Disputerad forskare smular sönder vinklad studie

by

Karolinska Institutet hemlighåller frågorna

Jag fick ett mycket intressant mejl från en person som upprörts över mediarapporteringen om att ”en tredjedel av personalen vid Södersjukhuset i Stockholm tycker att misshandlade kvinnor får skylla sig själv”. Han är själv forskare med doktorsgrad. Visserligen inte inom genusområdet, men han är expert på forskningsmetodik och hur man kan (och inte kan) dra slutsatser från en undersökning.

Forskaren har gått till botten med förhållandena kring den aktuella undersökningen på Södersjukhuset och mediarapporteringen efteråt. Med anledning av det har han skickat ett mejl till den reporter på Sveriges Radio Ekot som gjorde reportaget. Nedan kan du se det. Mejlet är mycket avslöjande. Av rädsla för repressalier från antijämställdister vill forskaren vara anonym.

Orten xxx den 15 december 2011

Till: Jens Ericson, Ekot SR

Hej Jens,

Jag är forskare och allmänt intresserad av genusfrågor i vården. Jag är dock verksam inom ett helt annat område.

Din rapportering från Läkarstämman var intressant. Det är mycket intressant att nu i efterhand se huvudförfattaren ta tillbaks allt det som tidigare sades. Det är ju ett rätt ordentligt klavertramp de gjort, så som jag ser det.

Jag har bett författarna om att få reda på exakt följande information:

– Exakt hur var frågan om kvinnans passiva personlighet egentligen formulerad ordagrant i svarsformuläret?
– Exakt vilka svarsalternativ hade de svarande att välja mellan?
– Exakt hur fördelades svaren mellan de olika svarsalternativen?

Detta har författarna själva vägrat lämna ut, med hänvisning till först etik sedan med motiveringen att det inte är tillåtet för dem att lämna ut informationen.

Jag har då vänt mig till KI, som ju är en statlig myndighet, och begärt att få ut informationen som ”uppgift ur allmän handling”. Det preliminära svaret från registratorn blev idag att uppgifterna inte kan lämnas ut eftersom de ännu inte är publicerade och därmed existerar ingen allmän handling. Jag har dock bett om ett formellt avslag, där de kommer få specificera motivet. Ni kan begära ut uppgifterna via registrator@ki.se.

Är det inte sensationellt? De presenterar studien, refererar till den i flera olika officiella skrifter – just siffran 28%, och sedan vägrar de helt enkelt att lämna ut vad frågan egentligen var, och vad svarsalternativen var.

Jag har fått inte mindre än fyra meddelanden från författarna, där de ger olika svar på varför jag inte kan få reda på frågan eller svaren. Några av meddelandena innehåller referenser till andra publikationer där man kan få ledtrådar. Följande har jag lyckats utröna så långt:

Frågan om kvinnans passiva personlighet var alltså inte en fråga, utan ett påstående som författarna själva hittat på.
Frågan var en av inte mindre än åtta delfrågor, som grupperas inom det författarna kallar för ”blame-the-victim sub scale”, som alltså – enligt författarna, ”validerats” för att ”mäta” huruvida respondenten anser att det är kvinnans fel att hon blir misshandlad. Därav namnet ”skyll-på-offret sub-skala”. Detta är alltså publicerat sedan tidigare (sök Lawoko, IPV, blame-the-victim eller liknande).

Svaret på delfrågan om offrets passiva personlighet var den som var ”värst” – därför lyfte man fram det – 28%
Svarsalternativen är, av allt att döma en femgradig skala mellan ”instämmer helt” till ”instämmer inte”. Vad de tre mittenalternativen heter vet jag inte – men man kan anta att alla de alternativen innefattar någon form av instämmande. Den minsta kanske heter ”instämmer mycket lite” exempelvis.

72% (100-28) svarade alltså direkt ”instämmer inte alls”. Återstår 28% som ska fördelas över de andra svarsalternativen. Det kan ju faktiskt vara så att de allra flesta av de 28%:en svarat ”instämmer mycket lite”.
Datat kan således, om man hårddrar det, visa att 100% av de svarande inte alls instämmer eller endast i mycket liten grad instämmer i det av forskarna påhittade påståendet.

Man kanske kan undra varför KI är intresserade av vilken attityd vårdpersonalen har gentemot misshandlade kvinnor. Svaret är att man hade en hypotes att dålig attityd kunde medföra att vården påverkades så att ex. inte misshandel identifierades som misshandel. Här visade studien att deras hypotes var felaktig – det fanns inget stöd i datat för att den ”uppmätta” attityden hade någon som helst inverkan på vårdens kvalitet eller inriktning (enligt en artikel som är publicerad om studien). Det hade varit ärligt att påpeka det, så att kvinnor sluppit vara rädda för att gå till akuten efter misshandel.

Intressant om demografin: Exakt 80% av respondenterna i enkätstudien är själva kvinnor.
Huvudförfattarens slutsats var alltså enligt inspelningen att de som svarade på enkäten (eller den bakomliggande populationen ”vårdpersonal” i allmänhet) ”fortfarande tycker att kvinnors beteende på något sett ger en man rätt att slå”. Detta är vad hon har att säga som slutsats man ska dra av hennes studie, med referens till de 28%:en (får man förmoda).

Detta är ju helt uppåt väggarna. Det finns ju inget i de data som är presenterade som pratar om ”mäns rätt att slå”.

Som sades ovan, det är tydligt att författarna själva avser att mäta ifall den svarande ”skyller på kvinnan för misshandel” eller ej med påståendet om kvinnans passiva personlighet, eftersom detta är en del av det de kallar för ”blame-the-victim sub scale”. Se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3134914/table/T4/ (svenska studien ska ha en komponent till – detta är inte enkäten).

Därför är än mer anmärkningsvärt att författaren sedan går ut och skyller på ekot, tycker jag.

Ytterligare frågor som dyker upp är:

Undersökningen genomfördes ej med OSU Obundet slumpmässigt urval, utan de svarande valde ut sig själva (på de tre arbetsplatserna). Detta omöjliggör generalisering till bakomliggande population (man kan allstå inte säga någon om vad de övriga hundratals på de tre arbetsplatserna kan ha för attityder, än mindre vad vårdpersonal i sverige kan ha för attityder, eftersom man inte gjort korrekt urval).

Det är oklart ifall enkäten på intranätet skyddades mot obehöriga eller dubbelsvar. Enkätstudien genomfördes Juli-augusti under vikarieperioden – semestern. De där 217 som svarade – man drog bort 49 personer för att de inte hade besvarat någon viss fråga, så egentligen var det bara 168 personer med i analysen. Av de 168 drog man sedan bort antingen 89% eller 11% (vet inte vilket), eftersom någon av grupperna inte hade screenat någon för misshandel i nära relationer den senaste månaden. Så de 28%:en baseras alltså inte på totalen 217, utan på totalen 150 eller 19 personer. Kvar blir då 42 eller 5 personer som inte direkt svarat ”instämmer inte alls”.

Det kan också vara så att frågan i det svenska formulären om kvinnans passiva personlighet var ”negerat”, av typen ”kvinnans passiva personlighet leder inte till att hon misshandlas”, och då skulle man svara ”instämmer helt” för att svara ”rätt”. Detta baserar jag på att författarna enligt valideringsdokumentation planerade att omvartannat negera frågorna så att man inte direkt kan se ett mönster och svara. Därför måste man se frågan ordagrannt som den var i formuläret – inte en lista på deras påståenden på svenska – det ska vara formuläret.
Det är ju helt sensationellt tycker jag.

Ni som är Journalister kanske har mer lycka att få ta del av den lilla begränsade information som jag listade ovan:

Vad var egentligen frågan? Vilka var svarsalternativen. Och vilka var egentligen svaren?

Det tycker jag att ni (nästan) är skyldiga personalen på Södersjukhuset att ta reda på, och alla intresserade medborgare.

Pressekreteraren på SÖS, skriver i pressmeddelandet ”När Södersjukhuset nu fått mer inblick i delar av den icke-publicerade studien visar sig en annan bild än den vi fått tidigare”. Det kanske kan vara en bra startpunkt att fråga henne vad de nu vet? Hon kanske sett frågorna och svaren? ”Moa Ledin, pressansvarig, telefon xxx”.

Det vore på sin plats att ställa författarna mot väggen och be om informationen också tycker jag.

Bekräfta gärna att ni fått detta,  och skicka gärna en länk till ev. inslag.

Hälsningar

.

För övrigt: Så här kan man också se på jämställdhet (läs mer här):

Tack för tipset, Ann-Mari på Ann-Mari’s blogg.

79 svar to “Disputerad forskare smular sönder vinklad studie”

 1. Vi ser feministiska Galen Dam-teorier i massmedia igen! « Aktivarum Says:

  […] Uppdatering: Genusnytt rapporterar att en disputerad forskare smular sönder Ekots rapportering och kräver fört… […]

 2. Jämställdhetsfeministern Says:

  Mycket klokt sagt av Rigmor Kristiansson:

  ”Jämställdheten idag går ut på att vi kvinnor ska synas och höras”.

  Det är precis det som jämställdhet går ut på. Det är dags att också ni jämställdister lär er det!

 3. Matte Matik Says:

  Inte så lite suspekt att gå ut med resultat av en undersökning och sedan mena att den inte är publicerad. Kan man dessutom inte granska hur forskarna har gått tillväga är forskningen helt och hållet värdelös. I annat fall kan vi ju alla gå och säga att vi har forskat fram resultat som säger vad som helst – och ingen skulle ha rätt att undersöka metoden för hur vi kom fram till det. Värre är dock hur s.k. journalister (i den s.k. fria och oberoende statsmedia) kan rapportera detta. Har svårt att kalla detta för något annat än ren propaganda.

 4. Ritsurei Says:

  Undersökningen är ytterligare ett lysande exempel på ”genusvetenskapen”, d.v.s. ingen vetenskap alls 😉

 5. AV Says:

  Aha, det visar sig att det är forskarna som gått ut med vinklade slutsatser ur en undermålig (?) enkät och att ekot som goda nyttiga idioter svalt betet och publicerat okritiskt. Sedan hänger alla andra media på och stenen är i rullning.

  Underbart. Forskare med en (dold) agenda och okritisk media, utan varken förmåga eller vilja att granska bakgrunden, i sann symbios.

  Jo förresten, en kompis kompis kompis berättade om hur han hittade en tand i sin pizza i Jordbro. När hans kompis, som är biolog, såg tanden kunde han konstatera att det var en rått tand. De hade i råttkött i pizzorna! Nu har visst, kanske, tror kompisen, myndigheterna (oklart vilka) gjort tillslag och hittat ett helt rum med råttor i burar i källaren. Det är alldeles sant, jag lovar! Min kompis kompis pratar alltid sanning.

 6. JD Says:

  Och den här myten späds på ytterligare i media. I dn gör man en ytterligare omskrivning som får det att se ännu värre ut.
  Det kommer att sluta med påståenden om att 78 % av alla kv som besöker södersjukhuset blir våldtagna av läkarna där.
  Troligen kommer det stå så på wikifem!

 7. Leif Says:

  Inte det minsta förvånande vare sig när det gäller undersökningens upplägg och kvalitet eller medias brist på kritisk granskning av den.

 8. John Berg Says:

  Ritsurei:

  ”Undersökningen är ytterligare ett lysande exempel på ”genusvetenskapen”, d.v.s. ingen vetenskap alls”

  Lägg ner den så kallade genusvetenskapen! Läs mer om så kallad genusforskning på min blogg, se nedan.

  Artikel 19, Lägg ner den så kallade genusvetenskapen!:
  http://artikel19.blogspot.com/2011/12/lagg-ner-den-sa-kallade.html

 9. lastkaj Says:

  Men Lucia var en kvinna och Jesus var en man , låt det vara så vad f’n!

 10. Hugo Says:

  Det här visar väl tydligt behovet av WikiFem. Det behövs ett forum för denna typ av forskningsresultat så den verkliga världen kan behållas någorlunda vederhäftig.

 11. Fattar inget. Says:

  Låt Sepher vara !

  Självklart var det rätt att en man blev Lucia. Unga män behövs framhävas mer ochoch antijämställdisterna själva har ju sagt att män bör utmana strukturer. När väl det görs så klagar dom över att männen går in på kvinnliga domäner och att det inte går för sig.

  Jag fattar ingenting.

 12. Valeria Says:

  En stor eloge till Rigmor Kristiansson som lyckas definera vad dagens jämställdhet egentligen handlar om.

 13. Ritsurei Says:

  Angående Lucia, jag anser också att Lucia ska vara en kvinna men att det är viktigt att utmana ”könsrollerna” på ett sätt som får feministerna att inse idiotin i deras doktrin.

 14. Sötisen Says:

  Ritsurei skriver ”på ett sätt som får feministerna att inse idiotin i deras doktrin”

  Don’t hold your breath =)

 15. Lasse Says:

  Pär och Bishounen

  Jag fattar inte vad jämställdhet har och göra med en manlig eller
  kvinnlig lucia

  Jag vill värna våra Svenska traditioner sen skiter jag i vilket kön som står för vissa saker, vad är det för fel att tomtefar är en man och att lucia är en kvinna.

  Varför i fridens namn måste man ändra ursprunget i en tradition ?

  Blir så trött på alla dubbla budskap som sprider sig likt cancer.

 16. dolf Says:

  Intressant att man kör med samma metodik som klimatforskarna i East Anglia, publicerar resultat och slutsatser men sen vägrar lämna ut materialet för granskning. Är detta en ny trend inom forskning.

  Måste erkänna att jag redan från början känner mig helt blåst i den här fråga, jag har svårt att överhuvud taget greppa vad det är som är själva problemet, egentligen. Mer än att det i vanlig ordning är propagandamaskinen som dragit igång.

  Hur som helst, jag gick tillbaka till Pärs ursprungliga inlägg och kollade de tre tidningsartiklarna han länkade till där, DN, Expressen och Aftonbladet, och det kan vara intressant att notera hur de tre olika tidningarna tar upp frågan.

  Aftonbladet: Personalen: ”Kvinnans egen personlighet leder till misshandel”
  Expressen: ”Kvinnans fel om hon blir misshandlad”
  Dagens nyheter: Många anser att misshandeln är kvinnans fel

  Aftonbladet använder över huvud taget bara ordet ”fel” i sin artikel vid ett enda tillfälle: I enkäten uppgav 21 procent av personalen på akutmottagning på SÖS att det ”inte är en persons fel att två träter”. Aftonbladet säger dessutom 28 procent att det kan vara patientens passiva och beroende personlighet som gör att de utsätts för våld från sin partner. respektive 17 procent ansåg att ”man bara är offer om man själv väljer att vara det”. Man får hos Aftonbladet åtminstone en antydan om vad det var för frågor som ställdes.

  I Dagens nyheter och Expressen nämner man inget närmare om frågorna bortsett från att man driver linjen om att personal anser att det är kvinnans eget fel. Däremot nämner både DN och Expressen att var tionde anser att det inte är sjukhusets uppgift att utreda hur skadorna uppkommit, vilket är en helt annan fråga (jämför med en bilverkstad, är det en bilverkstads uppgift att undersöka hur skadorna på bilen uppkommit eller skall de bara åtgärda dem).

  Det som tycks ligga i grunden här är att man blandar ihop orsak och ansvar med skuld och fel. Orsak och fel, ansvar och skuld är inte samma sak. Att man har ett ansvar innebär inte per automatik att man har skuld. Det är som den klassiska frågan om kvinnors kläder och våldtäkter. Det finns väl ingen som tvivlar på att en kvinnas klädsel saknar betydelse för risken att bli utsatt för övergrepp. Det torde väl vara en självklarhet att en sexig och erotiskt inspirerande klädsel ökar risken för att utsättas för övergrepp. Och med den kunskapen har kvinnor givetvis ett ansvar för hur de klär sig och uppträder, men det innebär inte att det är deras fel om de blir våldtagna och innebär inte heller att det fråntar våldsverkaren något ansvar.
  Likaså kan man säga att en svart mans hudfärg är en bidragande orsak till att han blir bränd på bål om han råkar möta Ku Klux Klan en mörk kväll och det går illa. Det betyder dock inte att han har skuld till det som händer för att han är svart. Han är själv ansvarig för det som händer till den grad som han har placerat sig i situationen med Ku Klux Klan-anhängarna, det handlar fortfarande inte om skuld så till vida att han inte har gjort något så urbota korkat som att gå in med en fana för Black Power sjungandes ”We shall overcome” på ett möte hos Ku Klux Klan. (I det fallet vore i alla fall jag frestad att säga att han fick skylla sig själv). Till vilken grad han själv är ansvarig och/eller skyldig till det som händer påverkar inte graden av ansvar och/eller skuld som tillfaller KKK-anhängarna för dådet. De två sakerna är oberoende av varandra. Det finne inte en fast mängd skuld så att han man kan frigöra sig själv från skuld genom att lämna över den till någon annan. Ansvar och skuld fungerar precis kunskap och glädje, ”delad glädje är dubbel glädje”, ”delat ansvar är dubbelt ansvar”.

  Hela frågan om ”kvinnans eget fel” är sålunda en fullständig misstolkning och hela saken är en enda stor icke-fråga. Om hennes peronslighet är en bidragande faktor är i sig en helt legitim fråga som kan ge ledtrådar till strategier för hantering av fall med misshandel. Som ett exempel, kanske en del kvinnor som utsätts för misshandel bör få hjälp med att stärka sitt självförtroende så att de uppträder mindre passivt och undfallande.
  Eller innebär det också per automatik att man skulle skuldbelägga kvinnor om man försökte stärka dem att bättre stå emot så de inte hamnar i misshandelssituationer?

 17. Backlash Says:

  Jag har laddat ner och läst den ursprungliga rapporten av Lawoko et al och det som slog mig mest var att de inre någonstans redovisar vilka frågor som ställts i enkäten. Och det luktar surströmming att frågornas utformning skulle vara så känsligt att KI måste hemlighålla dem. Varför då? Sen är jag inte så bra på att tolka de kvalitativa statistikmetoder som används i studien, samtidigt som författarna inte direkt är pedagogikens lysande stjärnor, men jag kunde i klartext läsa mig till slutsatsen att hypotesen angående samband mellan attityd till patienten och benägenheten att fråga om misshandel (IPV-screening) måste förkastas. Samband kan ej påvisas.

  Jag läste även den politiska pamflett från ‘Centrum för Kvinno-nånting’ i Uppsala om IPV-screening i svensk sjukvård som hänvisar
  till Lawoko et al. Castren som namnges i medierna är medförfattare till båda skrifterna. Pamfletten hänvisar för övrigt, märkligt nog, även okritiskt till ‘Slagen Dam’, som vi alla sedan länge vetat är ett falsarium, utdömt av den egna institutionen.

  I det stycke i pamfletten som hänvisar till Lawoko et al, står i klartext slutsatsen att utbildningsinsatser krävs för att förändra attityden hos vårdpersonalen.

  Nu tar jag på mig min foliehatt och påstår att hela grejen, från Lawokos studie till hur den tolkats och planterats i media, har som syfte att skapa opinion för att skattepengar ska satsas på att anställa genuskonsulter som åker runt på sjukhusen och utbildar personalen i ‘mäns våld mot kvinnor’. En grupp av människor ska alltså sko sig personligen på att falska forskningsresultat produceras.

  Alliansen har nyligen satsat en miljard kronor på ‘mäns våld mot kvinnor’. Kan någon som är bättre insatt i statsfinanserna än jag, visa vad pengarna gått till och vilket konkret utfall det gett i våldsstatistiken? Min misstanke är nämligen att en hel del av dessa pengar gått till konsulter och genusutbildare av det slag som beskrivs ovan. Mycket snack och inga resultat.

 18. Jocke Says:

  Man undrar hur det kändes och känns för de som jobbar på SÖS. Om jag hade varit chef där hade jag gjort allt för att få upprättelse.

  Om de medier som gick ut med den här nyheten hade kvar någon slags journalistisk heder skulle de rätta sig och bett om ursäkt, men det kommer förmodligen inte att ske.

  Som journalist kan jag dock se händelsen framför mig hur klart som helst. Att ”dra” på statistik och ”förenkla slutsatser” som journalisten på SR har gjort får man lära sig på dagens journalistutbildningar. Här gick det bara åt helvete för långt.

  Men eftersom våra journalister aldrig kan avkrävas ansvar när de gör ett värdelöst jobb lär det få passera.

 19. dolf Says:

  ”att en kvinnas klädsel saknar betydelse för risken att bli utsatt för övergrepp” ska förstås vara ”att en kvinnas klädsel har betydelse för risken att bli utsatt för övergrepp”

 20. Jocke S Says:

  Angående enkäten: Hur långt är vi ifrån en fascistisk diktatur på könsområdet? ”Storemor se dig!”

 21. Ritsurei Says:

  Dolf:

  Konsekvensanalys är inte feministernas starka sida direkt, inte självinsikt eller självrannsakan heller. Att gnälla på allt och alla är man däremot enormt bra på då man anser att männen är proxyn för deras egen ofullkomlighet.

 22. GandalfGrå Says:

  Jag kan bara säga jämställdhet mellan könen JA…men att jämställa könen NEJ…..låt kvinnorna få behålla Lucia vad ska vi män med det till….! Inget hen….det är ju bara för löjligt…han och hon duger så bra så…har alltid gjort det och kommer alltid att göra det…!!

  Att det ska vara så jäkla svårt….??

  //GandalfGrå

 23. Ella Says:

  JD: High five! 🙂

 24. GandalfGrå Says:

  @Ritsurei

  Utmana gärna könsrollerna..men likställ inte könen….vad skulle det kunna leda till för gott…! Jag förstår över huvud taget inte problemet..problemet är väl snarare det motsatta att pojkar INTE lär sig vad det innebär att vara en man längre…! All uppfostran sker ju snart övervägande av kvinnor…från dagis till ensamstående mödrar till skolfröknar på alla grundskolenivåer….!

  //GandalfGrå

 25. Pelle Says:

  Har för mig att Lucia var blind dessutom. Kanske bara blinda ska få tolka henne…

 26. Lavazza Says:

  Off topic: Konsten ska provocera brukar det heta ungefär, men det gäller inte när kvinnor blir provocerade av konst.

  http://www.theage.com.au/victoria/police-statues-whip-up-passion-20111119-1nomx.html

 27. Ritsurei Says:

  GandalfGrå:

  Helt rätt. Vi ska värna om våra traditioner, inte avskaffa dem p.g.a. irrationellt tänkande. Däremot bör alla genusdagis avskaffas och personalen svartlistas från alla arbeten som involverar barn eller människor i beroendeställning.

 28. Backlash Says:

  I min ungdom var jag på en del vilda teknologfester med manlig Lucia (trots att det fanns gott om kvinnor i sällskapet). Men det var mer än plojgrej för festpublik. Han hade en falukorvsring som krona, med nerstuckna ljus. Sångtexterna hade förstås ändrats och var tämligen ekivoka.

  Men det skulle nog inte funka så bra i grundskolan.

 29. Penumbra Says:

  Har inte i min vildast fantasi kunnat föreställa mig att homosexuella och transvestier kommer att göra Lucia-traditionen till en jämlikhetsfråga och allra minst att jämstlldisterna ska nappa på den kroken. Men , men, förfallet är igång och det tycks vara bottenlöst.

 30. Chroni Says:

  Dock förstår jag inte varför alla måste läsa in konspirationer i detta…tror det är mer så som jag länge misstänkt…feminister är korkade.

 31. Nisse Says:

  Det här påminner om studien Slagen dam, som jag tog på mig att analysera för ett antal år sedan.
  http://www.sourze.se/Statlig_sexistisk_lögnpropaganda_10450524.asp

  Det var tydligt att svaren som skulle fås fram av enkätundersökningen var givna redan på förhand och att frågorna var riggade för att kunna tolkas på värsta möjliga sätt – eller bästa möjliga för tokfeminismen. När den vetenskapliga metoden senare granskades av universitetet visade det sig också att slutsatsernalika gärna eller hellre kunde ha varit de diametralt motsatta mot vad författarna – Eva Lundgren och Jenny Westerstrand – fått det till.

  Det är just så här ideologisk forskning ser ut och det gör att så mycket av forskning om kvinnor som bedrivs idag, måste slängas på skräphögen i framtiden när genus-bedrägeriet avslöjats även offentligt. Det är tråkigt för kvinnorna att så mycket av kvinnoforskningen håller så undermålig kvalitet p g a missriktad välvilja. Fler av dem borde rimligtvis säga ifrån om detta.

 32. Anton Says:

  Är enig med GandalfGrå, vi har våra roller. Och fina jultraditioner ska man väl ändå bevara?

  Ang.”en tredjedel av personalen vid Södersjukhuset i Stockholm tycker att misshandlade kvinnor får skylla sig själv” så tycker jag det är bra att man tagit denna undersökning på allvar, men beklagansvärt att det finns så enorma brister i undersökningen som gjorts!

  Det är ju exakt så här man spär på myter som inte existerar i vårt fina samhälle.

  Enormt tråkigt att okunniga och inkompetenta personer ska få tillskansa sig skattemedel, och sedan göra ett så USELT arbete, att det skadar anställdas anseende och ansvarstagande.

  De som bidragit till att undersökningen gjorts och publicerats är idioter!

  /Anton – Förbannad!

 33. Hjalmar Says:

  Varför redovisas inte enkäten? Är det ‘postmodern’ forskning?

  Jag tyckte väl att undersökningen verkade märklig. Slutsatserna såg väl långtgående ut, med tanke på antalet respondenter och ”pm:ets” längd. Inte seriöst. Gör om, gör rätt!

 34. Chroni Says:

  Hjalmar: Fast det skulle ju innebära att vi slösade mer pengar på detta tramset.

 35. Forellen Says:

  Feminister (de allra, allra flesta) ställer sig upp och jublar när en kille spelar Lucia. Ni som hävdar något annat styrs av fördomar, ni har dålig koll på feminister, och ni som ansluter er till jubelkören går queerfeminismens ärenden. De som förlorar är ni själva, som underkastar er den feministiska myten om att män och kvinnor är exakt likadana, samt alla de skolbarn som blir uppfostrade i samma föreställning.

  Jag är besviken över den brist på förnuft och politisk klarsynthet som Pär med flera ger prov på i den här frågan.

 36. Hjalmar Says:

  @Chroni
  Joo, i och för sig…
  Men om undersökningen gjordes på ett vetenskapligt sätt, så skulle den kunna ha ett värde. Dock oklart vilket värde, beslutsfattare brukar inte bry sig så mycket om vetenskap… 🙂
  (De reagerar ju mest på stora rubriker och drevjournalister…)

 37. Sigvard Says:

  JD säger 16 december 2011 kl. 11:23: ”Det kommer att sluta med påståenden om att 78 % av alla kv som besöker södersjukhuset blir våldtagna av läkarna där. Troligen kommer det stå så på wikifem!”

  Så sant. 🙂

 38. Sten Sture Says:

  @dolf säger:
  16 december 2011 kl. 12:45

  Jag tycker att du med värdighet kan ta av dig foliehatten !

  Funderar på att tipsa radioprogrammet medierna som ju ska kritiskt granska dylika övertramp.
  Är nog iofs liten chans att de skulle bryta kollegialiteten.

 39. Lavazza Says:

  Sten Sture: Inte omöjligt att Medierna gör något. Programmet sänkte ju Ekots undersökning om sextrakasserier inom teatern för något år sedan.

 40. Stockholmare Says:

  Givet att antagandet om att 72% svarade ”instämmer inte alls” så är antalet svarande 150 och inte 19:
  14/19 är ungefär 0.736
  13/19 är ungefär 0.684
  och kan inte avrundas på ett hederligt sätt till 72% medans 108/150 är exakt 0.72.

 41. Sten Sture Says:

  Har nu tipsat Medierna redaktionen.
  Kan ju vara bra om fler gör det.

  medierna@sr.se

  Hade inte direktlänken till den undersökning där den ursprungliga frågan ställdes. Backlash har postat den någonstans tror jag, någon?

 42. John Nilsson Says:

  Verkar mest som att man bland genusvetarna, bland annat sedan tv-serien Hjernevask blivit allmänt känd, inser att slaget förr eller senare är förlorat. Återstår då bara att försöka smutskasta också den mera traditionella vetenskapen så mycket som möjligt, och försöka dra med sig också den i fallet. Kanske.

  Att svaren från enskilda interbjuade kanske är känsliga att publicera, det kan man väl förstå. Men frågorna? Helt vansinnigt. Ett tips till Hannah ”One-way Communication” Lemnoine’s WTF-projekt, månne?

  ( http://www.onewaycommunication.co/?p=1756 )

 43. dolf Says:

  @Sten Sture
  ”Jag tycker att du med värdighet kan ta av dig foliehatten !”
  Nu hängde jag inte riktigt med, var det menat som en diss eller som ett erkännande?

 44. Sigvard Says:

  John Nilsson säger 16 december 2011 kl. 18:11: ”Verkar mest som att man bland genusvetarna, bland annat sedan tv-serien Hjernevask blivit allmänt känd, inser att slaget förr eller senare är förlorat. Återstår då bara att försöka smutskasta också den mera traditionella vetenskapen så mycket som möjligt,”

  Man kanske inte ska dra alla genusvetare över samma kam?

 45. Sten Sture Says:

  Haha, är dålig på att använda smileys, borde använt en glad här.

  Tyckte ditt inlägg var utmärkt, gav mig några nya infallsvinklar.
  Erkännande alltså:)

 46. Sten Sture Says:

  @Sigvard
  De genusvetare som inte vill sammankopplas med ”stollarna” kanske borde distansera sig från dessa?

 47. dolf Says:

  OT
  Intressanta inslag på kulturnyheterna om internetcensur. Bland annat tar Kina efter Aftonbladet och tvingar alla microbloggare att registrera sig med sina riktiga namn.

 48. dolf Says:

  @Sten Sture
  I så fall tackar jag och bugar.

 49. Kim Jong Says:

  ”Karolinska Institutet hemlighåller frågorna”

  Har de något val om deras budskap ska kunna slå rot?

 50. 50/50 Says:

  Medierna tar lyckligtvis upp ämnet imorgon:

  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2795&grupp=9346

  ”Ekot i blåsväder
  Var tredje anställd på nordens största akuttmottagning tycker att det är kvinnornas fel om de blir misshandlade. Detta var en stor nyhet i veckan. Inte så konstigt med tanke på sprängkraften i en sådan story. Men stämmer den? Nyheten spreds snabbt i medierna och politiker till höger och vänster var snabba med att gå ut och kritisera de sunkiga attityderna på Södersjukhuset. Men nu kommer kritik från forskarhåll som anklagar Ekot för att ha gjort en höna av en fjäder och för att felaktigt ha blåst upp en studie som egentligen ska tolkas på ett annat sätt. Bland andra forskaren bakom studien som Ekot grundar sig på. Therese Rosenvinge och Lars Truedson har granskat veckans mest uppseendeväckande nyhetsstory.”

 51. John Nilsson Says:

  Sigvard säger, kl. 18:33:

  ”John Nilsson säger 16 december 2011 kl. 18:11: ”Verkar mest som att man bland genusvetarna, bland annat sedan tv-serien Hjernevask blivit allmänt känd, inser att slaget förr eller senare är förlorat. Återstår då bara att försöka smutskasta också den mera traditionella vetenskapen så mycket som möjligt,”

  Man kanske inte ska dra alla genusvetare över samma kam?”

  *********

  Ja, jag uttryckte mig lite kategoriskt…

  …men tror du alltså på min tes om att (säg vissa) genusvetare vill smutskasta den övriga ”mera traditionella vetenskapen” och dra med sig dem i ”fallet”, med undersökningar/publiceringar som den nu aktuella eftersom de ser sin egen position som dödsdömd? Eftersom du inte protesterar mot den delen av min kommentar, kan man ju få den uppfattningen…

  …och kan du själv ange någon svensk genusvetare, som inte är ”troende”, när det kommer till föreställningen (eller dogmen) om ”den patriarkala könsmaktsordningen” och att de könsroller vi ser enbart är socialt konstruerade? Så mycket ”enbart” i alla fall, att den biologiska komponenten inte ens är ”intressant” att studera, som deras norska kollegor visste att berätta i tv-serien ”Hjernevask”?

  ( https://genusnytt.wordpress.com/2011/12/03/se-hjernevask-avsloja-genusmyterna/ )

 52. JD Says:

  @Nisse
  ”Det här påminner om studien Slagen dam, som jag tog på mig att analysera för ett antal år sedan.”

  Slagen dam används som referens lite överallt.
  Tom av Bra.se

 53. Sebastian Says:

  ”Av rädsla för repressalier från antijämställdister vill forskaren vara anonym.”

  Hur ofta är det nu det händer igen?

 54. Roffe Says:

  @Sebastian
  Har du fakta på det?

 55. Sebastian Says:

  @roffe

  Nej, därav min nyfikenhet. På Pär verkar det som det händer titt som tätt, varför annars motivera en anonymitet?

 56. Sigvard Says:

  John Nilsson skrev 16 december 2011 kl. 21:52 till mig: ”…men tror du alltså på min tes om att (säg vissa) genusvetare vill smutskasta den övriga ”mera traditionella vetenskapen”

  Svar: Ja.

  Du frågar vidare: ”kan du själv ange någon svensk genusvetare, som inte är ”troende”, när det kommer till föreställningen (eller dogmen) om ”den patriarkala könsmaktsordningen” och att de könsroller vi ser enbart är socialt konstruerade?”

  Prof. Mona Eliasson har jag fortfarande fullt förtroende för.

  Som du kanske märkt har jag ibland försvarat Eva Lundgren. Jag är lite osäker på var jag har henne. Hon har blivit smutskastad av vissa personer som inte begriper bättre. Hon har också, såvitt jag förstår, hållt emot de mest rabiata i deras ”marknadsföring” av den mest tossiga genus-”vetenskapen”. men det är ibland svårt att – som hon lärde mig – hålla isär vetenskaplig och politisk feminism.

 57. Tjej Says:

  ” Och Madeleine Schmidt som tågets enda stjärngosse.”

  Hahahahahaha, vad håller ni på med här i Sverige?

 58. ID Says:

  @ Sigvard

  Genusvetenskap är inget annat än komplett metafysiskt nonsens

  Den har inte ett smack, absolut ingenting, nada, noll med vetenskap att göra

  Så Lundgren lärde dig att det ibland är svårt att hålla isär vetenskaplig och politisk feminism?

  Vad fan är vetenskaplig feminism? Menar du genusvetenskap? Dvs. icke-politisk ”feministisk vetenskap”? Med andra ord: icke-feministisk feminism?

  Vad man icke kan tala om därom måste man hålla käften!!!!!

  Sa hon också varför det är svårt att hålla isär dessa två? Att den senare (politisk feminism) är ett politisk övergrepp för att upprätthålla den förra (som du pruttar ur dig är ”vetenskaplig feminism”) som tidernas värsta hjärntvättning – då med hjälp av en massa nyttiga idioter?

 59. GandalfGrå Says:

  Jag börjar också ana att en upptrappning för att ”mota Olle grind ” är på gång från feministiskt håll…dom är ju livrädda att fler och fler ska förstå vilka tokigheter det är som dom försöker tvinga på svenska folket både kvinnor och män…!

  Jag kan märka på media att något är på gång..feminismen och dess tokbudskap ska försvaras med näbbar och klor…ni ska alla veta att det ligger otroligt mycket prestige och pengar i detta kvinnoprojekt…!!

  Kolla bara tv´s insamling som kallas varje flicka borde ”ska ” ha rätt till skola….finns det inga pojkar längre som behöver utbildning..!?

  T.ex satt dom i måndags tror jag att det var på TV4 i morgonsoffan och tog upp en misshandel följt av en hel radda av feministiska myter ..misshandeln var verkligen otäck…och jag lider med kvinnan som hade blivit drabbad och hennes familj..!

  Men hans handlande gentemot henne är inte mitt handlande mot henne…! Jag ska inte behöva göras ansvarig för och skuldbeläggas för vad en annan man har gjort….!!

  Feminister har en tendens att göra just de…t se män som om vi var alla tillhörande samma organism..samma kollektiv..! Vilket naturligtvis är totalt fel inget kan vara mer främmande för det största flertalet av oss Svenska män att slå och misshandla kvinnor..!

  Samtidigt kan man ställa sig frågan om det skulle vara skillnad på hur många kvinnor som blev slagna i % räknat före och efter feminismens intåg…lika som man kan fråga sig om kvinnomisshandlar har ökat i Sverige p.g.a massinvandringen..?

  Forskningen måste lära sig att ställa dom viktiga inte alltid så populära frågorna..för om forskningen är ideologiskt styrd att ta fram dom resultat SOM MAN VILL HA…som det är idag inom genus”vetenskapen” ja då är vi verkligen farligt ute..!

  Sådan statistik menar jag skulle vara verkligt intressant läsning.
  Jag tror nämligen att kvinnor utnyttjar sin könstillhörighet som vapen..i förhållandenära relationer…kvinnor kan vara så upp i ansiktet och otrevliga och själva använda våld och mycket av detta våld tror jag ”helt ovetenskapligt” är en orsak skapad av feminismen som ger kvinnor en falsk bild av hur dom kommer att klara sig i en konfliktsituation med en man där det är kvinnan som tagit innitiativet till våldet..det är kvinnan som i många fall startar våldsspiralen. Jag tror att feminismen ingjuter mod hos kvinnorna som inte kan beräkna konsekvenserna av sitt handlande speciellt inte då dom är arga och fyllda med någon slags barnslig revanschlusta som går igen överallt inom feminismrörelserna och dessutom är kvinnorna som slår sina män fyllda av ett slags ska vi kalla det för rättfärdighet….;) , kvinnor har fått lära sig att dom har rätt att göra så mot män det är deras RÄTTIGHET.

  Om en kvinna inleder ett bråk och hon förlorar det…! Kan man inte jämföra det lite med 2:a världskriget då där… Hitler säter igång kriget utan att ha den blekaste aning om att han faktiskt startar 2:a världskriget….och som han sedermera förlorar…jag tycker att man kan göra DEN jämförelsen varje gång en kvinna i en relation startar ett gräl och själv börjar utdela slag mot mannen….vad tycker ni..!??

  Feministerna trappar upp det märks överallt i media inte bara på TV4 dom är livrädda för oss. vi som är jämställdister har nämligen argumenten..feministerna har indignation…men det räcker inte i ett land där snart alla har en högskole examen..!

  //GandalfGrå

 60. Sigvard Says:

  ID, det verkar som du ser världen i antingen svart eller vitt.

  Då blir det inte någon plats för nyanserade diskussioner.

 61. GandalfGrå Says:

  Kanske bäst att tillägga till mitt förra inlägg att kvinnor har en ”införstådd” (rättighet) att utnyttja det faktum att de flesta i vårt samhälle avskyr när den starke slår den svage..så även jag..!

  Men hur är egentligen maktförhållandet i en sådan situation…det är ju kvinnan som har makten p.g.a just detta som alltid vinner även om det är hon som har betett sig som en gris…!!

  Det handlar om normer, etik och moral…kvinnor måste lära sig att det kan vara ytterst farligt att bete sig på det viset..!
  Och kanske sluta bete sig …på ett så utstuderat..och provocerande sätt..!

  Ett citat av signaturen Nisse som jag tyckte var ganska belysande på youtube tråden där en kvinna slår till en Indisk man i direktsänd TV..!

  ”She can slap him because she knows she, as a woman, can get away with it. She knows other men will step in and defend her if the man she initiates both verbal and physical violence against treats her as an equal and not as a superior human being above all men in both morale and value.

  It’s really sick that after she’s reaped what she sowed, she just stands there and sees herself as the victim in the situation. Women under feminism never expect to be treated equal when it’s not to their benefit.”

  Bra sagt Nisse..!

  //GandalfGrå

 62. GandalfGrå Says:

  Och här är länken till ovan beskrivna program..på youtube.. 😉

  //GandalfGrå

 63. ID Says:

  @ Sigvard

  ”ID, det verkar som du ser världen i antingen svart eller vitt. Då blir det inte någon plats för nyanserade diskussioner.”

  HAHAHAHA!

  Jag väntade mig inte heller att du skulle bemöta mig med intelligens

  Intelligensen har ju avdunstad ut i den ”intellektuella” kloaken som hindrar dig från att skilja svart från vitt, vilket är en förutsättning för att bestämma sig för de olika nyanserna – med andra ord: förmå bortse från andra kamouflerade skadliga element som nyttiga idioter som du försöker marknadsföra som nyanser

  Den totala kollapsen av ditt egenvärde har begravt hela ditt intellekt vilket nu befinner sig i det förruttnelseskede som kallas ordbajseri

  Man kan inte annat än förakta en människa som försvarar sin intellektuella ohederlighet (= våldföra sig på språket med avsiktliga kontradiktioner, lögner, överdrifter, underdrifter, ordklyverier, utmattningsteknik…) genom att kidnappa alla sunda uttryck och begrepp (t.ex. ”nyans”)

  Jag ser nog livet i miljoner fler nyanser än vad du (den icke-politiska feministen = feministiska vetenskapsmannen = vetenskapliga feministen = feministen = nyttig rövslickare) gör

 64. John Nilsson Says:

  Sigvard säger, 17 december 2011 kl. 1:08:
  ”Du [John] frågar vidare: ”kan du själv ange någon svensk genusvetare, som inte är ”troende”, när det kommer till föreställningen (eller dogmen) om ”den patriarkala könsmaktsordningen” och att de könsroller vi ser enbart är socialt konstruerade?”

  Prof. Mona Eliasson har jag fortfarande fullt förtroende för.”

  Har hon alltså ändrat sig sedan detta uttalande i DN 2002?

  ”Även Mona Eliasson, föreståndare på nuvarande Centrum för Kvinnoforskning är kritisk. Hon har länge förstått att något var på gång, säger hon. Men de anställda på Centrum för Kvinnoforskning fick inte vara med när man pratade om förändringen. De
  fick en inbjudan när allt var klart.
  – Det här är slutet på en era, nu vill de börja på nytt. De verkar inte förstå vad de håller på med, säger Mona Eliasson med en icke återhållen vrede.
  Biologisatsningen har hon inte mycket till övers för.
  – De som gjort utredningen bortser från att det inte är någon slump att den modell vi har, finns över hela världen.
  Hon fruktar att inslaget av biologi kommer att leda till någon form av biologism.
  – Vi är kritiska till uppfattningen att skälet till att kvinnor och män har olika positioner i samhället är att vi skiljer oss åt biologiskt. Ingen av oss här ifrågasätter att det finns biologiska skillnader, men vi kan inte gå därifrån till att hävda att biologin är en kunskap som ger oss hela sanningen om könen och nöja oss med det.
  Hon har redan mött forskare som tvekar att lägga sina projekt vid nya Centrum för genusvetenskap.
  – Betoningen på det biologiska gör att jag har svårt att tro att humanister och samhällsvetare lockas dit med sina projekt.”

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/genus-vacker-heta-kanslor_68369.svd

  Orkar inte ta reda på mer om henne nu, du får gärna ge exempel på ”bättre” artiklar. Men jag tycker inte att det verkar som hon har ändrat sig, eller haft något balanserat perspektiv på sin forskning. Det verkar ha varit ”mäns våld mot kvinnor” som gällt, snarare än ”våld i nära relationer”:

  http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Forskning/Forsknings_presentationer/?id=52

  Vidare, eftersom du svarar ja på min fråga om smutskastningen av den ”mera traditionella vetenskapen”: Håller du med om att det nu aktuella fallet, som är ämnet för detta blogginlägg, kan vara en del i just en sådan smutskastning? Alltså, jag vet inte vad skälen är för att inte offentliggöra frågorna, men det hela med undersökningen och publiceringen verkar ju så illa skött att man kan undra.

 65. Sigvard Says:

  John Nilsson, jag uttalar mig inte om en forskare utifrån det jag läser i dagspressen – än mindre när någon annan citerar ur dagspressen.

  Jag har följt en doktorandseminarieserie hon ledde. Både hon och de deltagnde doktoranderna höll diskussionen på hög nivå.

  PS Jag skriver på annan plas om ”sekundära fiender”. Med det menar man personer som intar en medlande eller kompromissande roll mellan parter i konflikt.

  Sådana kompromissande personer blir nämligen de allra farligaste för de renodlade fundamentalisterna.

  Därför är (s) kommunisternas största fiende. De homosexuella är mest förbittrade på de bisexuella. Religiösa fundamentalister hatar den ekumeniska rörelsen.

 66. John Nilsson Says:

  Jag försöker nog vara ”genusekumenisk” eller att inta en medlande roll i dessa sammanhang, så gott jag kan, eller har du en annan uppfattning om det? Eller menar du att Eliasson är sådan? Det framgår i alla fall inte för mig, vid den snabba googling jag gjorde, och jag känner ju inte heller till henne eller hennes forskning sedan tidigare, så det är ju det enda jag har att gå på just nu. Dina ord är inte mera giltiga för mig än de källor jag angivit, och en viss ledning ger de väl ändå?

  Kort sagt: jag är inte övertygad, men du får gärna visa mig till information som kan göra det. Jag säger inte att du har fel, bara att jag inte är övertygad om att Eliasson…

  …”inte är ”troende”, när det kommer till föreställningen (eller dogmen) om ”den patriarkala könsmaktsordningen” och att de könsroller vi ser enbart är socialt konstruerade? Så mycket ”enbart” i alla fall, att den biologiska komponenten inte ens är ”intressant” att studera, som deras norska kollegor visste att berätta i tv-serien ”Hjernevask”?”…

  …som jag skrev tidigare i tråden.

 67. Voice of Reason, del II: Upprättelsen är nära | Houston Kid Says:

  […] min kusin Tor mailade mig en länk till denna blogg som refererar till en forskares syn på saken i ett mail till Ekot, där ”resultatet” […]

 68. Bert6il Schröder Says:

  Jag säger återigen ” Hjernevask”måste visas i Svensk TV!
  Ni s om hitills inte sätt serien gör det nu!

 69. John Nilsson Says:

  Sigvard säger, 17 december 2011 kl. 1:08:
  ”Som du kanske märkt har jag ibland försvarat Eva Lundgren. Jag är lite osäker på var jag har henne. Hon har blivit smutskastad av vissa personer som inte begriper bättre. Hon har också, såvitt jag förstår, hållt emot de mest rabiata i deras ”marknadsföring” av den mest tossiga genus-”vetenskapen”. men det är ibland svårt att – som hon lärde mig – hålla isär vetenskaplig och politisk feminism.”

  Ganska ”modigt” av dig att försvara Eva Lundgren här, tycker jag. Men jag har inte lagt på minnet om du nu har gjort det tidigare i något sammanhang, så jag har inga åsikter om det. Den bild av henne som kommer fram i tv-dokumentären ”Könskriget”, tycker jag knappast pekar på att hon har kunnat hålla emot ”den mest tossiga genus-”vetenskapen”” med någon större framgång, snarare tvärtom, men det är ju bara min subjektiva uppfattning. :-I

  Att du försvarar Lundgren stärker inte automatiskt mitt förtroende för dig, om man uttrycker det milt, och det gäller också när det kommer till diskussionen om Eliasson. Men återigen, komplettera gärna min bild med ny information, så kanske jag låter mig övertygas.

  ”Könskriget” hittar man här:

  Till sist:
  Vad är ”vetenskaplig feminism”? Och vad är en ”vetenskaplig feminism” värd, om den inte förmår konfronteras med andra vetenskapliga områdens, till exempel biologins, perspektiv? Biologin var ju inte ”intressant”, som flera så kallade genusvetare sade i den norska dokumentären ”Hjernevask”. Trots att den sexuella förökningen uppstod för minst en miljard år sedan hos encelliga eukaryoter, och har haft grundläggande betydelse för många arters utformning, menar dagens ”genusvetare” alltså att denna fysiska och biologiska verklighet är ”ointressant”, relativt sina egna favoritteorier om social konstruktion, som de utvecklat de senaste 100-150 åren. Det är ingenting annat än häpnadsväckande trångsynt.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6n#K.C3.B6nen_i_evolutionen

 70. GandalfGrå Says:

  Fan är detta med ”könskriget” på riktigt…….dessa kvinnor är ju psykotiska och borde vara inspärrade…har vi inte knivförbud i Sverige dessutom….! Det här är det värsta jag någonsin sett det är ju inte klokt det är tamejfaan helt bedrövligt…!

  ROKS är ju ett skämt… en hel driva med psykotiska kärringar…med föreställningar om konspirationsteorier…var har det gått fel i samhället när dessa okunniga..människor kan ha makt att styra över våra liv vi andra som är vid våra sinnens fulla bruk.

  Hur kan man få inneha en professur…när man är så in i bomben galen….hjälp vart är vi på väg..skrämmande.

  Att jag missat denna serien har den gått på svensk TV…..kors i taket isåfall… bra gjort SVT…!

  //GandalfGrå

 71. Sigvard Says:

  John Nilsson, det är svårt att föra en diskussion bland människor – av båda könen – om vad genusvetenskap och feminstisk teori är.

  Jag tycker att båda sidorna har goda argument – och dåliga.

  Den som inte ”ylar med vargarna” har av tradition fått det svårt och blir attackerad från alla håll.

  Jag skriver på annan plats om ”sekundära fiender”, d.v.s. sådana som söker kompromisser eller förhandling.

  Båda sidornas fundamentalister ser myckt illa på sådana ”otrogna”.

 72. Stina Says:

  GandalfGrå (Liberalen m fl)

  Fredrik Reinfeldt besökte ROKS och Gun Heimer och uttryckte sin uppskattning för hennes arbete.

  http://www.unt.mobi/default.aspx?id=1516684&p=Uppsala

  http://www.nck.uu.se/NCK_press/Reportage/Fredrik_Reinfeldt_besokte_NCK/

  http://www.nck.uu.se/NCK_press/Reportage/NCK_pa_Lakarstamman/

 73. Tommy Ulfström Says:

  Återigen en massa trams som kommer ut i media…

 74. Ritsurei Says:

  Åh, hur har människan klarat sig de senaste 200000 åren utan genusovetenskapen? Det måste ha varit total misär på alla fronter. 😛

  Tro fan att vetenskap och fakta anses vara patriarkalt när de mest snedseglade människorna i samhället gör en religon till en samhällsrörelse. Jag tror inte heller på jämställdhet men till skillnad från feminister så är jag åtminstone rakryggad med mina åsikter.

 75. PO Says:

  Tommy Ulfström säger: 18 december 2011 kl. 21:17
  Återigen en massa trams som kommer ut i media…

  ”Fredrik Reinfeldt besökte ROKS och Gun Heimer”.

  Vilket är tramset i tdningsartikeln?

 76. John Nilsson Says:

  Sigvard säger, 18 december 2011 kl. 19:56:
  ”John Nilsson, det är svårt att föra en diskussion bland människor – av båda könen – om vad genusvetenskap och feminstisk teori är.”

  Att det är svårt innebär väl inte att man inte ska försöka? Du försöker ju inte ens, relativt mig i denna tråd.

  Vidare, Sigvard:
  ”Jag skriver på annan plats om ”sekundära fiender”, d.v.s. sådana som söker kompromisser eller förhandling.”

  Om du vill att jag skall läsa vad du har skrivit ”på annan plats”, kan du väl kanske ge mig en länk till detta? Undertecknad är för övrigt inställd på dialog och att lyssna på sakliga argument, så pröva mig gärna i detta avseende. Eller tycker du att jag verkar tillhöra dem som ”ylar med vargar”, och att det är meningslöst att diskutera med mig? I så fall: pröva mig!

 77. GandalfGrå Says:

  @ Stina

  Skulle det göra saken bättre menar du att Liberalen och Fredrik Reinfeldt uttrycker uppskatning för ROKS och ”inte den skarpaste kniven i lådan Gun Heimer”

  Det gör ju saken bara ännu värre…vår käre Fredrik kan absolut inte ha sett filmen könskriget …om han har bildat sig en uppfattning utan att vara upplyst så är ju det uppåt väggarna …och tar han den ståndpunkten som du gör gällande om han är upplyst är ju det ÄNNU värre….!!

  //GandalfGrå

 78. Stina Says:

  GandalfGrå ….Fredrik Reinfeldt är politiker.

  Det betyder enligt definitionen att hans främsta mål är att få stanna på sin post och uppbära olika slags arvoden, traktamenten och pension – parallellt med att han tillträder nästa högavlönade jobb.

  Se bara på hans ”kolleger” Göran Person och Mona Sahlin.

  Just nu är det ”feminism” som säljer. Titta bara vad Aftongrodan och Excessen köper in.

 79. Brev till Unni Drougge | Houston Kid Says:

  […] https://genusnytt.wordpress.com/2011/12/16/disputerad-forskare-smular-sonder-ekots-rapportering/  […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: