Forskning: Kvinnor håller ihop som grupp, men inte män

by

Det finns en bok (se ovan) som heter ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra”. Ruter Dam är ett nätverk av kvinnliga karriärister vars syfte är att hjälpa fram kvinnliga karriärister. Hilda är ett nätverk av kvinnliga jurister syftande till att öka antalet kvinnliga jurister på höga chefsposter.

Det har blivit vanligt förekommande, det där fenomenet att ”kvinnor hjälper kvinnor”. I takt med att feminismen har växt sig stark har det blivit närmast självklart att kvinnor ska hjälpa andra kvinnor, snarare än att hjälpa andra människor. Det anses numera naturligt, och inte ett dugg oetiskt.

Men innebörden blir, per definition, att män ska motarbetas. Detta beror på att det normalt rör sig om ett nollsummespel. Det finns ett visst antal topposter i samhället, exempelvis, och fler kvinnor betyder färre män.

Jag har inte det minsta emot kvinnor på topposter – som jämställdist tycker jag könet är ointressant. Men om ett kön samarbetar för att vinna fördelar gentemot det andra könet är det gruppegosim.

Tack vare ett tips från jämställdisten Patrik har jag fått reda på att det finns forskning som är relevant för den här diskussionen. Bland annat har forskare vid Purdue University studerat mäns och kvinnors inställning till det egna könet respektive det motsatta könet. Så här kan resultatet sammanfattas:

1. Kvinnor är mest positivt inställda till kvinnor
2. Män har ingen tydlig preferens

När det alltså finns en biologisk grund för att kvinnor sluter sig samman i en könsgemenskap, medan män inte gör det, samtidigt som hela samhällsklimatet starkt uppmuntrar kvinnors gruppkamp mot män – vad blir då resultatet? Risken är uppenbar att situationen med tiden går över styr. Och förlorarna är – män.

Naturen kan man inte påverka. Könen är som de är, på det biologiska planet. Men vi ska i alla fall sluta att uppmuntra kvinnors gruppkamp mot män.

Det är intressant att notera att forskningen vid bland annat Purdue University motsäger det vanliga feministiska påståendet att ”män kvoterar in män”. Istället antyder ju forskningen att kvinnor snarare kan förväntas kvotera in kvinnor, medan män inte könskvoterar alls.

Populärt kallas den inställning som ovanstående forskning påvisar Women are wonderful. Termen myntades av två forskare redan 1994. Via den nyss angivna länken kan du läsa om ett omfattande empiriskt stöd från forskningen om att båda könen tycker bäst om kvinnor. Women are wonderful. Den klassiska och djupt rotade manliga ridderligheten gentemot kvinnor förstärker naturligtvis fenomenet Women are wonderful.

Själv tycker jag att det trevligaste och mest etiska beteendet är att man hjälper sina medmänniskor, inte sitt kön. Och att man låter bli att sluta sig samman i grupper som bekämpar varandra.

Situationen kan ju med tiden komma att förvärras och urarta i ett gruppernas krig. Utomeuropeer hjälper fram utomeuropeer. HBT-personer hjälper fram HBT-personer. Äldre hjälper fram äldre. Och så vidare. Är det så vi vill ha det?

Läs mer om forskningen vid Purdue University här och här.

Annons

77 svar to “Forskning: Kvinnor håller ihop som grupp, men inte män”

 1. Info Says:

  KOMMER KVINNLIGA PRÄSTER TILL GUD ELLER EN PLATS I HELVETET?

  ”Kvinnorna tar plats på teologiska institutionen” lyder rubriken på en artikel på Uppsala universitets hemsida 2009-04-24. Vi kan läsa till exempel:

  ”Nu tar kvinnorna plats på teologiska institutionens väggar. I den största föreläsningssalen hänger nu fotografier på tre pionjärer inom den teologiska akademiska världen: Emilia Fogelklou, Berta Millroth och Ingun Montgomery. – – –

  Genusperspektivet finns också med i vissa av institutionens kurser och för några år sedan gick man igenom all kurslitteratur för att få med även de kvinnor som varit med och format forskningen.”

  Men kvinnor tar också plats på ett mera handgripligt sätt på Sveriges teologiska institutioner. Inte bara manliga teologistuderande utan också figurer som Gud, Jesus och Paulus hör snart till undantagen. I yrkeslivet får de kvinnliga prästerna utsökta tillfällen att hjälpa andra kvinnor mot dessa och liknande figurer.

  Jag citerar från en predikan av prästen Ewa Lindqvist Hotz vid Seglora kyrka, hållen i Sjöstadskapellet i Hammarby sjöstad ”den första söndagen i fastan” förra året:

  ”Däremot är det klart att upplevelsen i Storkyrkan kom att bli en avgörande vändpunkt för Fredrika Bremer. Aldrig mer skulle männens Gud få begränsa hennes liv!

  Precis som Hagar i Första Mosebok visste Fredrika Bremer allt om religiöst motiverad livsförnekelse. Hon visste allt om fysisk och mentalt slaveri. Uppväxt i ett borgarhem i Stockholm hade hon som barn hållits instängd och på svältkost – för att till kropp och kynne förbli vän och eterisk och därmed framgångsrik på dåtidens äktenskapsmarknad. Traumatiserad av sin barndom som flicka drabbades hon som ung kvinna av depressioner och självmordstankar.

  Men upplevelsen i Storkyrkan satte punkt för all den patriarkala destruktivitet som fram till dess dominerat hennes liv. Vreden där i kyrkbänken blev det första steget på hennes livs exodus. Genom sitt brev till Wallin gjorde hon slut med både Gud och alla andra karlar som ställt sig i vägen för den livslängtan och kallelse som bodde i henne.”

  – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Hm – ”gjorde hon slut med både Gud och alla andra [otäcka] karlar”. Jag undrar, om Fredrika kom till Himlen trots allt…

  http://seglorasmedja.se/post11402/kvinnokamp-fran-hagar-till-bremer/

 2. Stefan Says:

  Uppmärksamheten verkar allt mer förskjutas från det etiskt diskutabla i att gynna det ena könet på det andras bekostnad – det verkar ha blivit ett faktum som det bara är att resignerat acceptera – till att reflektera över de effekter som detta har på samhället. I flera sammanhang har verkningarna sammanfattats under rubriken feminisering. I Svenska Dagbladet använde Dick Harrisson den termen om att Sverige framdeles kommer att representeras av kvinnliga statschefer.
  Se http://www.svd.se/nyheter/inrikes/monarkin-gynnas-av-en-drottningera_6880297.svd

  Hans argumentation går ut på att monarkens roll har förändrats från maktfullkomlig till maktlös. Harrisson förtydligar: ”Det ligger i sakens natur att denna nya roll, utan konkreta maktbefogenheter men med desto större medial karisma och med associationer till såväl rojalistisk strålglans som nationell moderlighet, är lättare att förena med en drottnings traditionella ämbetsutövning än med en kungs.”

  Att en institution feminiseras går således hand i hand med att den blir maktlös. Ett resonemang med samma underliggande tonfall framförde universitetskanslern vid ett seminarium vid Uppsala universitet tidigare i år. Bland de ”utmaningar” (varmed han menade ”problem”) som universiteten och högskolorna står inför nämnde han feminiseringen. Det begreppet använde han för att karaktärisera utvecklingen inom sjukvården och Svenska kyrkan som blivit kvinnodominerade. Även inom hans eget ansvarsområde, den akademiska världen, framhöll han hur kvinnorna antalsmässigt dominerar i nästan alla kategorier (studenter, doktorander, universitetsadjunkter, universitetslektorer). Beträffande universitetsrektorer väger det nästan exakt jämt (18-19). Endast i grupperna dekaner och professorer finns det en manlig övervikt.

  Man kan då undra varför en sådan oerhörd kraft satsas på att öka antalet kvinnliga professorer. Snart är även kvinnorna i majoritet i den gruppen. Problemet är väl snarare att det går så trögt att rekrytera unga män till högre utbildning, särskilt från så kallade studieovana miljöer. Klyftan mellan inflytelserika överklasskvinnor och maktlösa underklassmän riskerar att fördjupas.

  Ytterligare en samhällsinstitution som tenderar att feminiseras är familjen. Det aktuella förslaget att reducera mannen till spermadonator vid familjebildning och att från statens sida aktivt stödja bildandet av familjer med ensamstående kvinnor som enda förälder balanseras inte av införande av ett system med surrogatmödrar osv för att främja bildandet av barnfamiljer som utgörs av ensamstående fäder. Kvinnors ”barnlängtan” ses som viktigare att stödja än mäns, och även viktigare än hänsynen till barnen,

  Det finns anledning att reflektera över de samhälleliga effekterna av institutionernas feminisering. Att monarkin och Svenska kyrkan feminiserats och samtidigt förlorat i makt och anseende är kanske oviktigt – ja, troligtvis till och med bra. Men vad innebär motsvarande process för sjukvården, forskningen och den högre utbildningen med avseende på anseende, trovärdighet och löneutveckling? Ett bekymmersamt historiskt exempel är utvecklingen för folkskollärarna, som en gång i tiden tillsammans med prästen och länsman utgjorde eliten i bygden. Det är uppenbart hur anseendet och löneläget för dagens lärare i grundskolan står sig i en sådan jämförelse efter feminiseringen av den yrkeskategorin. Och vad blir de samhälleliga effekterna av nedvärderingen av fädernas roll vid familjebildning?

 3. Info Says:

  NÖJESGUIDEN GER UT KÖNSNEUTRALT HEN-NUMMER!

  Gratistidningen Nöjesguiden ger nu ut ett könsneutralt hen-nummer:

  http://avpixlat.info/2012/02/29/nojesguiden-ger-ut-konsneutralt-nummer/

  Enligt tidningens omslagsbild består det könsneutrala och godkända i en het, lesbisk, jämställd omfamning.

  Tidningens chefredaktör är Margret Atladottir:

  http://nojesguiden.se/blogg/margret-atladottir

 4. Mitra P Says:

  Nöjesguiden ger ut “könsneutralt” nummer fylld till bredden med ”hen”

  https://sites.google.com/site/geldscheffelninternet/avpixlat

 5. Patrik B Says:

  Jo, en informell inkvotering av kvinnor på olika områden riskerar absolut att sänka dessa områdens status. Kyrkan är inget maktcentrum idag.

  Jag tror inte att männens plats i samhället är i fara. Män måste utmärka sig för att intressera kvinnor och bilda familj. Därför kommer män att hitta nya vägar för att göra just det. OM det allmänna utbildningsväsendet i framtiden skulle en kvinnodomän som missgynnar män så tror jag att framtidens entreprenörer och makthavare kommer att utbildas på privata skolor eller vara självlärda.

 6. Peter Says:

  “Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra“

  Kan läsas i Expressen om att grupparbeten gör vissa dummare.

  ”En annan slutsats i forskningsrapporten är att kvinnor, i större utsträckning än män, påverkades negativt av att placeras i grupper.”

  http://www.expressen.se/nyheter/jo-grupparbeten-gor-vissa-dumma/

 7. Kvinnor som stöttar varandra | Hit och dit och tillbaka igen Says:

  […] Pär Ström refererar genusforskning som med psykologiska metoder visar att kvinnor som grupp tenderar till att se kvinnor mer positivt än män och att män som grupp inte har någon preferens. Ström kopplar sedan samma detta med bildandet av kvinnliga nätverk och menar att resultatet blir “per definition, att män ska motarbetas”. Förutom att det är att göra en höna av en fjäder är Ströms slutsatser inte överensstämmande med forskningsresultaten han nyss hänvisade till. Där säger nämligen professor Goodwin att “But, if someone does like women at the automatic level, will they then treat men poorly? We don’t know[.]“ […]

 8. Lasse Says:

  ”Det har blivit vanligt förekommande, det där fenomenet att “kvinnor hjälper kvinnor”.

  Vill nog hävda att det alltid varit vanligt förekommande under min livstid och efter min erfarenhet. Kvinnliga chefer har alltid haft en större tendens att anställa det egna könet framför könsneutral kompetens.

  Så inget nytt under solen 🙂

  Kan ju vara intressant att även lägga fram listan för organisationer som arbetar för män resp. kvinnor igen.

  Organisationer som jobbar för män:

  Moderatmännen (nybildat nätverk, ännu ingen hemsida)
  Säg Nej till Omskärelse av Pojkar
  Pappa-Barn
  Sveriges Mansjourers Riksförbund
  Umgängesrättsföräldrarnas Riksförbund
  Riksförbundet För Föräldrars Rätt
  Papparättsgruppen
  Rikskriscentrum för män
  MaNet
  Män på LUT
  UngMan.info
  Round Table Sweden
  Svenska Frimurare Orden
  C:a 7 stycken mansjourer i Sverige

  *****************************************************************

  Organisationer som jobbar för kvinnor:

  Centerkvinnorna
  Feministiskt Initiativ
  Moderatkvinnorna
  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
  ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)
  Feministas (feministiskt nätverk inom Socialdemokraterna)
  Sveriges Kvinnolobby (paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse)
  Liberala Kvinnor (Folkpartiets Kvinnoförbund)
  Nätverk Kvinna (Nätverk inom Sveriges Kommuner och Landsting)
  S-kvinnor (Socialdemokraternas kvinnoförbund)
  Amnesty Sverige (har numera ett radikalfeministiskt fokus på mäns våld mot kvinnor)
  Nationella Sekretariatet för Genusforskning (även om namnet är könsneutralt så utgår forskningen från att män förtrycker kvinnor)
  Bang (feministisk kulturtidskrift)
  Fredrika-Bremer-Förbundet (feministisk organisation)
  Höjdarna (Nätverket för företagsamma kvinnor)
  Women in Progress (affärsnätverk för kvinnor)
  Hilda (stödjer kvinnliga jurister, trots att fler kvinnor än män läser juridik)
  Vänsterpartiet (de har inget kvinnoförbund, men istället kvalificerar sig partiet som helhet som en organisation som jobbar med kvinnofrågor)
  Doris Film (vill stödja film som görs av kvinnor)
  Svenska Kvinnors Vänsterförbund
  Nätverket för Feministiskt Självförsvar i Sverige
  Nationellt Centrum för Kvinnofrid
  Nordisk Institutt for Kunnskap om Kjönn (den nordiska varianten av Nationella Sekretariatet för Genusforskning)
  Regeringens statsfeministiska apparat
  Unifem Sverige (United Nations Development Fund for Women)
  W.I.S.P. (Women in Swedish Performance Arts)
  Malmö Fria Kvinnouniversitet
  Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
  Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
  KvinnorKan
  Kvinnor för fred
  Kvinnofronten
  KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor)
  Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
  IKKR (Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter)
  Gröna Kvinnor
  1.6miljonersklubben (för kvinnors hälsa)
  DEA-föreningen (För Kvinnohistoriskt Museum)
  Q-jouren (hjälp för våldsutsatta, kvinnliga missbrukare)
  Revolt (feministisk organisation)
  Kvinnofolkhögskolan
  Kvinnohöjden (feministisk kurs- och gästgård)
  Syster Yster (feministiskt forum för kvinnliga studenter på Linköpings Universitet)
  Forum För Feministiska Föräldrar (notera att bägge firandena av Fars Dags ställdes in p g a för få anmälningar…)
  Feminetik (stor feministisk online-community)
  Elektra
  Tidskrift för Genusvetenskap
  Zora (feministisk förening för kvinnor och tjejer)
  SIOS Kvinnokommitté
  Forum – Kvinnor och Funktionshinder
  Kvinna till Kvinna (stödjer kvinnors organisering i konfliktområden)
  Varken hora eller kuvad (feministisk gräsrotsrörelse)
  Tidskriften Ful (queerfeministisk tidskrift)
  Systrar.net (feministiskt forum för kvinnor)
  Kvinnokonventionen.se (bevakar FNs alla kvinnokonventioner, backas upp av ett 20-tal organisationer)
  Kvinnliga Akademikers Förening
  Business and Professional Women in Sweden
  Stödstrumporna inom Svenska Kyrkan
  Kvinnofridslinjen
  Enter (Stadsmissionen hjälper unga tjejer, men inte killar)
  Operation Kvinnofrid
  Skogsägarkvinnorna
  flicka.se
  Nätverket Göran
  Ruter Dam
  Kvinna till kvinna
  Män för jämställdhet (för jämställdhet, för kvinnofrid, mot mäns våld och övergrepp)
  C:a 170 stycken kvinnojourer i Sverige
  Musiklinjen för kvinnliga instrumentalister
  Kvinnors Byggforum
  FKF – Föreningen för Kvinnliga Forskare

  *******************************

  Som Ni märker råder en enorm obalans, dessutom är merparten av de organisationer som arbetar för kvinnor, skattefinansierat.

 9. Patrik B Says:

  Men i Sverige finns också cirka tre miljoner familjer där männen och kvinnorna jobbar för varandra. Henry Kissinger ska ha sagt att ”Könskriget går dåligt. Båda sidor fraterniserar för mycket med fienden.”

 10. Mariel Says:

  Kul att veta att man hamnar i helvetet om man inte hjälper någon enbart på grund av dennes kön… speciellt som kvinna då.. min man hamnar såklart inte i helvetet för det…

  gillar detta: ”Själv tycker jag att det trevligaste och mest etiska beteendet är att man hjälper sina medmänniskor, inte sitt kön. Och att man låter bli att sluta sig samman i grupper som bekämpar varandra.”

 11. Urban Says:

  ”Män måste utmärka sig för att intressera kvinnor och bilda familj.”

  Varför ska män fortsätta med detta ”att utmärka sig” för att intressera kvinnor och bilda familj? Vad män måste göra är att kräva att surrogatmödraskap blir tillåtet så att män kan bilda familj på egna villkor utan att behöva ”utmärka sig”; typ riddaren som ska få sin prinsessa. Här måste män tänka om..

  ”Framtidens entreprenörer och makthavare kommer att utbildas på privata skolor eller vara självlärda.” Det tror jag också; med alla nya internetutbildningar, globalisering osv. så kommer män bara att hitta nya vägar att komma fram till målet. Och alla tonårskillar som spelar dataspel hela dagarna kommer ju att ha en teknikkunskap som knäcker det mesta. Det kommer också vara de som utvecklar internet och skapar de nya företagen.

 12. Elsbob Says:

  Alltså, jag förstår verkligen inte problemet med att kvinnor hjälper kvinnor. Anledningen till att det finns många kvinnogrupper är att kvinnor är mer utsatta än män, annars hade det varit tvärt om. (Så fungerar det på marknaden), efterfrågan skapar produkten.

  När det är ojämställt kan man inte helt plötsligt leka jämställdist och påstå att ”ånej jag är minsann jämställdist och jag ser minsann inget kön, hej och hå…”

  Pär, tyvärr existerar patriarkatet än så länge, deal with it.

 13. anna Says:

  Min erfarenhet är nog snarare att kvinnor hugger varandra i ryggen framför att hjälpa varandra… 🙂

 14. Jenny Says:

  Jag tycker att du ska ta och LÄSA den där boken istället för att bara titta på framsidan. Kom tillbaka när du faktiskt läst boken, för DÅ finns det något att diskutera.

 15. an@n.ym Says:

  Det har du rätt i Anna. Det är på så sätt kvinnor hamnar i helvetet. När en kvinna inte anpassar sig till de övriga kvinnorna så huggs hon i ryggen. Det är personer som Liza Marklund och Lotta Snickare som ser till att kvinnor hamnar i helvetet.

 16. Daniel Says:

  @Elsbob
  ”Pär, tyvärr existerar patriarkatet än så länge, deal with it.”

  Att påstå en sak och att faktiskt kunna bevisa att så är fallet, är två helt skild ting.

  Korrelation betyder inte kausalitet…deal with it.

 17. Info Says:

  ”KAKAN” BESKRIVER SIG SJÄLV

  Den könsneutrala ”komikern” Kakan på Nöjesguidens omslagsbild (se kommentarer ovan) beskriver sig själv:

  ”Kakan växte upp med fötterna i fler världar än hon kan räkna, med alltifrån lesbiska punkare och katolska föräldrar till manliga heterosexuella hiphopare. Genom hennes homosexuelle gudfar fanns gayvärlden där redan från början.

  I ´Locash´ som du gjorde i ZTV var din karaktär lesbisk. Märks din läggning även som programledare?

  – Ja. För mig är det viktigt att prata om att jag är lesbisk så länge alla problem inte är lösta och det finns en heteronorm. Jag hade inte jobbat med media om jag inte haft ett genomgående feministiskt tänk. Jag kommenterar till exempel inte mina kvinnliga gästers kroppar, till skillnad från Skavlan. Han ganska sexistisk.”

  http://www.qx.se/noje/19267/skavlan-ar-ratt-sexistisk

  Så länge det finns en heteronrom, så kvarstår världens problem. Utan heteronorm är alla världens problem lösta och kommer aldrig tillbaka. Jaha.

  Snart (8. Mars) infaller Internationella Misandridagen. Alla intresserade kan då njuta av Kakan, Josefin Brink, Song of a Bitch, Maria Sveland m.fl., uppträdande på scenen på en av tidningen Bang anordnad fest på Södra teatern i Stockholm.

 18. David Says:

  Du skriver ”När det alltså finns en biologisk grund för att kvinnor sluter sig samman i en könsgemenskap […]”

  Var fick du det ifrån? Orkade inte läsa hela artikeln, men med tanke på att det var psykologi så antar jag att de ens gör några försök på att visa att det är biologiskt.

  Det känns ju annars rimligt att kvinnor sluter sig till andra kvinnor, inte av biologiska skäl, utan för att de lär sig att det är så de måste göra (av alla de organisationer som nämnts).

 19. Musse Pig Says:

  Jenny, en tid hade jag för mig att Liza Marklund var seriös och jag köpte den här boken. Efter att ha läst några sidor, som i stort sett var fyllda med ostyrkta påståenden om kvinnors och flickors underordning, så hade jag fått mig en rejäl tankeställare. Det var ren smörja. Det var ju rena radikalfeministiska beställningsverket! Sedan briserade ”Gömda”-skandalen …..

 20. Elsbob Says:

  @Daniel
  Jag skulle vilja se ett klart och tydligt bevis på att det inte existerar och en förklaring till det.

  Men det beror väl på hur man definierar patriarkatet, men det är rätt självklart när man kollar på språk, yrken och styrande positioner inom samhället att det är mansdominerat.
  Det kan nog bero på biologiska, men om vi ska skapa ett jämlikt samhälle måste vi se till de biologiska skillnaderna och göra lösningar för bägge könen så att det blir samma villkor.

  Jag har inte riktigt förstått det här med ”jämställdism”, med det sagt betyder inte att jag är emot det.
  Tycker det mest verkar vara rena rama stenkastningen där det går ut på att svartmåla feminismen/sociologin/genusvetenskapen.

  Vad är jämställdisternas lösning på ett jämlikt samhälle? Det ska inte kvoteras, det ska inte in några ändringar i skolor och dagis.

  Som JAG har förstått det så verkar det som att allt ska bara gå efter biologiska principer och lämna social ingenjörskonst för att göra det mer jämlikt mellan könen.

  Som sagt, jag säger absolut inte att det är såhär med jämställdister, det är bara så jag uppfattar dem.

 21. Gunnar (D.U.) Says:

  Har inte det varit lite allmänt kännt sedan tidigare att om man generaliserar könsgrupperna så går gärna kvinnor ihop som grupp och skaffar sig lite fördelar ur det, men med det följer också att man ”hugger den i ryggen” som inte inordnar sig i gruppens konsensustänkande…
  Medan män istället generellt har lättare för att inordna sig i hierarkier samt inom det samverka mot att klara en uppgift, dvs är mer (problem)lösningsinriktade…

  Det som utvecklats under det senaste 10-tal åren, upplever jag, är väl snarare att radikalfemininsmen försöker att missbruka / utnyttja detta lite generella kvinnliga gruppbeteende för att ”tvinga” in sin ideologi inom Svensk politik och inom samhällets alla hörn, samt för att försöka pressa undan mäns inflytande som en del av sin taktik att få igenom sin extrema ideologi?!

 22. Musse Pig Says:

  Elsbob, menar du ”lika villkor” exvis i meningen att alla svenska medborgare infor uttagningarna ska ha samma chans att bli uttagna i svenska OS-truppen, dvs skillnader i kompetens ska kompenseras av diverse kvoteringsregler?

 23. igor Says:

  Det var länge sedan jag hörde någon man säga att ”nästa person måste vara en man” när det skulle tillsättas en, hög, post.

  Utöver detta ifrågasätter jag teorin då den krockar med min observerade empiri, det finns inga som pratar så mycket skit och huggar varandra så mycket i ryggen som kvinnor vs andra kvinnor.

 24. Eva Says:

  ”Situationen kan ju med tiden komma att förvärras och urarta i ett gruppernas krig. Utomeuropeer hjälper fram utomeuropeer. HBT-personer hjälper fram HBT-personer. Äldre hjälper fram äldre. Och så vidare. Är det så vi vill ha det?”

  Pär Ström, dina farhågor är redan besannade! De här grupperna, och många fler, finns och arbetar sedan länge med att främja sina gruppmedlemmars intressen.

 25. Elsbob Says:

  Musse Pig, skillnaden mellan OS-truppen och arbetslivet är att OS-truppen handlar om tävling och sport. Arbetslivet omfattar så mycket mer än kompetens som är mätbar med papper och dylikt. Många väljer att välja män på bolagsposter för det finns en vanföreställning att män är bättre att leda företag. Det är därför man har kvotering, för att göra det lättare att jämna ut övervikten av män.

 26. B Says:

  En sak jag har märkt genom livet som Lasse sade är något liknande.

  Det har hänt många ggr att när jag ringt min bank att jag varit tvungen att antingen komma in personligen eller identifiera mig med en personlig kod innan dom hjälper mig med mitt ärende. Dom kan säga ” vi får inte lämna ut dessa uppgifter”.

  Både min mor och min syster slipper detta ifall dom pratar med en kvinna i luren och det hänt så många ggr att det helt klart måste bero på något. Har kvinnor i myndighetsposition några sorts osynliga band med andra kvinnor? Förstår dom varandra på ett annat plan?

  Samma sak var det när jag ringde till en vårdcentral för att prata i min mors ärende. Det tog tvärstopp, jag fick inte. Det är helt okej att jag inte fick, det finns ju sekretess där. Jag gjorde då som så att jag gav luren till min syster som sedan fick förklara för kvinnan lite mer och vips så hade syrran fått uppgifterna som vår mamma behövde. Vår mamma var vid tiden inlagd för operation och kunde inte själv prata.
  Detta har hänt i andra sammanhang också. Jag undrar vad detta beror på. Det är så pass vanligt att jag misstänker att även andra män har sett detta. Har ni det?

 27. Hugo Says:

  OT: Ytterligare en till samlingen:

  ”Planerar du att, liksom Eva, tillbringa ålderns höst i Thailand? Var beredd på att det mesta av pensionen ryker. Kvinnofälla.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14449484.ab

 28. Lorem Ipsum Says:

  @B, bedrägeribrott är ett typiskt kvinnligt brott. Många gånger är den kvinnliga bedragarens offer en person som är i beroendeställning eller inte kan föra sin talan. Vad ska vi göra med kvinnors bedrägeribrott mot svaga?

 29. B Says:

  Lorem Ipsum

  Jag kan säga så, det är förvånansvärt ofta som jag hör och ser hur kvinnor i min närhet kommer runt sekretesslagar genom att prata med kvinnor på myndigheter. Dessa kvinnor begår ju tjänstefel så det är ju inte mina kvinnliga släktingar som gör fel. Man tar sig för pannan egentligen, för tänk om det hade varit så att jag hade blivit ovän med min syster och hon hade velat sabotera mitt liv. Då hade hon lätt kunnat ringa min bank, min vårdcentral och kanske andra myndigheter och säga ” jag är Bennys syster, det är som så att jag behöver lite info ”. Jag är helt säker på att hon hade lyckats i somliga fall att få sekretessbelagd information om mig. Så går det ju till. Jag har sett det så ofta. Nu är min syster inte en samhällsfarlig person, men jag tog det som ett exempel även om det var ett mycket dåligt sådant.

 30. Lasse Says:

  @B

  En annan vinkling på ditt ämne dvs. kvinnors verbala och sexuella makt.

  Kvinnliga spioner

  Under andra världskriget fanns det en hel rad kvinnliga spioner i Norden. De arbetade som skådespelerskor, dansare, journalister, sekreterare och hushållerskor. De flesta var unga och vackra. Några av kvinnorna blev agenter av ideologiska skäl, andra för att tjäna pengar. Det fanns också de som blev spioner för att rädda nära familjemedlemmar från fångenskap. Deras metoder var observation och infiltration, men också flört, förälskelse och förförelse. Hittills har de kvinnliga spionernas verksamhet i stort sett varit okänd, Efter att hemliga dokument släppts och källor blivit tillgängliga har historiker kommit till insikt om dessa spioners betydelse.

 31. Game Girl – Sveriges främsta dejtingcoach Says:

  Elsbob = klok

 32. Lorem Ipsum Says:

  @B, folk som bryter mot sekretessen i sitt tjänsteutövande skall avskedas på grått papper. Personen som har försökt tillskansa sig informationen skall ha ett kännbart straff. Inga dagsböter eller samhällstjänst eller nått annat fjant. Sex månader på fästning med hårt kroppsarbete.

 33. Lars I Says:

  @Elsbob och andra
  ”Men det beror väl på hur man definierar patriarkatet, men det är rätt självklart när man kollar på språk, yrken och styrande positioner inom samhället att det är mansdominerat.
  …..
  Tycker det mest verkar vara rena rama stenkastningen där det går ut på att svartmåla feminismen/sociologin/genusvetenskapen.”

  Jag begriper fortfarande inte var det svåra ligger i att förstå budskapet i den här bloggen, så till den grad att Pär av vissa kallas kvinnohatare och terrorist, jämförbar med Breivik.

  Varför är det pajkastning att kräva könsneutral lagstiftning och lika rättigheter och skyldigheter för båda könen ?

  Varför så svårt att se att både kvinnor OCH män har sina respektive orättvisor att leva med? Eller ändra på
  Att dagens genusforskning, bemannad av en fullkomligt förkrossande majoritet kvinnor, snarast verkar ha till uppgift att mörklägga mäns problem och lansera kvinnorna som offer.
  Kan du inte med det som bara ett av många exempel då se att det även finns kvinnliga nätverk som förtigs men som precis lika mycket missgynnar män som män missgynnar kvinnor.
  Varför ser du inte att socialtjänsten på samma sätt utgörs av kvinnliga maktstrukturer som missgynnar män i vårdnadstvister? Att statliga bidrag utgår riktat till kvinnor, de kvinnor som feminismen påstår vara PRECIS lika kreativa och starka som män.
  Etc, etc
  Varför påstår du då att endast män ockuperar maktpositioner ?

  När på punkt effer punkt sådana kvinnliga maktstrukturer förtigs och istället männens ondskefulla maktbegär lanseras som feministisk vetenskap, hur kan du då förfasa dig över att NÅGON till sist säger ”Men stopp, vänta ett tag. Titta med TVÅ ögon!”
  Varför är det ”pajkastning” och ”feministhat” att se saker från två håll när mänskligheten består av två kön ?
  Är det väldigt svårt att förstå att man till sist blir trött på att på grund av kön bli kallad kvinnoförtryckare, utan att någonsin ha förtryckt en kvinna. På historiska grunder

  Varför är det så svårt att förstå behovet av en röst till, förutom feminismens, utan att det för den skull är kvinnohat.
  Vad tycker du det säger om feminismen om det betraktas som antifeminism och pajkastning att kräva könsneutral lagstiftning lika rättigheter och skyldigheter för båda könen ?

  VAD ÄR DET SOM ÄR SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ ???

 34. Leif Says:

  @Elsbob:
  Visst finns patriarkatet!
  Det är ju feministens snuttefilt!

 35. Info Says:

  KULTURNYTT: RÄTTVISEPRISET TILL HEN-BOKEN

  SR:s kulturred. meddelar just, att Rättviseförmedlingens Rättvisepris i år går till Olika Förlag, som bl.a. gett ut den ”könsneutrala” och ”barnfrigörande” barnboken ”Kivi och monsterhunden”, där samtliga personer saknar ett bestämt kön.

  Juryns motivering är lika falsk som pompös.

  Så här recenserades boken i Upsala Nya Tidning av Maria Nyström:

  ”HEN INTAR BARNBOKEN

  Det könsneutrala Hen intar nu barnboken i nyutkomna Kivi & Monsterhunden. Boken publiceras av Olika förlag – ett litet förlag som vågar se utanför de gängse könsnormerna, skriver Maria Nyström.

  Sveriges första barnbok om Hen har precis utkommit. Det är det lilla förlaget Olika som ger ut Jesper Lundqvists och Bettina Johanssons Kivi & Monsterhunden. För dem som inte vet så är hen en blandning av han och hon, alltså helt könsneutralt. – – –

  För mig framstår hen som den ultimata lösningen på den pojkdominans som den svenska barnboken dragits med nu länge nog. – – –

  Kivi & Monsterhunden stannar dock inte vid hen och henom – även om denna innovation hade räckt alldeles utmärkt för min del. Här finns också mappor, pammor, marfor, morbroster, brysslingar och storebröstrar. Allt i en salig blandning.”

  http://www.unt.se/kultur/hen-intar-barnboken-1662906.aspx

 36. Elsbob Says:

  Lars I
  Jag hoppas att ”jämställdisterna” har rätt. Jag hoppas att ni bidrar till en mer jämlik och sund värld.

  Förlåt att jag ifrågasätter er och är trög i huvudet.

 37. Liberalen Says:

  Eftersom varje människa på den här planeten är en absolut unik individ så tycker jag att lika rättigheter, och lika skyldigheter, för alla individer, är en väldigt god utgångspunkt.

  Mycket bättre än kollektivistens förlegade ältande om olika godtyckliga kollektiv, vita, svarta, tjocka, smala, långa, korta, män, kvinnor, pojkar, flickor, rödhåriga lesbiska dvärgar, långhåriga, flintskalliga, svarthåriga lesbiska dvärgar. Och så vidare. Som ska käbbla som bittra tanter mot varandra. I olika grupper. Och kvoteras. Istället för att samarbeta som de unika individer vi alla är, för en rättvisare värld, på lika villkor.

 38. Elsbob Says:

  Liberalen, hur gör vi då med folk som är handikappade och sjuka. De måste ha samma skyldigheter som friska då?

 39. ninnitokan Says:

  När det alltså finns en biologisk grund för att kvinnor sluter sig samman i en könsgemenskap, medan män inte gör det,

  Som ni vet vid detta laget så har jag haft lite struligt. Skulle jag peka ut en enda sak som gjort det svårt för mig att vara kvinna, så är det just det där.

  Jag är för mycket individ, som kvinna SKA man vara del i ett kollektiv. Och där ska man ha hjälp, tips och råd om ALLT oavsett om man vill eller ej. Man SKA dela intresse även om man inte gör det alls. Man SKA lätta sitt hjärta, även om det sättet att hantera känslor inte fungerar för mig.

  Grabbar, kan ni tänker hur det är att leva i ett sånt kollektiv? Fattar ni omfattningen av detta? Kan ni tänka er att jag fått ta skit för något så banalt som att jag inte tycker om kakor?

  Förstår ni nu varför jag trivs hos er?

 40. ninnitokan Says:

  Mariel:
  Kul att veta att man hamnar i helvetet om man inte hjälper någon enbart på grund av dennes kön… speciellt som kvinna då..

  Men hej, vilken fest vi ska ha bland lågorna!;D

 41. Musse Pig Says:

  Elsbob, om det förekommer diskriminering så tar man bort den, man motverkar den inte med diskriminering.

 42. Musse Pig Says:

  Elsbob, ”Liberalen, hur gör vi då med folk som är handikappade och sjuka. De måste ha samma skyldigheter som friska då?”
  Ja, precis, människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Om en person blir handikappad eller sjuk så gäller samma regler och skyddsnät för alla.

 43. ninnitokan Says:

  Musse Pis
  Elsbob, om det förekommer diskriminering så tar man bort den, man motverkar den inte med diskriminering.

  Innan man gör något alla måste man måste börja med steg 1.
  Påvisa att diskriminering råder.
  Saker blir inte sant för någon påstår att det förekommer, inte heller blir det sant för att man upplever strukturer. För där ligger personers subjektiva tolkning av situationer. Och den tolkningen kan vara fel.
  Diskriminering går att påvisa, direkt eller indirekt.

 44. Pontus Says:

  @Elsbob
  Kan du ge ett exempel på en skyldighet som du tycker att handikappade ska befrias från?

 45. Jocke S Says:

  ”Women are wonderful”,, visst på ett ytligt plan, vilket de väl förstår att ta vara på.
  Se bara på feminismen, och allt vidrigt de kläcker ur sig! Det är kvinnor, vissa kända, som är elaka i offentliga samtalet idag, inte män! Visst är kvinnor härliga, och män också, båda i bästa fall.
  Men hela detta med ”kvinnligt är bäst, godast, vackrast, sexigast duktigast” osv, kommer att falla, håller på, med nödvändighet.
  Även för kvinnan, att upprätthålla en ofta skenhelig fasad tar sitt pris! Och män är inte helt oskyldiga till detta, vi vill ofta ha kvinnan där på piedestalen!
  Än så länge kan ju inte kvinnor kritiseras som kön, knappt som individ, oficiellt. ”Felfri!”
  ”There is a special place in hell for women who dont support women”, är en fascistisk slogan. Bara det, när denne medvetenhet går upp för den loja allmänheten.
  Nej den hycklande inställningen om den ofelbara kvinnan, ända upp på statsministernivå, kommer att falla.
  Och han med den…

 46. Daniel Says:

  @Elsbob
  ”Jag skulle vilja se ett klart och tydligt bevis på att det inte existerar och en förklaring till det.”

  Nej min vän, det var du som påstod att det existerar ett patriarkat således ligger bevisbördan hos dig inte mig.

  Deal with it.

 47. ninnitokan Says:

  @Elsbob
  Förlåt att jag ifrågasätter er och är trög i huvudet.

  Det är helt okej att ifrågasätta oss. Jag beklagar att du upplever dig ”trög i huvudet” för det.

  Många här, inkl. mig är fd feminister. Jag tycker därför inte du är ”trög i huvudet”, det skulle ju vara att kasta sten i glashuset liksom.

  Daniel skriver en sak här ovan som kanske inte är helt självklart för alla. Vet du att det är omöjligt att bevisa ett ”inte”? Vet du att det är därför som bevisbördan faller på den som påstår att något finns? Förstår du varför det är så eller vill du ha förklaring?

 48. GG Says:

  OT: Vill bara visa att jag har lärt mig att läsa tidens tecken tack vare idogt besökande på Genusnytt:

  ”Den här veckan kommer en människa att dö på jobbet.
  Minst 500 kommer att skadas allvarligt.
  – Det är bedrövligt att det fortfarande är på det här sättet, säger LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist.”

  Inte en enda gång nämns könsfördelningen i artikeln.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14447238.ab

 49. @Daniel Says:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14447238.ab

  Helt könsneutral artikel trots att det 2010 dog 49 män och 1 kvinna i arbetsrelaterade olyckor. Hade det varit likadant om det vore tvärt om?

  Hade väl inget att göra med Pers post men ville lägga ett tips.

 50. @Daniel Says:

  Och där kom GG före 🙂

 51. Prill Says:

  Ninnitokan: Intressant det du skrev om svårigheten att som kvinna förhålla sig till det kvinnliga kollektivet. Jag är liksom du kvinna och kritisk till feminismen. Jag har alltid upplevt kvinnor som mer missunnsamma och subtilt elaka. Man blir utfryst utan att förstå vad man gjort. Tidigare gjorde jag ganska stora ansträngningar för att ”duga” åt kvinnor men nu har jag lagt av med det. Män är mer hjälpsamma och schyssta i arbetslivet. Detta är beklagligt. Har själv alltid varit schysst och hjälpt mina kvinnliga kollegor men man tröttnar när man inte får ett skit tillbaka. Dock har jag aldrig varit någon pojkflicka, tvärtom har jag ganska tjejiga intressen (förutom mitt politiska intresse) men det funkar inte alltid ändå. Ska tillägga att jag dock har ett fåtal bra väninnor som är både smarta och omtänksamma och som jag uppskattar.

 52. ninnitokan Says:

  Prill:
  Det var det som gjorde att jag började prata om det , att jag upptäckte att jag inte alls är unik. Jag har än inte träffat på en enda kvinna där inte kollektivets skor ger individen skoskav på något sätt. Det är bara mer omfattande för mig som pojkflicka, ingen går fri.
  Hade det ”bara varit jag” så finns det ju ingen orsak att vara så här ”tjatig”.. för mig är detta löst och historia:)

  Det jag vill försöka nu är dela med mig av min metod att förhålla mig till kollektiv-symptomet. Kan ”detta sättet” hjälpa mig, så kan det kanske ge plåster åt någon annans skoskav. Det är en av syftena med den serie jag skriver på nu på min blogg. Att visa ”så här ser jag på det och så här förhåller jag mig till det”. Så får den individ som vill plocka och prova om det fungerar för den:)

 53. noterat Says:

  Vi är många som märkt hur sann rubriken är. Samtidigt frågar man sig varför inte männen också kan hålla ihop?
  Tråkigt men sant.

 54. Joakim Says:

  En könsmaktsordning alltså, ett glastak där män stoppas och diskrimineras – ett matriarkat – ett tantvälde?! Ett ”jämställdhetsarbete” med andra ord. Det är mer typiskt manliga karriärister att plocka PK-poäng när de själva redan sitter säkert. Kvinnliga karriärister har ju faktiskt råd att kritisera feminismen utan att bli stämplade som mansgrisar, speciellt med tanke på att de av egen erfarenhet upptäckt att feminismen är en lögn. Så medlemmarna i Ruter Dam och Hilda, hur uppnådde då de själva sina egna poster om de anser att de behöver hjälpa andra kvinnor också lyckas?

 55. ninnitokan Says:

  Noterat
  Om jag får titta i kristallkulan, så tror jag det är vad som kommer ske. Min önskan är att sådan utveckling är det vi bromsar nu(för inte vill vi ha en mansklubb som stänger ute karriärskvinnor heller?) och att vi lär av varandra. Det finns bra saker på båda sidor av staketen, det finns dåliga.. Jag önskar vi lär av varandra det goda sakerna och hjälps åt att skaffa verktyg att hantera nackdelarna med:)

 56. Prill Says:

  Ninnitokan: Håller med om man många kvinnor verkar tycka samma sak när man skrapar på ytan. Blev därför lite förvånad över dessa resultat som Pär skrev om idag. Min erfarenhet är att kvinnor inte är särskilt bra på att hjälpa varann utan ofta låter avundsjukan ta överhanden. Tyvärr!! Ska med stort intresse följa din blogg.

 57. Erik Jämställdhet Says:

  @ Elsbob

  Hej och välkommen

  Som flera redan har skrivit kan man inte bevisa ett inte. Som ett kul exempel bevisa att Obama inte är Nyarlathotep i mänsklig skepnad. ; )

  ”Men det beror väl på hur man definierar patriarkatet, men det är rätt självklart när man kollar på språk, yrken och styrande positioner inom samhället att det är mansdominerat.”

  De här med språket är det verkligen relevant? Jag menar språket utvecklas mycket långsammare än samhället. Därför kan vi inte titta på hur det är, lika lite som på vår historia, för att se hur det är idag. Vi kan ju även se att vi har mycket klarlämningar i språket från tiden då vi hade absolut monarki, även om vi idag har en konstitutionell monarki.

  Styrande positioner. Om kvinnor diskrimineras till maktpassioner är det allvarligt men jag har ännu inte sätt något som stödjer den teorin, fast du kanske vet något jag inte vet? Däremot har jag sätt forskning som tyder på att kvinnor har samma status och lika stora/bra kontaktnät när de är i maktposition. Jag har även sätt vetenskapliga förklaringar till varför inte lika många kvinnor sitter i maktposition, tex att de generellt inte är lika tävlings benägna. Vill du ha referens/källa är det bara att hojta så går jag in på det lite mer och bifogar källorna/referens.

  Hur menar du med att man ser det på yrkena? Vad jag har sätt har kvinnor inte svårare att få ett yrke eller utbildning än män, när det gäller utbildningar är det tvärt om män som har det svårast. Om du syftar på status yrken bör du fundera på varför i så fall män har de farliga yrkena. Dessutom har jag för mig att män dominerar de sämst betalda yrkena, någon kanske kan bekräfta eller dementera detta? Gärna med källa.

  När vi är inne på lön så brukar feminister mena att vi ha en enorm könsdiskriminering då det gäller lön. I själva verket verkar den ligga på mellan 45-85kr i månaden till fördel för männen. VAAAA??!!! tänker nog många nu. Här kommer förklaringen:

  Som du vet finns det flera undersökningar som visar att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är ca 15%. Men detta är inte något att gå efter då vi anpassar lönen efter olika faktorer. För att då hitta faktorn kön behöver vi då ta hänsyn till alla andra faktorer tex yrke, ålder, utbildning m.m. En sådan här uteslutningsmetod kallas standardvägning.

  Medlingsinstitutet visar att efter standardvägning av yrke, sektor,utbildning, ålder och arbetstid kvarstod en löneskillnad på 0,4% för kommunerna, landstingen 4,8%, staten 5,8%, för hela arbetsmarknaden 5,9%. ”Den största oförklarade löneskillnaden, 9,3 procent, återfinns bland tjänstemän i privat sektor.”

  Klicka för att komma åt Rapp_loneskilln_2010.pdf

  Frågan som många nu ställer sig är om verkligen denna ”oförklarade löneskillnad” verkligen endast består av faktorn kön. För som många brukar säga ”om företagen skulle kunna få samma kompetens på samma positioner fast för väsentligt mycket mindre varför anställer de inte bara kvinnor? Då skulle de få stora kokurnans fördelar jämt emot deras konkurrenter.”

  Warren Farrell har funnit 25 faktorer som påverkar lönen ingen av dem är kön. Anledningen till att män generellt tjänar mer än kvinnor beror enligt honom på att män oftare väljer yrken som har fler av dessa faktorer. En konsekvens av att välja fler faktorer är att livskvalitet sänks tex ångrar många att de jobbat för mycket, får dåliga relationer med barn och familj, saknar sociala skyddsnät m.m. Du kan se en föreläsning i 8 delar av honom här:

  http://www.youtube.com/results?search_query=Why+men+earn+more&oq=Why+men+earn+more&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=3&gs_upl=2430l2430l0l5226l1l1l0l0l0l0l83l83l1l1l0

  Han har även skrivit en bok som heter ”Why men earn more : the startling truth behind the pay gap–and what women can do about it”. Jag har inte läst den.

  Även ovan nämnda rapport från medlingsinstitutet tar upp detta:

  ”Oförklarad inte det samma som osaklig
  Det är inte möjligt att med hjälp av standardvägning eller regressionsanalys svara på frågan om det föreligger osakliga löneskillnader.
  Anledningen är följande. En osaklig löneskillnad definieras som en skillnad i utfall som beror enbart på kön. Med andra ord, en osaklig löneskillnad mellan könen förekommer om skillnader i lön kvarstår när man tagit hänsyn till alla systematiska skillnader i egenskaper mellan könen. I praktiken är detta i stort sett omöjligt att göra.
  Vissa lönepåverkande egenskaper som idérikedom, engagemang och samarbetsförmåga m.m. är svåra att överhuvudtaget mäta och kvantifiera. Dessutom grundas lönesättningen ofta på information som saknas i statistiken, t.ex. de krav som ett jobb ställer och de meriter, kompetens, motivation och andra egenskaper som anställda eller arbetssökande har.
  På grund av detta är det svårt att fastställa om skillnader i utfall mellan män och kvinnor beror på relevanta skillnader i egenskaper – som inte kan observeras i statistiken, men som är uppenbara när lönen bestäms – eller på diskriminering.3 Standardvägning och regressionsanalys kan därför endast visa på sambandet mellan kön och löneutfall efter att hänsyn har tagits till skillnader i en mängd övriga observerbara egenskaper. De kan däremot inte visa ett kausalt samband d.v.s. kan inte bevisa att kvarstående löneskillnad, den s.k. oförklarade löneskillnaden, mellan könen beror enbart på kön.4” (Medlingsinstitutet, 2010, s 12)

  Ett annat sätt att kontrollera om kvinnor diskrimineras vid lönesättning undersöka underlagen för lönesättning. Enligt Jämställdhetslagen 10 – 11 §§ måste alla arbetsgivare med fler än 10 anstälda göra en kartläggning och analys av löner och då specifikt angående förhållandet mellan kvinnor och män. Dessa analyser och kartlägningar granskade JämO under projektet miljongranskningen ca 703 000 arbetstagare. De fann att 0,7% av löntagarna har oskälig låg lön pgr av kön och de fick den där igenom jämkad (4 010 kvinnor, 364 män, 872 okänt). I snitt höjdes lönen med 1120kr/månad för de som har för låg lön. Detta ger i runda slängar en total löneskillnad mellan könen på 45-85kr i månaden till männens fördel.

  http://www.do.se/sv/Material/Miljongranskningen-2/

  Det finns också några rapporter från enskilda kommuner och landsting som visar att av de som har för låg lön är en majoritet män. En av dem togs upp på bloggen “ett städat yttre” men jag har inte läst den själv.

  http://stadatyttre.blogspot.com/2011/09/man-lonediskrimineras-i-39-olika.html

  Det finns även andra förklaringar på varför män generellt har högre lön än kvinnor. En del forskning pekar på att det kan vara så att män oftare kämpar mer för att få en högre lön. Tex enligt ett pressmeddelande från Göteborgs Handelshögskola visar ett forskningsprojekt att män oftare än kvinnor har hög tävlings vilja, viket enligt dem bekräftas i flera andra studier. Detta bidrar menar de till att män generellt har högre lön än kvinnor. De har även publicerat en artikel i Science som heter ”ready, steady, compete” om deras forskning.

  http://www.sciencemag.org/content/335/6068.toc

  Här är pressmeddelandet om den.

  http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/ny-forskning-visar-positiva-effekter-av-konskvotering-.cid1063783

  Jag har än inte hunnit läsa varken studien eller artikeln utan bara pressmeddelandet.

  Slutsaten är att kvinnor nog lönediskrimineras något oftare en män men att diskrimineringen inte är strukturell eller särskilt omfattande. Jag anser vidare att fler granskningar som miljongranskningen skall genomföras för att minimera den diskrimineringen som ändå finns.

  Fortsätter man att granska feminismens axiom finer man att de står på svag grund, att de finns andra förklaringar osv.

  Ett exempel i relationsvåld, 50% av offren för episodiskt våld är män och 25-40% av offren av det grövre relationsvåldet är män. Återigen vill du ha källor är det bara att fråga.

  ”Förlåt att jag ifrågasätter er och är trög i huvudet”

  Be aldrig om ursäkt för att du irågersätter något. Attt ifrågasätta är sunt och bra, så fortsätt bara. Antingen lär du dig något nytt eller så lär vi oss något nytt eller varför inte både och.

  Förolämpa inte dig själv det finns ingen anledning till det. Jag är själv ex-feminist (ej antifeminist) liksom många andra här så jag vet hur det kan vara.

  Hoppas du hänger kvar och diskuterar.

 58. Lars I Says:

  @Ninnitokan, Prill
  många kloka ord från er och förhoppningsvis bidrar ni till att motverka det kvinnoförakt feministerna febrilt jobbar på att bygga upp. Det som männen sen ska stå till svars för på samma sätt som den ”feministiska backlash” man storögt inte fattar är självförvållad.
  Om vi nån gång i framtiden klarar den ack så mödosamma klivet i ”genusanalysen” till det självklara faktumet att MÄNSKLIGT beteende ibland är gott och ibland ont, ibland av kvinnor och ibland av män, kan vi börja från scratch, glömma dagens genus”vetenskap” och bygga jämställdhet och ömsesidig respekt.
  Till dess får vi tydligen stå ut med en ”vetenskap” där kvinnor förvandlats till drabbade spån och männen till ondsinta och potentiella våldtäktsmän

 59. Pelle Says:

  Snacka om en feministisk självuppfyllande profetia.

  Enligt feminismen är kvinnor utsatta och offer.
  Den kvinna som vågar stå utanför den tanken och anse att kvinnor är starka som individer blir utfryst från ‘kollektivet’.
  Den kvinna som inte tillhör kollektivet är offer och vet inte sitt eget bästa.

  @Ninnitokan
  U go girl!

 60. ninnitokan Says:

  @ Prill
  Mig förvånar den inte alls, men jag förstår varför du förvånas.
  Vi gör nämligen både och(hjälper och stjälper), samtidigt.

  Ska fundera på hur jag ska förklara det/processen.. blir nog lättare/tydligare att göra som ett inlägg på min blogg än en kommentar.

 61. Prill Says:

  Ninnitokan:

  Tror jag förstår dig. Det är lite som en sekt: Antingen är du med oss (och sätter på dig offerkoftan) eller så är du emot oss. Jag har alltid backat när manshatet drar igång och det kanske är det som är problemet…

 62. ninnitokan Says:

  Prill:
  Precis. ”Kom så hjälper vi dig upp på ön här, men se till att stå just där och just så där”
  Avviker du ett steg för långt från det som är rätt på just den ön, räkna med att nitas ut till hajarna.

 63. ninnitokan Says:

  Lars I Och Pelle:
  Tack:) Vi får väl försöka allt vi kan..
  För detta blir till ett krig på allvar. Män tar mycket skit, men inte hur långt som helst.

 64. Lasse Says:

  En tanke:

  Känns lite som vi blandar ihop äpplen och päron här eller också tänker vi ur olika synvinklar.

  Jag tänker på t.e.x.

  ”Ruter Dam är ett nätverk av kvinnliga karriärister vars syfte är att hjälpa fram kvinnliga karriärister.”

  eller

  Kvinnor i ledande position som väljer att anställa andra kvinnor istället för att titta på könsneutral kompetens.

  ****************

  När det gäller kvinnor i ”ett arbetslag” vet jag att det ibland blir mycket ”skitsnack” och ”sticka kniven i ryggen”.

 65. Prill Says:

  Pelle: Jag skrev ungefär samma sak som du såg jag nu. Detta är viktigt. Kvinnliga kollektiv kan vara destruktiva, helt klart. Jag har inget emot kvinnliga nätverk bara de inte går ut på offermentalitet och rituellt manshat.

 66. Oskar Says:

  Och under tiden dör män som flugor…

  ”Christina Silfverhielm tycker att jämställdhetsfrågorna är känsliga att ta upp i byggbranschen.

  – Både män och kvinnor kan tycka att man är jobbig och säger att ”Du skapar ju problemet, du lägger glöd på elden”. Men jag är inte av den uppfattningen. Det här problemet finns. Det är tydligt: löneskillnader, få kvinnor i ledningen, att kvinnor inte startar företag. För mig är det naturligt att tjejer och killar är lika värda och att allas kunskap är lika mycket värd, säger hon.”

  http://www.byggindustrin.com/kvinnors-byggforum-fler-kvinnor–men-det__9451

 67. Helena Says:

  Trams. Varför behövs då hjälp ifrån riktiga jämställdister?

  http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article1611896/Industrijattar-jagar-styrelsekvinnor.html

 68. Helena Says:

  Jaja men vad jag inte fattar det är allt gnäll? Starta egna karriärnätverk vetja! Man får inget gratis här ilivet. Som vi kvinnor fått kämpa för att sätta fokus på alla orättvisor mot oss, så får ni också se till att göra. Men det kräver ju tid, engagemang, tålamod etc., för det kommer säkert att ta ett par decennier till ett sekel tills ni får se en förändring.

 69. ninnitokan Says:

  @ Prill:
  Kvinnliga kollektiv kan vara destruktiva, helt klart. Jag har inget emot kvinnliga nätverk bara de inte går ut på offermentalitet och rituellt manshat.

  Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker om kvinnliga nätverk. Menar man allvar med att man upplever könssegregeringen som ett problem, ska man då agera könssegregerande?

  Jag kan se poänger med könssegregering i vissa nätverk, såna som riktar sig till individer i ungdomen. Syftet är då att stödja individer när ens personliga könsidentitet är otrygg.

  Men varför ha ett nätverk specifikt för kvinnliga jurister för att öka andelen kvinnor på chefsposter? Varför inte ett nätverk för unga/nya jurister som har höga ambitioner där man tipsar tex om kurser, fallgropar.. osv?

  Det här kollektivbeteendet är så starkt att det bara måste var biologiskt. Tänk dig att du är ung jurist och får hjälp av Hilda. Vad händer längre fram i livet, när du fått barn tex? Hur kommer du hanteras om du som kvinna i ett sånt nätverk om du bryter mot den subkulturens ”rätt”? Vad händer om du väljer att gå ner i arbetstid för att du vill prioritera dina barn?

  Nej,. jag är mycket skeptisk… jag har svårt att se att könssegregerade nätverk är positivt i en värld där man önskar att komma från segregering pga kön.

 70. ninnitokan Says:

  forts.
  Dessutom signalerar sån typ av känssegregerade nätverk” att ”kvinnor måste hjälpa varandra för det finns en ond motståndare”. Jag vill hellre unga ambitiösa kvinnor nås av signaler som säger ”kvinnor kan själv!”, ”go for it girls”

 71. Lasse Says:

  @Helena skriver:

  ”Jaja men vad jag inte fattar det är allt gnäll?”

  ”Starta egna karriärnätverk vetja! Man får inget gratis här ilivet.”

  ……vilken är en utveckling från feministernas ”gnällande” om att Ni män har era ”gubbslemmiga” nätverk och bastuklubbar där kvinnor inte är välkomna.

  Feministernas nätverkande i sin vagga var säkert bra men nu finns det inget annat syfte än att skaffa sig så mycket makt som möjligt. Det var länge sedan syftet var att uppnå jämställdhet mellan könen.

  Som vi alla vet är 50/50 visionen som feministerna jobbat för en rökridå i själva verket vill man uppnå maktfullkomlighet på alla områden med så mycket kvinnor som möjligt på ledande positioner.

  Med tanke på ovanstående så finns det all anledning att ifrågasätta syftet med det kvinnliga (feministiska) ”nätverkandet” speciellt med tanke på att en mycket hög andel är skattefinansierat.

  För mig är det kvinnliga nätverkadet ett maskineri och medel för att uppnå ett matriarkat.

  Ett färskt exempel är t.e.x. DO, där man genom maktmissbruk enbart gynnar det kvinnliga könet.

 72. ninnitokan Says:

  @ Lasse:
  För mig är det kvinnliga nätverkadet ett maskineri och medel för att uppnå ett matriarkat.
  För mig är det ett sätt att möta en inbillad fiende, mannen. Och just i denna okunskap om hur männen fungerar som sociala varelser gör att man skapar sin fiende. Det är en fiende man kommer förlora att mot.

  Ju mer jag tänker på det… ju värre inser jag detta nätverkandet är.. värre för sammhället generellt, men i synnerhet kommande generationer karriärs-sugna kvinnor.

 73. Sanningen om Män, Kvinnor och IT-yrken – Alla diskussioner med politiskt korrekta adeln bär till Strukturer « Aktivarum Says:

  […] Ström: Forskning visar Kvinnor håller ihop som grupp, män gör det inte Share this:FacebookTwitterLike this:GillaBli först att gilla denna post. Postat i Genus, […]

 74. maya Says:

  Jag går in här ibland och tycker attndet mesta är bra. Men jag måste stoppa dig, mäb har inga såna forum eftersom kvinnor är en minioritet i områdena du tar upp. De hjälps åt för att öka könsskillnaderna eftersom det är svårt att få hjälp av män på det sättet. Se är smarta, utnyttjar sitt kön på ett sätt som män inte kan göra.

  Och om både män och kvinnor föredrar kvinnor, varför är chefsposterna majoritetiskt män, för det kan du inte förneka.

 75. JoahnG Says:

  Jaså, Liberalen har hoppat in i den här debatten.

  Liberalen som gör allt för att splittra Pärs budskap i partipolitiska utspel.

  Det, om något, är ett exempel på att män inte kan hålla ihop.

 76. Jag och Mona (S) « Anders Lindh bloggar Says:

  […] Nej, det visste jag inte, men det finns faktiskt dom som påstår att kvinnor iaf hat tätare band än vad vi män har? https://genusnytt.wordpress.com/2012/02/29/forskning-kvinnor-haller-ihop-som-grupp-men-inte-man/ […]

 77. “Dra med den där lilla blonda fittan in i förrådet och sätt på’na!” « Screwed & Tattooed Says:

  […] Som vanligt har Pär Ström uttalat sig om saker som han inte har en aning om hur det funkar i verkligheten. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: