör att man i omvärlden uppfattar svenskan som sjungande och tycker att vi låter som svenske kocken i mupparna. Detta har också betydelse för ordföljden i uttryck, logiskt ekvivalenta uttryck som ”A och B” och ”B och A” flyter olika bra i talet. Jag skulle nog vilja hävda att ”kvinnor och män” slinker ut över tungan smidigare än vad ”män och kvinnor gör”. Att dra slutsatsen att ordföljden skulle visa på värderingar i detta fall är helt galet. Ta till exempel det vanliga uttrycket ”kvinnor och barn”, är det någon som uppfattar det som att kvinnor värderas högre än barn, och bör man därför säga ”barn och kvinnor” istället?

  Problemställningen är dock intressant, och jag skulle gärna se en statistisk analys av om det förekommit en förändring av ordföljden över längre tid som korrelerar med könet. Och då också medtaget andra uttryck som ”pojkar och flickor” kontra ”flickor och pojkar”, ”damer och herrar” kontra ”herrar och damer”, ”han eller hon” kontra ”hon eller han” osv.

  Det skulle inte alls förvåna mig om ni har rätt i ert antagande att man medvetet säger ”kvinnor och män” i sann 1984-anda. Men det kan lika gärna vara rena tillfälligheter. Och att börja begära att man skall säga ”män och kvinnor” hälften av gångerna är lika löjligt som när en feminist beklagade sig över att männen hade högre valör på den nya sedlarna.

 53. Jocke S Says:

  Dolf Ligger något i det. Men om man pratar om det vi sysslar med, så anser jag att det är helt korrekt att nämna mannen först. Eftersom han har blivit föregången de senaste åren.
  ”Både män och kvinnor bör tillerkännas jämställdhet” t.ex. Betoning på män.
  ”Mina damer och herrar” kan vi nog lämna därhän.
  Men då vill jag i utbyte slippa ”fru Gårman”. För att inte tala om ”fröken mobiltelefon-intetitta-närhonkorsar-övergångsstället.”
  Fast – där kunde man kanske ha en sån varningssymbol? 😦

 54. Johannes Westlund Says:

  @dolf: En av anledningarna till att jag skrev och kommenterade på ”kvinnor och män” kontra ”män och kvinnor” är att denna senare ansågs vanligare och naturligare och problematiserades av feminismen. Åtminstone har jag för mig att detta var på tapeten när jag först kom i kontakt med genus och feminism för ca 10 år sen (jag är bara 20 så för mig är det länge sen).

 55. dolf Says:

  @Jocke @Johannes
  Man bör ju inte heller glömma att kontexten rimligtvis spelar in, det faller sig väl ganska naturligt att nämna männen först om man talar om gruvarbetare och kvinnorna först om man talar om sömmare och sömmerskor (och jag är fullt medveten om jag gjorde tvärtom själv 🙂 )
  Jag kom själv tillbaks till Sverige för tre år sedan, efter att ha varit bosatt utomlands sedan 1985, så jag saknar själv historieskrivningen under en lång period, jag har istället fått ett chockartat uppvaknade efertsom den samhällsutveckling (inte bara feministiskt) som de som varit bosatta i Sverige har genomgått gradvis för mig skedde på ett ögonblick. Och det är ta mig fan skrämmande.
  Jag förstår att ni reagerar på det, och har inget att invända mot det. Men jag skulle snarare se det som en indikator på något som KANSKE är fel och förtjänar att undersökas, än som ett bevis för att det faktiskt är något som måste åtgärdas.

 56. Jocke S Says:

  Jag har ändrat mig, får jag det nu när jag är ett socialt kön?
  Jag kan tänka mig en ny varningsskylt för övergångsställen.
  Alltså: ”Här mobil-fröken-går”.
  Detta är inte kvinnohat, detta är kvinnoomsorg, grundat på erfarenheter!

 57. bittergubben Says:

  Stöm,

  Du citerar: ”En jämn fördelning av makt och inflytande.”

  Och skriver om (bl.a.) detta: ”jag hade föredragit den enklare formuleringen ”samma rättigheter och skyldigheter för könen””

  Men det är inte bara en omformulering, helt olika saker avses. Den förstnämnda vill ha liket i utfall i fördelning av maktpositioner – ministerposter, VDs, styrelseproffs, professorer – den andra implicerar inte någon sådan liket i utfall, utan skulle acceptera, att om ena könet är mindre benäget att satsa på karriären, så skulle det könet också vara mindre representerat på sådana maktposter.

  Sedan så är det ju bara i frågor där män traditionellt har mer makt som feminismen vill ha en jämn fördelning, kvinnors makt över hushåll och barn, makt över reproduktion eller sexuell makt är ju inte områden där statsfeminismen strävar efter någon utjämning av makten.

 58. Klara Says:

  Det är skrämmande.

 59. Mörker Says:

  De mäktiga männen tar sitt kollektiva ansvar genom att sparka nedåt, införa morallagar och dalta med kvinnorna. Ivrigt påhejade av feministerna. Känns ju som ett bra sätt att ”ifrågasätta mansrollen”.

 60. Terje Says:

  Det vill till att testamentera om man inte har legala arvingar, annars hamnar pengarna i såna här skitprojekt som Allmänna Arvsfonden öser ut pengarna över.

 61. cark1 Says:

  Nu ger sej kvinnorörelsen in i klimatdravlets värld också.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/02/klimatf-r-ndringarnas-effekter-n-sta-s-kerhetsfr-ga-f-r-kvinnor

  Med anledning av tioårsminnet av attackerna mot WTC och Pentagon skriver man på Newsmill om säkerhetsfrågorna inför framtiden och det mesta verkar handla om kvinnors syn på saken och kvinnors roll i det hela. Nu ska alltså myten om människans stora roll för klimatet tas upp på agendan. Jag bara suckar och känner vämjelse.

 62. Backlash Says:

  Här ser ni den genomsnittliga bilden av familjevåld 2011:

  Tyvärr tror regeringen att verkligheten är tvärt om

 63. Joakim Says:

  Det är just vid sådana här tillfällen som jag som socialist kan slappna av och känna att Alliansen inte är mycket bättre inom jämställdhetspolitiken. Men samtidigt är det lite sorgligt – ska jag verkligen behöva bli sverigedemokrat för att slippa feminismen?

  – En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  – Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

  Kommentar: Som om det inte är så, alltså. Den klassiska konspirationsteorin om patriarkatet.

  -Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

  Kommentar: Som vanligt ingenting om att man ska dela notan/turas om att betala den eller att man ska betala sina drinkar/inträden själv. Tänk om det också hade politiserats via lagstiftning? Det är bra att debatten går i de INDIVIDUELLA fall då normerna verkligen förväntas följas enbart av traditionella skäl oavsett familjens situation (hur vanligt det nu egentligen är vad gäller hem- och omsorgsarbetet), under förutsättning att debatterna inte är vinklade, men att bryta normer genom att bedriva politik som inskränker integriteten?!

  – Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

  Kommentar: Lite ironiskt att säga att män har samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet (som för övrigt verkligen inte tillgodosetts i Robinson) när det bara är mäns våld mot kvinnor som ska upphöra. Borde det inte hellre stå att kvinnor och flickor ska ha den rätten och möjligheten?

  – Fortsätta öka kunskapen om kvinnors hälsa

  Kommentar: Mäns hälsa är man alltså inte ens intresserad av att öka kunskapen om?

  – Motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

  Kommentar: Det här är ganska typiskt. Om man ändå har tagit hänsyn till att män inte utövar våld mot kvinnor i samkönade relationer, ska det då vara så svårt att istället fokusera på våld i nära relationer? Om inte annat vore det ju till och med lättare att skriva, så man kan nästan tro att man aktivt undviker den termen för att till varje pris utesluta kvinnors våld mot män.
  En annan sak jag direkt kommer att tänka på är de stackars försvarslösa barn (eller husdjur) som drabbas av våld inom familjen när man så ensidigt fokuserar på våld mot vuxna kvinnor.

 64. Joakim Says:

  Här är förresten lite intressanta länkar till regeringens syn på omskärelse på pojkar:
  http://regeringen.se/sb/d/108/a/1451
  http://regeringen.se/sb/d/108/a/921

  Men@Work: Kan du förklara på vilket sätt marxism har med radikalfeminism att göra?

 65. Man United Says:

  Äktenskapsförord för mäns säkerhet, punkttestamenteringar jämte obligatorisk faderskapstest.

 66. Musse Pig Says:

  Joakim, läs och begrunda:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article10462777.ab

 67. Musse Pig Says:

  cark1, det är väl inte direkt kvinnors syn på saken utan elit/radikal/tokfeministernas syn på saken.

 68. Terje Says:

  @ Backlash:

  ”Tyvärr tror regeringen att verkligheten är tvärt om”

  Den blaskan kunde gott byta till lite mer passande namn:

  ”Lilla Fredrik”

 69. AV Says:

  Joakim: Du kollade aldrig datum för de propositionerna? År 2000 och 2001. Knappast nuvarande regering. Dessutom bör vi kommit en bit på tio år. Kanske dags att förbjuda all ickemedicinskt karvande i barn. Oavsett kön och i hur många tusen år man gjort det.

  Om jag anser att min personliga religion påbjuder mig att skära örsnibbarna av mina barn och ge dem en helig tatuering, blir de omhändertagna och jag hamnar med rätta i fängelse för barnmisshandel, men om bara tillräckligt många gör det sedan tillräckligt länge är det plötsligt ok. Och samhället ska sätta upp regler och resurser för hur misshandeln ska gå till.

  Jo, en miljon människor kan ha fel. Är det ok för invandrare att slå sina barn i uppfostringssyfte eftersom det är en vanlig metod i deras hemländer? Aga är ganska vanligt i stora världen. Självklart inte, och inte skärande heller. Att vi inte lagstiftat emot omskärelse är bara undfallenhet för missriktad tolerans. Vi invandrare ska ha rätt till privata traditioner, men inom gränser för mänskliga rättigheter och brottsbalken.

 70. cark1 Says:

  Musse Pig: Du har så rätt, så rätt. Måste vara tröttheten när jag skrev som gjorde att det blev som det blev.

 71. Jocke S Says:

  Till ämnet: Jag tror att Reinfeldt fick en mycket grundläggande genusutbildning, med förhör, där framför diskbänken i Täby, innan han blev moderatledare…
  När det gäller Borg så är det ju döttrarna som bestämt ideologin har han sagt
  Och resten av M:s könspolitik/juridik ryms ju i en liten Ask!
  Statsfeminismen vid skampålen i god tid innan valet 2014!

 72. Terje Says:

  @Jocke S:

  Så sant!

  ”Statsfeminismen vid skampålen i god tid innan valet 2014!”

  Amen till det!

 73. Valeria Says:

  Jag förstår mig inte på den egentliga vitsen med formuleringen mäns våld mot kvinnor, eftersom jag inte kan finna några argument för att den ena typen av våld ska vara värre än den andra. Undantaget är vuxnas våld mot barn, men det är en annan diskussion. Begreppet ”mäns våld mot kvinnor” fyller enbart en ideologisk funktion och är utkomsten av en samhällssyn som baseras på maktstrukturer, där män är överordnade kvinnor. Kanske finns det också en viss sanning i det, vidden ska jag däremot inte uttala mig om. Men i det enskilda fallet är detta egentligen ointressant, och det finns ytterligare empiriska problem. Dels kan man i ett historiskt perspektiv se att våld mot kvinnor från mäns sida har haft en tendens att straffas hårt. Dels är det en minoritet av alla män som ägnar sig åt sådant, vilket problematiserar generaliserande begrepp.

 74. dolf Says:

  Att mäns våld mot kvinnor skulle vara ett stort problem, men att kvinnors våld mot män inte är det, får mig att tänka på gravstenen som lär finnas någonstans i världen (vet inte vart), med inskriptionen:
  ”Det var ett litet krig. Bara fyra dog. Jag var en av dem.”

 75. PO Says:

  Pär, I Sigvard Linghs bok finns till och med vetenskapligt stöd för din punkt 4.

  Köp den, den är inte så dyr. 300 nå’t.

  Du kan läsa om den på http://psykopat.info.

  Boken innehåller för övrigt en mängd angrepp på feminismen som är vetenskapligt underbyggda.

 76. Joakim Says:

  AV:
  ”Joakim: Du kollade aldrig datum för de propositionerna? År 2000 och 2001. Knappast nuvarande regering.”

  Det var de enda texterna om omskärelse jag hittade, så jag antog att den nuvarande regeringen varit nöjd med den.

  ”Dessutom bör vi kommit en bit på tio år. Kanske dags att förbjuda all ickemedicinskt karvande i barn. Oavsett kön och i hur många tusen år man gjort det…*plus mer text som jag inte orkar läsa*”

  Du argumenterar mot mig som om jag förespråkade omskärelse på pojkar. Varför!? Du måste ha varit VÄLDIGT ouppmärksam på mina åsikter på den här bloggen. Du borde genast sluta anta att folk stödjer PK-lobbyn bara för att de inte direkt uttalar sig i frågan. Jag tycker dock att du borde ha insett att jag var emot omskärelse på pojkar just för att jag länkade till regeringens inställning – inte att jag skrev under på det.

 77. Aktivarum Says:

  Valeria:

  ”Jag förstår mig inte på den egentliga vitsen med formuleringen mäns våld mot kvinnor, eftersom jag inte kan finna några argument för att den ena typen av våld ska vara värre än den andra.”

  Petra Östergren förklarade annars mycket bra vitsen med formuleringen. I korta ordalag så är alltihop ett ideologiskt verktyg. Man (feminister) vill kunna säga män slår för att de är män för det känns bra för de utsatta kvinnorna att ha en förklaring, Varför slår mannen? Svar pga att han är man. Men han föds inte man det är könsmaktsordningen som ”skapar” män. Så inte nog med att den utsatta kvinnan ”vet” varför hon blir slagen hon kan dessutom hoppas/inbilla sig det bara är att ändra uppfostran och samhället.

  Petra Östergren berätttade även att av denna anledning skulle hon inom jourverksamheten strunta i såväl män som blev slagna av kvinnor och av kvinnor som blev slagna av kvinnor. De visste det förekom men det störde den ideologiskt rena bilden att erkänna att män inte slår för att de är män och därför så fick många hjälpsökande människor tyvärr men vi har ingen hjälp åt din sort.

  ”Begreppet ”mäns våld mot kvinnor” fyller enbart en ideologisk funktion och är utkomsten av en samhällssyn som baseras på maktstrukturer, där män är överordnade kvinnor.”

  Ja, och på misshandel som normalt manligt beteende.

  ”Kanske finns det också en viss sanning i det, vidden ska jag däremot inte uttala mig om.”

  Det finns snarare ingen sanning i det. Hade män varit överordnade kvinnor på riktigt finns ex. ingen orsak för Paul McCartney att bli tvingad av manssamhället att ge flera hundra miljoner till sin exfru. Allt detta handlar om är att kvinnor oftare utövar makt indirekt via andra personer. Därmed blir kvinnors makt osynlig och därmed är det ideologiskt möjligt att skapa modeller som ger illusionen att kvinnor skulle sakna makt. Argumentet är då att kvinnor saknar makt för de har inte exakt den makt en man skulle haft.

 78. Sigvard Says:

  Jag sände följande till Pär Ström. Han tyckte inte att det var värt att lägga ut här. Men vad tycker ni?

  UNT 06 sep 2011

  En kvinna i Uppland som är misstänkt för våldtäkt alternativt sexuellt utnyttjande av sin dotter ställdes i dag inför Uppsala tingsrätt. Övergreppen ska ha skett 2004 eller 2005, när dottern var sju eller åtta år.
  En kvinna från Norduppland som är misstänkt för våldtäkt alternativt sexuellt utnyttjande av sin dotter ställdes på tisdagen inför Uppsala tingsrätt.
  Övergreppen ska ha skett under sommaren 2004 eller 2005, när dottern var sju eller åtta år gammal.
  -Det är ovanligt att en kvinna åtalas för sexuellt utnyttjande av sin egen dotter, säger kammaråklagare Thomas Forsberg till TV 4Nyheterna Uppsala.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: