Finns någon statistik om falska anklagelser vid vårdnadstvist?

by

En person som har stämt en svensk kommun för mansfientligt agerande i samband med en vårdnadstvist har frågat mig om jag känner till någon statistik avseende falska anklagelser i samband med vårdnadstvister. Han skulle behöva sådan statistik i samband med sin stämning.

Jag låter frågan gå vidare. Finns någon statistik i Sverige avseende falska anklagelser i samband med vårdnadstvister, såsom att mamman lagom till att vårdnadstvisten tar sin början plötsligt anklagar pappan för incest eller misshandel – trots att han är oskyldig?

64 svar to “Finns någon statistik om falska anklagelser vid vårdnadstvist?”

 1. Anon Ym Says:

  Jag har svarat en annan väg, men kommenterar gärna här också. Jag har läst in mig på ett antal fall och har konstaterat att falska eller osannolika anklagelser finns i ett stort antal fall – men det återfinns i vissa utredningar och inlagor. Eftersom de inte var sanna återfanns de oftast inte i rättsprocesserna.

  Därav följer att de inte kan finns i någon statistik. Jag kan inte tänka mig att landets 290 socialtjänster på något sätt skulle redovisa antalet anklagelser, det är osannolikt att många socialtjänster skulle erkänna förekomsten av falskanklagelser dessutom.

  De här, och många andra liknande frågor, är inte kvantifierade eftersom det är satt i system på många socialtjänster att vara ‘hala’ i sin hantering. De vill inte att vissa sanningar ska komma ut. Därför saknas mätbarhet och statistik.

 2. Jocke S Says:

  Det finns i a f enskilda exempel som kan bevisas. Hur många är en annan sak. Däremot finns statistik som visar att delad vårdnad (” det jämställda målet”) till 80/90% blir mammans vårdnad.
  Och hur det har blivit så kan man ju undra. En väg är den ständiga smutskastningen av män och pappor. Plus då den feministiserade offetliga sektorn, främst socialtjänsten.
  Kvinnor/mammor är ”bättre som människor”, typ.

 3. Tosin Says:

  http://www.amazon.com/Jeopardy-Courtroom-Scientific-Childrens-Testimony/dp/1557986320 tar upp detta, dock är det inte Svensk forskning. Men osannolikt att man forskat seriöst om detta i Sverige då det både saknas kompetens och vilja för att göra det. Drygt 33% av fallen kan klassas som falska i vårdnadstvister.

 4. Andreas Says:

  Hoppas det kommer fram något som kan vara till nytta vid stämningen. Som jag ser det är detta den enskilt viktigaste jämställdhetsfrågan i Sverige idag: Rättsäkerheten för pappor när det gäller vårdnastvister.

 5. Anon Ym Says:

  Den ende enskilda person jag kan tänka mig skulle ha ett bra svar är Bo Edwardsson. Han måste ha läst hundratals, om inte 1000+ utredningar.

 6. Petter Says:

  HAHA, lycka till att hitta sådan statistik i Sverige. I Sverige anses det fel att hävda att en kvinna som anklagar en man för våldtäkt ska tvingas bevisa att brottet har begåtts.
  Önskar ändå er lycka till i ert sökande, ni lär behöva det.

 7. Anon Ym Says:

  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/utredningar-baseras-pa-skvaller

  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/man-kan-manipulera-en-utredning-utan-att-ljuga

  Jag skickar övriga uppgifter direkt till efterfrågaren.

 8. Anon Ym Says:

  Så här går det till:

  Sammanställning av förekommande strategier från sociala, avsedda att manipulera barnavårdutredningar.

  Kvantitativ strategi
  Utredaren presenterar stora mängder uppgifter som ofta är irrelevanta för att ge läsaren intrycket av att utredningen är väl genomarbetad. Genom kvantitet försöker utredaren skapa en upplevelse av kvalitet.

  Patologiseringsstrategi
  . I denna strategi framställer utredaren aktörerna i utredningen som psykiskt sjuka och vårdbehövande. Utredaren tar till exempel hjälp av hela eller delar av läkarutlåtanden.

  Resursförnekande. Utredaren tenderar att uteslutande utreda brister hos aktörerna och samtidigt undanhålla deras resurser för läsaren.

  Anmälan utifrån triviala tecken.
  Myndigheter, utredare, lärare m.fl. samtliga påverkade av förföljandet söker efter fenomen som kan stärka utredarens hypoteser. Man anmäler saker som för utomstående skulle tyckas vara obetydliga.

  Språklig tankestyrningsstrategi.
  Utredaren använder sig av språket för att påverka läsaren till negativa tolkningar, en tankestyrning skapas hos läsaren. Värdeladdade ord och språkliga förstärkningar används för att ytterligare styra läsaren till negativa tolkningar i enlighet med utredarens uppfattning.

  Övertro på egna experter.
  Utredaren litar blint på sina sakkunniga som läkare, psykologer m.fl. Deras utlåtande ifrågasätts sällan eller aldrig och det anses ej heller nödvändigt med en andra åsikt.

  Underförstådd personargument strategi mot modern/fadern. Utifrån textformuleringen skapar utredaren underförstådda antydningar om tidigare händelser/beteenden vilket medför att läsaren gör negativa tolkningar om nutiden.

  Omvänd successiv stegring.
  Genom inledande positiv information och efterföljande negativ information om samma händelse sker en omvänd successiv stegring. som förekomsten mellan positivt och negativt minskar sannolikheten att läsaren ska göra positiva tolkningar om utredningens aktörer.

  Förföljelse genom det fundamentala attributionsfelet.
  För att förklara olika beteenden och händelser riktar utredaren sin uppmärksamhet på aktörernas personliga egenskaper. Den omgivande miljöns inverkan på beteenden och händelser negligeras.

  Negativ sammanhangsbetingad strategi.
  Diffus och till synes obetydlig information kan få en negativ tolkning beroende på i vilket sammanhang och hur den presenteras. Vag information medför olika tolkningsmöjligheter och sannolikheten att den ska tolkas negativt är stor eftersom läsaren i regel är inställd på negativa uppgifter om aktörerna.

  Förutsättande strategi.
  Utredaren inleder undersökningen med att utgå ifrån att aktören har onda avsikter. Därmed kommer utredaren att tolka aktörernas agerande utifrån sina egna förutfattade meningar. Att utnyttja och förstora upp händelser. En till synes obetydlig händelse beskrivs, regisseras om och genererar till ytterligare förföljande av aktören

  Maktens definition av verkligheten.
  Aktörer tenderar att tolkas som omedgörliga genom att de inte fogar sig efter de åtgärder socialtjänsten föreslår. Genom socialtjänstens definition av hur det egentligen skall vara diskrediteras aktörerna.

  Självgynnade attribution.
  Eventuella framgångar i utredningen och positiv information attribuerar utredaren till sig själv. Vid negativ information attribueras vanligtvis den som utreds.

  Fabulering.
  Utredaren stegrar information så att den övergår från att vara osäker till att vara fastställd. Uppgifterna är vanligen inte preciserade och saknar substans.

  Kompetensöverskridning.
  Uttalanden om aktörer där utredaren överskrider sitt eget kompetensområde och gör bedömningar inom andra yrkesområden.

  Kränkande värderingar.
  Genom subjektiva uttalanden förs kränkande information fram om aktörerna. Informationen är ofta värderingar från utomstående vars relevans kan diskuteras.

  *råd*
  Leta efter tendenser till beskrivningar att personliga drag hos Vårdnadshavaren utan relevans tillskrivs deras Föräldraförmåga på ett negativt sätt utan att det specificeras hur det påverkar Föräldraförmågan :ex genom att framföra att föräldern är Isolerad från omgivningen och delar av sitt nätverk så har de insinuerat att barnet per automatik även det blir isolerat ,vilket självfallet är en förhastad slutsats.

  Med ovanstående har man uteslutit och ganska effektivt bemött den delen av utredningen som handlar om subjektivt manipulerande av Domstolen. Därvid bör man avslutningsvis påminna Domstolen att subjektiva tyckande ej skall tillmätas betydelse.
  Då återstår att bemöta fakta och återknyta till Bevis och indicier i fallet om det finns något så konkret återgett i socialens utredning.
  söka tendenser till att Utredaren utnyttjar tidigare åtgärder och ingrepp i familjen för att rättfärdiga nya.
  Peka på tendenser till att utredaren använder externa irrelevanta omständigheter utanför föräldrarnas möjlighet att påverka till att ”bevisa” personliga drag och koppla det på ett ospecifikt sätt till hur det påverkar föräldraförmågan.

 9. Ulf Andersson Says:

  Någon statistik känner jag inte till,
  däremot vet jag att det är mer regel än undantag
  att mamman gör falska anmälningar mot pappan
  i SAMBAND med en vårdnadstvist.

  Man undrar ju varför det inte fanns någon
  misstanke mot pappan FÖRE vårdnadstvisten.

 10. urk Says:

  tror att det var en holländsk under sökning att 95% av alla pedofil anklagelser i vårdnadstvister är falska.får leta upp detta igen

 11. Janne, Uppsala mansjour Says:

  Är säker på att någon sådan statisktik inte finns. 😦
  MEN om man till att börja med jämför antalet anmälningar med antalet domar och tänker på hur gärna samhället vill straffa män så inser man att något är fel! Är säker på att om varje dom granskas så kommer man at undra ännu mer!

  Tänker man dessutom på att samma kvinna ofta anmäler både 3,5, 10 o 15 gånger så minskar siffran över misshandlade kvinnor drastiskt. Jag har hör Ulrika Karlsson (m) säga att var tredje kvinna anmäler igen inom 1 år (Mats Lind var ochså med och hörde) så ”ledningen” känner alltså ochså till att siffrorna är felaktiga.

  Det tredje man ska tänka på är att alla svenska män vuxit upp och fått höra ”du ska inte slå flickor/kvinnor”, hur många flickor/kvinor har fått höra samma sak om män? Dessutom visar de största undersökningarna att kvinnor oftare börjar slå. Våld föder våld….

  Att kvinnor uppmanas att anmäla det allra minsta är ju ochså det något man ska fundera på.
  Men allt sådant är ju bara funderingar, för att få till en ändring så måste något göras och det allra viktigaste då är att män börjar anmäla!! Då jämnas statistiken ut och kan inte användas på samma sätt.

 12. Maria Says:

  I vårt fall anklagade mamman pappan för att vara våldsam, att han skulle mordhotat henne, att han skulle ha drogproblem, ekonomiska problem mm.
  När fallet efter flera utredningar till slut kom till tingsrätten fanns inget av dessa falska påståenden kvar och mamman konfronterades aldrig med sina lögner. De sanningar som pappan framlagt, att mamman är alkoholist och psykiskt sjuk, fanns däremot kvar och bedömdes vara lögner och förtal (!?).
  Det gäller att spela rätt spel i rätt instans…
  Gissa vem som fick vårdnaden… 😦

  Det skulle vara intressant om det någonstans fanns statistik över vårdnadstvisternas lögner, men vem skulle kunna lita på den statistiken i så fall…?

 13. Man & Woman United Says:

  @ Petter

  Materialet finns redan. Det är sammanställningen och redovisningen(publiceringen) som återstår. Behandling av data som Pär Ström Pelle Billing sedan kan redovisa för Samhället. Om det behövs Kodas nya program för uppgiften återstår att se:-)

  Proffessorer,klienter,anklagade,sakkunniga, mattematiler,lärare,ingenjörer,it-människor,frilans,tekniker,psykologer,fd socialtjänstarbetare mfl är direkt eller indirekt inbalandade genom anhöriga. Det som återstår är många timmars ideellt arbete. Fakturan skickas sedan i stämningen till staten. Frågan som fanns där ute på gatan är redan väckt. Det som återstår stavas formellt eller informellt SAMARBETE.

 14. Man & Woman United Says:

  Myten om att Oskyldigt och felaktigt dömda i Sverige kan få sin sak prövad i högre instans till skillnad mot exempelvis fallet med de två dömda svenska journalisterna i etiopien. Yeah,right!

  KRAV: Inför Resningskommission i Sverige 2012/2013

  Nedan rättsövergrepp började med Anklagelser i en smutsig vårdnadstvist.

  Det ”barnläkaren” råkat ut för är vardag för män « GenusNytt:

  Styckmordsfriade läkare får avslag från HD
  kl 15:22 | tisdag 27 december 2011
  Högsta domstolen avvisar resningsansökan från de två läkarna som frikändes för det uppmärksammade styckmordet 1984, som vill ha tillbaka sina läkarlegitimationer.
  I den friande domen skrev tingsrätten att männen hade styckat kroppen och därför drogs deras legitimationer in efter ett beslut i kammarrätten 1991.
  HD anser att det är Högsta förvaltningsdomstolens sak att pröva kammarrättens domar. Där har läkarnas begäran redan avslagits tre gånger.
  Ekot

 15. Man & Woman United Says:

  ”Greta Rydermark Schibbye menar att domen är politisk.

  – De har inte fått en rättssäker prövning i första instans och då man kan se det som en politisk dom och det kräver kanske en politisk lösning, säger hon och fortsätter:

  – Här i Sverige hade man ju direkt överklagat om man är oskyldigt dömd men det här är Etiopien och det är ju det Martin och Johan sitter och funderar på just nu – om man ska överklaga eller ansöka om benådning.”

 16. JJ Says:

  Då ska han läsa

  yakida.se/falskt.html

 17. Andreas Says:

  Den här länken funkar bättre till Yakida: http://www.yakida.se/falskt

 18. Man & Woman United Says:

  Sverige – de oskyldigt dömdas helvete Ingrid Carlqvist
  20 augusti 2010 9:54

  Det är extremt svårt, för att inte säga omöjligt, att få resning i ett rättsfall i Sverige. Fråga bara Billy Butt, som trots mängder med bevis på sin oskuld, inte lyckats få Högsta Domstolen att bevilja honom en ny rättegång. Fråga de styckmordsutpekade läkarna som fick sina liv förstörda av en vansinnig dom som friade dem för mord men slog fast att de styckat kroppen – ett brott som var preskriberat och som de inte kunde dömas för. Och följaktligen inte kunde överklaga heller … Diaboliskt.

  Det är ytterst sällsynt att en dömd får rättshjälp för att kunna anlita en advokat som kan hjälpa till med en resningsansökan. Så gott som alla i den lilla skaran som fått resning har fått det efter att en journalist, jurist, präst eller någon annan engagerat sig och i flera år arbetat ideellt för att bevisa den dömdes oskuld.
  Det otäcka är att svenskt rättsväsende till varje pris vill undvika resningar. Man ser uppenbarligen varje beviljad resning som en bakläxa, som bevis på att man inte är ofelbar. Men vilket rättsväsende är ofelbart? Är inte kriteriet för en rättsstat att man är ödmjuk inför sina egna tillkortakommanden och generös när det visar sig att man gjort fel?

  Ett rättsväsende som påstår sig aldrig göra fel är väl själva sinnebilden för ett land helt utan rättssäkerhet.
  Tyvärr pågår det ingen debatt alls om rättssäkerheten i Sverige. Förre JK Göran Lambertz satte igång ett stort arbete som resulterade i boken Felaktigt dömda, men sedan hamnade Lambertz i Högsta Domstolen och verkade glömma allt han tidigare sagt om vikten av rättssäkerhet. Dessutom efterträddes han av Anna Skarhed som är med i det feministiska nätverket Hilda och nyligen levererade en beställningsrapport om sexköpslagen åt regeringen. Vad kan man förvänta sig av en jurist som ”utvärderar” sexköpslagen på villkor att hon inte får ifrågasätta själva lagen eller intentionerna bakom den? En vetenskaplig skandal kallade prostitutionsforskaren Susanne Dodillet rapporten på Newsmill. Ja, inte kommer Skarhed att kämpa för rättssäkerhet i alla fall, det kan vi vara övertygade om.

  Kristdemokraterna Peter Althin och Maria Wilhelmson krävde redan 2006 införandet av en fristående justitiekommission som kan granska rättsfall, göra egna undersökningar och begära resning. Ännu har inget hänt i frågan trots att erfarenheterna från Storbritannien, Danmark, Norge och Skottland är goda.
  Medan debatten om svensk rättssäkerhet helt saknas, så är svenska medier ofta pigga på att diskutera andra länders rättsväsenden. Minns hur mycket stöd Annika Östberg fick när hon satt i amerikanskt fängelse, dömd för mord fast det var hennes pojkvän som hållit i vapnet. Minns vilken massiv kampanj som fortfarande pågår för att fria Dawit Isaak, som utan rättegång sitter fängslad i Eritrea.

 19. JD Says:

  När det gäller falska våldtäktsanklagelser finns det två omfattande rapporter.Therese aspegrens och Diesens rapport. Båda har starka indikationer på att minst 8 % är falska eller helt osannolika. Mindre sannolika är upp till 30%. Resten går inte att bedöma.
  Kolla på universiteten om någon vågat titta på detta närmare. Troligen inte.
  OT Kul att även domarkåren dömer ut det svenska rättssystemet med politiska nämndemän. Undra när den största rättssäkerhetsrisken inom rättskedjan kommer att få sin dom. Åklagarämbetet somhelt bygger på enskilda männoskors ärlighet, omdöme och lämplighet.
  Totalt vansinnigt i en rättsstat!

 20. monica pernroth Says:

  Sorry,det lär knappast finnas någon sådan statistik,eftersom de män som blivit falskt anklagade, aldrig får en chans till rättvisa!
  Inte särskilt många, som självmant erkänner sina lögner och tar sitt straff!
  Så länge som man trots en mängd ny bevisning och nya vittnen inte kan få upp ett sådant mål i HD, kommer detta ju inte heller fram till de domare som dömde. Det blir då som den lagman som för några år sedan sade till mig med bestämd röst:”vi dömer inte fel.”
  Han trodde verkligen på det han sade!

  Jag har nu ett mål uppe i Europadomstolen, där en man i en vårdnadstvist(bl.a.) blev falskt anklagad för våldtäkt och misshandel. Det var en omsorgsfull planering bakom anmälan, tillsammans med svärmor, men det finns numera massor av bevis för kvinnans lögner.
  Mannen har inte sett skymten av sina barn på över 4 år.
  Troligen vet de inte längre om att han lever, för det ingick i planen att han skulle utvisas till en säker död i hemlandet.
  Upprättelse lär han inte få innan Sverige tillsätter en Oberoende Resnings Kommission som avgör vilka mål som skall komma upp till resning i HD!
  Även om Europadomstolen skulle avgöra att Sverige har brutit mot Artikel 8(Att barnen har rätt till sin far också)så kommer han troligen ändå inte att få se dem igen.

 21. Man & Woman United Says:

  Och just nu har Aftonbladet satt igång en kampanj för att skapa opinion mot den fruktansvärda domen mot iranska Sakineh Mohammadi Ashtiani – kvinnan som ska stenas till döds för en anklagelse om otrohet. En av de saker man reagerar på är den iranska domstolens rätt att, när bevis saknas, döma någon på ”judges knowledge”, vilket tydligen innebär att domaren känner på sig om någon är skyldig.
  Ruggigt? Absolut. Typiskt iranskt?

  Inte alls.
  Hundratals, kanske tusentals svenska män har dömts i mål helt utan bevisning. Ord har stått mot ord och det som övertygat domarna om den misstänktes skuld är att målsägandens berättelse ”bar det självupplevdas prägel”. På vilket vis det skiljer sig från ”judges knowledge” är åtminstone inte jag människa att förklara.

  Dessa män riskerar visserligen inte att dö av att stenar kastas på dem, men den mentala stening domen utgör förföljer de flesta så länge de lever.
  En av de viktigaste granskarna av svenska domar är docent Max Scharnberg. Hans senaste kommentar på mitt inlägg om Filip som blivit felaktigt dömd för våldtäkt, ligger som nummer 212 och riskerar att inte läsas av särskilt många. Därför får den avsluta det här inlägget. Tack för dina kloka synpunkter, Max!

  Jag är rädd att min beskrivning av juristmötet i april har blivit lite för idyllisk. Det fanns visserligen stor enighet om att det måste bli lättare att ansöka om och få resning. (Enligt nu gällande lag kan den dömde inte ens få betalt för en advokat som kunde utarbeta en resningsansökan.)
  – – Men det fanns också enighet om att även i fortsättningen borde det (med ett fåtal specificerade undantag) endast finnas ett enda skäl för resning, nämligen att ny bevisning hade framkommit.

  Jag skulle inte nämna något namn. Men en hög jurist uttalade sig starkt emot att resning skulle kunna beviljas på den grund att domstolarna hade gjort en felaktig bedömning av bevisningen. DENNA JURIST ANSÅG DET VARA OMÖJLIGT ATT KOMMA ÖVERENS OM VAD SOM ÄR EN RIKTIG OCH VAD SOM ÄR EN FELAKTIG BEVISBEDÖMNING.

  – – Men om detta är sant, så skiljer domstolsförfarandet sig knappast från ett lotteri. Och i så fall måste det nästan betraktas som ett mirakel ifall proportionen av oskyldiga i fängelserna inte är större än 10-20 % (d.v.s. 500-1000 av de 5000 som sitter inne just nu).
  – – I litteraturen om juridisk bevisvärderingsteori ser jag ibland hänvisning till något som kallas ”EN ALTERNATIV HYPOTES”. Och det sägas också klart att en alternativ hypotes måste vara ”RIMLIG”

  – – Men under 20 års arbete i domstolarna har jag ännu inte sett ett enda svenskt rättsfall där domarna har bekymrat sig om någon alternativ hypotes. T.o.m. ifall försvarsadvokaten har framfört en alternativ hypotes, har domarna aldrig tagit den på allvar, och inte heller har de visat ett minimum av förståelse för vilka omständigheter som skulle tala för eller mot den.

 22. Man & Woman United Says:

  @ L

  Ingen kvinna tjänar på felaktiga våldtäktsdomar som den mot Billy …
  18 okt 2010 … Artikel av Ann-Britt Grünewald och Gudrun Schyman – Ingen kvinna tjänar på felaktiga våldtäktsdomar …
  http://www.newsmill.se/node/29266

 23. JD Says:

  @Man & womn united
  Och när det gäller Butt så har ju RÅ sagt att Butt med stor sannolikhet skulle fått resning om alla hans ansökningar hade varit en enda stor och inte flera små. Att slå ihop dem nu går inte därför att alla nya ansökningar måste ha nya skäl.
  Rättsväsendet är bara ett spel med olika spelpjäser där fusk är hur tillåtet som helst.
  Ett spel som oärliga, tjuvar och bedragare kan utnyttja för egen vinning.

 24. Man & Woman United Says:

  @ JD

  Ingrid skrev det i sin artikel ovan. Rättsstaten håller inte för radikalfeministisk alternativ bevisningsteori som baseras på scum.

  Vilka är då är hindren;förutom förlegad fåfänga om en svunnen tid om ett fläckfritt Sverige, att införskaffa Resningskommission 2012/2013?

  Svar:Inga!

 25. JD Says:

  @Man &woman united
  Tack för länken!
  Förbaskat intressant att även Schyman öppet erkänner att feminism och hysteri mot patriarktet är en stor risk för rättssäkerheten.

 26. Man & Woman United Says:

  @ JD

  Får hoppas att det inte bara beror på hennes plötsliga förälskelse i en karl. Men hur som, så fortsätter kraven på reformering av rättsväsendet. Jag har större tillförsikt till Ann-britt Grünewalds yrkeserfarenhet och humanistiska insikt. Dessa insikter går i stil med Doris Lessing,Erin Pizzey och Anna Motz. För övrigt riktigt kloka och inspirerande yrkespersonligheter. Det ger hopp 😉 för riktig Jämställdhet (2,0) som dessvärre dog på 70talet.

 27. Sam Says:

  @JD

  Nu var det felaktiga domar artikeln vände sig mot. Undrar när det ska gå upp för alla att feminismen handlar om att krossa de könsstereotyper som möjliggör diskriminerande behandling av både kvinnor och män. Precis som Grunewald och Schyman säger är rättsosäkerheten lika illa oavsett om den medför att en kvinna som lever promiskuöst eller klär sig utmanande inte anses kunna bli våldtagen, eller att en kvinna av naturen är omhändertagande och därför bättre att ha vårdnad om barn, eller att en kvinna inte frivilligt skulle kunna tänka sig att ligga med någon som Butt. Allt detta är resultat av de stereotyper om kvinnor och män som genusmedvetna människor ifrågasätter.

 28. Pether Says:

  Det enda som jag vet som studerats något större om falska anmälningar, är just sådana kring sexuella övergrepp mot barnen i vårdnadstvister i Holland. 95% av dem visade sig inte vara berättigade, falska.

  http://fkce.wordpress.com/2008/11/20/00007/

 29. Man & Woman United Says:

  @ sam

  Det är tomma ord! Fullständigt tomma ord som inte har minsta tillstymmelse till substans. Men du är fri att bemöda dig till handling om du/ni feminister kan visa resultat. För i så fall har den moderata delen av feminismen; som blev överkörd på 70talet av radikalfeminism, en sjukt stor uppgift att leva upp till.

  Personligen tror jag inte kvinnorörelsen,de justa feministerna klarar av detta. Utan en ny fristående oberoende Rättssäkerhetsrörelse Mansrörelse Papparörelse Jämställdhets och Antikönskrigsrörelse har skapats för detta ändamål.

  Dessutom visar historiens utveckling av radikalfeminismen allt sedan 70talet med peak på 90talet att den justa feminismen totalt försvunnit. Det kan flera äldre avhoppade feminister berätta om Doris Lessing Erin Pizzey mfl.

  För ytterligare förståelse av Problemet med dagens feminism (läs anklagelserna mot assange som exempel) är så omfattande och infekterande att problemen går ända upp i toppstyrningen. Både inom (s)(v)(mp) och alliansen. Radikalfeministiska Tendenser och fenomen som blir det yttersta beviset för toppen på isberget. Isberget som symboliserar mäns totala förtryck och bristande rättssäkerhet i Feminismens saudiarabien.

  Denna situation visar på Totalt bristande trovärdighet för Rättsstaten Sverige. Inte bara bland medborgarna här i feminismens saudiarabien utan i omvärlden. Bilden av landet brunsås växer fram.

  Det som du nämner om feminismen får ideologin och(du) bevisa att den justa feminism överhuvudtaget existerar och aktivt gör något. Feminismen du nämner behöver arbeta hårt för att reformera vårdnadslagstiftningen 2006,aktivt se till så rättsrapporten ”felaktigt dömda” utreds samt att feminismen aktivt påskyndar införskaffandet av Resningskommissioner. Exakt. För att skapa förtroende för Rättssäkerhet och den feminism du talar om är det upp till bevis och j mkt handling!

  Se till så något händer,nu, istället för en j massa tyckande. För det funkar inte längre, med en massa tyckande och ord från feminister som säger sig förespråka jämlikhet,rättvisa och broderskap.

  Kommer ett endaste argument om Rättssäkerhetsrörelsens bristande statistik,släng då fram resurserna, så
  Rättsrapporten en gång för alla kan utredas. Innan dess vill jag inte höra ett ord till om feminism som motverkar att oskyldiga döms, och förespråkar jämställdhet..pappors rätt till gemensam vårdnad…feminismens bekämpning av kvinnors våld mot män och att män ska via mansjouren.nu dygnet runt få stöd…bla …bla
  Handling, Aight?

 30. Pether Says:

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ett-ar-i-det-egyptiska-upprorets-epicentrum_6735753.svd

  Media ger självklart sin helt verklighetsfrånvarande bild på revolutionen. 99.99% av demonstranterna var män, men i texten är det 50%, och på bilderna mer än så.

 31. Bo Sundbäck Says:

  Det verkar sålunda vara upplagt för ett nytt forskningsområde. Om inte annat så borde väl staten ha ett intresse att veta hur mycket falskanmälningar som förekommer, eftersom det kostar pengar…

 32. Mrs G Says:

  Låter väldigt tragiskt att ägna sin tid åt att söka upp problem som du själv skriver.
  Lev istället och var glad och tacksam för att du är en människa som lever ett liv i frihet, är frisk osv.

  Mrs G

 33. Ulf Andersson Says:

  Mrs G
  ”Låter väldigt tragiskt att ägna sin tid åt att söka upp problem som du själv skriver.”

  Vad menar du med det?
  Problemet som Pär uppmärksammar
  existerar tyvärr, och det är inget som man
  ”måste söka upp”.

  Däremot måste fler få upp ögonen för problemet
  och erkänna det. Först då kan man kanske
  ta i tu med det.

  Uffe/PappaRättsGruppen

 34. Sam Says:

  @Man & Woman United

  Märkligt att du kräver att feminismen ska göra det du säger att den inte kan göra. Alla har rätt att få sin sak prövad i ett rättssamhälle. Varken du eller jag vet vad Assange har hållit på med. Kanske är det ett nytt ”Billy Butt”-mål. Verkligt illa i så fall. Det jag ifrågasätter är att krav på rättsäkerhet av en viss sort förutsätter krypskytte mot andras krav på rättssäkerhet. Hur kommer det sig att det plötsligt är ok att försöka påverka attityden kring män som föräldrar när det gäller vårdnadstvister, samtidigt som alla försök att påverka inställningen till män som ansvariga i föräldraskapet oavsett om föräldrarna lever ihop eller ej betraktas av samma personer som galna genusexperiment?
  Attitydpåverkan tycks vara fint så länge det upprätthåller myten om mannen som den starka och kvinnan som offer förutom just i vårdnadstvister. Det övergår mitt förstånd.
  Kämpa för att utreda och förändra hanteringen utan att vara så kategoriskt avfärdande mot andras engagemang och erfarenheter. Att någon kämpar mot våld mot kvinnor betyder inte automatiskt att den är för våld mot män. Frågan är dock om samma personer/rörelser kan lösa alla världsproblem? Nej respektera andras engagemang och se det som förenar, som exempelvis krav på rättsäkerhet – även om kraven bottnar i olika orättvisor. Då kommer du att vinna respekt. Eller du kanske på allvar tror att genusforskning ur feminististiskt perspektiv har vunnit mark genom att ägna massa energi åt att bedriva krypskytte på annan forskning och kalla andra idéströmningar för nazism? Sätt dig in i saker ordentligt eller begränsa din kamp till det du har kunskap om och erfarenheter av.

 35. PL Says:

  Man&woman united skrev:

  ”– kvinnan som ska stenas till döds för en anklagelse om otrohet. En av de saker man reagerar på är den iranska domstolens rätt att, när bevis saknas, döma någon på ”judges knowledge”, vilket tydligen innebär att domaren känner på sig om någon är skyldig.
  Ruggigt? Absolut. Typiskt iranskt? ”

  När jag pluggade juridik i Stockholm för några år sedan fick jag på den för ämnet relevanta kursen lära mig att som domare så inser man snabbt vid en förhandling hur man ska döma, vem som är skyldig eller oskyldig. Den mest utmanande delen av arbetet som domare blir därför främst att så sakligt som möjligt försöka att motivera det domslut man tidigt, kanske redan inledningsvis, ”kände” var det rätta. Mycket av rättegångsförfarandet är alltså en fars och den åtalade har i praktiken dömts redan tidigt under en rättegång, och det i Sverige 2011.

  Jag hade även en annan lärare som vid sidan av sitt arbete som erfaren domare vid Hovrätten till och från undervisade på universitetet, och han berättade vid ett tillfälle om hur han mer eller mindre ”direkt” kunde se om någon var skyldig eller inte. Trots att denne domare borde veta bättre än att berätta något sådant för lite idealistiska juridikstudenter så var han helt ogenerad när han berättade hur han utförde sitt arbete och dagligen bröt mot viktiga juridiska principer.

  Det stränga beviskravet ”utom rimligt tvivel” som bör gälla vid brottmål i Sverige är alltså i praktiken något som inte gäller, och att svenska oskyldiga män fälls för brott mot kvinnor trots ytterst svag bevisning som inte bör räcka, till exempel vid våldtäktsanklagelser, förvånar mig därmed inte det minsta.

  När jag läste en avslutande kurs vid juristutbildningen sa läraren vid ett tillfälle att han var ”glad att han inte var en ung man i dagens svenska samhälle…”. Den kommentaren kommer jag aldrig att glömma.

 36. Sam Says:

  @PL

  Precis feminismens erfarenhet. Det räcker inte med bra lagar. Attityder måste också ändras så människor med makt att påverka andras liv, typ domare, utgår ifrån fakta och ej fördomar. Det du beskriver innebär också att förövare av våldtäkt som domaren inte ser som dömd på förhand med stor sannolikhet går fri, särskilt om offret inte uppfyller de förvirrade budskapen om kvinnors sexualitet, att hon både ska hålla på sig och ta ansvar för att män inte ska få ”blue ball syndrome”.

 37. Klas Says:

  Jag har inget svar på frågan men kan tala om att exakt 10 dagar innan en huvudförhandling i tingsrätten gjorde modern till vår son, en falsk anmälan där hon påstådde att jag hotat att skära halsen av henne. Hon påstod sig ha flera vittnen till detta. Polisen lade dock ner utredningen eftersom jag kunde bevisa att jag omöjligt kunne ha befunnit mig på den platsen hon påstådde vid den tidpunkten. Jag anmälde henne för falsk tillvitelse som också blev nedlagt. Varför lägga ner minanmälan när jag hade vattentäta bevis för att jag befann mig i en annan del av landet när det påstådda hotet skulle ha ägt rum?

 38. monica pernroth Says:

  Sam, det är nog så att de flesta fall där våldtäktsanmälningar läggs ner, är redan innan rätten.
  Åklagaren har helt enkelt för lite på fötterna och kan då inte ta upp målet. Om det beror på dåliga utredningar eller på att kvinnan inte sett till att anmäla tidigt nog eller något annat, som tex att det eg. inte fanns något att anmäla,det kan man ju aldrig veta.
  Kommer det så långt som till rätten så måste man ju ha bevis egentligen, men i verkligheten döms många på ord mot ord. debatten går ju just nu hög om nämndemännen skall få finnas i Tingsrätten eller inte. Här har de större makt än juristdomaren som skall se till att lagen följs.De ”tycker” och ”känner”utifrån sina egna erfarenheter. De skall ”representera folket” men i verkligheten kan detta inte ske. En domstol skall dessutom inte vara politisk.(Vem kan frigöra sig så från sina värderingar?) De dömer alltså utan kunskaper om hur lagen skall tillämpas och därmed så kan vad som helst hända.Det finns en mycket belysande skrift av Thomas Wettergren och Gunvor Wallin som heter Rättviselotteriet.Läs den! http://www.rsorg.se/gaestskribent/255-raettviselotteriet(Den delades för några år sedan ut till ledamöterna i HD efter vad jag hört) Borde delas ut till alla Tingsrätter.

 39. Bengt Says:

  Ja, bort med nämdemännen – en bit på vägen till jämställda och för övrigt rättvisa domar.

 40. Anna Says:

  Att nämndemäns-frågan över huvudet taget kommit på tal kan SD tackas för.

 41. Ullis Says:

  Det borde tas fram statistik på motsatsen också dvs hur ofta anklagar en pappa en mamma för PAS på falska grunder. Du som påstår att du är för jämlikhet men när det verkligen gäller är det bara kvinnor som ska granskas inte män? Antar att pappor är rädda för sanningen?

  Det borde tas fram statistik också på hur varnligare det är att barn gör sig illa när pappan har hand om dom jämfört med när mammor har det. Män verkar vara rädda för den sanningen. All sjukvårdspersonal vet om att barn skadar sig när papporna är föäräldralediga men det är inte ok att forska på området.

 42. Ullis Says:

  Blanda INTE ihop brottmål och tvistemål

  I brottmål ska man inte fälla om ”det inte är ställt utom all tvivel att någon är skyldig” men i vårdnadstvister handlar det inte om föräldrar är skyldiga eller oskyldiga. Det handlar om BARNETS rätt till en bra uppväxt. För att föräldrarna ska kunna ha gemensam vårdnad och /eller växelvis boende MÅSTE föräldrarna kunna samarbeta. Så är lagen skriven och så har det ALLTID varit. INGEN förälder äger sina barn. Ingen förälder har alltså laglig rätt att kräva sina barn bara för att personen inte är bevisligen kriminell.

  Det allra flesta våldtäcktsmål läggs ner. Domstolarna lägger ner innan dom ens har orkat samla in alla bevis. Dom hinner helt enkellt inte med.

 43. monica pernroth Says:

  ”Att nämndemäns-frågan över huvudet taget kommit på tal kan SD tackas för.” Varför då Anna?

  Jag vet inte att SD på något sätt var representerade för något år sedan, då tex Rättsstatens Vänner förde fram detta på välbesökt seminarium och som senare rapporterades till regeringen. Det skrevs även i media. Då talade även Maria Abrahamsson(M) som framträdde i TVnyheterna i går och som länge har förordat att nämndemännen skall bort.

 44. Anna - aldrig mer feminist Says:

  Tacka SD av den anledningen att PK-sverige nu fått upp ögonen för att nämndemännen bedriver politik i våra domstolar. Detta var förut okej men inte nu längre eftersom SD sitter i riksdagen och i så många kommuner.

 45. Ulf Andersson Says:

  @ Ullis/UNDRANDE
  Gör dig inte dum:

  http://www.dads-r-us.se/2008/08/31/intresseklubben-antecknar/

  Misshandel av barn
  BRÅ Rapport 2008:23
  Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 (sidorna 382 – 384)
  ”De små barnen misshandlas oftast av kvinnor som av åldern att döma
  sannolikt var deras vårdnadshavare. Av de kvinnor som misstänktes
  för misshandel mot barn 0 – 6 år var närmare hälften i åldern 30 – 39 år
  och ytterligare en tredjedel i åldern 21 – 29 år. De resterande var
  främst i åldern 40 – 49 år. [..]
  Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor
  som tar hand om barnen som står för den största delen av misshandeln
  mot de mindre barnen”.

  Klicka för att komma åt measurepoint

 46. Ulf Andersson Says:

  @ Ullis/UNDRANDE
  När det gäller PAS,
  är detta något både mammor OCH pappor
  utsätter sina barn för.

  ”Antar att pappor är rädda för sanningen? ”

  Bring it on. Kom igen.
  Jag är inte rädd för sanningen,
  till motsats från feminister och
  min dotters mamma.

 47. Ulf Andersson Says:

  @ Ullis/Undrande

  http://mensnewsdaily.com/2008/11/05/jp-morgan-chase-funding-dart-hate-advertising/

  An analysis of the data in the U.S. Dept. of Health and Human Services Child Maltreatment reports from 2001-2006, shows that:

  70.8% of children killed by one parent are killed by their mothers!
  70.6% of children abused by one parent are abused by their mothers!
  60% of the victims are boys!

  http://www.mediaradar.org/alert20081102.php#sdendnote1anc

  “71% of Children Killed by One Parent are Killed by Their Mothers; 60% of Victims are Boys”, Mark B. Rosenthal, July 23, 2008, http://www.breakingthescience.org/SimplifiedDataFromDHHS.php

 48. UNDRANDE Says:

  @LENA
  ”Vad söker du själv?”
  Jag stalkar en stalkare.

 49. Anders Andersson Says:

  Trollhättan 2011-12-23

  Skriver med anledning av att polisen i Trollhättan lagt ner förundersökningen för de övergrepp jag utsatts för av Barn och familjeenheten i Trollhättan, främst och närmare bestämt av den socionom Ingeborg. Jag tänker hålla mig relativt kortfattat och endast redogöra för ett antal punkter som jag anser vara uppåt väggarna felaktiga och vädjar om ett utlåtande från er rörande saken. Nedan har jag valt att lista femton punkter som jag anser tillhöra de allvarligaste och ber er att granska om socionomens tjänsteutövning håller måttet för professionalitet, objektivitet och opartiskhet samt följer gällande regelverk. Jag är medveten om och instämmer i att socialtjänstens uppgift är att bilda sin en uppfattning men kan omöjligt tänka mig att vad jag och min son Oscar utsatts för kan anses acceptabelt. Om jag tillåts använda mig av ordet rättsröta så är det av största vikt för allmänheten och efterkommande föräldrar och barns bästa att denna snarast kommer till ända genom kraftfulla åtgärder från JO, Socialstyrelsen samt polis och åklagare. Jag vill få härmed få utredningen åter öppnad.

  1. Socionomen har i sin helhet och mot regelverket inhämtat mina högst sekretessbelagda sjukjournaler från en klinik av psykiater Henrik och använt sig av dessa för att motarbeta en rättvis och jämlik vårdnadstvist. Med orättmätig tillgång till dessa påverkade hon familjerätten och i förlängningen även tingsrätten. Socionomens avslutande kommentar i sin SoL-utredning var att överväga att ingripa med LVU om boendet av sonen skulle tillfalla mig. Detta anser jag inte borde ha nämnts eftersom det omöjliggjorde en objektiv familjerättslig utredning och tingsrättsförhandling. Detta vill jag likna vid övergrepp i rättssak. Jag ber er läsa SoL-utredningen som skrevs av socionomen och som avslutades i juni 2011. Hennes partiskhet och vinklingar till mammans fördel (min fd partner som vårdnadstvisten berörde) är mycket uppenbara. Jag hoppas att ni har möjlighet att begära in denna SoL-utredning från Barn och familjeenheten i Trollhättan tillsammans med Marias och jämföra dessa två mot varandra, eftersom ett antal sidor av mina exemplar har kommit på villovägar och andra sidor har blivit oläsbara på grund av regn. Skulle inte detta vara möjligt vill jag bli kontaktad för att på egen hand försöka lösa problemet. Dock har jag ingen möjlighet att tillgå SoL-utredningen rörande Mikaela av Marias utan sekretess. Det har kommit till min kännedom att polisen kontaktar kommunens socialchef och beroende på vad han säger lägga ner anmälningar. För att omöjliggöra liknande gärningar informerar jag er om att även mamman har denna SoL-utredning. Mamman kan nås på telefon 0730-000000.

  2. Socionomen skriver i sin SoL-utredning om mig (som till nästan hälften handlar om hur bra mamman är) att ingenting tyder på att Oscar blir misshandlad av sin mamma trots flertalet vittnen, polisens förhör med Oscar och hans egna berättelser, två oberoende läkarutlåtanden som bedömer att pojken blev utsatt för misshandel, fotografier som visar blåmärken över hela hans kropp samt andra oförklarliga märken som liknade brännskador. Flera polisanmälningar har gjorts men blivit nedlagda, till stor del pga att socionomen stod fast vid sitt beslut att någon barnmisshandel inte förekom. Trots att min son upprepade gånger blev misshandlad av mamman valde socionomen att inte agera eller ens nämna detta i SoL-utredningen där frågan berörs. Istället använde hon mina polisanmälningar mot mamman till hennes fördel genom att skriva att jag underminerade Oscars relation till sin mamma. Är detta okej? Sedan dess har jag inte åter vågat kontakta polisen rörande denna sak. Lite senare väljer dock Barn och familjeenheten att öppna en ny utredning på mamman där det då visar sig att jag hela tiden haft rätt. Mamman erkänner att hon bla tagit hårt i Oscar och knuffat honom in i en sängkant. Den nya utredaren, Maria, kommer i sin SoL-utredning till en helt annan slutsats än socionomen. Hon använder sig av ordet våld och att detta har förekommit. Är det i sin ordning att en socionom som ska utreda familjeförhållanden väljer att blunda för barnaga så som socionomen gjorde trots alla indikationer? Hon skriver i sin utredning att det inte finns någonting som tyder på misshandel av Oscar. Istället misstänkte hon att mina föräldrar förosakade Oscar misshandeln (trots att det var när han befann sig hos modern som blåmärkena alltid uppstod) och med bla detta som argument öppnar hon en utredning om mig. Jag har begärt in förda anteckningar eftersom socionomen påstår osanningar som jag inte sagt men ingenting har inkommit. Jag har även begärt att mina sjukjournaler ska förverkas och bett om en bekräftelse angående detta, men trots flera påminnelser har jag inte fått något svar. Är detta okej? Chefsjuristen Lars för Region Mitt anser dessutom att socionomen glidit på sanningen i sitt själva tillvägagångssätt när hon tillgick mina sjukjournaler. Vidare kan min bror Håkan dra sig till minnes liksom jag att Barn och familj ganska vagt men uttryckligen erkände sig veta att barnmisshandel förekom. Idag och tillsvidare har Oscars alla blåmärken upphört. Är det inte märkligt?

  3. Trots att överläkare Henrik i psykiatri skriver och förklarar för socionomen sin bedömning av mig som föräldrer väljer hon totalt att bortse från detta. Han skriver också att mina sjukjournaler inte får lov att utnyttjas eller användas i syfte så som blivit gjort. Socionomen nochalerar läkarens bedömning och detta totalt. Istället väljer hon att tolka saken helt annorlunda än Henrik som ju är den som skrivit journalerna och som jag haft regelbunden kontakt med i mycket lång tid. Socionomen har jag endast träffat någon timme. Är det okej att socionomen genom sin makt kringgår sekretess och bedömningar samt exploaterar människors privatliv på detta sätt?

  4. De flesta påståenden i socionomens SoL-utredning härrör från mammans berättelser utan någon som helst källkritik eller att först ha frågat mig om uppgifterna stämmer. Hennes påståenden står skrivna som fakta. Övrigt är antingen socionomens egna konstuktioner eller direkta citat från mina inhämtade journaler. Är detta okej?

  5. Med hjälp av mina inhämtade sjukjournaler styrker socionomen mammans smutskastning av mig som person genom att påstå att hennes berättelser stämmer väl överens med vad hon läst i mina journaler. Vidare publicerar socionomen min diagnos, sjukdomshistoria och offentliggör mitt privatliv ända sedan min tonårstid genom att ge mamman denna information. Då mamman tidigare visat prov på mycket dåligt omdöme upplever jag situationen som synnerligen förnedrande och obekväm. Hur kan detta anses vara okej?

  6. Socionomen nämner i ett mycket tidigt skede att hon ska se till att mamman vinner vårdnaden om Oscar. Hon menar att mamman är i underläge (bla pga dålig ekonomi, ingen familj i staden och egen bostad) och att det är hennes uppgift att hjälpa henne att ”vinna tillbaka Oscar” (på min och Oscars bekostnad). Hon meddelar sin utgångpunkt att Oscar ska vara hos Mikaela eftersom hon är hennes mamma. Detta meddelar hon inför mig och mina föräldrar. Jag och mina föräldrar reflekterar inte just då vidare över detta men i efterhand är det tydligt att hon definitivt inte hade för avsikt att arbeta objektivt och opartiskt. Hon har inte på något sätt haft min sons bästa för ögonen utan endast mammans vilja som ledstjärna. Är detta okej? Någongång före en helg och julen 2011 ringer Britt-Marie (mammans fd stödperson) mig efter att ha träffat Oscar och berättar att han inte får lov att vara hos mamman mer utan hädanefter ska bo med mig. Hon är säker på sin sak och ber mig berätta detta för Oscar. Hon skulle då bara förankra sitt ställningstagande med sina chefer. Efter helgen ringer hon mig dock åter och berättar att beslutet är ändrat. Hur? Oscar skriker av besvikelse och rädsla.

  7. Socionomen närvarar i tingrätten på ett utstuderat sätt till mammans fördel. Hon säger sig mena att jag är psykiskt sjuk efter vad hon då påstår sig ha hört min mamma säga. Min mamma har aldrig sagt så. Vidare menade hon att ingen barnmisshandel hos mamman förekom. Vad gjorde socionomen i tingsrätten när hon endast hade felaktiga påståenden att mena? Att mena felaktiga påståenden i tingsrätten med det inflytande socionomen hade anser jag måste likställas med att ljuga i tingsrätten. Hon sa senare att Lisa (mammans advokat) kallat henne och att det därför var hennes uppgift att närvara. Jag har inga belägg för saken men är övertygad att det var socionomen som frivilligt erbjöd sig att påverka med hjälp av Lisa. Flera gånger, bla i förhandlingens paus, går socionomen och Lisa avsides och samtalar. Mot detta reagerade både jag och min advokat Gunilla. Är detta okej med tanke på socionomens uppvisade och uttalade partiskhet? Interimistisk boende tilldömdes mamman.

  8. Efter ett tidigt besök hos mina föräldrar innan ens vådnadstvisten med anlitade advokater hade börjat, dröjde det inte länge förrän Barn och familj meddelar att Oscars alla möbler och saker där ska överlämnas till modern. Varför till modern? Sakerna var dessutom inte mammans utan mina. Senare men knappt innan familjerätten hunnit börja sin utredning kontaktade socionomen en skola i Trollhättan där Oscar tidigare gick för att förhöra sig om skolbyte. Varför? Detta gjorde hon utan att först eller efteråt informera mig som då var hans vårdnadshavare. Är detta okej och i enlighet med rådande regelverk? Min och andras uppfattning är att socionomen uteslutande navigerat efter eget personligt tycke, utan minsta hänsyn mer än till mamman.

  9. När jag någongång i sommras ringde socionomen och frågade om någon annan än hon hade läst mina sjukjournaler svarade hon bestämt nej och bedyrade att endast hon och absolut ingen annan hade läst dessa. En halv minut senare ringer jag då hennes chef Lars och slår på högtalaren så att även min bror och mina föräldrar kan höra vad som blir sagt. Jag frågar honom om vilka delar av mina journaler han läst. Han svarar ärligt att han läst mina journaler men dock inte alla avsnitt. Är detta okej?

  10. När socionomens nästan 30 sidor långa SoL-utredning av mig är klar i juni 2011 träffar jag tillsammans med min bror Håkan socionomen på Barn och familjeenheten i Trollhättan. Detta är på eftermiddagen och jag får då endast tom klockan 10.00 dagen därpå att inkomma med synpunkter på innehållet, alltså i princip endast en kväll samt natten. Är detta okej?

  11. När jag ringde socionomen för frågor svarade hon oftast i telefonen men några svar på mina frågor som jag ställde henne gavs inte förutom att SoL-utredningen om mig var kommunicerad och avslutad. Ingenting mer. Som tidigare nämnt fick jag endast en natt på mig att bemöta felaktigheter, hennes partiskhet och alla vinklingar till mammans fördel. Pga detta tog jag då kontakt med socionomen (på ett vänligt sätt) för svar på mina frågor via brev till hennes privata postlåda eftersom alla andra möjligheter var uttömda. Någon information gavs inte att detta ogillades, istället blev jag hastigt polisanmäld. Vad ska man säga om detta?

  12. När jag var på samarbetssamtal i början av familjerättens utredning i Trollhättan för samtal sa jag följande till mamman (jag ville komma överens för allas bästa): ”Jag tror inte att du kommer vinna vårdnadstvisten av den enkla anledning att Oscar inte vill bo med dig, så låt oss därför istället komma överens”. När jag hade sagt detta började mamman gråta vilket självklart är okej. Det jag har synpunkter på är att närvarande handläggare Jessica då reste sig och viskade i mammans öra ”du kommer vinna, du kommer vinna”. Kan detta anses okej? Hur kunde Jessica veta detta i ett sådant tidigt skede? Jag undrar dessutom vem som hade berättat detta för henne. Kerstin var ansvarig för utredningen på familjerätten. Jag tog mycket illa vid mig och känner mig fortfarande kränkt av vad som att döma var bestämt på förhand. Sådant ska enligt mig och sunf förnuft inte få förkomma inom socialtjänsten, då de givetvis opartiskt och objektivt ska arbeta utifrån barnets bästa och inte utifrån mammors önskemål, snyft och tårar. Nämnas bör även att socionomen och Britt-Marie dessförinnan varit på besök hos familjerätten. Vad som blev sagt på detta möte kan jag bara spekulera i men allt tyder på att jag inte ens gavs en ärlig chans. Jag ställer mig frågan om vem det är som ska utreda, avgöra, fatta beslut och ge rekommendationer till tingsrätten, Barn och familjeenheten eller familjerätten? Något är fel.

  13. Jag ber er begära in 12 punkter angående socionomens SoL-utredning som Barn och familjeenheten fortfarande borde ha som är överbevisat felaktiga för att uppmärksamma er på detta axplock ur socionomens partiska vinklingar, uppenbart medvetna feltolkningar och negligering om att Oscar for mycket illa med sin mamma. Oscar skrek och kämpade för sitt liv när han skulle överlämnas till mamman och detta var socionomen mycket väl medveten om. Varför tog hon ingen hänsyn till min son?

  14. Denna punkt är mitt eget spekulerande men jag väljer ändå att nämna den. När det står klart att familjerätten hade rekommenderat mamman ensam vårdnad öppnade Barn och familjeenheten en ny SoL-utredning på Mikaela efter långvariga iaktagelser både från mig och min bror Håkan om hur dåligt Oscar mådde. Socialtjänsten har enligt regelverket fyra månader på sig att fullföja en SoL-utredning. Denna blev klar först efter att mamman, i enlighet med hennes önskemål, erhållit ensam vårdnad. Jag ringde nyligen Barn och familjeenheten för att få en kopia av SoL-utredningen men nekades först detta. Vad de då inte visste var att jag innehar en fullmakt att ta del av alla handlingar rörande Oscar från såväl skola, fritids, sjukvård och sociala myndigheter. Kan tidpunkten att inleda SoL-utredningen vara medveten för att jag inte skulle kunna få del av innehållet? Jag kan ha fel och lämnar därför misstanken och frågan öppen. Om jag har rätt, är då detta förenligt med juste agerande? Eller bör jag tolka detta som ännu ett falskt spel för gallerierna?

  15. Oscar (tio år gammal) bestämda och ständigt upprepade vilja att få bo hos mig nonchalerades helt. Det påstods att Oscar skulle få det bättre hos mamman med hänvisning till att där rådde det bättre gränssättning. Detta är skitsnack. Har Oscar fått det bättre? Han har fått det annorlunda men knappast bättre. Är ett sådant argument hållbart för att köra över en (för sin ålder mogen) pojkes innersta önskan? Utredaren på familjerätten sa att det inte skulle gå att ta hänsyn till vad Oscar ville. Varför skulle inte det gå? Anledning?

  Fotnot: Avslutningsvis vill jag understryka hur allvarligt jag tycker speciellt två saker är. Socionomens underlåtenhet att agera vid uppenbar barnmisshandel samt hennes lögner, vinklingar, partiskhet och hot. Är detta förenligt hur socialtjänsten ska arbeta?

  Anledningen till att vårdnadstvisten aldrig ledde till en huvudförhandling i tingsrätten utan slutade med förlikning berodde på två saker: Hänsyn till utredaren på familjerättens ovilja att vittna samt min rädsla att helt förlora Oscar eftersom socionomen hotade med LVU ifall jag skulle vinna. Jag ber er om hjälp och tackar på förhand.

  Vänligen Anders Andersson

 50. Anders Andersson Says:

  Enligt Socialstyrelsen: När socialförvaltningen begär in sjukjournaler enligt socialtjänstlagen 11 paragraf 2 får de inte begära in en hel akt så som har blivit gjort i mitt fall utan de ska ställa preciserade frågor om vad de vill veta till den eller de läkare som skrivit journalerna.

  Detta struntade socionomen Ingeborg i och vad hon i mina sjukjournaler senare fick läsa passade inte hennes feministiska åsikter. Hennes hat syntes både på henne och i SoL-utredningen som senare kom.

  Socialchefen skrek felaktigt ut sin vrede när jag ringde för att klaga: Han skrek: ”När det handlar om barn ska alla korten upp på bordet men det kanske övergår ditt förstånd” mm. Skit snack eller brist på kompetens ! Alla relevanta kort ska däremot upp på bordet men bort därifrån igen när tex en läkare inte anser att de längre hör hemma i spelet (för att återkoppla till socialchefens uttalande om ”kort på bordet”) och dessutom skriver detta mycket uttryckligen. Socionomen trodde sig veta bättre än en chefsöverläkare i psykiatri (för en hel region). Dessutom lägger den lokala polisen ner mina anmälningar eftersom socialchefen säger att allt är i sin ordning. Hur jag vet detta behåller jag dock för mig själv.

  Snacka om rättsröta !

  Jag har skrivit säkert 100 sidor text pga olika klagomål och nog ringt mer än det dubbla antalet men socialförvaltningen i den här kommunen är rutten ända ner i grunden.

  Och på detta vis är det säkerligen i de flesta andra kommuner. Jag är inte han som stämde kommunen i Södertälje. Men kanske mycket väl han som snart drar både socialförvaltningen och polisen inför bla JO.

 51. Ulf Says:

  http://truthandjusticedenied.com/Wrongful_Conviction_Statist.html

  In the National Shared Parenting Association (Saskatchewan Chapter) Press Release, it states that in Canada, a Children’s Aid Society study showed that of 1200 complaints of abuse, 900 involved custody disputes. Of those 900 allegations, two thirds (600) were found to be false.

 52. Ulf Says:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/014521349090026P

  In the 129 cases for which a determination of the validity of the allegation was available, 50% were found to involve abuse, 33% were found to involve no abuse, and 17% resulted in an indeterminate ruling.

  Detta från 1988. Det är väl inte omöjligt att det förändrats sedan dess.

 53. Andres Andersson Says:

  ..dessutom blev jag polisanmäld av socialförvaltningen och daktad av polisen. De tog min DNA och bar sig kränkande åt. Jag frågade polisen varför. Polisen svarade för att vi funnit din handstil på ett brev skickat till socionomen innehållande ett provrör med ett särskilt innehåll. Jag förklarade att det är utkastat att ta min DNA eftersom jag inte har med provröret att göra. Detta visste jag till 100 % säkerhet eftersom att det inte var jag som skrev (jag hade inte med det skickade provröret att göra). Polisen ljög mig alltså rakt upp i ansiktet när det sades att de funnit min handstil på kuvertet, men sånt kallas väl förhörsteknik. Åklagaren fick lägga ner fallet eftersom de varken kunde hitta mina fingeravtryck, min DNA eller handstil på kuvertet (men säkert väl andras).

  Dessutom vet jag att någon reflekterat mitt tangentbord, skärmdumpat mig kontinuerligt och brutit sig in i mina krypterade filer (inte så svårt när man först kopierar tangentbordsaktiviteten). Svårigheten ligger väl möjligtvis i min bevisning. Ingen annan förutom professionella skulle troligtvis kunna komma runt mina skydd. De har ringt och förhört sig med olika internetleveratörer osv.. Jävla hetsjakt har det varit. Fortfarande trots två månaders febrilt arbete har jag inte fått läsa utredningen. Åklagaren slutade och bytte kommun sägs det. Nu ska ärendet lottas ut. Vad har de på mig? Inget särskilt kan det vara förutom att jag skickade mina frågor och klagomål till socionomens privata brevlåda. Hur skulle jag annars få ett svar på mina frågor (när 100 sidor text och 200 samtal inte räckte)? Hur mycket tid och energi ville de att jag skulle lägga? Dessutom gick socionomen på semester, utan ens att ha lämnat mig ett svar. Hon ryckte bara på ögonbrynen och hånlog alternativt försvarade sitt felaktiga handlande när jag ringde till socialkontoret. Varför kunde hon inte istället ge mig en förklaring erkänna att hon gjort fel istället. Be mig om ursäkt istället för att ”spotta” ännu mer.

  Dessutom löpte familjerättens utredning parallellt. Klart jag ville få ett svar, belysa felaktigheternas och vinklingarna i SoL-utredningen !

  Det enda jag fick skrikit i luren som sagt var socialchefens felaktiga och oförskämda utbrott samt ett papper där verksamhetschefen bedyrade hur bra socionomen var med sin långa erfarenhet och kompetens. Hur visste han? Skulle han kunna påstå något annat samtidigt som att inte avskeda henne? Han hade ju nu efteråt bevisligen fel eftersom Socialstyrelsen uttalat sig. Detta visste däremot jag sedan länge via chefsjuristen för regionen. Men socialchefen brydde sig inte. Senast före jul ringde jag honom igen, då eftersom det för andra gången kommit till min kännedom att polisen ringer honom och beroende på vad han säger lägger ner utredningar. Hyckleri allt sammans!

 54. Ulf Says:

  http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/rep-rap/2001/2001_4/p4.html#a41

  This chapter examines more closely the issue of false allegations of abuse in the context of parental separation. It includes a summary of the research literature in this area; relevant findings from the Ontario Incidence Study (OIS) of Reported Child Abuse and Neglect, and also a review of Canadian case law.

  Ett antal undersökningar finns sammanställda här, och kommenteras.

 55. M Says:

  http://www.dads-r-us.se/2011/06/07/sou-200543-vardnad-boende-umgange_barnets-basta-foraldrars-ansvar/

  ”Påståenden om övergrepp fanns i 90 av de 249 mål från tingsrätt
  som vi granskat (36 procent av målen). I 78 mål (eller 31 procent av
  de 249 målen) förekom påståenden om att den ena föräldern gjort
  sig skyldig till våld/hot eller liknande mot den andra föräldern
  medan påståenden om våld/hot mot barnet förekom i 39 mål (eller
  16 procent av målen). Påståenden om sexuella övergrepp mot barnet
  förekom i 16 mål (eller 6 procent av målen), medan påståenden om
  sexuella övergrepp mot annan (t.ex. mamman eller ett styvbarn) påståenden om flera olika typer av övergrepp riktade mot olika
  personer. Den vanligaste kombinationen var att det påstods att en
  förälder brukat våld och/eller hotat såväl den andra föräldern som
  barnet.
  Vid granskningen delades påståendena om övergrepp in i olika
  kategorier, efter vad som i första hand syntes vara åberopat/påstått.
  I de fall det i första hand påståtts allvarligare våld/hot mot den
  andra föräldern (45 mål) beslutade domstolen om gemensam vårdnad
  i 30 procent av fallen och om det påståtts lindrigare våld/hot mot
  den andra föräldern (19 mål) om gemensam vårdnad i 74 procent av
  fallen. I de fall det i första hand påståtts våld/hot mot barnet
  (11 mål) beslutade domstolen om gemensam vårdnad i 50 procent av
  fallen och om det påståtts sexuella övergrepp mot barnet (13 mål)
  om gemensam vårdnad i 54 procent av fallen. I de 2 mål där huvudpåståendet var sexuella övergrepp mot annan beslutade domstolen
  om gemensam vårdnad i båda fallen. Sammanlagt beslutade domstolen om gemensam vårdnad i 47 procent av de mål där det förekom påståenden om övergrepp (se del B, kapitel 15).

  Notera att vid påstående om allvarligt våld/hot blev det till 30% gemensam vårdnad, vid lindrigt våld 74% gemensam vårdnad, vid våld/hot mot barnet gv i 50%, vid påstående om sexuella övergrepp gv i 54%.

  Gemensam vårdnad blev det i 47% av fallen där det fanns påstående om någon form av övergrepp.”

  ”Möjligen finns en tendens i domstolarnas prövning i nu aktuella
  fall att tona ned betydelsen av att en förälder utövat våld, uttryckt
  hot, gjort sig skyldig till sexuella eller andra övergrepp eller på
  annat sätt uppträtt kränkande, när det gäller att ta ställning till
  vilken betydelse som bör tillmätas handlandet vid bedömningen av
  vårdnadsfrågan.”

 56. Gustav Almestad Says:

  bra att söka fakta! men förra året behövdes inte källor för påståenden? https://genusnytt.wordpress.com/2010/12/10/tva-kvinnor-vill-tvangsvarda-man/

 57. Carina Glenning Says:

  Så här sa två kvinnliga familjerättsadvokater till mig i samband med intervjuer 2010:

  ”Att kvinnor i en vårdnadstvist falskanklagar mannen för misshandel eller sexuella övergrepp mot de gemensamma barnen är oerhört vanligt. Det är ett jätteproblem – och männen har ett totalt underläge här. De blir initialt både frihetsberövade och fråntagna sina barn! Jag aldrig hört talas om att någon av dessa ljugande kvinnor åtalas för falsk tillvitelse, trots att mannen frias eller åtalet läggs ned. Det är både märkligt och skrämmande.”

  Ia Sweger, advokat som företräder såväl män som kvinnor

  ”När jag träffar en manlig klient i en vårdnadstvist säger jag: ‘Det finns risk för att du kommer att bli falskanklagad för sexövergrepp eller misshandel under den här proceduren’. Min bestämda känsla är att det handlar om oerhört många falskanklagelser. Det är förfärligt och papporna kan inte på något sätt freda sig. Trots att de förklaras oskyldiga blir de aldrig själsligt rentvådda. Jag vill påstå att pappor är den svårast diskriminerade gruppen i det svenska samhället i dag. Kontakten med de egna barnen är en betydligt viktigare mänsklig fråga än möjligheterna att sitta i bolagsstyrelser, som det tjatas så mycket om.”

  Susanne Urwitz, advokat som företräder såväl män som kvinnor

 58. Carina Glenning Says:

  Glömde nämna att ovanstående citat är upplästa och okejade av de två advokaterna. Deras ordval ”oerhört vanligt” är verkligen skrämmande!

 59. monica pernroth Says:

  Carina, intressant det du skriver här. Finns det något officiellt tex skrivet i tidning detta som tex Ia Swegner säger. Skulle behöva ett sådant påstående till Europadomstolen där jag just skall försvara en man som blivit falkanklagad och inte fått se sina barn på över 4 år . OM inte ECHR fser att Sv. har brutit mot Artikel 8,så kommer han troligen heller inte attöverleva och någonsin få träffa sina barn.(han skall ev också utvisas till döden, pga den falska anklagelsen och domen, om inte regeringen ger Nåd eller vi vinner i ECHR)kan vi höras på FaceBook?

 60. Carina Glenning Says:

  Japp.

 61. Milky Says:

  Carina Glenning.

  ”Kontakten med de egna barnen är en betydligt viktigare mänsklig fråga än möjligheterna att sitta i bolagsstyrelser, som det tjatas så mycket om.”

  Tack för din objektiva inställning men jag tror faktiskt inte att män innerst inne har ett särskilt stort utbyte av att ta hand om barnen. Män är sexhunters (av naturliga orsaker) och strävar / önskar hellre att få ta hand om kvinnorna.

  Men visst, utgångspunkten i en vårdnadstvist (en sådan uppstår ju pga att båda föräldrarna har intresse för barnen) måste vara jämställd. På lika villkor och förutsättningar.

 62. Carina Glenning Says:

  Milky: Vad snackar du om? Orden du själv refererar till är ju ett citat från Susanne Urwitz och har ingenting med min ”objektiva inställning” att göra!

 63. monica pernroth Says:

  Milky@

  Hoppas att du inte representerar majoriteten av män som inte har utvecklats sedan stenåldern! Skämt åsido, så tror jag inte att du har rätt om män( som är under 60 år i varje fall). Den yngre generationens män som har känt känslan av ett barns kärlek, vill nog inte byta ut den mot en sexjakt eller bolagsstämma! Kvinnor VILL inte heller alltid betraktas som någon som inte kan ta hand om sig själv!
  Det var annorlunda förr! Då skulle mannen vara den store FÖRSÖRJAREN och var kanske på sin höjd den som man kramade som barn, för att få sin vilja igenom.
  Allt tar sin tid att förändra,men män VILL ju vara med sina barn i dag. Man måste ju först få uppleva något, för att vilja få behålla det.
  Hoppas att även du får uppleva det en dag! Gott NYTT ÅR!

 64. Statistikbrist « felväsendet Says:

  […] och inlägget kan läsas här. Like this:GillaBli först att gilla denna […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: